Holdning

4 minutters læsning

Holdning vil aldrig ophøre at være Maal for vort Arbejde. Anne Marie Borup.

Saaledes siger en af vore kendteste kvindelige Ledere af Gymnastik. Maaske synes det for den jævne almindelige Delingsfører som store Ord, men det er ingenlunde for meget sagt. Det ene lille Ord »Holdning rummer i sig saa uendelig meget af, hvad vi kan opnaa ved maalbevidst Arbejde med Gymnastik; ja, det er i Holdningen, at alt, hvad vi har stræbt efter, afspejler sig.

God Holdning er ikke noget, vi kan arbejde os frem til i Løbet af en Vinter og tro, at naar blot vore Gymnaster har faaet en rank Ryg, saa kan vi sige »færdig< – nu er her ikke mere at gøre. - En god Holdning, saadan som vi gerne vil have, at vore unge, der flokkes i vore Gymnastiksale, skulde erhverve sig, er ikke alene betinget af den ranke Ryg, det frie Skulderparti, den rigtige Bækkenhældning og Lændesvejning, de korte og stærke Forsidemuskler og de lange, smidige Hasemuskler - nej, hvad var der ved at have alle disse Ting i fineste Orden, hvis ikke der over dette straaler en Rejsning og Rankhed, der kan fortælle, at disse unge er i Besiddelse af noget frigjort, viljefast og beslutsomt. Holdning er ikke blot noget udvendigt, noget, som vi kun bruger inedens vi er i Gymnastiksalen, men noget, vi ogsaa tager med ud i det daglige Liv.

Hvem kan da vise os, hvad virkelig Holdning er?

Hos Grækerne, som vi har lært saa uendelig meget af, som har været vore Læremestre i Kunsten at leve Livet rigts, finder vi gennem de mange Billedvserker og Skulpturer en Rejsning, som fortæller om Idealet af frigjort Holdning såvel hos Manden som hos Kvinden, og den fremhever særUg Forskellen mellem Mandens djøerve, viljefaste og Kvindens yndefulde Randhed.

Det er den samme gode Holdning, som vi tilstræber gennem vort Arbejde med Gymnastik, men hvorfor ser vi saa sjeldent et virkeligt Resultat? - Er det de unge, der er noget i Vejen med, eller er det snarere det langt alvorligere, at det er os Ledere, der er noget i Vejen med. Har vi ikke arbejdet maalbevidst nok? - Det er en meget vanskelig Opgave, vi staar i som Ledere — det er ikke nok, at vi staar der, nej, vi man arbejde saa intenst og maalbevidst, men samtidig ogsan saadan, at vi formaar af vække, ildne og begejstre de unge, faa dem saa optaget af Arbejdet, at de sælter hele deres Vilje og Energi ind,

Mange Ledere har forstaaet at udnytte Midlet Gymnastik rigtigt, har forstanet at stille kravene saadan, at Gymnasterne var blevet levende og vaagne. Der var over Gymnasternes Holdning kommet noget levende indefra - en Rejsning af frigjort Holdning,

Her maa vi alle gøre op med os selv og søge efter bedste Evne at lede og give vore Gymnaster det, vi formaar. Det er ikke store Ord, der skal tales; om at Holdningen skal være saadan og saadan med tilpas Aandfuldhed. Det, der skal gives de unge, skal gennem vor Færd og Handling gives fra vort inderste.

Men noget kan vi alle gøre og skal vi gøre, hvis vi virkelig interesserer os for Gymnastik, Vi kan arbejde maalbevid 1 med vore Holdningsøvelser, søge at afhjælpe de mest almindelige erhvervede Holdningsfejl og Mangler, og dette vil i Sandhed byde en Delingsfører Opgaver nok.

Ling, vor store Læremester her i Norden, siger: » Det maa være en daarlig Delingsfører, der ikke forstaar at skønne om den arbejdende Ungdoms mest almindelige Holdningsfejl og

Mangler og hurtigst muligt søger at faa dem afhjulpet.< – Og hvem af os vil være daarlige Delingsførere?

Her er det ikke den megen Viden om Anatomi, der spiller den største Rolle - en vis Forstaaelse skal naturligvis til, naar det gælder at skønne om Holdningsfejl. Men enhver, der blot vil bruge sine Øjne og tænke sig lidt om, vil kunne se og forstaa, hvad der her skal sættes ind.

Jeg kunde have Lyst til at pege paa de mest typiske Holdningsfejl, pege paa, hvorledes de opstaar, og hvorledes de bedst og hurtigt kan afhjælpes, for om muligt give jer større Forstaaelse af den Opgave, som er en af Gymnastikkens største. Desværre tillader Pladsforholdene ikke, at jeg kommer nærmere ind paa det.

Kunde vi naa dertil, at alle Delingsførere vil sætte ind med virkelige holdningsgivende Øvelser, faa rettet de typiske Holdningsfejl, saa er vi naaet et langt Skridt fremad med den Ungdom, som er os betroet i Gymnastiksalen.

Det skulde nødigt gaa saadan, at vi følte os fristet til at konstruere en hel Masse Øvelser, som i sig selv skulde være smukke, men som ingen Værdi rummer, og lade vore stive og kejtede Gymnaster faa dem at arbejde med, for om muligt at dække over de værste Fejl og Mangler og tro, at blot Øvelserne er kønne, saa bliver Gymnasterne det ogsaa. Det er en helt forkert Vej at gaa. Resultatet vil blive det modsatte. Øvelserne i sig selv kan være kønne, men bliver de udført af Mennesker, hvis krop har meget tilbage at faa rettet, bliver alt grimt. - Alt, hvad grimme Mennesker gør, er grimt, hvorimod alt, hvad kønne Mennesker gør, er kønt! Vi maa ikke glemme, at det er Mennesker, vi har med at gøre. Det skal ikke være Gymnastik for Øvelsernes Skyld, men for Menneskenes Skyld.

Og hermed vil jeg saa ønske for jer god Arbejdslyst til den Gerning, I staar i, og at I maa erfare, at det er en Gerning, der virkelig har Betydning for vor Ungdom!

Hermed alle gode Ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytaar.

Grete Laulund.