Uddrag af vor skoleplan

2 minutters læsning

»Idrætsskolens Formaal er at skabe et Hjemsted for en grundlæggende Uddannelse i alle Idrætter, hvorved det skal haves for Øje at udbrede kendskabet til og frugtbargøre de Fremskridt, der i Indland og Udland maatte fremkomme paa Idrættens Omraade. Idrætsskolen skal derhos være aaben for enhver sund aandelig Paavirkning og skal navnlig gennem Foredrag af kvalificerede Repræsentanter for Videnskab, Højskole og Kirke etc. søge at orientere Eleverne i Tidens aandelige og kulturelle Strømninger. Idrætsskolen skal navnlig virke for at udbrede kendskabet til Idretten i Befolkningen og fremme Forstaaelse af Idrættens Mission som opdragende Samfundsfaktor.«

I vor Skoleplan har jeg uddybet dette og bl.a. skrevet:

»Som almindelig Højskole vil den jyske Idrætsskole se det som sin Opgave at uddanne Ledere til det frivillige Ungdomsarbejde med Idræt og Gymnastik i By og paa Land, samt fremme Forstaaelsen af Idrættens Betydning som opdragende Samfundsfaktor.«

Da Idræt og Gymnastik imidlertid aldrig i sig selv kan være noget Maal, men kun et Middel i Ungdomsarbejdets Tjeneste, maa de være et Led i en større sammenhæng, og det findes i det folkelige Fællesskab, som vi vil prøve at gøre til en levende virkelighed ved Tale om vort danske og kristne Folkeliv.

I Undervisningen samler vi os derfor baade om det menneskelige og faglige, saaledes at Forbindelsen mellem disse Omraader stadig fastholdes og styrkes.

Med Hensyn til selve Højskoleundervisningen vil der blive Foredrag med Emner fra det danske Folks Historie og Verdenshistorien, fra Menighedens Liv og fra dansk og nordisk Digtning, desuden Undervisning i Dansk, Samfundslære, Kulturgeografi, Sundhedslære, Regning og eventuelt Sprog og andre Fag. Sang øves baade som Fællessang og Korsang.

Dansk omfatter sproglig Vejledning og øvelse, væsentlig gennem Højtlæsning, Diktat og Stilskrivning samt Øvelse i at tilrettelegge og holde et Foredrag over selvvalgte og opgivne Emner. Baade Dansk og Regning vil blive tilrettelagt efter Elevernes Kunnen og tidligere Uddannelse.

For Sommerholdet bliver der ogsaa Undervisning i Haandarbejde, Vævning, Kjolesyning m. m. og Timer i Barnepleje og Hjemmets Indretning.

Den faglige Undervisning. Foruden praktisk Arbejde og Undervisningsøvelser med Idræt og Gymnastik vil Øvelsesstoffet blive gennemgaaet teoretisk og metodisk. Da Kendskabet til det menneskelige Legeme er en Forudsætning for at undervise i Legemsøvelser, gennemgaas ogsaa Anatomien og Fysiologien i Hovedtrek. De vigtigste Nødhjælpsforanstaltninger ved Uheld paa Idrætspladsen og i Gymnastiksalen gennemprøves i Teori og praktiske Ovelser.

Paa Sommerskolen er der desuden Undervisning i Sanglege og Folkedans, ligesom Hovedvægten i den faglige Undervisning vil blive lagt paa Gymnastik.

Delingsføreruddannelsen.

I det frivillige idrætslige Ungdomsarbejde bestaar der en Vekselvirkning mellem indendørs og udendørs Arbejde, Gymnastiken om Vinteren, fri Idræt og Boldspil om sommeren.

Medens der i næsten alle Sogne er anlagt Idrætspladser, har Uddannelsen af Ledere i fri Idræt og Boldspil ikke fulgt Trit med denne Udvikling, og den udendørs Idret ligger ikke tilnærmelsesvis paa samme høje Stade som Gymnastikken.

Under Hensyn til denne Udvikling vil den naturlige Forbindelse med Gymnastikken og de øvrige Idrætter blive udbygget, og foruden Delingsføreruddannelse i Gymnastik vil der blive en udvidet Lederuddannelse i fri Idræt og Boldspil, som tager Sigte paa at bringe Arbejdet ind i faste Rammer og ved Hjælp af en god Lederteknik sammen med praktisk kunnen at yde Delingsførerne større Støtte i Ledelsen af de unge paa Idrætspladserne.

Arbejdet legges saaledes til Rette, at de unge, som gaar ud fra Skolen, skal være veludrustede til at staa som Ledere af frivillig Idræet, Gymnastik og andet Ungdomsarbejde.

Idrætsmærkebestemmelserne vil blive gennemgaaet i Teori og Praksis, og der vil baade paa Vinter- og Sommerskolen blive Lejlighed til at erhverve Idrætsmærket.

Artiklen af Svend Aage Thomsen blev opfindeligt bragt i Årsskriftet fra 1944