Kære gamle Elever! fra Årsskrift 1944

6 minutters læsning

Kære gamle Elever!

Det er med en vis Højtidelighed, jeg sætter mig til at skrive dette første Brev til gamle Elever. Halvandet Aar er gaaet, siden vi bød vort første Elevhold velkommen paa Skolen. Forunderligt som Tiden løber, naar Dagen er fyldt med Arbejde. Taknemlige er vi, fordi vi uden forstyrrende Indgreb af nogen Art har kunnet faa Lov til at virke her i vor » Skovkrog«.

Under beskedne ydre Rammer maatte vi begynde vort Skolearbejde, og Skolens Fuldendelse ligger stadig i det uvisse. Uden Tvivl har vi endnu mange Vanskeligheder at overvinde og mange Prøvelser at skulle igennem, inden de bygningsmæssige og ideelle Maal er naaet, men -

Hvor der er Vilje, er der ogsaa Vej. Saadan lyder Skolens Motto, og jeg føler mig overbevist om, at jeg kan regne med jer som Medarbejdere paa Vejen videre frem.

Med Glæde mindes vi den Forventning, der lyste i jeres Blikke ved Ankomsten, og den Interesse, hvormed I fulgte Undervisningen i Skolestue, Gymnastiksal og paa Idrætspladsen. De mange Samtaler med jer og Haandtrykket ved Afskeden gjorde os glad i Sindet. Vi følte, at I var kommet til at holde af Skolen.

Selv om der findes en enkelt, der med Forkærlighed husker det ubehagelige og bruger det til at saare og gøre ondt med, saa er vi Mennesker jo heldigvis saadan, at vi bedst husker det gode og fornøjelige. Lad os blot se forskelligt paa mange Ting og have forskellige Meninger om Problemerne. Hovedsagen er dog, at vi har det rette Sind, saa vi kan drøfte dem sagligt og kammeratligt. Lad os ikke være bange for at tænke os i Modpartens Sted og saa huske, at ingen er uden Fejl.

Hvorledes har vort Syn været under vore Drøftelser i den Tid, der er gaaet ? — Afgjort positivt, mener jeg. - Vi har altid været enige om Idrættens Formaal og der haft et sikkert Samlingspunkt i vort fælles Arbejde for Ungdommen. Der har ogsaa været Enighed om, at den Ungdom, der kommer paa Idrætspladserne, er værd at hjælpe, og glædeligt har det været for os at se, hvor aktivt I har gaaet ind for at hjælpe dem, og derved søgt at bringe det videre, som I har lært her.

Det er i Dag et Privilegium for dansk Ungdom at kunne samles paa Højskole, og jo mere Forholdene hindrer vor Udfoldelse udadtil, jo stærkere skal Livet indadtil leves. Giv Agt paa Tidens Kald, glem aldrig vort Maal, og gaa til Arbejdet besjælet af vor fælles Ide i fælles Stræben.

Da der andetsteds i Aarsskriftet fremkommer Uddrag af Skolens Dagbog, vil jeg her nøjes med at omtale enkelte Begivenheder af forskellig Art fra Vinter- og Sommerskolen.

Den 5. December 43 var en stor Dag for Skolen, idet dens officielle Indvielse nu fandt sted. Det var en dejlig Fest, og vi takker jer, fordi I gjorde Dagen saa festlig for os. Til stede var saa mange af Skolens Venner, som Huset kunde rumme. Vi samledes om Eftermiddagen i Gymnastiksalen, der var pyntet med Flag og Grangrene samt alle de smukke Blomsterbuketter, vi havde modtaget. Sang og Taler vekslede, og jeg fik Lejlighed til at takke alle dem, der har været med til at hjælpe os. Tak for de Ord, der lød fra jer, Elever, dem var vi meget glade for.

Den 21. Februar. Fastelavnsfest med Kusinebal. Yderst fornøjeligt og vellykket takket være Herlufs mange Kusiner fra Snoghøj Gymnastikhøjskole. Vi opførte » Intrigerne«, og der blev festet til ud paa de smaa Timer. » Kusinerne« blev indlogeret i Skolestuerne, fik om Morgenen Badstuebad og blev fulgt ind paa Banegaarden af de mange galante » Fætre«.

Den 3. Marts kom Vilhelm Kristensen og K. A. Knudsen paa Besøg. Vi haaber endnu i mange Aar at faa den Oplevelse at se disse Gymnastikpionerer her paa Skolen. I en Eftermiddagstime fortalte K. A. Knudsen interessant om Ryggen, der har hans specielle Interesse, saa paa Elevernes og paapegede Skavanker. Om Aftenen skiftedes de til at fortælle Træk fra Gymnastikkens Barndom. Det var godt at se, hvorledes et Livs Arbejde med Ungdom og Legemsøvelser havde sat sit Præg og bevaret det ungdommelige Sind og den vitale Spændstighed.

Kære Sommerpiger. I skal have en Tak for de mange gode Timer, I har givet os. Vel var I ikke mange, men en dygtig lille Flok blev der ud af jer. Alt tegnede jo ikke lige godt. Fru Salomonsens Sygdom gjorde, at hun ikke kunde blive ved med sit Arbejde, men heldigvis kunde Inger Munksgaard træde til, og Resultatet tror jeg, I kunde være tjent med. Til næste Sommer har vi faaet Edith Koefod, Esbjerg, som Leder af Delingsføreruddannelsen, jeg tror ikke, den kan komme paa bedre Hænder, - vel, Piger — I kender jo Edith fra hendes Ophold her i Sommer.

Kan I huske vore glade Timer i Skoven, paa Stadion, og naar vi havde Anatomi i Badstuekrogen. Husker I Pinseturen, der lovede os en Sommer med Sol og Varme, holdt det ikke straks, men det kom, og det var en Flok sunde og solbrændte Piger, vi efter en bevæget Afslutningsfest kunde sende hjem den 30. Juli.

Til vort første Elevmøde den 25. Juni kom der mange af Vinterholdet. Tak skal I have, det var rart at se jer igen og opfriske fælles Minder. Vel mødt næste Aar, det bliver spændende at se, hvor mange vi kan blive til den Tid.

I var jo spændte paa at høre nærmere om Begivenheden, der var i Vente, og den 7. September fik vi en Søn, der i Daaben fik Navnet Bjarne Thomsen. Alt gik, som det skulde, og baade Mor og Barn har det storartet.

S. Haugstrup Jensen, som var kommet herned fra Ry Højskole med det Forbehold atter at kunne vende tilbage, naar Ry var i stand til at modtage Elever, rejste i Efteraaret tilbage til sin Stilling der. Salomonsen er ligeledes rejst herfra i Efteraaret og har faaet Stilling som Højskolelærer ved Try Højskole.

Baade Haugstrup og Salomonsen er jeg Tak skyldig for deres Arbejde her. Haugstrup, som i Efteraaret 43 kom herned fra Ry med kort Varsel og med frisk Mod var med til at sætte Arbejdet i Gang, og Salomonsen og Fru Salomonsen, som var med fra første Begyndelse.

Som Medforstander i Vinter er antaget Forstander J. E. Hagelsø fra Vojens Ungdomsskole, der for Tiden benyttes til andet Formaal. Denne Skole er ny og moderne, bygget af Hagelsø, der i Løbet af faa Aar har arbejdet den op fra et Elevtal paa ca. 20 til 80.

Gymnastik- og Idrætslærer er Viggo Søndergaard, der vil være kendt for mange Aars Arbejde hos Niels Bukh. Søndergaard er en erfaren Lærer, der har undervist i Gymnastik og Idræt, bl. a. i Holland, England og Amerika og været Deltager paa flere af Niels Bukhs Rejser til Udlandet. Som Højskole- og Gymnastiklærer er antaget Ross Sørensen, der har Uddannelse fra Folkehøjskolen, Niels Bukh og Statens Højskole for Legemsøvelser. Endvidere kommer Sven Lundgren her i tre af Vinterens Skolemaaneder. Lundgren har Uddannelse fra Svenska gymnastiske Centralinstitut. En Tid var han Lærer ved den svenske Folkehøjskole og virkede som Instruktør i en Række svenske Byer, indtil han i 1937 kom her til Danmark, og efter kort Tids Forløb blev engageret som Landsinstruktør. Som saadan har Lundgren sjort et godt Stykke Arbejde og bl. a. ledet en Række Instruktørkursus, hvoraf de tre sidste blev afholdt her i Sommer.

Og nu er vi i fuld Gang med Vinterskolen. Der er 46 Elever, og selv om det endnu er for tidligt at udtale sig endeligt, har vi dog Lov til at nære de bedste Forhaabninger med Hensyn til Vinterens Arbejde. Der er kommet faste, rummelige Skabe paa alle Værelser, Sengene er fastgjorte, og Kursushytten, der huser 17 Elever, har faaet Navnet » Jomsborg«.

Det var i korte Træk lidt om det første Skoleaar. Tak for den Interesse og Kærlighed, hvormed I omfatter Skolen — bygget til Ungdom og af Ungdom – jeres egen Skole skulde det være, saadan var mine Planer. Meget Arbejde har det kostet, og mange Vanskeligheder har der været at overvinde, før vi kom saa vidt, og nu staar vi midt i Arbejdet. Belært af de Erfaringer, vi gjorde sammen med jer — Skolens Pionerer — retter vi Kravet indad mod os selv. Med et: Stadig bedre lægger vi Kræfter og Evner i for at virkeliggøre Skolens Ide og Maal.

Vore bedste Ønsker for Julen og det nye Aar.

Jeres Bjarne, Birte, Ingrid og Svend Aage Thomsen.