Skolens kursusvirksomhed fra 3. juli 1943 til 1. november 1944

6 minutters læsning

Fra sin første Begyndelse har Skolen set det som sin Opgave at være et Fristed for alle sunde Idrætter. Dels har vi selv afholdt korte Kursus, og dels har vi stillet Skolen til Raadighed for forskellige Idrætsorganisationer.

Forholdet er jo det, at Idrætten i By og paa Land for det meste har udviklet sig forskelligt. Her vil en gensidig Berøring kunne være frugtbringende.

Ved at Den jyske Idrætsskole saaledes med største Frisind aabner sig for sunde Idrætter, under hvilken Form de nu dyrkes her i Landet, er den sig bevidst gennem disse Kursus at være medvirkende til at fremme Samarbejdet mellem Land og By.

Ved paa lige Fod at indbyde alle Idrætter til Kursus, vil Skolen modvirke den Skepsis for visse Idrætter, som mange Gange stammer fra Ukendskab til den paagældende Idræt og dens Udøvere.

Fremfor at skulle møde til Kursus under daarlige og uhjemlige Forhold, ser vi det endeligt som en Opgave at give disse Kursus den bedste Ramme, idrætsligt og menneskeligt, og som almindelig Højskole være med til at give disse Kursus den Baggrund, som vi i Dag maa ønske for al idrætslig Udfoldelse i dette Land.

Udfra dette er det tillige vort Haab, at Skolen gennem sin Indsats maa være medvirkende til, at de forskellige Kursister kan rejse hjem med nye Impulser, nyt Mod, øget Dygtighed og større Forstaaelse for Idrættens Værdi i vort Ungdomsarbejde.

 • 3. Juli 1943 rykkede det første Hold ind paa de nyferniserede Gulve. Det var Dansk Haandbold-Forbunds 14 Dages Kursus. For første Gang mødtes vi med Landsinstruktør Axel Pedersen, der viste sig at være en fremragende Leder. Det var lærerige Dage, selv om det tillod sig at regne hver Gang, Axel fløjtede Haandboldspillerne udendørs til Instruktion.
 • 18. Juli. Jydsk Boldspil-Union. To 8 Dages Kursus. Dygtige Ledere var Vestervig Madsen og Fritz Molnar. J. B. U.s Formand, Niels Madsen, og Sekretær Johs. Høiriis var ivrigt medvirkende alle 14 Dage.
 • 1. August F. D. F.s Instruktionshøjskole. Leder var Forbundssekretær Erik Petersen, der holdt 25 Mand i Aande paa en mesterlig Maade.
 • 22. August første Old-boys Kursus, og samtidig kom det danske Cyklelandshold, der skulde dygtiggøre sig med den forestaaende Landskamp med Sverige for øje. Det blev nogle urolige Dage. Jeg selv maatte rejse til Sverige som

Deltager i Atletiklandskampen og var derfor ikke hjemme, da Deltagerne rejste, nogle af dem over Hals og Hoved. Hvorfor, forstaar I sikkert, naar jeg fortæller, at det var Ugen indtil 29. August. Et Boksekursus og et Kursus i fri Idræt maatte vi desuden aflyse.

Det var jo en lille Streg i Regningen, men det maatte vi tage med godt Humør. Nogle Gæster havde vi dog under min sidste Deltagelse som aktiv Idrætsmand, idet mine Idrætskammerater under det danske Mesterskab i Tikamp boede her hos os.

Sommeren 1944. Efter Vinterskolens Afslutning skulde vi allerede i Paasken have Kursus, og forinden skulde der jo helst gøres hovedrent. I den Anledning blev 7 af Vinterskolens Elever i nogle Dage og hjalp til, saa Huset blev som nyt igen.

 • 6. April. K.F.U.M. Paaskeinstruktionslejr for Idrætsledere.
 • 10. April. Dansk Atletik-Forbund. 14 Dages Kursus i fri Idræt.
 • 23. April. Dansk Atletik-Forbund. 14 Dages Kursus i fri Idræt.
 • 3. Juni. De danske Gymnastikforeninger. 3 Dages Haandbolddommerkursus.
 • 18. Juni. D. A. F. Første Kursus i fri Idræt for Kvinder. 8 Dage.
 • 1. Juli. H. K. Sydjydsk Ungdomsgruppe. 2 Dages Orienteringsstævne.
 • 2. Juli. Vort første Lærerindekurusus. 8 Dage.
 • 9. Juli. Dansk Idræts-Forbunds Foreningslederkursus. 8 Dage.
 • 16. Juli. J. B. U. 8 Dages Kursus for Juniorinstruktører
 • 22. Juli. Vort første Idrætsmærkekursus for Delingsførere 3 Dage.
 • 23. Juli. J. B. U. 8 Dages Kursus for Juniorinstruktører. 30. Juli. F. D. F. 8 Dages Instruktionshøjskole.
 • 6. August. Vort første Lærerkursus. 8 Dage.
 • 6. August. Dansk Haandbold-Forbunds 14 Dages Kursus.
 • 20. August. Vort andet Old-Boys Kursus. 8 Dage.
 • 20. August. D. S. 0. 0. F. 14 Dages Orienteringskursus.
 • 3. Septbr. J. A. B. U. 8 Dages Boksekursus.

Dermed var det Slut med Sommerens Kursus, og vi kunde puste lidt, inden vi skulde i Gang med Vinterskolen. Det har været os en stor Glæde, at saa mange Idrætsorganisationer har villet gøre Brug af Skolen, og vi er taknemlige over den Støtte, der dermed er ydet os.

Gennemgaa alle Kursus i nærmere Omtale tillader Pladsen ikke, men en Ting skal I vide, at naar man har gaaet en Sommer sammen med en saa aktiv Skare, saa faar man Tro paa, at Danmarks Ungdom nok skal staa den kommende Kamp igennem.

Jeg er overbevist om, at vi maa have Lov til at kalde alle de mange Kursusledere for vore Venner. En Del af jer har allerede været her flere Gange. Hvor har vi været glade ved vore Kursus! Det kunde være fristende at trække Ting frem, som var værd at mindes, beskrive og omtale: Alle vore glade Badstuetimer, vore Underholdningsaftener, vore smaa muntre Oplevelser og ikke mindst de haarde Arbejdstimer, hvor Sveden randt. Husker I, hvor øm og stiv, træt og stoppet med Indtryk man kunde blive, saa træt, at de haarde Madrasser føltes som Edderdunsdyner. Det er jo alt dette, der gør Opholdet til en Oplevelse. Og vel overstaaet, er der tilbage rige og gode Minder.

Nogle enkelte Ting fra Sommeren vil jeg trække frem, fordi de enten paa den ene eller anden Maade har været bemærkelsesværdige.

I Oversigten over Kursus staar D. A. F. noteret for to Kursus. Jeg skylder at tilføje, at disse Kursus var det første praktiske Udslag af det Samarbejde, der er indledet mellem De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger og D. A. F. Førstnævnte arbejder jo mest med Foreninger paa Landet og D. A. F. med Byforeninger. Det var derfor meget forskellige unge, der mødtes, men de føltes straks som en Enhed og mødtes paa bedste Maade i det fælles Arbejde. Det lover godt for Fremtiden.

For første Gang afholdt D. A. F. et Instruktionskursus for Kvinder. Der var Liv paa Idrætsskolen og i »Haremshytten« i de Dage. En udmærket Idé synes det mig at være, at Kvinder ligesom i Gymnastik faar sine egne Ledere i fri Idræt.

Dansk Idræts-Forbunds Foreningslederkursus var ligeledes noget nyt, og jeg er D. I. F. taknemlig, fordi det blev Skolen her, der kom til at huse det. Det var fornøjeligt, lærerigt og beundringsværdigt godt tilrettelagt, hvilket tjener Kursusets afholdte Leder, Grosserer Ulf Andersen, til Ære. D. I. F.s Formand, Hr. Oberst H. Sander, bidrog ved sin Nærværelse til yderligere at fastslaa Succes’en. Oberst H. Sander tog i sin Tid meget venligt mod Den jyske Idræts. skole og har beredvilligt bistaaet mig med Raad og Daad hvilket jeg nu fik Lejlighed til personligt at takke for.

En Hilsen til mine kære Old-boys, vi kalder igen paa jer i Ugen 19.-25. August 1945.

Og saa kunde jeg ønske, at Modstandere af Boksesporten kunde have overværet J. A. B. U.s Instruktørkursus. Det vilde tjene som et godt Eksempel, for Mage til høflige, præcise og pæne unge Mennesker skal man lede længe efter. Kære Boksere, I dannede en værdig Afslutning paa Sommerens Kursusrække.

Meget har vi lært af disse Kursus, og en stor Opmuntring har de været for os, vi glæder os til igen at hilse paa jer.

Paa Gensyn - det var mine Ord til jer, naar I drog bort, og jeg haaber, I husker det.

Vore bedste Ønsker for Julen og det kommende nye Aar.

Jeres Bjarne, Birte, Ingrid og Svend Aage Thomsen.