Præsentation af Tage Søgård og Aksel Bjerregaard

3 minutters læsning

Nu, hvor dette skrives, har skolens nye forstandere allerede fungeret i nogen tid, men det må være på sin plads, at de i dette skrift præsenteres for elevforeningens medlemmer og andre af skolens venner.

Ved gennemgangen af de mange ansøgere til stillingerne konstaterede skolens bestyrelse den sjældne ting, at alle ansøgere var højt kvalificerede folk. Det skabte den vanskelighed, at bestyrelsen ikke enstemmigt kunne udpege den eller de nye forstandere, men det er vel naturligt, at en bestyrelse ved afgørelse af vitale spørgsmål må give udtryk for de synspunkter, som ligger den enkelte stærkt på sinde.

Et flertal af bestyrelsen fandt, at skulle skolen føres videre efter de forudsætninger, som blev fastlagt under planlæggelse og start, måtte såvel den idrætslige kursusvirksomhed som den højskolemæssige side tilgodeses. Ud fra denne overbevisning fandt man, at skolens virksomhed bedst kunne udfyldes, hvis man på disse felter fandt to mænd, som hver for sig var i stand til at udfylde deres hverv fuldt ud.

Vi var overbevist om, at Tage Søgård, som siden 1. november 1945 har været knyttet til skolen, var manden, der kunne løse højskoleopgaven. Hans arbejde for skolen gennem de mange år var for os en borgen for, at højskolen fremover ville være i de allerbedste hænder. Men Tage Søgård er ikke ensidig, han har i løbet af årene gennemgået en række idrætslige specialkursus og har bl.a. bestået DBUs treårige uddannelse. Inden for idrætten har han slået sit navn fast som håndboldtræner og ikke mindst som fodboldtræner, ligesom han har været amtsidrætsinstruktør under indenrigsministeriet i 4 år. Søgård har taget lærereksamen fra Gjedved seminarium og har været på Askov til nordisk lærerkursus. Født den 25/2 1922 må der være mange gode arbejdsår for ham.

Var Tage Søgård en kendt skikkelse inden for højskolekredse, var blandt ansøgerne en mand, hvis navn er slået fast med syvtommersøm inden for dansk idræt.

Aksel Bjerregaard var manden, og en nærmere præsentation burde være overflødig. Men visse data skal dog opregnes. Studenten fra Efterslægten, som afbrød et universitetsstudium for at hellige sig idrætten, gennemgik i 1941-42 Statens Gymnastikskoles kursus og i 1946 Svenska Fri-Idrottsförbundets 3 måneders kursus på Bosön. I årene 1943-48 finder vi ham som instruktør for Københavns Athletik Forbund og fra 1948 ansat som instruktør i Dansk Idræts-Forbund, hvor arbejdet dels har bestået i medvirken ved special-forbundenes kursus og dels i træning af idrætsfolk til større arrangementer, f. eks. træning af fodboldspillerne til olympiaderne 1948 og 52 og konditionstræning af næsten samtlige idrætsfolk til olympiaden i Rom. Hans nære samarbejde med dr. Bøje og andre idrætslæger må forventes at give gode resultater, som vil være af værdi for mange idrætsfolk. Bjerregaard, som er født den 19/10 1916, må håbes at kunne give mange gode år for skolen.

42 Statens Gymnastikskoles kursus og i 1946 Svenska Fri-Idrottsförbundets 3 måneders kursus på Bosön. I årene 1943-48 finder vi ham som instruktør for Københavns Athletik Forbund og fra 1948 ansat som instruktør i Dansk Idræts-Forbund, hvor arbejdet dels har bestået i medvirken ved special-forbundenes kursus og dels i træning af idretsfolk til større arrangementer, f. eks. træning af fodboldspillerne til olympiaderne 1948 og 52 og konditionstræning af næsten samtlige idrætsfolk til olympiaden i Rom. Hans nære samarbejde med dr. Boje og andre idrætslæger må forventes at give gode resultater, som vil være af værdi for mange idrætsfolk. Bjerregaard, som er født den 19/10 1916, må håbes at kunne give mange gode år for skolen.

Når der endvidere for begges vedkommende samtidig findes fine karakteregenskaber og evner til at omgås mennesker, vil der være al grund til at tro, at begge, som har uddannelse til at supplere hinanden, – også uden for deres eget specialfelt, – vil have mulighed for at føre skolen videre i den rigtige ånd.

Med ønsket om mange rige og gode arbejdsår tror jeg at udtrykke forhåbninger, der næres af skolens venner til de nye forstandere.

Artiklen af Otto Lassen blev opfindeligt bragt i Årsskriftet fra 1961