1972/1973

23 minutters læsning

Fem år er nu forløbet med det eksperiment, som vi har foretaget på Den jyske Idrætsskole. De traditionelle sommer- og vinterskoler blev fra efteråret 1968 til en sammenhængende skole af 8 måneders varighed. Det må derfor være naturligt at gøre en slags status over, hvad denne ændring har betydet på en række områder i skolens daglige liv.

Om eksperimentet så er lykkedes eller ej, det er op til andre at bedømme, men vi, der arbejder på skolen i det daglige, mener at kunne give udtryk for, at vi har fundet en form, som på en god måde kan tilgodese vore formål:

»at drive højskole med tilbud om idrætslig instruktør- og lederuddannelse« og

»at danne ramme om kursusvirksomhed til gavn for idrætten.« Hidtil kan vi sige at have gjort det på en fornuftig økonomisk basis i henhold til den eksisterende lovgivning og til de indtægter, vi på anden måde kunne indtjene, hvilket vi bl.a. kan konstatere ved at skolens årsomsætning i løbet af de fem år er steget med 150-200 %.

En medvirkende faktor til en god økonomi er en passende talmæssig stor elevflok. Nedenstående opstilling viser, at vi netop efter fem års forløb har nået vort ideelle elevtal, 94 på første semester, og at kun godt 11 % mod tidligere 20-25 % af eleverne nøjedes med et ophold på 4 måneder.

Årstal 1. semester 1. sem. alene 2. semester 2. sem. alene 8 mdr. Samlet elevtal
1968/69 75 19 63 7 56 82
1969/70 76 20 60 4 56 80
1970/71 83 24 65 8 59 91
1971/72 85 17 74 7 68 92
1972/73 94 10 85 1 84 95
1973/74 94 4 91 1 90 95

I sidste linie er tilføjet tallene for den igangværende skole 1973/74 09 her slår den udprægede tendens helt igennem: at flere og flere elever ønsker et ophold på skolen af længere varighed. Vi har derfor også taget konsekvensen af dette, idet vi til den kommende vinterskole 1974/75 udelukkende optager elever til et 8 måneders ophold, men stadig med mulighed for at optage nogle af vore egne tidligere elever på 2. semester.

Gymnastik- og idrætshøjskoler har for tiden »fede« år. Forhåbentlig kan vi stadig udføre vort arbejde så godt, at der vil gå lang tid, inden de »magre« år kommer.

Personlig er jeg af den opfattelse, at mange unge i disse år søger til gymnastik- og idrætshøjskolerne af to grunde:

  1. fordi der på disse skoler gives en målrettet undervisning med vægt på at lære at undervise (instruere og/eller lede) i foreninger og andre fritidsaktiviteter og
  2. fordi skolernes mange tilbud på såvel de idrætslige som på de almene områder er - og har altid været - et fortræffeligt »springbræt« til de stærkt efterspurgte »sociale« uddannelser til fritids-, børnehave- og børneforsorgspædagoger og til videre studier ved lærerseminarier og universiteter.
  3. Denne opfattelse hænger nøje sammen med den analyse, vi tidligere har lavet på skolen af elevernes tidligere skolegang (årsskriftet 1972), der klart viste, at procentdelen af elever med real-, studenter- eller HF eksamen er meget høj (i 1972/73:68 %), og at netop dette elevklientel på forhånd er interesseret i en videregående uddannelse med et ophold på en gymnastik- og idrætshøjskole som baggrund.

Af elevernes indmeldelsesskemaer fremgår det, at hovedparten af dem kommer efter anbefaling af tidligere elever og af mennesker, der på en eller anden måde har kendskab til skolen og dens nuværende arbejde. Det er en god ting – langt mere værd end blikfangsannoncer og farvestrålende skolebrochurer - men for mig er det væsentligt, at PR virksomheden ikke alene bygger på det, at man har haft det frit og fornøjeligt under opholdet, men at andre kvaliteter også kommer med i vurderingen: … at den uddannelse, der gives, er aktuel og brugbar og giver lyst til at gøre en arbejdsindsats i foreninger og fritid, at man har beskæftiget sig med relevante emner, men samtidig også, at skolen er et sted, hvor folk kan trives i det miljø, de selv er med til at skabe, at det indebærer mulighederne for et godt fællesskab i arbejde og i fest, hvor enkeltoplevelser kan veksle med oplevelser for hele flokken, og fremfor alt et sted, hvor hver enkelt med sine evner og anlæg kan udvikle sig, lære noget og yde en god og grundig arbejdsindsats.

Vort eksperiment afspejler sig ikke alene i højskolearbejdet, – det går også videre til skolens øvrige funktioner, som gennem en omstillingsperiode i de første år, nu helt er indstillet på en anden årsopdeling: 8 måneders højskole fra september til april med en passende kursusvirksomhed på selve skolen specielt i week-enderne og 4 måneder fra maj til august med mulighed for en intens kursusvirksomhed af faglig og idrætslig art.

Det kræver en medarbejderstab med lyst og evne til samarbejde om de foreliggende opgaver, hvadenten det er undervisning, administration og tilrettelægning, praktisk arbejde i køkken, bygninger og udendørs arealer eller andre påtrængende opgaver. Det er derfor nødvendigt med en fortløbende kommunikation de enkelte funktioner imellem, for at alt kan fungere tilfredsstillende både for de mange mennesker, der året rundt opholder sig på skolen, og for de mange medarbejdere, som hver på sit felt er ansvarlig for de enkelte opgavers løsning.

Glædeligt er det for mig at kunne give udtryk for, at den medarbej derstab, vi har på Den jyske Idrætsskole, med dygtighed og omhu yder en arbejdsindsats for at bevare skolens renommé som en god skole og et godt kursussted.

Vinterskolen 1972/73

Med de 94 elever – 52 kvinder og 42 mænd – skolens hidtil største elevhold, der ankom lørdag den 2. september, havde vi tilrettelagt en forrygende skolestart, hvor alle praktiske foreteelser blev afviklet i løbet af søndagen, så vi straks mandag morgen kunne gå i gang med normalskemaet.

Transmissionerne fra München bl.a. med de tragiske begivenheder i de sidste dage med drabet på israelske idrætsfolk optog sindene stærkt, og kort efter blev det EF-debatten, som kom i centrum med kulmina tion ved selve folkeafstemningen den 2. oktober.

Heldagsturen sidst i september var denne gang lagt til Midtjyllands hjerte med besøg på Øm Kloster, Himmelbjerget, Virklund gymnastikredskabsfabrik, Vrads Sande, Gudenåens udspring, hærvejen og Jelling oltidsmindesmærker. Den 10. oktober kl. 0,00 lød »Stars and Stripes « - over skolens højttalere som optakt til natorienteringsløbet gennem skov og krat.

Få dage efter løb organisationernes gymnastikkursus I og II af stabelen med Randi Rosenfeldt, Yvonne Drewsen, Gunnar Hansen og skolens lærere som instruktører, og traditionen tro afvikledes musik emnedagen i denne uge. Eleverne lagde selv op til demonstration og diskussion af forskellige musikformer, Mogens Dalsgård gav koncert, ægteparret Villain instruerede i internationale folkedanse og ved aften esten gav »Statsmusikanten Ewald« og hans søn stemningen en ekstra tak ved et indslag med folkemusik.

Det kursus var næppe ude af døren, førend en gruppe russiske gymnaster og vægtløftere kom på besøg under deres opvisningsturné i Danmark.

November måned var karakteriseret ved tre begivenheder i nær tilknytning til hinanden. Den 9. havde vi besøg af knap 100 svagføre fra Vejle by og opland, som fulgte vort program med filmsforedrag af overjægermester Bjerg Thomsen fra Kalø, fælles sangtime og fælles motion i hallen for dem, der havde muligheder og kræfter til det.

Den 22. var vi alle på besøg på Centralinstitutionen i Brejning. Overlæge Nordbeck gav en fornem introduktion til besøget, derefter deltes vi i grupper og kom rundt på forskellige afdelinger for så til sidst at samles med mulighed for at stille spørgsmål til læger og øvrige personale. Endelig fik vi den 27. besøg af »Banden«, som opførte de batstykket »Skyld«. Det fremkaldte en livlig diskussion ikke mindst om problemet »Er der også plads til en ’Daniel’ hos os? «

Ud over de allerede nævnte arrangementer havde vi på 1. semester to fremmede foredragsholdere. Bjarne Andersen, Odense universitet talte om idrætshygiejne, og idrætslæge Frode Henriksen om idrætsskader.

Efterårets lørdagsaktiviteter: Udspring, trampolinspring, søsport, bueskydning, stoftryk, skydning på 15 m bane, tennis, billard, badmin ton og folkedans fik alle en passende tilslutning, ligesom der til film klubbens arrangementer også var godt besøg.

December måned var som sædvanlig præget af livlig aktivitet med dommer- og kursusprøver, juleklippeaften med pyntning af juletræ, værelser og lokaler og semesterafslutning, der fandt sted den 21. de cember. Pastor Knud Petersen talte til os i Bredballe Kirke, og derefter var der julemiddag, underholdning og aftenfest på skolen. 10 elever - 7 kvinder og 3 mænd rejste efter 1. semester - 83 fulgte således hele vor 8 måneders skole. Da der var en mandlig elev tilmeldt til 2. semester, blev tallet for dette ialt 84. Fordelingen på den videregående uddannelse på hoved- og bifag havde voldt kvaler, men efter flere timers debat nåede vi frem til følgende fordeling:

På hovedfagene: gymnastik: 19 kvinder, 8 mænd, boldspil: 21 kvinder, 27 mænd (delt i nogle timer på 2 hold) og atletik: 5 kvinder, 5 mænd, medens bifagfordelingen blev: gymnastik: 18 kvinder, 19 mænd, boldspil: 20 kvinder, 11 mænd og atletik: 7 kvinder, 10 mænd.

2. semester Arbejdet kom hurtigt i gang efter juleferien, og januar forløb uden større arrangementer.

Først i februar - fra den 2.-12. - fik vi en af vinterens store oplevelser: Norgesturen. Allerede i efteråret havde turudvalget lagt op til en tur, som p.g.a. påskeferiens sene placering blev flyttet til førnævnte tidsrum. 79 af 85 elever ville deltage i turen, og da to tidligere elever og en del lærere tog med, var vi ialt 88, der drog af sted mod Norges fjelde. Rejsemålet var som tre gange tidligere Fagernes UH som opholdssted og mulighed for skiløb og instruktion på Danebu’s pragtfulde fjeldområde. Det blev en tur, som alle deltagerne sent vil glemme. Alt forløb i fred og harmoni fra vi kørte fra DJI og til vi igen vendte tilbage. Det så ellers » sort« ud, da vi kørte opover mod Fagernes. Sne klatterne lå spredt i landskabet, men da vi var ca. 20 km fra bestemmelsesstedet, begyndte sneen at dale og temperaturen at falde, så da vi næste morgen kom til Danebu, strålede solen fra en skyfri himmel over et ca. 50 cm tykt lag af nysne. På Danebu stod fire instruktører klar, og inden længe var alle i fuld sving med »alpint« og langrend. - Og sådan blev det ved i alle fire dage. Eleverne gjorde fantastiske fremskridt i bakkerne, og da vi den næstsidste dag tog en 12 km tur over fjeldvidderne, fik alle en strålende oplevelse af Norges voldsomme natur.

Selvom forholdene på vandrehjemmet ikke var ideelle, tog man det med godt humør, og ved afslutningen, hvor serveringen bestod af kaffe og tør sandkage, var der en stemning, som man skal lede længe efter.

For de hjemmeværende elever var der lagt et arbejdsprogram, som både omfattede idræt, almene opgaver og en udflugt til Sønderjylland og Sydslesvig med besøg på Jaruplund Højskole, så denne gruppe fik også en værdifuld uge ud af det.

Knap en uge efter hjemkomsten fra Norge var en gruppe elever til atletikstævne med de øvrige gymnastik- og idrætshøjskoler i Ollerup, og her klarede de sig flot. 12 af stævnets 18 førstepladser tog vore sig af, og de vandt både dame- og herrerækken. Det var en stor oplevelse at overvære.

Ugen efter gik turen til Viborg, som havde inviteret os alle på besøg. Som sædvanligt havde kollegerne på Gymnastikhøjskolen tilrettelagt et godt program, som alle fulgte med interesse.

Så stod fastelavnsfesten for døren den 3. marts. Uden vi mærkede synderligt til det, var alt rigget til af eleverne. Foredragssalen var lavet om til en sønderjysk ringriderhal, under middagen var der fin stem ning, og den efterfølgende underholdning, der var lagt i hænderne på det altid aktive skabende dramatikhold, var et festfyrværkeri af ind slag fra en sønderjysk ringriderfest.

Dansen gik lystigt til ud på de små timer, men alligevel var der kræfter i behold hos alle til at være med i søndagens fastelavnsgøglsarrangementer med tøndeslagning, chokolade og boller og lege af alle arter.

Vore piger deltog lørdagen efter i Amtsstævnet i Vingsted og viste bl.a. hvorledes en »kolbøttemaskine« fungerer. Om eftermiddagen var i øvrigt mange til DGF’s TV-stævne i Idrættens Hus.

Torsdag den 15. marts havde vi årets anden emnedag med besøg på en række børneinstitutioner og paneldiskussion med ledere og med hjælpere om aftenen. Dagen efter kom en gruppe elever fra den rejsende Højskole og fortalte, viste billeder og situationsspil fra deres spændende tur til Sydamerika. I den følgende uge skete der igen noget usædvanligt: Først var der fire dages instruktion i jazzgymnastik med Monika Beckmann, igen i år med stor succes. Levende og inspirerende arbejdede hun med eleverne, så selv de mest inkarnerede boldspillere måtte overgive sig, - og dernæst dannede skolen ramme om noget af en verdensbegivenhed. En gruppe kinesiske redskabsgymnaster besøgte som det første land uden for Kina Danmark, og Dansk Gymnastik Forbund havde valgt at vise dem Den jyske Idrætsskole. Vi fik alle lejlighed til at overvære deres træning sammen med danske gymnaster i træningssalen, og aftenen efter fulgte vi deres opvisning i Idrættens Hus. De var ualmindelig venlige og imødekommende, blot en skam, at vi ikke kunne tale med ret mange af dem. De gav ved afrejsen udtryk for, at de havde været meget glade for deres ophold her.

Ret tidligt kom foråret til Vejle. En gruppe elever tog initiativet til at gøre svømmebassinet i orden. Med energi og højt humør gik de til sagen, og i løbet af en week-end var alt ordnet, så der kunne lukkes op for vandet. De første elever fik sig en dukkert en god uges tid efter.

I den sidste uge af marts og i de første uger af april blev de fornødne prøver i boldspil, atletik og dommervirksomhed afviklet, og søndag den 15. april holdt vi forældredag. Over 150 forældre og pårørende kom på besøg, og i det dejlige forårsvejr fulgte de et program, som var lagt i samarbejde med eleverne. Svømmebassinet kom for alvor i brug ved den lejlighed. Andet semesters lørdagsaktiviteter var bl.a. trampolinspring, nødhjælpsdemonstration ved Falck/Zonen, redskabsgymnastik, batik, baseball og orientering. Filmklubben havde en lang række gode film på programmet. Forfatteren Per Højholt underholdt os en dag med »oplæsning med lydeffekter« af egne værker, Elin Post holdt foredrag om Grundtvig, og Arne Rosenquist gav en orientering om U-landsar ejdet. På det idrætslige område havde boldspillerne lejlighed til at følge en tjekkisk håndboldkapacitet Jan Kecskemithy’s instruktion en formiddag.

For de sidste undervisningsdage efter påskeferien var der lagt et særskema. Tirsdag eftermiddag var der dramatikdag: et hold arbejdede med masker, et andet med dukketeater og et tredie med musik og bevægelse. Om aftenen opførte teatergruppen »Dueslaget« deres eget stykke » Ale dette for kun …« Om onsdagen var der undervisning på hovedfagsholdene, en fælles pædagogisk debat om den forløbne vinter, svømning, gymnastik og debat om lederuddannelsen. Torsdag formiddag afholdtes sæsonens sidste orienteringsløb, og om eftermiddagen ledede Ole Worm en række træningsforsøg. Afslutningen fandt sted den 27. april, og der blev her lejlighed til at gøre vinterens arbejde op. Imødekommende, venlige, hjælpsomme og humørfyldte med evne og vilje til at hygge sig og skabe god trivsel for hinanden var dette vinter holds kendemærke, ligesom alle var indstillede på at yde mest muligt til fællesskabet, når store arrangementer blev afholdt. Men noget af et paradoks var det, at der kunne »rodes« i det uendelige visse steder, til andre tider var oprydningen perfekt, helhjertet aktiv indsats kunne ydes nogle gange, medens man til anden tid havde brugt flere kræfter på fritidens alter end på gedigent forberedelsesarbejde.

Under den afsluttende pædagogiske debat bemærkede en elev, at vi hver for sig er et menneske i det eksisterende samfund i al almindelig hed og en brik i mønsteret, som det samfund Den jyske Idrætsskole i vinter har dannet i særdeleshed. Det var rigtigt sagt, og hvis så blot størstedelen af elevflokken fik lært, at ligesom man i det eksisterende samfund må og skal tage ansvar for sig selv i forhoid til dem, man omgås, så er det også påkrævet i et så snævert samfund, som det skole miljøet danner i hverdagen.

Sommerens kursusarbejde

For at kunne få afviklet personaleferier og en grundig hovedrengøring holdt skolen lukket de første 14 dage af maj, men derefter gik det også slag i slag i de næste fire måneder. Små og store kursus vekslede med hinanden, og bortset fra en kort pinseferie var der kursister på skolen ustandselig. For personalet blev sommeren drøj at komme igennem. Sygdom på flere nøgleposter på kontor og i køkken, udskiftning af en væsentlig stab af køkkenpiger og den udvidede ferietid for alle ansatte var stærkt medvirkende til, at de tilbageværendes arbejdspres blev væsentlig forøget, og der ikke blev tid til de fornødne pusterum.

Skolens lærere, Knud Åge Hansen, Sverre Strøm, Ejvind Post, Ole Worm, Ellen Jørgensen, Tove Addemos, Bent Lyngholm og Flemming Blach fordelte vagterne mellem sig og sørgede for, at kursister og ledere befandt sig vel, medens Knud Thomassen og Jørgen Kristensen tilret telagde det praktiske arbejde henholdsvis på skolen og i kursuscentret.

Som sædvanlig sluttede kursussæsonen med skolens eget Old Boys kursus, som glædeligvis havde fået en næsten 100 %’s deltagerforøgelse. Gamle kendinge og nye kursister fandt hurtigt hinanden og deltog med iver og interesse i de arrangementer, årets kursus bød på.

Kursus for gamle elever – elevmøde Efter ændringen af elevforeningens bestyrelse i 72 blev det besluttet, at man ville gøre en behjertet indsats for at få Elevforeningen til at fungere på rette måde igen.

En lang række møder blev holdt på skolen, og ret hurtigt udpønsede man en idé om at arrangere et kursus for gamle elever i dagene op til elevmødet. Program blev lagt, indbydelser sendt ud, og glædeligvis fik dette kursus en overordentlig fin tilslutning af knap 90 deltagere. Da elevforeningsbestyrelsen yderligere havde været med til at lægge programmet for selve elevmødet, og også dette fik en meget stor tilslut ning, var der ved mødet lejlighed til at lykønske bestyrelsen med de gode resultater, den havde fået ud af sit energiske arbejde.

Jubilæumsmiddagen var godt besøgt af elever fra årgangene 47/48, 48,52/53, 53 og 62/63 og 63 - der var gamle elever både fra Holland, Norge og Sverige til stede - og vi fik en god stund sammen med tidli gere og nuværende lærere og medarbejdere på skolen.

Eftermiddagens atletikstævne samlede flere tilskuere end deltagere - der må nok fremover gøres en indsats for, at det bliver omvendt - hvis ikke dette programpunkt skal udgå og erstattes af andre ting, der kan aktivisere langt flere mødedeltagere.

Før aftenfesten havde bestyrelsen arrangeret »Bankospil«, der gav en god skilling i kassen, og resten af aftenen var der god stemning i festlokalerne.

Generalforsamlingen søndag formiddag var velbesøgt, igen et håndslag til bestyrelsens gode arbejde, og de stillede forslag om kontingentforhøjelse m.m. gik glat igennem. To veltjente bestyrelsesmedlemmer, Marianne Lange og Ria Andersen trak sig tilbage og blev erstattet Anne Brogård og Søren Høj. Efter middag var der god gang i de nye idrætter: svømmedykning, ridning, bueskydning, golf og boksning, og vi fik set flere gode dyster ved eftermiddagens »årgangskampe«.

Med glæde ser vi tilbage på et velbesøgt, festligt og humørfyldt elevmøde, som også for os blev en tilkendegivelse af, at gamle elever, i den udstrækning det er muligt, gerne vil gense såvel kammerater som deres tidligere skole.

Interne begivenheder på skolen Ved vinterskolens afslutning tog vi afsked med Knud Age Hansen, som i et år havde vikarieret for Flemm. Blach i boldspillederuddannelsen. Sverre Strøm, som i to år havde stået for atletiklederuddannelsen, slut tede også sit arbejde her med vinterskolens ophør. Begge havde på en god måde taget del i skolelivet og været stærkt optaget af deres arbeide.

Endelig ønskede Ejvind Post efter tre års ansættelse at forlade os for at tiltræde en stilling ved Gedved Seminarium samtidig med at hans kone Elin overtog et præstembede i Holme ved Århus. Begge havde ; vinterens løb færdiggjort deres uddannelse som henholdsvis cand. mag. og cand. theol. Fra første færd havde Post arbejdet energisk og interes seret med de opgaver, han fik pålagt, og ikke mindst de pædagogiske og sociale områder, som bl.a. gav sig udslag i forskellige trivselsundersøgelser og efterfølgende debatter, havde hans store bevågenhed. Han gjorde et godt stykke arbejde med at holde vore biblioteker i orden og var tillige primus motor i filmklubbens arbejde.

Til at varetage atletiklederuddannelsen ansattes pr. 1. august Flemming Westh, som tidligere bl.a. havde undervist på DHL i København. Familien Westh er flyttet ind i Lyngholms hus. Fra samme dato blev Jørn Richter ansat med ansvar for en række af vore almene fag, biblioteksarbejdet, organisering af filmklub m.m. Richter er med sin familie flyttet ind i den lærerbolig, familien Benjaminsen og Sverre Strøm tidligere har beboet. Efter et års orlov til studier ved Danmarks lærerhøjskole er Flemming Blach igen vendt tilbage til arbejdet på skolen.

Efter at Betty og Willy Petersen opsagde deres stilling ved kursus centret i december overtog ægteparret Joan og Jørgen Kristensen, Århus, deres arbejde pr. 1. februar og har lige fra deres tiltrædelse vist denne specielle opgave stor interesse.

På grund af sygdom måtte fru Britta Thuesen 1. juli fratræde som sekretær på kontoret. Dette gav anledning til en omlægning i administrationen. Skolens bogholderi udføres nu af EDB. Efter udstået læretid har Lise Amlund overtaget korrespondancen og den daglige ekspe dition på kontoret.

I februar nedkom Susanne Worm med en datter og i maj var det Lischen Lyngholms tur til at forøge familien også med en datter. Tre uger før var Lyngholms flyttet ind i et nyt hus i Nørrekær lige overfor skolen.

I maj giftede skolens økonoma Ellen sig med Frede Thomsen, og først på sommeren blev Tove Addemos gift med Egon Frederiksen og flyttede fra Hældagervej ind i den lærerbolig, familien Post havde boet i.

I mere end 25 år har fru Ellen Hess undervist i håndgerning på skolen - i de senere år i nogle færre timer end tidligere, fordi faget er gjort valgfrit. Med stor interesse har fru Hess altid gået op i sit arbejde og i skolens almindelige liv, og hun har været en trofast gæst ved alle vore forskellige arrangementer. Det var derfor ikke mærkeligt, at hun ved sin 70 års fødselsdag, som hun fejrede ved en stor fest for slægt, venner og kolleger, den 3. juni modtog en fortjent hyldest fra mange sider.

I standsættelser – udvidelsesplaner For realisering af vore planer for istandsættelser og nyanskaffelser kom strejken i foråret til at spille kraftigt ind. Vi nåede dog inden elevernes ankomst at få istandsat og nymøbleret opholdsstuen på 2. sal i elev bygningen, så havestuen kunne få en tiltrængt aflastning. I klasse i og 2 er der blevet lagt nye tæpper på gulvene og efter flere års venten er det endelig lykkedes os at få råd til at skifte stolene i foredragssalen ud med nye.

Straks efter nytår gik vi i gang med skitseplaner for en udvidelse af havestuen og bygning af depotrum ved idrætshallen. Tegningerne blev færdige, tilsagn om lån, byggetilladelse og ministeriets tilladelse lå klar, men samme dag, som FU skulle vedtage byggeriet, kom regeringens bekendtgørelse om byggestop og hele projektet måtte skrinlægges. I stedet er vi gået i gang med tegninger til udvidelse af skolens spisesal og køkken. Sidst på året regner vi med at være så langt, at ansøgningen kan indsendes til ministeriet, så vi kan komme ind i »køen« af ventende højskoleprojekter. Hvornår planerne derefter kan blive til virkelighed, er der ingen, der kan svare på, men nogle år vil sikkert gå, inden vor ansøgning kommer øverst i bunken.

Ny formand for skolen

Da skolens formand, Otto Lassen, døde i september måned 1972, kon stituerede forretningsudvalget sig med Mogens Bredfeldt som formand.

FU har i årets løb holdt en række møder, hvor skolens økonomi, byggeplaner og andre ting af administrativ art er blevet behandlet. På sit sidste møde før repræsentantskabsmødet i maj, blev forretningsfører Hans Erik Jensen, Randers, af et eenstemmigt FU opfordret til at overtage formandsposten, og på repræsentantskabsmødet næste dag blev han valgt eenstemmigt. Ved samme lejlighed blev den ledige plads i FU overtaget af kontorchef Vagn Mikkelsen, formand for Samvirkende Idrætsklubber i Vejle.

Vinterskolen 1973/74 Som kort omtalt tidligere kunne vi også til denne vinterskole starte med »fuldt hold« - 94 elever. Vi måtte melde optaget flere måneder før, men p.g.a. afbud nåede nogle af de sidst indmeldte alligevel at blive optaget.

I modsætning til de tidligere år valgte vi denne gang at påbegynde skolearbejdet på en anden måde. Der blev lagt en særplan for de første fire dage. Formålet var, at vi alle skulle have lejlighed til at lære hinanden godt at kende. Gruppedynamiske øvelser, idrætslige aktiviteter med forskellige opdelinger, fællesmøder, fællesmotion, skovtræning, orientering om ordensregler, skolerådsvedtægter m.m. og en aftenfest indgik som led i »indkøringsperiodens« program. En undersøgelse blandt eleverne ved periodens udløb viste, at man stort set var tilfreds med ugens forløb, og alle anbefalede, at noget lignende blev benyttet fremover.

Time- og fagfordelingen er stort set den samme som tidligere, men i de valgfrie fag er nye emner som formning, nødhjælp og tysk taget op, hvorimod håndgerning for første gang er gledet ud.

Filmklubbens repertoire har været så tillokkende, at hovedparten af eleverne har tegnet abonnement til samtlige forstillinger for resten af vinteren, og lørdagsaktiviteterne har indtil nu været gennemført med god tilmelding (udspring, svømmedykning, trampolinspring, batik, skydning, badminton, hockey, tennis m.m.)

Septemberudflugten gik i år vestpå gennem Vejle-ådalen, vikingebroen i Ravning, besøg i trampolincentret i Bredsten, over Egtved til Ribe. Her var der lejlighed til at se byens skønne gamle bygninger, domkirken og andre seværdigheder. I Esbjerg var der mulighed for at bese det nye fiskerimuseum. Herfra kørte man videre til Vesterhavet ved Blaavand, hvor nogle få modige (bl.a. Blach) tog sig en dukkert i det friske hav. Hjemturen gik over Varde, løveparken i Givskud og Jelling.

Foredragsudvalget har fastlagt en række arrangementer på 1. semester. Læge Jens E. Kristensen har talt om idrætshygiejne og idrætslæge Frode Henriksen, Horsens, om idrætsskader. En række foredrag og arrangementer hænger sammen omkring begrebet »samfundets tabere«. Således talte Knud Rasmussen om kriminelles forhold, kontorchef Karsten Th. Petersen om handicappedes muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter, centerleder Svend Gunnarson, Århus, om narkoproblemer og forstander Gregersen, skolehjemmet, Bredballe, om dette hjems placering i skolebilledet.

Svagføredagen for vore venner fra Vejle by og omegn afvikledes den 15. november, og den 21. november var vi på besøg på central institution på Brejning.

De første skolerådsmøder afvikledes efter sædvanligt mønster: Kæmpelange dagsordener, megen snak og forklaringer, de var særdeles lærerige for alle parter. Som noget nyt i skolerådet har heltidsansatte medarbejdere ud over elevkredsen fået stemmeret i skolerådet.

Vi ser med forventning hen til et godt og interessant samarbejde med elevernes FU om de problemer, der hen ad vejen opstår i det daglige samvær, således at de kan løses på en fornuftig måde og medvirke til en god trivsel for os alle.

En ny struktur?

På vort lærermøde i august drøftede vi mulighederne for evt. ændringer i skolens nuværende struktur. Et udvalg blev nedsat, og det har i de forløbne måneder drøftet forskellige muligheder. Foreløbig er der på dette udvalgs foranledning truffet beslutning om, at vi til den kommende vinterskole 74/75 udelukkende optager elever, der ønsker et 8 måneders ophold, og evt. enkelte af vore egne tidligere 1. semester elever, som kunne tænke sig at tage uddannelse på 2. semester.

Med denne oversigt over årets store og små begivenheder har jeg ønsket at give et indtryk af, at Den jyske Idrætsskole er en levende institution, hvor opgaver, udfordringer og planer stadig veksler, at den er et sted, hvor der året rundt færdes mange mennesker, som giver os en vældig kontakt til mange egne af vort land og ud i verden for den sags skyld også, og at det er en skole, hvor hver enkelt medarbejder yder sin indsats så langt som evner og kræfter nu engang rækker, for at gøre et godt skolearbejde endnu bedre. Der er derfor al god grund til at udtrykke en tak til alle for samarbejdet i det år, der er gået, for den støtte og hjælp hver enkelt har bidraget med i dagligdagens mangeartede funktioner.

Bjarne Hauger