1978/1979

23 minutters læsning

Oktober og november er strenge måneder at komme igennem. Dagene bliver kortere, det går mod den mørke tid af året, og uden undtagelse er det de måneder, hvor der på en skole som vor, er flest ting at tage vare på. De nye elever er ved at falde til og skal til at deltage i udvalgsarbejde og i tilrettelæggelse af kommende begivenheder. Store og små arrangementer skal løbe af stabelen og planlægning for kortere og længere perioder skal finde sted. Kort sagt, der er nok at se til - tiden går ikke, den flyver af sted …

Og så er der det med årsskriftet….. Det skal ud inden en bestemt dato, og selv om arbejdet med dets tilrettelæggelse har stået på i flere måneder, er tiden nu ved at være knap. Tankerne snurrer, emnerne, der skal omtales, flyver hid og did. Hvordan får man dem alle samlet? Det er lykkedes før, men hvordan skal tingene omtales med et andet ordvalg for at bære præg af fornyelse og variation? Er det ikke gentagelser af gamle kendte ting, som hvert år skal rangeres ind i passende kronologiske båse under overskriften: »Således passeret i 1978/79…«?

Joh, det er det nok for nogle, men i kraft af, at det altid er andre mennesker, der har været med til begivenhederne - både ved deres tilrettelæggelse og gennemførelse - så får de en anden karakter, de får et nyt skær og bliver besmykket med den genkendelsens glæde, som vi alle holder af at opleve.

Når dertil kommer, at den efterfølgende omtale af begivenhederne på skolen også skal tjene som beretning om dette år for vort repræsentantskab, som allerede har fået oplyst en del af det passerede, så er det for den skrivende dobbelt svært helt at kunne undgå kedsommelige gentagelser. Skulle sådanne forekomme, er det altid muligt at springe dem over.

Vinterskolen 1978/79.

Selv om hovedparten af begivenheder og arrangementer, undervisningsoplæg, timefordeling o.m.a. i alle store linier var mage til de foregående skoler, så følte man allerede før eleverne ankom, at det ville blive en bemærkelsesværdig skole. Mange afbud i de sidste måneder og udmeldelser allerede efter 14 dages forløb gav antagelsen om det bemærkelsesværdige næring, og det kom heller ikke til at slå fejl. I alt 8 elever rejste fra os under skoleforløbet af årsager, som spændte lige fra hjemve og sygdom til tilpasningsvanskeligheder og skoletræthed, noget vi aldrig har oplevet før.

En prisværdig opfindsomhed ved weekend- og onsdagsarrangementer, et efterkommet ønske om elevrepræsentanters delta gelse i lærerrådsmøderne, et medinitiativ til et underholdningstilbud »Teatercafeen« hver anden mandag og til oprettelsen af en handicapidrætsklub i Vejle, og et forslag til emnedage lige før sko leafslutningen, der var helt enestående. Joh, bemærkelsesværdig er en ganske dækkende karakteristik for denne årgang 78/79.

1. semester

100 elever - 50 af hvert køn - begyndte den 30. august. Bortset fra indførelsen af et nyt fag: basisfag (se artiklen s. 69) var retningslinierne for undervisningen de samme som året før, og de første fire måneder fulgte også det sædvanlige mønster i arrangementsmæssig henseende.

Onsdags- og weekendarrangementer blev efter den første måned overtaget af henholdsvis onsdagsudvalg og basisgrupper i samarbejde med en lærer.

I første uge af oktober afvikledes Idræt/samfundsugen, hvor en række hovedemner bl.a. ledertyper, oplevelser ved idræt, idræt og samfund, idræt som middel til udvikling af mellemfolkelig forståelse, idræt og opdragelse og idræt og politik hver for sig blev behandlet med oplæg, gruppebearbejdelse, plenum og debat. Udvalget havde gjort et stort forarbejde med fremstilling af oplæg og tekster, og ugen fik et vellykket forløb.

Handicapemnedagene med den traditionelle »Svagføredag« af holdtes over tre dage i anden uge af november. Handicappedes problemer blev belyst på forskellige måder, dels af handicappede selv og pårørende til handicappede, dels af handicapidrætsforbundets konsulent og endelig ved mødet med de handicappede gæster. Dagene blev anstrengende, men værdifulde i retning af, at mange elever blev interesserede i at beskæftige sig med handicappede medborgere.

Sidste større arrangement blev musik- og dramadagene i begyndelsen af december.

Teatergruppen »Den blå hest«’s medlemmer instruerede eleverne i grupper, hvor man arbejdede med forskellige emner. Arbejdsresultaterne blev forevist for alle den sidste eftermiddag, og om aftenen opførte teatergruppen deres eget stykke »Balders død«.

I fællestimerne var der lejlighed til at høre foredrag af bl.a. idræts læge Jens Elers Kristensen (doping), Erh. Riis (alkoholproblemer), Erik Simonsen (Sport i Kina) og Arne Frederiksen (i konflikt med loven). Henning Rasmussen orienterede om elevforeningens arbejde og Evald Krogh fra Muskelsvindfonden gav yderligere oplysninger om handicappedes problemer.

Filmklubben havde forestilling hveranden mandag.

I december valgtes hoved- og bifag, og det gav denne fordeling:

Hovedfag: Rytmisk gymnastik 18 kvinder, gymnastik spring 14 (5 kvinder, 9 mænd), atletik 6 (4 kvinder, 2 mænd), håndbold/fodbold 24 mænd og forskellige kombinationer af håndbold, fodbold, volleyball og basketball valgtes af 32 (19 kvinder og 13 mænd).

Bifag: Badminton 23 (11 kvinder, 12 mænd), trim/friluftsliv 21 (7 kvinder, 14 mænd), handicapidræt 11 (9 kvinder, 2 mænd), gymnastik 13 (5 kvinder, 8 mand), atletik 15 (6 kvinder, 9 mænd) og volleyball 10 (8 kvinder. 2 mænd). En elev ønskede ikke bifag.

En uge før jul var der »klippeklistreaften«, hvor skolen blev pyntet, og efter at »projekt rengøring« var afviklet den sidste skoledag, var vi først til julehøjtidelighed i Nørremarkskirken, hvor pastor Knud Petersen talte til os, og derefter var der julemiddag på skolen, julecabaret og fest.

2. semester

Vinterens megen sne kom til at sætte sit præg på dette semester. Den gav gode fortræningsmuligheder til Norgesrejsen, men ellers gav den et kæmpearbejde for vore praktiske folk, mange afbud til kursus og ofte vanskeligheder for eleverne ved deres hjem- og tilbagerejser i weekenderne.

Skolearbejdet blev i kraft af nye holdsammensætninger, nyt skema, nye krav til de enkelte elever og nye engagementer i udvalg m.m. i høj grad intensiveret. Hverdagene med den skemalagte undervisning vekslede med mindre og større begivenheder, som krævede koncentration og arbejdsindsats, men også gav anledning til afslapning og morskab.

I kronologisk rækkefølge omtales nogle arrangementer kort:

29. januar: Teatercafé for første gang. Lærere og elever underholdt hinanden i de nye undervisningslokaler med musik, viser, digte m.m. og skabte en hyggelig atmosfære. Tilsvarende aftener blev også afholdt i februar, marts og april.

2.-11. februar: Norgesrejse til Beitostølen. Opturen i bus startede midt om natten i forrygende snevejr og gik over Frederikshavn Larvik og videre over Drammen og Hønefoss til Beito. Trods en anstrengende tur kom man godt i gang med skiinstruktionen - mange havde jo »smugtrænet« i Vejle - og efter få dage var de fleste »udlært«. Mens Trimfolkene var på overlevelsestur, udfoldede de øvrige sig på slalomski. Bortset fra den sidste dag var vejret godt, og den dejlige uge blev rig på oplevelser for alle.

22. februar: I samarbejde med den lokale Hjerteforening afholdtes i forbindelse med Hjerteugen et arrangement, som samlede omkring 250 mennesker, hvoraf flertallet aldrig havde været på Den jyske Idrætsskole før. Der var »åbent hus« med mulighed for at blive konditestet og få målt blodtryk, overlæge Bent L. Nielsen, Odense, talte om det nervøse hjerte, der blev vist to film »Velbekomme« og »Efter blodproppen« og endelig underholdt »De Vejle Musikanter«.

28. februar: Besøg på Gymnastikhøjskolen ved Viborg, hvor vi havde en god eftermiddag og aften. Forfatteren, Peter Seeberg, læste og fortalte først om sine værker, derefter var der fælles idrætsaktiviteter overalt i bygningerne, og efter aftensmaden var der underholdning, sang og folkedans. Alt forløb i en varm, hjertelig og afslappet stemning.

2. marts: Indvielsesfest af undervisningsfløjen. Udvalget havde stablet et omfattende program på benene: middag med taler og sange, folkedans og gymnastikopvisning i idrætshallen, indvielses opførelse af »Operaen: Svanhilde og Junker Per« i gallaopsætning med lærerne i hovedrollerne, og aftenen sluttede med bal.

10. marts: Gymnastikopvisning ved amtsstævnet i Vingsted af ho vedfagsholdet i rytmisk gymnastik under ledelse af Alice Grønborg.

15.-18. marts: Trimgruppen på cykletur til vestkysten med Torben Holmgård og Mogens Rieks med start fra Vejle i skønt solskinsvejr, men fortsættelsen i det vestlige med snestorm og driver indebar ikke de bedste muligheder for overnatning i telt og madtillavning i det fri.

19.-21. marts: “Emnedage” med valgmulighed mellem gymnastik med Monica Beckmann, fotoarbejde med »Broen« som emne, behandling af fodboldfilm og testlederkursus. Alle fire ting blev gennemført og med godt udbytte. Resultaterne af fotoholdets arbejde hænger og pynter på væggen ved de nye lokaler. Da Monica fortrinsvis havde gymnastikinteresserede elever, blev der arbejdet meget dygtigt og koncentreret til glæde både for deltagerne og instruktøren.

25. marts: Forældredag. Over 200 gæster - voksne og børn - kom på besøg og fulgte et program, som et elev- og lærerudvalg havde lagt for dagen. Det gav lejlighed til, at man kunne overvære undervisningen i hovedfagene, komme rundt i alle kroge på skolen, deltage i folkedans og overvære en »udvidet Teatercafé«, hvor elever og lærere underholdt med musik og sang.

_17.-20. apri_l: Emnedage i bifagsregi. Atletik- og Handicapholdet var på studiebesøg i Århus, Trimholdet var på Gudenåtur, medens gymnastik-, badminton- og volleyballholdet arbejdede hjemme på sko len dog for det sidste holds vedkommende med en endagstur til Vester Vedsted.

23.-26. april: Emnedage: I min indledning omtalte jeg holdet som bemærkelsesværdigt - det blev de sidste dage på skolen også.

Efter en del drøftelser i marts var man blevet enige om, at det emne, som alle i fællesskab skulle planlægge og gennemføre, skulle som motto have: »Idrætten skaffer penge til UNICEF«. Og så blev ellers alle gode kræfter sat ind: Eleverne blev organiserede i grupper med bestemte opgaver: afhentning af effekter overalt i byen til loppemarked i idrætshallen (Vejle kommune stillede lastbiler til rådighed), salg af UNICEF-kort, børneårs-trøjer, bøllehatte og bæReposer, indøvelse af et dramatisk indslag om børn i l- og U-lande forfattet af lærere og elever, forberedelse af aktiviteter for børn fra forskellige institutioner, etablering af en café med kaffe, æbleskiver og forfriskninger og mange andre påfund.

Kl. 16.-00 tirsdag eftermiddag startedes på stadion et 24 timers løb, hvor alle elever, lærere og medarbejdere kunne tage en løbetur af et kvarters varighed.

Da loppemarkedet åbnede onsdag, var der stor tilslutning af folk fra byen. Byrådsmedlem Ib From bragte en hilsen fra Vejle byråd og miste det gode initiativ, Lasse og Mathilde underholdt med musik og sang og “klenodier” fra markedet blev solgt på auktion. »Spontant arrangement gav pote, 38.000 kr. i kassen«, skrev Vejle Amts Folkeblad i en stor overskrift og fortsatte: »306,6 km gennem regn og mørke for UNICEF«. Det blev resultat af anstrengelserne, og hvad bedre var: Alle havde haft nogle gode, anstrengende og spændende dage sammen, og det blev gjort klart for Vejles borgere, at vi også beskæftiger os med andet end at slå kraftspring og spille bold på Den jyske Idrætsskole. Efter at pengene var overdraget til UNICEF, modtog primus motor i hele foretagendet, Jørn Richter, et brev, hvori der bl.a. stod:

»Vi er faktisk imponerede. Egentlig burde vi gøre et eller andet specielt for jer - kippe med flaget eller råbe hurra, det bliver så tamt på papiret - for det er initiativer som jeres, der er brug for, hvis UNICEF skal skaffe de fornødne midler til for alvor at ændre levevilkårene for børn i udviklingslandene«.

Ud over det her nævnte må også tilføjes, at fra begyndelsen af december deltog elevrepræsentanter for første gang i lærerråds møderne, og at handicapgruppen efter intiativ af Ellen Jørgensen og Flemming Westh undersøgte mulighederne for og senere på en stiftende generalforsamling medvirkede til, at en handicapidrætsklub i Vejle og Omegn så dagens lys - HIVO kom den til at hedde. Gruppen deltog derefter i undervisningen af de handicappede i svømmehal len i Fredericia hver onsdag og på skolen hver torsdag aften.

Endelig kan nævnes, at skolen i årets løb har haft en god presse, idet alle vore større arrangementer blev godt beskrevet i artikler og billeder. Det har været en væsentlig ting i vort arbejde for at gøre skolens virke kendt i den lokale befolkning.

Besøg af Vejle byråd

Da jeg i anden anledning var til en samtale med Vejles borgmester, Karl Johan Mortensen, benyttede jeg lejligheden til at fortælle ham ndt om Den jyske Idrætsskole og dens udvikling gennem de sidste år. samtidig spurgte jeg, om byrådets medlemmer kunne have lyst til at besøge skolen. Denne tanke faldt i god jord, og en dejlig forårsaften den 22. maj var skolen vært ved en lille spisning, hvori ca. 30 af rådets medlemmer og embedsmænd, skolens formand og næstformand samt repræsentanter fra skolens medarbejdere deltog. Efter spisningen blev byrådet orienteret om skolens arbejde og til sidst vist rundt i vore lokaler og udendørsanlæg. Vi var glade for, at så mange travle politikere og embedsmænd ville give sig tid til dette besøg hos os.

Vejles idrætslæge Jens Elers Kristensen har i et par år haft konsultation på en af byens skoler, men efterhånden blev søgningen hos ham så stor, at det kneb med pladsen. Med tilladelse fra DIF fik Jens Elers tilbud fra skolen om at flytte ud i kursuscentret og anvende testrummet til lægeværelse to aftener om ugen. Jens Elers tog med tak imod tilbuddet og åbnede klinikken sidst i maj.

På skolen glæder vi os over et snævert samarbejde med Jens Elers, hvis ekspertise på det træningsfysiologiske område og på doping-området, vi har mulighed for at drage nytte af.

Byggeri

Undervisningsfløjen med de tre klasseværelser, som blev påbegyndt i sommeren 78, blev færdig midt i februar og kunne tages i brug, da det sidste inventar og undervisningsmateriel var sat på plads. Lokalerne er gode og velindrettede og har vist sig at være særdeles egnede såvel til den daglige undervisning som til forskellige arrangementer og kursusarbejde.

Lige efter nytår tog vi fat på en længe tiltrængt restaurering af vore kontorer. Glasvæggen mellem de to gamle kontorer blev fjernet, højttaleranlægget flyttet ind på skrivestuen, loft og vægge blev malet, tæppe lagt på gulvet, og møblerne omplaceret. Resultatet blev et lyst og venligt arbejdsmiljø med god plads til de ansatte og evt. andre, der har ærinde på kontoret.

For forholdsvis små penge er Jomsborg også blevet gjort i stand med maling, gardiner og tæpper.

Det til ministeriet indsendte projekt om en tilbygning til køkkenet (fase 1) blev bevilget i februar, igangsat i august og færdig i oktober. I september blev projektets anden afdeling (fase 2) genindsendt til ministeriet. Den består af en ombygning af det bestående køkken, flytning af forskelligt inventar og en anden rumopdeling. Forhåbentlig vil tilladelsen blive givet, så vi kan gå i gang omkring 1. februar. Ca. 1/2 måned vil ombygningen vare, og i denne tid må vi klare os med et interimistisk køkken, som skal etableres på parkeringspladsen. Vi ser med glæde hen til færdiggørelsen af dette byggeprojekt, således at køkkenpersonalet efter mange års tålmodig venten kan få en moderne og rationel arbejdsplads.

FU har på et møde i år prioriteret ønskerne på en forelagt udbygningsplan for Den jyske Idrætsskole, men forinden denne plan kan iværksættes står vi overfor nogle store investeringer i form af fornyelse af en del af fyringsanlægget og det snart 40 år gamle vandværk.

Endelig skal det bemærkes, at vi efter forespørgsel hos teknisk forvaltning har opsat et forskriftsmæssigt sikkerhedshegn omkring svømmebassinet.

Ændringer i medarbejderkredsen

Sidst i maj meddelte Ellen Jørgensen mig, at hun var blevet opfordret til at søge en stilling ved Silkeborg Seminarium. Hun søgte og fik den med tiltrædelse 1. august, fra hvilken dato hun også fratrådte sin stilling her ved skolen efter 9 års ansættelse. Sidst i juli takkede vi Ellen for hendes arbejde for Den jyske Idrætsskole ved en sammenkomst for de hjemmeværende lærere. Ellen Jørgensen har seriøst og målbevidst gennemført sin undervisning og løst de opgaver, hun er blevet pålagt eller selv har påtaget sig. Hun har taget med ansvar for de mange beslutninger, vi i lærerrådet har måttet træffe. men hun har også sagt fra med klare og gode begrundelser, når vi var ved at vedtage ting, hun ikke helhjertet kunne gå ind for. Af elever og kolleger var hun højt respekteret for sin faglige dygtighed og sin medleven for skolen, og hun havde endda også overskud til at påtage sig en udadvendt virksomhed som leder og instruktør.

Til at forestå hovedparten af Ellens timer samt nogle andre fag områder har vi ansat Carsten Rasmussen. Carsten har lærereksamen og faglærer- og bifagseksamen i idræt fra Odense Universitet, har været aktiv atletikmand gennem mange år, og vi har adskillige gange benyttet ham som timelærer til undervisning af vore elever og kursister. Carsten og hans kone Jette var elever her i 1972/73. Da Per Henriksen, pedel i kursuscentret, fik tilbudt en anden stilling pr. 1.9., blev Finn Lodahl ansat i hans sted. Vor mangeårige medarbejder Kaj Møller fyldte 70 år den 13. juni. Til at varetage hans arbejdsområde - pasning af de grønne områder m.m. - ansatte vi midt i juni Hans Jørgen Jensen. Kaj Møller arbejder stadig på skolen på nedsat tid.

Oprettelsen af et samarbejdsudvalg

Gennem de sidste par år er der gjort ihærdige forsøg på at finde frem til et sæt regler for et medarbejderråd, som skulle fungere efter de intentioner, som både FU og medarbejderne havde. I foråret blev det klart, at dette ikke kunne lykkes, derfor blev tanken om oprettelsen af et samarbejdsudvalg taget op. Efter nogle forhandlinger er der nedfældet et sæt regler, hvorefter dette SU kan arbejde foreløbig til 1. januar 1980. Udvalget har seks medlemmer, 1 fra køkken/rengøringsgruppen, 1 fra teknisk/administrativt personale, 1 fra lærergruppen, økonomaen, forretningsføreren og undertegnede. Udvalget har allerede været samlet til en del møder, hvor forslag til budget, vedligeholdelser m.v. har været behandlet.

Studierejser

1979 blev et studierejsernes år for en del af skolens medarbejdere. Således var Ole Worm i perioden 23. maj - 4. juni på en rejse til det latinske kulturområde (Rom, Madrid og Paris), hvor han sammen med en kollega fra Odense ønskede at få indblik i de idrætsbevægelser, som eksisterer i disse områder, og at undersøge hvilken indflydelse disse lande har haft eller muligvis kunne få på idrætten i Danmark.

Næste afgang var den 28. juli, hvor 5 af skolens lærere, Lischen og Bent Lyngholm, Torben Holmgård, Jørn Richter og Mogens Rieks, sammen med 18 kolleger fra de øvrige gymnastik- og idrætshøjskoler drog af sted for at »studere den fysiske kultur i Kina«. Initiativet til turen var kommet fra Torben og Mogens, og forberedelserne har stået på i næsten 2 år.

På side 71 har Jørn og Mogens skrevet et lille causeri om turen, og ved forskellige lejligheder har der været mulighed for at høre brudstykker om oplevelserne og se lysbilleder fra den overvæl dende rejse. En samlet beretning om den vil muligvis udkomme i bogform.

Hjemkomsten fandt sted den 28. august, kun to dage før de nye elevers ankomst.

De sidste, som tog af sted, var Anna og Knud Thomassen. Fra den 17. til 26. august deltog de i en rejse til Rusland arrangeret af halinspektørernes forening. Formålet var at studere opbygning og indretning af idrætsanlæg, der skal benyttes ved de olympiske lege i 1980, og derfor blev der aflagt besøg både i Leningrad og Moskva. Indtrykkene fra de mange stadion, idrætshaller og øvrige idrætsanlæg var mangfoldige og lærerige, og det var godt, at der ind imellem også blev tid til at besøge historiske kulturperler og komme i teater og cirkus.

Elevkursus og elevmøde

Det har i nogle år været en klar aftale mellem elevforeningens bestyrelse og skolen, at de tre arrangementer i august fordeles på en sådan måde, at elevkursus varetages af elevforeningen, jubilæums sammenkomsten tager skolen sig af, og elevmødets opgaver er vi fælles om at klare. Denne ordning har fungeret godt, ikke mindst fordi elevforeningens bestyrelse på en god og sikker måde løser de mange praktiske opgaver, der altid er forbundet med så store begivenheder, som elevkursus og elevmøde efterhånden er blevet.

Det blev også gjort godt i år, og skolen er glad og taknemlig for, at det samarbejde, der skal og må være mellem skole og elevforening, afvikles så godt - tak for det til bestyrelsen.

Elevkursus samlede knap så mange deltagere som de foregående år, og nogle af de tilbudte aktiviteter blev gennemført med meget små hold.

Jubilæumssammenkomsten for 30, 25, 20 og 10 års jubilarer var usædvanlig godt besøgt. 1959-pigerne mødte næsten »mand af hus«, så godt som alle de ældste årgange var repræsenterede, og for første gang havde vi jubilarer fra de årgange, vi selv har mødt som elever. God og hyggelig stemning og godt humør var der over vort samvær, og det var for os glædeligt, at så mange gav sig tid til at blive til resten af elevmødet.

Til denne sammenkomst og til selve elevmødet savnede vi de 5 Kinafarere fra lærergruppen og Knud og Anna Thomassen. Det var første gang i 35 år, Knud ikke var til stede ved et elevmøde. Men vi vidste, at de tænkte på os den dag, og vi var glade for de hilsener, de havde sendt og som ved mødets åbning blev bragt videre til de tilstedeværende elever.

Omkring 325 deltagere var tilmeldt elevmødet, og vi måtte endnu en gang konstatere, at vejret igen var vor gode forbundsfælle med skinnende sol og varme. For børnene - og dem var der mange af - var trylleshowet med vor gamle elev, »Alladier Conjure« (Kurt Knudsen, 74/75) som troldmand den store oplevelse, mens de fleste voksne nok mest var betaget af Stinne Bunk’s skildring af sin handicappede dreng, Frederik. Det var igen et elevmøde, som med sit rolige og afslappede forløb også gav anledning til adskillige gode samtaler med tidligere elever.

Prischok på olie

Sidst i juli oplevede vi alle meddelelserne om, at der ville komme chokerende prisstigninger på olie. For skolens vedkommende ville de medføre en øget udgift på ca. 81.000 kr. for resten af året. I hast blev der nedsat et udvalg, som skulle behandle denne situation, og det koncentrerede sig på kort sigt om tre hovedpunkter:

  1. Øgede indtægter ved forhøjelse af skolepenge, kursuspriser m.m. (ca. 34.000 kr.).
  2. Besparelser på indeværende års budget (ca. 25.000 kr.) og
  3. Besparelser på energiforbruget (ca. 22.000 kr.).

I første omgang gjaldt det foranstaltninger, hvor investeringerne var minimale (kort sigt), men først i det nye år skal vi i gang med de opgaver, som koster noget (langt sigt). Her tænkes på isolering, tætning af vinduer og fuger omkring vinduerne, indførelse af automatik og termostater og ikke mindst udskiftning af et af vore store fyr, så vi kan anvende en billigere form for olie.

På nuværende tidspunkt, hvor der knap er en måned tilbage af vort regnskabsår, tyder alt på, at vore besparelsesberegninger kommer til at holde stik.

Vinterskolen 1979/80 - 1. september

Trods det, at eleverne først fik meddelelse om en forhøjelse af skolepengene en uge, før de skulle komme, modtog vi ingen udmeldelser af den grund. - Vi havde også været udsat for tilstrækkelig mange af dem i månederne forud. - Tilsyneladende er det umuligt at gardere sig mod denne alvorlige gene, som er blevet større fra år til år. Uden at forklare årsagerne, må vi nøjes med at konstatere, at af de 114 elever, vi i efteråret 1978 havde besluttet os til at optage, og som skulle begynde sidst i august, havde 74 elever (65%) stået opført på vore elevlister hele tiden, medens 40 elever (35%) blev optaget fra vore ventelister. Midt i forsøget på at redegøre og forklare dette fænomen, må vi trods alt glæde os over, at vi har 100% belægning af det elevtal, vi ønsker at have, og det er kun at håbe på, at denne for skolen så økonomisk vigtige forudsætning stadig må være en realitet.

For at de nye elever kunne få mulighed for at se skolen og evt. få informationer om undervisning og praktiske forhold inden opholdet, inviterede vi dem alle til » Åbent-Hus-Arrangement« lørdag, den 16. juni. Omtrent halvdelen af de tilmeldte elever mødte op, og det var vort indtryk, at arrangementet tjente sit formål.

Det blev vort hidtil største hold på 114 elever (58 kvinder og 56 mænd), vi modtog på skolen den 30. august, og der gik ikke mange dage, førend vi affandt os med at være så mange. De første dage - deriblandt en weekend - blev anvendt til indkøringsperiode, for at alle hurtigt kunne lære hinanden og stedet at kende, og onsdag den 5. september begyndte det normale skema. Her følger en kort omtale af semesterets begivenheder: 1.-3. oktober: 3 dage med Idræt/Samfund. Den første dag blev der givet en række forskellige oplæg, som derefter blev diskuteret i 10 grupper. Næste dag valgte eleverne sig ind i en ny række grupper, der hver for sig skulle arbejde med nogle i forvejen opstillede emner f.eks. idræt som opdrager, idrætten og massemedierne, idrætten og kommercialisering o.s.v. Den sidste dags eftermiddag planlagde man så, hvad der skulle arbejdes med, indtil anden afdeling skulle finde sted i november.

22.-23. oktober: Folketingsvalg. Eleverne kunne vælge sig ind på en partiliste. Mandagen og tirsdag formiddag blev benyttet til at arbejde med de enkelte partiers programmer samt til at undersøge, hvad de andre partier havde af synspunkter på en række hovedemner. Desuden blev propagandaen lagt til rette med mediegrupperne, så de sidste nyheder og kommentarer kunne sendes ud til orientering for alle.

Tirsdag eftermiddag var der så et stort valgmøde, hvor partierne præsenterede deres programmer på forskellig vis og alle øvrige havde lejlighed til at stille spørgsmål. Endelig blev valghandlingen afviklet, dels med et valg efter kandidaternes indsats (her sejrede Kristeligt Folkeparti) og dels efter egen politisk observans (sejr til SF).

30. oktober - 2. november: Handicapemnedage. Onsdag og fredag fulgte stort set samme program som i 1978, men selve svagføredagen fik et andet indhold. Gæster og værter samledes i Idrætshallen til velkomst, præsentation for hinanden, sange og løsning af nogle fæl les opgaver. Efter middagen viste Jørn Richter lysbilleder og fortalte om oplevelser fra Kinarejsen, og sidst på eftermiddagen samledes alle igen i idrætshallen. Her var der sang, dramatisk underholdning, opvisning i trampolinspring, lancier og folkedans, som gæsterne kunne deltage i. Dagen var rig på gode oplevelser både for gæster og eleverne, som på en ligefrem og naturlig måde sørgede for, at alle befandt sig vel.

17.-18. november: Weekendophold for Svendborg Amts Gymnastikforening. 255 gymnaster og ledere kom for at opleve en weekend på højskole. Programmet indeholdt derfor rytmisk gymnastik, gymnastik med spring og motionsgymnastik. Desuden var der trampolinspring og dramatik. Lørdag eftermiddag hørte de et foredrag om Den jyske Idrætsskole og søndag formiddag var der fælles sangtime. Lærerne underholdt lørdag aften, hvorefter der var festiidrætshallen. Omkring halvdelen af deltagerne var med på en udflugt til Vingsted, Jelling og Grejsdalen søndag formiddag. Det var vort ind tryk, at de sydfynske gymnaster befandt sig godt på skolen.

20. november: Et hold fra Danmarks Frivillige Bloddonorer kom og tappede ca. 50 elever og lærere for blod til blodbanken.

22.-23. november: 2 dage med Idræt/samfund. Her blev der arbejdet med de undersøgelser m.m., der er foretaget i »mellemperioden«, og de bearbejdede undersøgelser m.m. blev fremlagt til debat for de øvrige grupper.

Ind imellem ovennævnte større begivenheder var der besøg af fremmede foredragsholdere, bl.a. idrætslæge Jens Elers (Idræts skader og deres forebyggelse), fuldmægtig Claus Bøje (Idræt - enhed eller mangfoldighed), skiinstruktør Jan Vidar (Om Beitostøten, målet for skirejsen i februar), konsulent Erh. Riis (Alkoholisme) og Evald Krogh (Handicappedes situation - Muskelsvindfonden). Elevudvalg tilrettelagde onsdags- og weekendarrangementer.

I den første uge af december afvikles musik- og dramaemnedagene, som i år har hovedemnet: Kærlighed mellem mennesker. En række instruktører, bl.a. Mogens Johansen, Ribe, Ole Jensen og Else Marg. Fischer, Århus og Frede Madsen, Glejbjerg m.fl. instruerer, og det færdige produkt, der skal vises frem den sidste eftermiddag, skal have karakter af musicals, maskespil, dukketeater, kreativ dans m.m.

Inden hjemrejsen til juleferien følger dagene stort set tidligere års program, den sidste dag med kirkebesøg, julemiddag, underholdning og fest.

Den brogede mangfoldighed af aktiviteter, der året rundt finder sted på Den jyske Idrætsskole, er ikke tilstrækkeligt belyst i foranstående omtale. Det kan enhver tænke sig, når gennemsnitlig 135-140 personer daglig har deres gang på skolen. Men har den være medvirkende til at oplyse dette årsskrifts læsere om en del af det, der sker hos os, så har den tjent sin hensigt.

Bjarne Hauger