1980

21 minutters læsning

Inden for de frie skoler er idræt ved at være in. Flere ungdoms-og efterskoler har taget en uddannelse i gymnastik og idræt på programmet, flere folkehøjskoler har gjort det samme, en ny skole - Sportshøjskolen i Ålborg - er parat til at påbegynde sit arbejde, og to-tre nye skoler er ved at blive etableret, omend foreløbig kun på papiret.

Der er nok plads til os alle, når man tænker på den overvældende søgning, der i disse år er til de eksisterende gymnastik-og idrætshøjskoler, og det er sikkert ingen skade til, at der bliver lidt “konkurrence på markedet”. Det kan kun virke som en udfordring til at gøre et godt stykke arbejde endnu bedre.

De enkelte skoler har hver for sig deres særkende, og de elever, der har gået på de respektive skoler, er præget af dem. For netop i forskellighederne - i kraft af den bagved liggende skolekreds, lærerstaben, faciliteternes udformning osv.- ligger den enkelte skoles særpræg i målsætning og retningslinier for den undervisning og lederuddannelse, der gives på skolen.

Det er ønskværdigt, at vi er med til at dække de behov, der er - og altid har været - for duelige ledere/instruktører i dansk idræt i alle den afskygninger, men hvordan dette gøres, må til enhver tid udvikles på den enkelte skole, hvor bestyrelse, ledelse og lærerstab i samarbejde må udstikke rammerne for arbejdet.

Til gavn for dansk idræt - her opfattet i videst mulig betydning - er det kun godt, vi er mange om det, og der kan være al god grund til at byde velkommen i kredsen til de skoler, som kommer eller måske allerede er i gang. Der er efter min mening brug for os alle, men skal vi have betydning og markere os både som højskoler og i idrætslig sammenhæng, må det arbejde, vi udfører, være præget af kvalitet.

Vi står ved begyndelsen af 80’erne, det andet ti-år, hvor højskoleloven af 1970 skal virke, med en erfaring fra 70’ernes eksplosive udvikling og mangfoldige ændringer både på de administrative og de pædagogiske områder. Udviklingen har krævet en umådelig ind sats af kræfter, tid, kreativitet, nytænkning og ikke mindst økonomi. Nogle skoler er gået ned på dette, andre har lige klaret sig igennem, og atter andre har elegant manøvreret sig forbi alle skær med en god økonomisk ballast i behold.

Den jyske Idrætsskole hører til i den midterste gruppe - det har lige kunnet slæbe af. Vi har stort set brugt og investeret alt, hvad vi har tjent, fået afviklet en række gamle lån, men optaget nye for stadig at kunne indlemme nye faciliteter og forbedre de gamle i trit med den udvidelse af aktiviteterne, der hele tiden foregår på en moderne skole.

Som for så mange andre har olieprisers og andre faste udgifters stigningshastighed så langt overskredet indtægternes langsomme lige småprocentstigning, så adskillige indgreb har været nødvendige, for at de snævre balancer kunne holdes.

At de frie skoler - og dermed også højskolerne - skal være med til at bære sin del af besparelserne i statens store husholdningsbudget, er der næppe noget at indvende imod. I første omgang er det gået ud over de kontante tilskud til en række driftsudgifter under den såkaldte »gruppe 7« og ud over det pædagogiske arbejde ved nedskæring af lærertimetallet for en del af årselevtallet. Det kan vi til nød leve med i 1981, men hvis de hidtil ukendte besparelser af lignende omfang i 1982 og 1983 skal bevirke, at vi på en skole som vor, der har fuldt elevtal og en meget omfattende kursusvirksomhed - og der med gode indtægtsmuligheder - skal spinke og spare på en række områder, som vil virke stagnerende eller direkte hæmmende for vore igangsatte aktiviteter, så bliver der ikke mange ressourcer tilbage til at engagere sig fuldt og helt i det opdragende, folkelige uddannelsesarbejde, vi er sat til at varetage.

Vinterskolen 1979/80 - 2. semester

Denne vinterskole var den første, hvor vi optog 114 elever svarende til det antal sengepladser, vi har i skolens elevbygning. Det var selvfølgelig med nogen spænding, vi gjorde det, men bortset fra enkelte ulemper, må man i det store og hele betragte »eksperimentet« som vellykket.

Igangsætningen af efterårssemestret og forløbet af det med de mange små og store begivenheder, arrangementer m.m. er omtalt i årsskriftet 1979 og skal ikke gentages her.

Eleverne kom tilbage efter juleferien mandag den 7. januar, og forventningerne til skolearbejdet med nye hold, nyt skema, ny arbejdsrytme og nye udfordringer var store. Efter valgene i december kom fordelingen på hoved- og bifag til at se således ud:

Hovedfag: Rytmisk gymnastik 20 kvinder, Gymnastik spring 14 (9 kvinder, 5 mænd), Atletik 9 (4 kvinder, 5 mænd), Håndbold/fodbold 18 mænd og forskellige kombinationer af boldspil 51 (24 kvinder, 27 mænd).

Bifag: Badminton 21 (6 kvinder, 15 mænd), Trim/friluftsliv 20 (8 kvinder, 12 mænd), Handicapidræt 14 kvinder, Gymnastik 18 (16 kvinder, 2 mænd), Atletik 17 (5 kvinder, 12 mænd) og Boldspil 19 (7 kvinder, 12 mænd).

I januar måned var der ikke lagt arrangementer af nogen art. Der var nok at koncentrere sig om i det daglige arbejde og med forberedelser og fortræning til Norgesturen.

Det følgende er en kronologisk oversigt over begivenheder og arrangementer i den resterende del af semestret.:

1.-10. februar: Norgesrejsen til Beitostølen blev igen foretaget med bus og gik denne gang over Frederikshavn-Oslo. Vejret på Beito højt og klart, men kulden var streng - ned til = 20° til daglig, og på overlevelsesturen for Trim-holdet nåede den ned på + 30%. Føret var særdeles godt, så alle muligheder var til stede for at lære at stå på ski hvad enten man foretrak langrend eller slalom i de nærmeste bakker. Fint vejr, fint føre, fint sted, fine elever og fine lærere, så kan det kun blive O.K.«, lød en sammentrængt kommentar efter hiemkomsten.

19. februar: Anders B. Pedersen talte om sin deltagelse i en Grønlandsekspedition.

20. februar: Viborg Gymnastikhøjskole kom på besøg med 150 elever og lærere. Efter modtagelsen og kaffe var der fælles opvarmning i idrætshallen ledet af 3 elever, og derefter gik resten af eftermiddagen med idrætslige aktiviteter i alle indendørs lokaler, på banerne ude og i skoven. Da aftensmaden var spist, var der snak på værelserne, underholdning i gymnastiksalen og hyggeligt samvær ved aftenkaffen.

27. februar: Hjerteugearrangementet i samarbejde med den lokale Hjerteforeningskomité. Omkring 250 mennesker deltog i mødet, der begyndte med konditest på 12 cykler i idrætshallen med elever som testledere og blodtryksmåling ved 6 af byens læger. Efter et foredrag om behandling af angina pectoris af dr. Eyolfsson, Århus, redegjorde idrætslæge Jens Elers Christensen for tilrettelæggelsen af genoptræning og fysisk træning for hjertepatienter. Endelig gennemførtes nogle praktiske træningsprogrammer på 3 forskellige niveauer under ledelse af skolens elever.

4. marts: Journalist Poul Erik Andersson talte om emnet: Danmarks Radio og idrætten.

8. marts: Amtsgymnastikstævne i Vingsted. Hovedfagsholdet i rytmisk gymnastik deltog under ledelse af Alice Grønborg.

10.-13. marts: For 10. gang stillede Monica Beckmann, Stockholm, sig til rådighed for os som instruktør i sin specielle form for jazzgymastik.

I fire dage blev der arbejdet koncentreret og ihærdigt af de elever, der havde valgt at følge hendes timer. Et hårdt og spændende program kom de igennem, men det var umagen værd. Inspiration og arbejdsglæde havde Monica Beckmann givet dem, så den oplevelse glemmer de aldrig.

De øvrige elever arbejdede i grupper med UNICEF, idræt og religionsfilosofi og udendørs praktisk arbejde. 11. marts: Indvielse af køkkenet (se side 13) 25. marts: 25 elever deltog i Idrætsskolernes atletikstævne i Ollerup. De havde en afslappet tur med mange samværsmæssige kvaliteter.

Samme dag fik vi på skolen besøg af Randers Statsskoles kor og orkester, som gav en koncert for de hjemmeværende elever og medarbejdere. 23. marts: Forældredag med omkring 200 gæster. Programudvalget fulgte stort set de traditionelle retningslinier for formiddagen med idrætsaktiviteter på hovedfagene og rundvisning over alt på skolen.

Efter middag var der premiere på Norgesfilmen 80, debat efter et oplæg af Jørn Richter, gymnastikopvisning, underholdning og sang sluttende med folkedans inden aftensmaden.

Samme aften gav hovedfagspigerne gymnastikopvisning i Hover.

25. marts: Else Hammerich talte om arbejdet i EF-parlamentet.

29. marts: Den jyske Idrætsskoles repræsentantskabsmøde. (se side 23)

30. marts - 2. april: 22 elever fortrinsvis fra fodbold/håndboldgruppen deltog som medhjælpere ved Landsudvalget for Skoleidræts internationale skolehåndboldstævne i Vingsted. De blev sat på den spændende opgave at være »værter, tolke og guider« for en række udenlandske hold, og de løste den på en fortræffelig måde, skrev arrangørerne til os efter stævnet.

31. marts: Hovedfagsemnedag: De to gymnastikhold arbejdede hjemme på skolen, atletikholdet beskæftigede sig med udvidet træningslære i teori og praksis, og holdene fra den »blandede boldspilgruppe« arbejdede hver for sig med eget boldspil og indlagde forskellige muskeltest’ i programmet.

1.-2. april: Studiefagsdage med bl.a. emnerne: Meditation, orienteringsløb, syning, visesang, badminton, fodbold, selvforsvar og handicapidræt. Nogle grupper blev gennemført perfekt, mens andre faldt helt fra hinanden grundet aflysninger, manglende aftaler, misforståelser m.m.

8. april: Nogle repræsentanter fra en minoritetsgruppe (B.F.) talte om deres problemer.

9. april: Pianisten Mogens Dalsgård gav koncert, der blev fulgt med stor lydhørhed og interesse af de tilstedeværende.

Samme aften fortalte en gæstelærer, der opholdt sig på skolen nogle dage, Gunardo Pedersen fra Argentina, levende og interessant om skoleforhold og idrætslæreruddannelsen i sit hjemland.

18. april: Trim/Friluftslivgruppen arrangerede aktiviteter i skoven for børn fra de omliggende kvarterer. Trods en sludfuld og kold eftermiddag var der mødt mange børn, der ivrigt deltog i oriente ring, hulebygning m.m. Den afsluttende snobrødsbagning var en oplevelse for sig.

24. april holdt vi afslutningsdag med fælles morgenbord, boldaktiviteter, rytmisk gymnastik, oprydning og rengøring overalt. Sidst på eftermiddagen opførte musik/dramagruppen et musik- og sangspil: »Brudstykker af Hans’ liv«. Det var originalt sat op, fortræffeligt spillet og gav stof til eftertanke. Derefter var der afslutningsmiddag og fest.

Alene i kraft af sin størrelse kunne dette elevhold ikke undgå at blive noget specielt - det var det også i mange henseender. En udpræget vilje og indstilling til, at man ville have noget ud af det, prægede adskillige elever. Derfor virkede mange af dem modne og velafbalancerede og var kritiske på en positiv måde. Der blev givet udtryk for en bevidsthed om ting som kostvaner, energi og uddan nelse og gjort noget ved disse problemer af mange.

Det var i den sidste tid glædeligt at erfare, at en stor del af eleverne havde skaffet sig arbejde eller mulighed for at påbegynde en uddannelse.

Signe Troelsen kunne fejre 25 års jubilæum

Ved afslutningen på vinterskolen kunne Signe Troelsen fejre 25 års jubilæum for sin ansættelse ved Den jyske Idrætsskole. Vi benyttede anledningen til at hylde hende og gjorde det bl.a. med disse ord:

»Kun få medarbejdere har i skolens snart 40-årige historie haft mulighed for at fejre 25 års jubilæum. I dag har vi lejlighed til at hylde én af dem, idet Signe Troelsen har været tilknyttet skolelærerinde gennem 25 år.

I den årrække - fra 1955 til 1980 - har Den jyske Idrætsskoles og Signe Troelsens navne været uløseligt knyttet sammen.

Signe har oplevet den første skolebygning med klasse 3 som gymnastiksal, og hun har været med i den store forandring, der skete med udbygningen i 1957/58. I mange år var Signe eneansvarlig for lederuddannelsen i gymnastik for de kvindelige elever, og utallige er de, der gennem Signe har fået værktøj og inspiration til at arbejde som ledere i gymnastik i deres foreninger.

At Signe også fik sine specielle opgaver som gymnastiklærerinde, da vii 1968 ændrede undervisningsstrukturen, var bare en selvfølge.

Som I sikkert vil kunne forstå, har Den jyske Idrætsskole meget at sige Signe tak for, og det vil vi da også gøre så godt, som vi formår det ved denne lejlighed.

Tak Signe for 25 års virke på dette sted - et virke, som har sat sig spor både i arbejde og i menneskelig tilknytning - ikke mindst, fordi du i en årrække i bogstaveligste forstand havde dit hjem her i bygningerne.

Tak, fordi du har fulgt skolen gennem godt og ondt i de 25 år, og en særlig tak for din indsats i de perioder, hvor den havde svært ved at klare skærene.

Men jeg føler også, at der må siges tak til dig for dit arbejde i gymnastikkens tjeneste i de store folkelige organisationer og i særdeleshed også i Dansk Gymnastik-Forbund, hvor du har virket som leder, kursusarrangør og som formand for forbundets største udvalg.

Med beundring har vi oplevet din ledelse af meget store gymnastikarrangementer såvel her i Vejle som forskellige steder i landet ved store stævner, ligesom du i udlandet har repræsenteret Danmark med dine gymnaster på en meget smuk måde. Her tænker jeg navnlig på dine opvisninger på verdensudstillingen i Japan for nogle år siden.

Du har fået udmærkelser og hædersbevisninger for dit arbejde med gymnastikken. For få år siden fik du Nachtegallmedaljen - Dansk Gymnastik-Forbunds højeste anerkendelse - og i forbindelse med 25 års lederskab i Vejle Gymnastikforening for nylig fik du Dansk Idræts-Forbunds ærestegn.

Her på skolen har vi hverken guldnåle eller ærestegn, men vi har købt en varig gave til dit smukke hjem og håber, du vil synes om den.

Idet jeg overrækker dig skolens hilsen, siger jeg dig tak for 25 års helhjertede indsats for Den jyske Idrætsskole,

Et trefoldigt Leve for Signe«!

Næppe var eleverne ude af dørene, så fortsatte hverdagen på skolen - bare på en anden måde. Lærergruppen holdt fire dages lærermøder fortrinsvis med planlægning af vinterskolen 1980/81 på dagsordenen, og til hovedrengøring i bygningerne, klargøring af svømmebassinet og forårsarbejde i anlægget havde vi formået at få 15 elever til at blive og give en håndsrækning medien 4 dages “arbejdslejr”.

Færdiggørelse af køkkenet

Som aftalt sidste år kunne vi afslutte Fase 1 - køkkenudbygningen - i oktober 1979. Det var en knap 80 m2 stor tilbygning med depot, grovkøkken og grønsagsrum, fryserum og omklædningsrum og bad til personalet.

Den 10. januar 1980 fik vi igangsætningstilladelse til Fase 2 - om bygning af det eksisterende køkken. Da det interimistiske køkken i en 9 meter lang jernbanevogn var tilsluttet spisesalen, gik håndværkerne i gang med at rive alt ned inden for køkkenets fire vægge. Nye afløb, vand- og el-ledninger blev etableret, og genopbygningen kunne begynde. I en ombygning af den størrelsesorden kunne én og anden detalje nok drille en smule, men teknikerne og håndværkerne var dygtige til at klare skærene. Arbejdet skred godt frem, og til aftalt tid og uden nævneværdige overskridelser af prisen kunne vi den 11. marts om formiddagen holde en uformel indvielse med » åbent hus og en lille servering til alle gæster.

Samarbejdet med køkkenkonsulent E. P. Andersen, ing. Kurt Søndergaard, Cowiconsult, og håndværksmestrene Ove Larsen, Kaj Hansen, John Berg og Einar Thomsen var perfekt, og ved en lille sammenkomst takkede vi dem for deres omhu og dygtighed med at skabe et smukt, moderne køkken og gode, funktionelle arbejdsforhold for vort personale. Men 6 ugers byggeperiode havde også været en streng tid for køkkenpersonalet. Trange kår i køkkenvognen, langt til materialer og råvarer og mange mennesker at bespise var en belastning, som de klarede på en god måde. I to weekender stillede damer fra Hjemmeværnets distrikt 32, Fredericia, sig til rådighed for at hjælpe med tilberedningen af varm mad.

Nogle måneder efter køkkenets færdiggørelse kunne vi sætte prikken over i’et ved at modernisere spisesalen med nye borde, stole og lamper, så den nu fremtræder med et hyggeligt og varmt interiør.

Som en følge af køkkenombygningen var der mulighed for at få et længe næret ønske opfyldt, nemlig en omlægning af vore måltider, således at der kunne serveres frokost midt på dagen og varm mad om aftenen. Det skete mandag, den 2. juni og indebar både en ernæ ringsfysiologisk, arbejdsmæssig og økonomisk fordel.

Elevkursus - elevmøde

Med et deltagerantal på knap 90 gennemførte elevforeningen sit kursus for gamle elever midt i august. Der blev budt på fire forskellige emner: gymnastik ved Astrid Hartvig, volleyball ved Kim Rafn, fri idræt for børn ved Nanna Nyholm, Anne Langkjær og Bjarne Ibsen og idrætsskader og plastring ved Jens Elers Christensen, idet Karen Inge Halkier havde sendt afbud. Der var god tilslutning til alle fire emner.

Ved jubilæumssammenkomsten var alle implicerede årgange repræsenterede - de ældste desværre med kun nogle få fra hvert hold - og vi fik en god dag sammen. Ellen Hess, Grethe og Victor Nielsen glædede os også ved at komme.

Selve elevmødet gav os nogle gode oplevelser. Holstebroegnens gymnaster under ledelse af Birthe Bækgaard og Hans Jørgen Lørup gav en strålende gymnastikopvisning lørdag eftermiddag, og ved aftenfesten underholdt lærernes cabaretgruppe: Susanne Nedergaard, Flemming Westh, Torben Holmgaard, Mogens Rieks og Jørn Richter, på fortræffelig vis og lagde op til en god stemning, der fortsatte resten af festen.

Formanden for Danmarks olympiske Komité, Kurt Møller, talte om søndagen om de olympiske leges fremtid. Han fremhævede de grundlæggende ideer for de olympiske tanker, som var ved at blive løbet over ende af tre ting: »Gigantismen« (det stadigt voksende deltagerantal), Økonomien (de stigende milliardudgifter) og det udvandede amatørbegreb (den omsiggribende professionalisme). Kurt Møller kom endvidere ind på arrangementet i Moskva og fortalte om sine personlige oplevelser derovre. Efter foredraget blev der stillet en lang række spørgsmål, som Kurt Møller beredvilligt svarede på.

Det vellykkede elevmøde sluttede med årgangskampe i volleyball, en aktivitet, som alle kan samles om og hygge sig ved.

Igen må vi fra skolen rette en tak til elevforeningens bestyrelse for dens indsats, uden hvilken det ikke var muligt at gennemføre det store arrangement med ca. 400 mennesker på en så god og afslappet måde.

Old Boys-kursus i ugen efter elevmødet samlede 36 deltagere, hvoraf 4 var med for første gang - to af dem var i øvrigt medlemmer af skolens repræsentantskab - og resten var gamle kendinge. Kursus bød som sædvanligt på en række idrætslige aktiviteter som gymnastik, volleyball, andre boldspil og den traditionelle Old Boys-femkamp. I den almene afdeling behandledes emner som motion og testformer, Danmarks aktuelle økonomiske situation, den olympiske idé efter Moskva, Kina, vin og vinkvaliteter samt sang og musik. En hyggelig og kammeratlig fest med taler og mange sange sluttede ugens samvær, som i dette år ikke var så begunstiget af vejrliget, som det ellers har været tradition.

Vinterskolen 1980/81 - 1. semester

I nogle år - og ikke mindst i dette år - er problemet med mange udmeldelser i de sidste dage op til skolens påbegyndelse og udeblivelse ved dens åbning blevet mere og mere udbredt på gymna stik-og idrætshøjskolerne. Som oftest har man med kort varsel kunne fylde de ledige pladser op med elever fra ventelisterne, men meget unødigt arbejde er forbundet med denne hektiske arbejdsform, »Luksusproblemer«, sagde en kollega, »det er jo småting i forhold til de skoler, der kun har trekvart, halvt eller en endnu mindre brøkdel af skolens kapacitet fyldt op ved et kursus’ begyn delse«. Der er nok noget rigtigt i den betragtning, og vi må sikkert stadig leve med problemet, men må så - om det er muligt - træffe nogle forholdsregler, så det ikke bliver til alt for stor gene for os.

På et lærermøde i foråret besluttede vi, at vi ville nøjes med at foretage nogle småjusteringer i fag- og timefordelingen for skolerne 1980/81 og 1981/82 og ellers fastholde den hidtidige fordeling. såfremt den ikke kommer i strid med en evt. større nedgang i det lærertime tal, der efter ministeriets bestemmelser er til rådighed.

112 elever ankom den 28. august, men efter en stadig skiftende til-og afgang i de næste dage endte vi til sidst på tallet 113 (57 kvinder og 56 mænd). De første fem dage blev benyttet til en indkøringsperiode, hvor idrætslige aktiviteter vekslede med oplysninger om skoleopholdet, ture i omegnen og rundgang på selve skolen. Onsdag, den 3. september begyndte det normale skema.

I lærerrådet havde vi i forvejen planlagt week-end-aktiviteter og onsdagsarrangementer for september måned, men derefter overtog elevudvalg planlægning og gennemførelse af arrangementerne re sten af perioden.

I det følgende skal omtales nogle af semesterets begivenheder: 19. september: Idrætslæge Jens Elers Christensen talte om idrætsskader.

23. september: Forfatteren Peter Poulsen talte om sit forfatterskab.

6.-10. oktober: Idræt/Samfund ‘80 blev en af de bedste emneuger, vi har oplevet i flere år. Der var af udvalget foretaget en god planlæg ning og et passende udvalg af emner, der skulle behandles. Eleverne blev meget optaget af denne emneuge, bl.a. fordi der var en rimelig fordeling af siddende arbejde og fysiske aktiviteter.

I de første halvanden dag blev lederrollen bearbejdet, hvorefter idrættens funktion i Kina og Danmark blev drøftet. Hele onsdagen handlede om idrætten i foreningerne, bl.a. med en paneldiskussion om »Idrætten i Lokalsamfundet« med deltagelse af en politiker (Pe ter Sikjær Christensen), en embedsmand (Eigil Jensen), en idræts leder (Poul Brønfeldt), en kvindelig fodboldspiller (Lillian Jensen) og et bestyrelsesmedlem fra den nystiftede »alternative idræts klub« (Orla Christensen). Om aftenen var eleverne på besøg i 17 af byens og omegnens idrætsklubber.

Torsdag eftermiddag behandlede man emnet: »Elite- og Bredde idræt« i et panel bestående af Claus Bøje (Kulturministeriet), Poul Erik Beck (divisionstræner), Vald. Bandolowski (aktiv sejlsports mand) og Bent Schytte (forfatter). Fredag formiddag blev benyttet til gennemgang af øvelser med et specielt sundhedspædagogisk sigte, eftermiddagen gik med evaluering i grupper, og ugen sluttede med en hyggelig fest i gymnastiksalen.

4. november: Erhardt Riis talte om alkoholproblemer.

12.-14. november: Handicapemnedage. Oplægget til dette emne blev givet dagen før, hvor alle havde lejlighed til at se filmen »Knuder«, der handler om nogle handicappedes forhold. Dette fik eleverne mere at vide om onsdag formiddag, hvor de først i grupper og siden i plenum havde lejlighed til at stille spørgsmål til en række handicap pede gæster. Om eftermiddagen fortalte Evald Krog fra Muskelsvindfonden om det at være handicappet og de problemer, det medfører i dagligdagen.

Fredag formiddag viste Dansk Handicap Idræts-Forbunds konsulent, Claes Voss, først film, derefter fortalte han om forbundets målsætning og organisation, og til sidst måtte han besvare en række spørgsmål fra eleverne.

Om eftermiddagen vistes en film i samtlige grupper, og som af slutning samledes man til en fælles drøftelse af dagenes forløb.

»Svagføredagen«, som vi stadig kalder den, fandt sted hele torsdagen. 110 gæster glædede os med at komme. Vi samledes alle i idrætshallen til en kop kaffe og gik videre til træningssalen, hvor fhv. folketingsmand, Skræppenborg-Nielsen talte om sin rejse til Sibirien. Da frokosten og hvilepausen var overstået, sørgede alle værterne igen for at få deres gæster ned i idrætshallen til en fælles sangtime. Kaffen blev serveret, og så kom der gang i underholdningen, som bl.a. omfattede gymnastikopvisning, sangnumre af små og store kor og et dramatisk indslag med en moderne gendigtning af »Kejserens nye Klæder«.

Da gæsterne forlod os efter aftensmaden, gav mange af dem udtryk for taknemlighed over dagen, men denne tak må gives videre til arrangementsudvalget og til eleverne, der foruden at måtte være værter og sørge for deres gæster på bedste måde også ind imellem måtte tage del i en række af dagens praktiske gøremål.

18. november: »Trivselsdag«: Som et resultat af en »trivselsundersøgelse« blandt eleverne først i november blev denne dag etableret, for at man kunne lære hinanden at kende på tværs af de etablerede undervisningshold. Dagen begyndte tidligt med fælles morgengymnastik, rengøring af hele skolen, fælles morgenspisning og praktisk arbejde ude og inde med æbleplukning, havearbejde, vinduespudsning, oprydning, maling o.m.a. Efter »siesta« talte forfatteren Dan Turell om det »at være formidler af skriftlig og mundtlig dansk«, om det »at tænke« og bl.a. om det »at være på besøg i Jelling«. De grundlæggende emner: trivsel, ansvarlighed, hensyntagen osv, blev derefter drøftet i grupper, og dagen sluttede med indslag fra dramagruppen m.fl. ved en komsammen i spisesalen.

25. november: Pianist Mogens Dalsgaard glædede os igen med en dejlig koncert og sin meningsgivende foromtale af de værker, han spillede.

2. december: Forfatteren Troels Kløvedal talte om sin rejse med »Nordkaperen«. Samme aften tappede Danmarks frivillige Bloddo i norkorps ca. 70 elever og medarbejdere for blod.

4.-5. december: Musik/dramadagene havde som overordnet tema: Mennesket i fremtiden, og der blev arbejdet med følgende delemner: Sang og musik, Musical, Dansedrama, Improvisation og rollespil, Maske og mime, Gøglerier og Dukketeater.

Undervisningen var lagt i hænderne på følgende instruktører: Knud Erik Sørensen, Mogens Johansen med Per og Jytte, Jytte Kjøbæk, Niels Andersen, Ole Jensen, Kurt Ravig og Frede Madsen, der på en dygtig og inspirerende måde forstod at aktivere eleverne med de forskellige opgaver.

Den sidste søndag aften »pynter vi skolen til jul« på den traditionelle »klippe/klistre/flette-aften«, og inden hjemrejsen arrangeres juleafslutning med besøg i Nørremarkskirken, julemiddag, underholdning og fest.

Det internationale Handicapår 1981

Med den interesse, der altid har været vist for handicappedes problemer på Den jyske Idrætsskole, har det været naturligt, at alle - efter et oplæg og en opfordring fra Flemming Westh og Jørn Richter - er gået ind for et projekt: »Vejledagene på Den jyske Idrætsskole, 21.-23. april 1981«.

En arbejdsgruppe har udfærdiget et detaljeret oplæg, et 10 mand stort præsidium med Vejles borgmester, Karl Johan Mortensen, i spidsen er blevet nedsat, og skolen har allerede nu overalt i Vejle by mødt en meget stor velvilje for sit initiativ. Formålet med projektet er at skaffe penge til Muskelsvindfonden i Århus, hvis formand. Evald Krog, også er medlem af præsidiet, og som mange af vore elever har mødt på skolen. Fonden ejer et behandlingscenter, og hjælpen koncentrerer sig om at skaffe midler til et forskningscenter i forbindelse med dette.

Mange mennesker - og ikke mindst vore nuværende elever - vil blive stærkt involveret i dette arbejde, men den kraftige opbakning, vi hidtil har fået, virker inspirerende til at yde en indsats, der forhåbentlig kan give et smukt resultat i forbindelse med det formål, der er det centrale i projektet.

Trods usikre tider i vort samfund, tider hvor vanskeligheder af mange arter, surhed og irritabilitet hører til dagligdagens oplevelser, tider hvor en hård kamp for dagen og vejen er en bitter nødvendighed for mange, så føler vi os alligevel privilegerede på Den jyske Idrætsskole. Vi vil gerne bruges til det, vi er bestemt for, og mange gør også brug af os. Det kan være en medvirkende årsag til, at vi midt i dagens arbejdsbyrde kan hente inspiration og ressourcer til at give os i kast med en så stor og omfattende opgave, som »Vejledagene på Den jyske Idrætsskole, 1981« efter al sandsynlighed vil blive.

Bjarne Hauger