1977/1978

19 minutters læsning

I en artikel i årsskriftet i 1967 i anledning af Den jyske Idrætsskoles 25 års jubilæum sluttede skolens daværende formand, Otto Lassen, med at udtrykke ønsket om, »at der efter den næste femogtyveårige periode i forbindelse med de eksisterende bygninger beliggende på et af vort lands kønneste områder ville stå en nogenlunde nær ideal skole, som har udfyldt sin plads i dansk idræt og i dansk højskoleliv på en sådan måde, at der til den tid vil stå yderligere respekt om skolens virksomhed«.

Det var den opgave og udfordring, der forelå, da jeg tiltrådte som forstander, og som jeg sammen med skolens skiftende lærere og medarbejdere påtog mig at løse. Naturligt er det derfor, efter at det tiende skoleforløb efter strukturomlægningen afsluttede med vinterskolen 1977/78, at forsøge at gøre op, hvor langt vier nået i forhold til den krævende udfordring: at nå frem til en »idealskole«. En sådan opgørelse - eller vurdering, om man vil – kan og må ikke alene gå på det, som rent faktisk er sket på selve skolen i løbet af dette tiår, men må også ses i lyset af den udvikling, der er foregået omkring os på de samfundspolitiske, sociale, prismæssige, idrætspolitiske, pædagogiske, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige områder i for bindelse med virkningerne af den nye højskolelov fra 1969, som vort økonomiske og administrative eksistensgrundlag hviler på.

Fra skolens øverste myndighed, repræsentantskabet og FU, har vi altid mødt den bedste vilje til at iværksætte tilbygninger og forbedringer af skolen i takt med mulighederne for at skaffe de fornødne midler til at realisere dem. Ændringer i de ydre rammer: byggeri, fornyelse af inventar, vedligeholdelse både inde og ude, brandværnsforanstaltninger osv. er ting, man kan tage og føle på. Stigning i elev- og kursustal, som har bevirket en fordobling af såvel lærer som medarbejderstab, er ligesom den øgede årsomsætning og tidobling af skolens egenkapital realiteter i aktivitetsforøgelsen, der kan aflæses og registreres af elev- og kursusstatistik, personalelister, årsregnskaber m.m., men hvordan står det til med indholdet af det arbejde, der er tilbudt og formidlet fra skolens side i forhold til betegnelsen: Folkehøjskole og til vor forpligtelse over for arbejdet i og med Dansk Idræt?

Som vi så ofte har konstateret det, ville det være let, hvis der fandtes enkle redskaber til at »måle og veje« det udbytte, den enkelte elev tager med sig hjem efter endt skoleophold. Kun få elever er i stand til ved afrejsen at give udtryk for oplevelser, indtryk og værdier - positive som negative -, erhvervelsen af viden og færdigheder osv., men det sker, at nogle et stykke tid efter mundtligt eller skriftligt tilkendegiver, hvad de mener, de har fået ud af opholdet. I kraft af skolens vidtspændende målsætning er midlerne til at arbejde med denne: undervisningen i de almene fag, lederuddannelsen i idræt med praktiske og teoretiske aktiviteter, fællesarrangementer, det daglige samvær m.m. under stadig debat og justering i lærerrådet, ligesom de skiftende elevhold har mulighed for at give deres besyv med. Når det omgivende samfund og dermed også idrætten ustandselig ændrer sig, må vi til stadighed være opmærksomme på det, der sker, og opsnappe, bearbejde og videregive til eleverne de ting og problemer, de kan have gavn af at få belyst. Da vi tillige fastholder en ligelig fordeling af, men en nær sammenhæng mellem de almene og idrætslige fag, så mener vi også, at vort forhold til betegnelsen: Folkehøjskole efter bedste evne er opfyldt både formelt og indholdsmæssigt.

Vi uddanner vore elever til duelige ledere i dansk idræt taget i bredeste forstand lige fra motions- til konkurrenceidræt og forsøger gennem teori og praksis at give dem fornøden ballast til at gå ind i leder- og instruktørarbejde, derfor tilgodeses den danske idræt også i vort højskolearbejde. Men forpligtelsen føler vi meget stærkt på skolen ved vore muligheder for at stille faciliteter til rådighed for idrættens - og her tænkes særligt på specialforbundenes og organisationernes –egen leder- og instruktøruddannelse gennem en vidt forgrenet kursusvirksomhed både sommer og vinter.

Skal man efter ovenstående nøgterne vurdering besvare spørgsmålet:

»Hvor langt er vi nået ad vejen frem mod en idealskole?«, ja, så må det konstateres, at der er stadig ting, der kan gøres bedre, nye muligheder, der skal prøves, og nye omgivelser, der skal skabes. Når dertil kommer, at vor undervisningsmæssige fleksibilitet prøver at søge ind der, hvor elevernes behov og lærernes - altså også skolens muligheder mødes, så har vi altså højskole i gængs forstand, der er i pagt med den tid, vi lever i.

Endelig må dertil føjes, at en 5-årsplan for nybyggeri og ændringer af det bestående er under udarbejdelse, men om den kan realiseres inden for denne tidsramme, afhænger af økonomien og en grundig analyse af spørgsmålet: »Hvor stor skal og må en skole blive, for at dens kvalitetet kan bevares, for at alle kan trives på den, og for at overblikket over aktiviteter, økonomi og brugsbehov kan fastholdes?«

Vinterskolen 1977/78

Der er tidligere gjort rede for de undervisningsmæssige ændringer, vi indførte på denne vinterskole. De gik kort ud på: at i alle timer, hvor det var praktisk muligt, blev kvinder og mænd undervist sammen, at skemaet blev delt op i moduler af varieret længde fra 1-4 lektioner, at en »skemafri« formiddag blev anvendt til møder og aktiviteter, og at en udpræget integrering fandt sted mellem visse fag (emnearbejde/psykologi, boldspil, undervisningslære m.m.).

Den 30. august begyndte 50 kvinder og 50 mænd på skolen - for første gang en ligelig fordeling mellem kønnene. Modtagelse og indkøringsuge forløb på sædvanlig vis, og det viste sig hurtigt, at den nye skemaform - bortset fra enkelte skønhedspletter - kom til at fungere godt. Udvalget for idræt/samfundsugen (3.-7. oktober) havde i år valgt, at vi skulle behandle Socialdemokratiets oplæg til en idrætspolitik, emnet politik og økonomi i idrætten samt en række delemner: idræt i forbindelse med skole, kønsroller, underholdning, elite og politik. Onsdag aften var der paneldebat om Idræt og Samfund med tre aktive idrætsledere og politisk interesserede, Jørgen Møller, DAI, Ole Jespersen, Silkeborg og Ole Terkildsen, Århus. Ugen sluttede med en fest, hvor lærerne påny lancerede deres glansnummer: gymnastikopvisning fra 20’erne.

Handicapemnedagene (9.-11. november) blev arrangeret på anden måde end tidligere, idet handicappede og deres pro blemer blev belyst over tre dage. Den første dag skete det gennem film, beretning af en mor, Stine Bunk Nielsen, Bindeballe, »om at have et handicappet barn«, og af en handicappet selv, Evald Krogh fra Muskelsvindfonden. På selve »svagføredagen« mod tog vi over 100 gæster fra Vejle og omegn. Lektor Børge Troelsen, Silkeborg, talte om Kaj Munk og »læste« nogle af hans værker om formiddagen. Efter middag var der underholdning og sang, og sidst på eftermiddagen var vi alle samlet til »marked og gøgl« i hallen, hvor mange mærkværdige ting kunne prø ves af alle. Atter oplevede vi på denne dag elevernes store engagement i deres forpligtelser som værter og medhjælpere for vore gæster.

Endelig kom Dansk Handicap Idræts-Forbund’s konsulent, Freddy Johnsen, den sidste dag og lagde op til debat om handicapidræt.

Ud over de nævnte større arrangementer bør nævnes en række mindre, som gled ind i det daglige samvær på skolen. Det var onsdags- og weekendarrangementer, som oftest planlagt af ræt. Her eleverne selv, filmaftener hver anden mandag, elevbesøg i lærer hjemmene m.m.

I den første uge af december gennemførtes valg af hoved- og bifag, og de gav denne fordeling:

Hovedfag: atletik 6 (2 kv., 4 m.), volley-/basketball 10 (3 kv., 7 m), gymnastik bl 14 (7 kv., 7 m.), håndbold/volleyball 18 kv., rytmisk gymnastik 20 kv. og håndbold/fodbold 32 m.

Bifag: badminton 23 (6 kv., 17 m.), gymnastik 18 (12 kv., 6 m.), handicapidræt 13 (12 kv., 1 m.), atletik 26 (7 kv., 19 m.) og trimaktivi teter 17 (11 kv., 6 m.) 3 elever ønskede ikke bifag, hvorimod 92 elever deltog i svømning på 2. semester.

Skolen blev som sædvanligt pyntet til jul en uge før hjemrejsen, projekt »julerengøring« gennemførtes den sidste skoledag, og ved afslutningen samledes vi først til julehøjtidelighed i Nørremarkskir ken, hvor pastor Knud Petersen talte, dernæst var der middag på skolen, og aftenen sluttede med underholdning og dans.

2. semester

Da eleverne kom tilbage efter juleferien, gik vi straks i gang med det nye skema og de nye holdinddelinger. Med nye oplæg i hoved- og bifag, undervisningsøvelser med børn og voksne, nye emner i em nearbejde og nye fag i tilvalgsfagene var der nok at tage fat på for alle, men også dette forår blev delvist »overlæsset« af en mængde planlagte og mere spontane særarrangementer, som hver for sig gav nogle gode oplevelser, men som til gengæld også gav så megen travlhed, at tiden indtil afslutningen i april fløj af sted.

En kort omtale af nogle af arrangementerne:

19.-20. januar: Musik- og dramaemnedage med det overordnede tema »at være udenfor« blev behandlet i grupper i drama, dukketeater, kreativ dans, sang og musik. Foruden nogle af skolens egne lærere medvirkede bl. a. Ib Nyholm, Kerteminde, Finn Mortensen, Odder, Frede Madsen, Glejbjerg, Jørn Zacho og Leif M. Lauritsen, Vejle, som instruktører. Resultaterne af gruppearbejdet blev fremført den sidste eftermiddag - utroligt, hvad man havde nået på så kort tid. 2.-11. februar: Norgesrejse, som igen gik til Beitostølen, hvor Biti horn Fjellstues nye lokaler skabte en god ramme om de indendørs og det fremragende skiterræn i forbindelse med fint vejr om de udendørs aktiviteter. Trimgruppen var på overlevelsestur i fjeldet, mens resten af eleverne boltrede sig i bakkerne til skiinstruktion og per sonlig træning. Desværre oplevede man for første gang på 10 rejser, at en elev måtte transporteres hjem med et brækket ben.

22. februar: Viborg Gymnastikhøjskoles elever og lærere på besøg til eftermiddagskaffe, fælles opvarmning i hallen, inden- og uden dørs idrætsaktiviteter, film og underholdning. Hele arrangementet var lagt i hænderne på et udvalg, der på bedste måde skabte en god udbytterig dag for begge skolers elever og lærere.

27. februar-2. marts: Gymnastikinstruktion ved Monika Beck mann, som veloplagt og energisk arbejdede med en interesseret elevflok. Spændende øvelser, inciterende instruktion og glæde hos Monika var medvirkende til, at alle de tilmeldte elever trods træt hed troligt holdt ud til hendes krævende timer.

1. marts: Offentligt valgmøde som optakt til kommunevalget den 7. marts med deltagelse af 9 kommunalpolitikere fra Vejle: K. E. Skovfoged (Soc.), Hans Ole Madsen (Rad.), Ib From (Kons.), Lind hardt Thomsen (SF), Jørgen Lund (Kom.), H. V. Jørgensen (CD), P. Øhrstrøm (Kr.F.), Henry Pedersen (V), og E. Villadsen (Z). Emco var »Kulturpolitik« i Vejle og gav ikke anledning til større konfrontationer hverken mellem politikerne indbyrdes eller mellem dem og tilhørerne.

5. marts: Forældredag, hvor omkring 250 gæster, voksne og børn glædede os med besøg. Igen var det et udvalg, som havde udarbejdet et godt program med gangorientering, underholdning i gymnastiksalen, fællesopvarmning i hallen og forskellige idrætter, hvor nogle elever skiftedes til at undervise. En god dag med en afslappet atmosfære og med rigelig tid til at få snakket med hinanden.

11. marts: Gymnastikopvisning i Vingsted med hovedfagsholdet i rytmisk gymnastik, der under ledelse af Lisbeth Nygård viste et spændende program, som de mange tilskuere ved amtsopvisningen fulgte med interesse.

13. marts: »Digterscenen« med Vagn Steen, Sten Kaalø, Peter Poulsen, Knud Sørensen, Henning Mortensen og Marianne Larsen. De seks digtere læste først nogle af deres egne værker, derefter gik dei grupper med eleverne for at drøfte de læste ting, og endelig samledes vi igen for at høre flere digte fra hver af dem.

19.-20. marts: Gerlev Idrætshøjskoles elever og lærere aflagde som led i en udflugt før deres afslutning et kort besøg på skolen. Lisbeth og Axel stod sammen med nogle elever for et hastigt plan lagt arrangement, som blev ganske vellykket.

20.-22. marts: »Hovedfagsemnedage«, forstået på den måde, at de forskellige hovedfags elever selv havde givet et oplæg til anvendelsen af disse dage, som enten kunne afvikles på eller uden for skolen. Håndbold/volleyball holdet arrangerede en »træningslejr« på Jomsborg, basket/volley koncentrerede sig om specielle emner fra disse spil, håndbold/fodbold mænd arbejdede efter »professionelle« træningsprogrammer, atletikholdet var bl.a. på Odense Universitet, de kvindelige gymnaster valgte en række emner ud, de ville uddybe nærmere, og det blandede gymnastikhold tog i sne og slud på cykletur til Sydfyn og Langeland.

8.-11. april: Emnedage med »frie« emner. Bortset fra enkelt lukket gruppe, Trimaktiviteter, som gennem nogen tid havde planlagt deres egen trave- og kanotur i egnen omkring Silkeborg, havde de øvrige elever mulighed for at vælge sig ind på forskellige tilbudte aktiviteter: Kanotur på Gudenå, Ridelejr i Midtjylland, Fotoarbejde med emnet »Byen vågner«, praktisk arbejde på skolen (maling af idrætshal og svømmebassin) og UNICEF i teori og praksis. Alle hold blev gennemført og gav eleverne nogle meget forskelligartede, men meget spændende oplevelser.

Torsdag den 27. april: holdt vi afslutning, og fredag den 28. tog vi afsked med eleverne, hvis skoleforløb med vekslende afbrydelser i det daglige arbejde ikke var meget anderledes end de foregående elevholds. Men det kunne ikke undgås, at tilvænningen til de nye ting, jeg tidligere har omtalt, og gennemførelsen af den omlagte undervisning stillede store krav til både elever og lærere. Når dertil kom, at der ind imellem måtte lange og hede debatter om hensyntagen, ansvarsbevidsthed, fællesskab osv. til for ligesom at få tingene sat på plads over for hinanden, så blev der også brugt mange kræfter til at få »spillereglerne« - skrevne som uskrevne - til at fungere. Men har opholdet for eleverne været medvirkende til at give oplevelse, oplysning, gå-på-mod, åbenhed og initiativ til at være menneske i vort samfund og til at give inspiration til at tage et frivilligt lederarbejde op, så har kraftanstrengelserne - så store de end måtte være -ikke været forgæves.

Med udgangen af denne vinterskole ophørte vort samarbejde med Dansk Ride Forbund, efter at vi i to år i alt har haft 9 elever, der har fulgt vort højskolekursus som et led i deres berideruddannelse. Det er min opfattelse, at aftalen har været medvirkende til, at D.R.F. er kommet godt i gang med dette uddannelsesarbejde, men den kunne ikke fortsætte, da D.R.F. ønskede at udvide elevtallet betydeligt. Skolen retter en tak til Gustav Martens, som i det daglige har været kontaktmand til eleverne, skolen og D.R.F.

Efter 4 års ansættelse ønskede Lisbeth Nygård og Axel Edinger at opsige deres lærerstillinger ved skolen for at komme nærmere til København og for at lære en anden skoles arbejdsform at kende. De var begge som lærere ukendte med højskolearbejdet, da de kom, men viste hurtigt en vilje til engageret medleven i vor virke. I løbet af de fire år udviklede de sig til at blive dygtige og levende medar bejdere inden for hvert af deres områder, og vi satte stor pris på deres aldrig svigtende vilje til at løse de opgaver, der blev pålagt dem, eller de selv havde valgt at arbejde med. De er nu begge ansat ved Gerlev Idrætshøjskole.

Den 1. april opsagde Jan Madsen, kursuscentrets inspektør gennem fire år, sin stilling. Omhyggeligt og interesseret har Jan sørget for, at alt i kursuscentret var i orden, og under de givne arbejdsvilkår har han udført sit job på bedste måde. I en overgangsperiode fra april til september har Knud Thomassen og Torkild Holst passet funktionerne i centret omhyggeligt og godt, og fra 1. september er Per Henriksen ansat til at varetage opgaverne der.

Nye lærere.

Allerede i juni var vi så heldige at få truffet aftale om ansættelse af to nye lærere. Til at forestå den kvindelige lederuddannelse i gymnastik blev Alice Grønborg ansat. Hun er uddannet lærer med årskursus i idræt. I et år har hun været ansat ved Vojens Ungdomsskole, og har gennem nogle år arbejdet med gymnastik i flere foreninger,

Ole Nedergård, cand.mag. i sam fundsfag og idræt og uddannet lærer blev ansat til at undervise i emnearbejde, boldspil og atletik. Han har også været aktiv i foreningsarbejdet især i forskellige boldspil.

Dødsfald

Kun 2 måneder før Vejles borgmester, Willy Sørensen, skulle have taget afsked med borgmesterstolen, indhentede døden ham i begyndelsen af februar. I over 30 år havde han været Vejles navnkundige borgmester, og i over 40 år medlem af byens råd. Utallige var de tillidshverv, der gennem årene blev ham betroet - blandt dem også formandsposten for Den jyske Idrætsskoles bestyrelse. I dette hverv var han til uvurderlig støtte og hjælp for skolen, og efter sin tilbagetræden som formand fortsatte hans interesse for og medleven i skolens anliggender usvækket til det sidste. Den jyske Idrætsskole har meget at sige Willy Sørensen tak for.

Byggeri.

Som meddelt i fjor fik vi desværre i 1977 afslag på vor ansøgning om opførelsen af en undervisningsfløj med tre klasseværelser, men efter en fornyet ansøgning fik vi ministeriets tilladelse i maj i år. Efter forberedelse af byggeriet i slutningen af maj og juni opstod der imidlertid nogle overvejelser om prisfastsættelsen m.m., men efter nogle møder i august, lykkedes det at få tingene på plads. Håndværkerne er i fuld gang nu, og bygningen ventes at kunne tages i brug efter nytår.

For tiden arbejdes der ihærdigt med en bearbejdning af et projekt for ombygning og modernisering af vort køkken. Går alt vel, håber vi på, at ministeriet også vil se velvilligt på gennemførelsen af dette hårdt tiltrængte projekt. Endelig skal vi - som tidligere omtalt - i nær fremtid blandt medarbejderne og i skolens FU drøfte en langtids planlægning for de næste 5-10 års ny - og ombygningsmæssige ud ikling, på Den jyske Idrætsskole og - hvad der er mindst lige så vigtigt - de finansielle muligheder for deres gennemførelse.

Foråret og sommeren er i øvrigt benyttet til istandsættelser og fornyelser. Således er bl. a. en del elevværelser og samtlige vinduer på skolen blevet malet, i havestuen er der lagt nyt gulvtæppe og alle møbler er gjort i stand, i foredragssalen har stolene fået nye sæder, og til forhallen og gangen ved foredragssalen er der anskaffet nye bænke.

Elevkursus - elevmøde.

Godt 100 gamle elever deltog i årets elevkursus. Igen kunne foreningen tilbyde en række gode emner, hvor man kunne få suppleret tidligere erhvervet viden op. Aktiviteterne var store alle steder til jazzgymnastik (Elsebeth Juul), håndbold (Per Jessen), roning (Poul Kræmer), volleyball (Mogens Rieks) og til idrætsskader og plastring (Karen Inge Halkier).

Jubilæumssammenkomsten for 30,- 25,- 20,- og 10-årsjubilarer var igen henlagt til elevmødet - vi måtte aflyse det planlagte arrangement i marts - og det blev til et hyggeligt samvær med de tilmeldte jubilarer.

Selve elevmødet samlede over 300 deltagere, og vi fik et par vel lykkede dage i det skønneste varme sommervejr. Arrangements mæssigt har vi nok fundet den rigtige form ved at lade al spisning og aftenfesten foregå i idrætshallen, ligesom programmet efterhånden også - med de variationer, der nu kan skabes fra år til år - ligger nogenlunde fast.

Det var glædeligt at et udendørs foredrag på den »gamle scene« ved Jomsborg, hvor John Idorn talte om sine indtryk af idrætten i Sydafrika, kunne samle en så stor og interesseret lyttende tilhørerskare.

Ved aftenfesten underholdt Lasse og Mathilde os med numre fra deres omfattende sangrepertoire i en meget fin fremførelse. Under hele mødet var der en fornøjelig og afslappet atmosfære, og der var rig lejlighed til at få snakket med mange gamle elever. På gensyn i 1979.

Skolens godkendte kursus.

Efter initiativ af Aage Feldt, medlem af skolens FU, blev der etableret et samarbejde med Landsforeningen for Pensionistidræt, Pensionistrejser og skolen om afholdelse af et ugekursus: »Aktiv Idræts ferie for ældre« sidst i august. Interessen for dette kursus var så stor. at det straks blev overtegnet. Vi måtte derfor arrangere et tilsvarende kursus sidst i maj. Programmet, der var tilrettelagt af Ellen Jørgensen og Flemming Westh, indeholdt foruden gymnastik, boldspil, svømning og Trimaktiviteter også en række almene emner af interesse for ældre samt morgentur i skoven og forskellige aftenarrangementer. Instruktionen blev varetaget af de to nævnte lærere og to instruktører fra Landsforeningen. På augustkurset gennemførte Ole Lammert sammen med fire studerende fra Odense Universitet testning og pulsmålinger på nogle deltagere. Fra alle sider blev der udtrykt glæde og tilfredshed med kursernes form og indhold, med skolen og dens omgivelser og med instruktionen. I 1979 gennemfører vi to tilsvarende kursus, hvoraf det ene bliver af 2 ugers varighed.

Gennem en årrække har vi i samarbejde med D.D.S.G. & I. og D.D.G.U. afholdt to gymnastiklederkursus. I år havde vi ca. 80 deltagere på kursus I i juli og ca. 40 deltagere på kursus II i oktober. Bent og Lischen Lyngholm har været instruktører på samtlige kursus. I juli medvirkede desuden Carsten Rasmussen, Bodil Agersnap og Bodil Møller Andersen, og i oktober Alice Grønborg og Signy Jensen. Jørn Richter har i de senere år trukket det store læs i de almene fag på begge kursus.

Som det sidste af vore godkendte kursus afvikledes i slutningen af august vort traditionelle » Trimkursus for Old Boys«. Knap 35 delta gere var med i år og gennemførte et kursusforløb, som med små variationer lignede det, vi har arbejdet med de foregående år. Flere af skolens lærere delte instruktionerne i idræt og de almene emner. Der var som sædvanlig god stemning og godt humør. En af delta gerne, Alfred Møller, blev ved afslutningen hyldet for sit 35 års jubilæum. Han har deltaget i samtlige kursus, siden de blev oprettet i 1943.

Vinterskolen 1978/79.

Aldrig før har vi modtaget så mange tilmeldelser af elever som til denne skole, og aldrig før har vi så tidligt - den 10. januar - kunnet melde »fuldt hus« og begynde at skrive elever på venteliste. Da også de var fuldtegnede, måtte vi henvise til vinterskolen 79/80. Af mange årsager, bl. a. optagelse på andre uddannelsessteder, anvisning af arbejde, bortrejse til udlandet, vanskeligheder med økonomi m.m. modtog vi imidlertid i løbet af foråret og sommeren så mange udmeldelser - i alt ca. 50 - at vi havde det største besvær med at samle de 100 elever, vi ønskede. Da det samme er sket hos de øvrige gym nastik- og idrætshøjskoler, må vi fremover søge på forskellig måde at gardere os imod disse problemer.

Med hensyn til planlægningen af denne skoles undervisning be sluttede vi at arbejde efter de samme retningslinier som sidste år, bortset fra indførelsen af et nyt fag: basisfag kalder vi det, hvor planlægning af arrangementer, foreningslære og debatter om større og mindre ting i skoleopholdet indgår i undervisningen.

Den 30. august begyndte vi skole med 100 elever, og efter indkøringsugen gik vi over til det planlagte skema. De første onsdags- og weekendarrangementer var på forhånd planlagt af lærergruppen, men efter ca. 1. oktober har det været basisgrupperne, ofte i samarbejde med vagthavende lærer, der har stået for planlægning og program. Mange spændende og opfindsomme ting har allerede været gennemført. Foreløbig er idræt/samfundsugen og handicap dagene blevet afviklet i oktober og november, og i begyndelsen af december skal musik- og dramadagene finde sted.

Skolen og D.I.F.’s kursuscenter. Min optimisme med hensyn til at nå frem til en afklaring af forholdet mellem skolen og D.I.F.’s kursuscenter i 1978 slog ikke til. I D.I.F. fandt man, at en fuld overdragelse af kursuscentret til skolen ikke kunne finde sted. Derfor har man nedsat et udvalg, som skal kulegrave problemerne og finde frem til den bedst mulige løsning, der derefter skal forhandles med skolens FU. Ingen ved endnu, om der skrives 79 eller 80, før en afslutning på denne årelange uafklarede situation vil finde sted.

Ovenstående skildring med glimt af en lang række af årets begivenheder kan forhåbentlig give et indtryk af, at Den jyske Idrætsskole stadig er levende og under udvikling. Vi har ønskemålet »en idealskole«, hvor undervisning, uddannelse og kursusmuligheder er de bedst mulige, klart for os til stadighed. Alt kræver kræfter, optimisme, økonomiske ressourcer og held i forbindelse med et snævert samarbejde med skolens øverste ledelse, for at det kan lykkes for os, og for at vi kan styre ad den rette vej.

Bjarne Hauger