Året rundt 2000

12 minutters læsning

Forårsholdets 105 elever ankom 9. januar. Da vi sluttede 19 uger senere var holdet, næsten fuldtalligt, på 104 elever.

Traditionen tro afsluttedes introdagene med en stort opsat nytårsfest, der i anledning af århundredeskiftet havde fået en ekstra dimension med bl.a. festfyrværkeri. Herefter kom skemaet i gang og fem ud af seks hovedfag blev etableret, kun basketball havde ikke fået tilstrækkelig stor tilslutning. Med forårsholdet ankom også skolens nye forretningsfører Leif Møller. Leif fik hurtigt noget at se til med at skaffe sig overblik over de administrative rutiner, regnskaber, budgetter osv.

Skemaet og højskoledagligdagen kom efterhånden ind i sin rytme med morgenrengøring, morgensamlinger, skema og aftenaktiviteter. Elevrådet blev etableret og fandt sin arbejdsrytme.

Der sker meget på en hojskole både om dagen og om natten – ikke mindst på VIH. Den sidste lørdag nat i januar må- ned ringede forstanderens telefon, og en opskræmt elev meddelte, at brandalarmen var gået i gang på skolen! Det tog mindre end 3 minutter - så var undertegnede og vagthavende lærer på skolen. Til alt held var det nattens stormvejr, der via en strømafbrydelse havde aktiveret alarmen, og efter en grundig gennemgang af skolen kunne alle igen gå til ro. Vi var kommet ind i februar måned og fodbold, badminton og aerobic holdene stod i fællesskab for skolearrangement med tilhørende fest. Temaet var Hawaii fest med inciterende rytmer, der slet ikke hørte årstiden til, og med festlig udsmykning af såvel gymnastiksal som deltagere.

Årets skitur i uge 8 var igen, efter et árs pause, henlagt til Björli i Norge. Der er langt til Björli, men den lange bustur blev dog rigeligt opvejet af en uge med to meter sne, klar frost, solskin og masser af skioplevelser, snehuletur for friluftsholdet, aftensamlinger med velforberedte elevunderholdninger. Vi var indkvarteret samlet på Hotel Björli 100 meter fra liftsystemet. Hotellet viste sig at være perfekt indrettet til formålet, og indkvarteringsformen var med til at understøtte det sociale samvær og dermed give turen en ekstra dimension af „højskole“… Ved turens afslutning fik eleverne da også megen ros af såvel hotelejere som busselskab for deres adfærd. Det var veltilpasse og glade elever, der efter årets skitur vendte hjem til Vejle.

Vi kom ind i marts måned. Der var musical i Globen. Forårets forestilling var Grease. Det blev en succes, og efter forestillingen ville bifaldet næsten ikke lægge sig igen. Dagen efter havde badmintonholdet indbudt 5. klasserne på omegnens skoler til badmintondag. I løbet af foråret var der arrangeret flere musiske arrangementer. Musikcaféer, som eleverne stod for under kyndig vejledning af Gustav Wenneberg og musikaften i havestuen med gruppen Halberg og Halberg, der på fløjte og guitar skabte en suveræn musikoplevelse og en stemningsfuld aften.

I uge 11 var der igen arrangeret idrætsdag for skolebørn. Denne gang var det 320 elever fra 4. klasser, der blev aktiveret. Konklusionen i havestuen var efterfølgende, at børn larmer og er meget aktive”!

Uge 12 bød på hovedfagsugen, hvor hvert hovedfagshold fulgte deres eget program. Det intense samarbejde og samvær i de små enheder var en god oplevelse og forstærkede sammenholdet på holdene.

Midt i marts måned var der atter indbudt til skolearrangement. Denne gang var det håndbold- og volleyholdet, der indbød til arrangement i stenalderlook. Arrangementet blev „markedsført“ i autentisk kostume ifbm med morgenmad - til nogen overraskelse for de kursister, der var i spisesalen den morgen.

Påskeferien nærmede sig, men forinden havde vi afviklet forældredag med 460 deltagere. VIH var vært for fodbold volley turneringerne i forbindelsen idrætshøjskolernes idrætsdag. Vi fik at ter megen ros for arrangementet at de deltagende skoler. Om de sportsligere sultater kan man sige, at VIH deltog i bedste olympiske ånd – det vigtigste er ikke at vinde, men at deltage – ligesom det vigtigste i livet ikke er triumfen, men at have kæmpet godt – og det gjorde vi så! Elevforeningens agentfest blev afviklet to dage efter føromtalte idrætsstævne. Endnu engang et stort arbejde af elevforeningens bestyrelse med hjælp fra årgang 98/99.

Debatternes forår

Et af vinterens og forårets store samtaleemne i højskolekredse var den såkaldte kompetencedebat. Skulle det fremover være muligt at gennemføre undervisning med afsluttende prøveaflæggelse, som del af den undervisning en højskole kunne byde på? Det er måske lidt misvisende at benytte ordet samtale om det, der foregik og meget mindre dialog. Man kan sige, at underholdningsværdigen var høj, men lødigheden lav i årets kompetencedebat. Fordrejninger af FFD’s bestyrelses udspil, overdrivelser og til tider mudderkastning med et stænk af personangreb er nok mere betegnende. Det hele kulminerede i et af bestyrelsen indkaldt debatmøde på Andebølle ungdomshøjskole. det såkaldte Andebollemøde. Mødet var indkaldt som debatmøde, men endte som et beslutningsmode, hvor bestyrelsen måtte konstatere, at flertallet af de indlæg, der havde brugt taletiden på modet. var imod bestyrelsens forslag og tanker om skolernes mulighed for at søge om godkendelse af prøveafsluttende under- visning. I sig selv en interessant tolkning af begrebet demokrati – men det er er jo også længe siden Hal Koch har levet!

Foråret 2000 var i høj grad debatternes tid. Vejle Idrætshøjskole slap heller ikke for at blive inddraget, da det blev foreslået fra et af DGI’s medlemmer af skolens repræsentantskab, at DGI skulle trække sin repræsentation fra repræsentantskabet. DGI trak sig ikke, men for- slaget gav anledning til en livlig debat på årets repræsentantskabsmøde i slutningen af marts måned – og det var i sig selv positivt.

Senere på året var forstandere og bestyrelsesformand fra landets idrætshøjskoler indbudt til møde med DGI’s hovedbestyrelse i DGI byen. Formålet med mødet var vist nok at drøfte samarbejdsmuligheder med DGI og skolerne, men resultatet blev mere et informationsmøde, hvor skolerne blev meddelt, at DGI havde inddelt dem i 4 divisioner i forhold til, hvor tæt organisationen ønskede at samarbejde med (læs støtte) de enkelte skoler. Kriteriet for dette valg var efter undertegnedes opfattelse bestemt af, i hvilken grad DGI var repræsenteret i skolernes bestyrelse/repræsentantskab - altså i hvilken grad DGI havde indflydelse på eller kunne styre de enkelte skoler. VIH blev placeret i 4. division. I overensstemmelse med god folkelig tankegang, har vi ingen ambitioner om at gøre os fortjent til oprykning. VIH er en selvstændig og fri skole, der alene bygger sit daglige virke på det af baglandet vedtagne idégrundlag. Vi vil gerne samarbejde med idrætsorganisationerne, men vi vil ikke lade os styre af dem.

Samtidig med at disse emner kunne bringe sindene i kog i diverse organisationsfora, gik dagligdagen videre i den virkelige højskoleverden på VIH.

Afslutningen på forårssemesteret kom taettere på. De sidste par uger blev hektiske for eleverne. De var bl.a. inddraget i et stort anlagt idrætsstævne for sprogcentrene i Vejle Amt. Dagen efter var der stor glamour fest på skolen - Silver Globe festen. Det var i øvrigt samme dag, Danmark vandt melodi grand-prix. Den havde de timet godt i Stockholm, må man sige.

Semesterets sidste uge var en temauge i team-building. Enkelte elever angav i deres evaluering, at det måske var lidt sent på forløbet, at præsentere emnet team-building - og det kunne de jo have noget ret i. Den næstsidste aften eleverne var på skolen, var der arrangeret bálaften. Det blev det nu ikke til, men i stedet til en hyggelig sangaften i havestuen med varme hveder. Det upålidelige majvejr drillede i sidste øjeblik. Afslutningsaften med overrækkelse af kursusbeviser i Globen, hyggelig middag med forskellige indslag - senere bierstube, engelsk pub, fransk og italiensk café arrangeret af lærerne - det blev meget sent – eller tidligt, inden de sidste kom til køjs.

På lærernes månedlige aftenmøde - Pædagogisk Forum - havde det gennemgående tema været, hvordan vi skulle bære os ad med at få flere elever til skolen. Forårets møder blev heller ingen undtagelse. Tilmeldingerne til det kommende efterårssemester var alarmerende lave.

Man kan fokusere så meget på et problem og årsagerne hertil, at det i sig selv virker forstærkende på problemet og dermed blokerer for løsningsmulighederne. Langt bedre er det at handle, fordi handlinger er fremadrettede og dermed konstruktive. Handlinger skaber håb, problematisering skaber ofte kun frustrationer. Vi valgte derfor at handle. Der blev lavet en ny og mere ungdommelig „home-page“, og vi tilknyttede Jesper Dupont og Lars Olesen til at forestå PR-arbejdet sommeren over. Lars og Jesper, der i deres vikarperiode som undervisere havde haft særdeles god kontakt til eleverne, fik stort set frie hænder til at gennemføre de tiltag, som de mente var mest virkningsfulde. Siden har vi ansat Lars Olesen på deltid til at videreføre arbejdet.

Sommerens kurser gik godt med glade og tilfredse kursister. Tilmeldingen var god til alle kurser, og specielt familiekurserne havde en fin tilslutning. Faktisk var tilmeldingen til ét af familiekurserne - Western, skud fra hoften“ – sá god, at vi valgte at dublere dette kursus. VIH’s lærergruppe lægger et meget stort engagement og mange ressourcer i disse kurser. Det kan ses, nár man opholder sig på skolen, og mange af de deltagende kursister registrerer det da ogsá og giver udtryk for, at de er imponerede over lærernes engagement – et udsagn vi i øvrigt også hører fra eleverne pá de lange kurser.

Elevmødet i august máned gik godt. Fredagens jubilararrangement havde en pæn tilslutning. Det blev en hyggelig aften i spisesalen med megen snak om “gamle dage“, fællessang og enkelte taler inden arrangementet gik over i “dans til den lyse morgen”, det var i hvert fald det indtryk rengøringspersonalet fik, da de mødte på arbejde næste dag. Enkelte par havde da endnu gang i dansen. Selve elevmødet havde også en god tilslutning. Der er naturligvis flest tilstede i forbindelse med lørdagens fest, hvor 400-500 deltog. Mødet som helhed var godt forberedt og blev afviklet med sikker hånd af elevforeningens bestyrelse.

Selvom årgang 99/00 bakkede godt om mødets afvikling, må vi notere os, at det fortsat er få personer, der sikrer, at mange får et godt elevmøde og en god oplevelse – alt for få, synes jeg.

Det er naturligvis positivt, at så mange finder tilbage til deres gamle højskole for at deltage i elevmødets arrangementer herunder fællesspisning og aftenfest, men alt for få møder op til elevforeningens generalforsamling, der i år kunne rummes i kursuscenterets opholdsstue- med god plads til alle fremmødte. En måde at markere, at man har haft en god weekend og at man mener, at elevforeningens bestyrelse har lavet et godt stykke arbejde i det forløbne år, kunne jo bl.a. være at møde op til generalforsamlingen – alene ved ens nærvær sender man et signal.

Den 1.august tiltrådte Camilla Nielsen som nyansat lærer i aerobic. Hun afløste Maja Slot-Tygesen, der havde sagt sin stilling op kort før sommerferien. Camilla er uddannet ved Institut for Idræt, Syddansk Universitet. Hun er desuden meget aktiv i foreningslivet og er bl.a. aktiv i foreningslivet og er bl.a. amtsinstruktør i aerobic i DGI-Odense.

Efteråret

Efterårsholdets 60 elever ankom torsdag, den 17. august. De var fordelt ligeligt mellem kønnene. Tre kom til lidt senere og fem afbrød i løbet af semesteret deres ophold af meget forskellige grunde. For at sikre, at alle elever fik deres ønske om hovedfag opfyldt, skulle de vælge to hovedfag. Til alt held for den efterfølgende skemalægning, fordelte elevernes ønsker sig på en så hensigtsmæssig måde, at alle seks hovedfag kunne etableres. Efter introduktionsugen, hvor eleverne så både hinanden og lærerne lidt an, kom skemaet i gang. De forskellige basishold og studiekredshold blev etableret, og morgensamlingerne blev det daglige omdrejningspunkt for højskolehverdagen. Der blev taget hul på efterårets foredragsrække. Som et af semesterets højdepunkter udfoldede lærerne traditionen tro, deres musiske og dramatiske talenter i den såkaldte lærercafé – til stor jubel for eleverne. Efter denne introduktion til begrebet caféaften kom eleverne holdvis selv til at stå for en aften.

Efterårssemesteret er specielt og meget forskelligt fra forårssemesteret, bl.a. fordi vejret i august og september måned rummer mulighed for at arbejde med vandidrætterne svømning og windsurfing. De to fag vægtes derfor højt i skemaet i de første uger. Efterhånden som efteråret trænger sig på får hovedfagene og de indendørs idrætsfag mere plads i skemaet.

Semesterets første temauge var friluftsugen i slutningen af september. Her blev elevholdet delt op i firemandsgrupper, der på cykel skulle følges ad de 60 km. til Ry. Her fortsatte turen i kano 12 km. til Lilleø overfor Himmelbjerget, hvor grupperne byggede bivuakker til overnatning. Primitiv overnatning, fælles fysiske anstrengelser, madlavning og råhygge ved bålet er med til at ryste holdet sammen.

Efter et par uger med „normalt“ skema, blev dagligdagen igen afbrudt af en ny emneuge, handicapugen. Foredrag, besøg på institutioner, planlægning og afvikling af aktiviteter for handicappede gav indblik og forståelse for andre livsvilkår end de vante og normale. Emnet blev i øvrigt sat i et særligt perspektiv gennem hele semesteret, idet vore fem døve elever, Lise, Trine, Søren, Jesper og Poul på bedste vis blev integreret i højskolefællesskabet og deltog på lige fod med alle andre i undervisningen. Den eneste forskel var, at de ved morgensamlinger, foredrag og teoritimer havde hjælp af tolk. Der blev arrangeret kursus i tegnsprog for de hørende elever, og som semesteret skred frem, blev flere elever særdeles gode til at kommunikere med hænderne.

Danish Open i badminton var i år flyttet fra Vejle til Farum, men VIH-open blev gennemført med stor succes over to aftener. Et par lærere deltog i turneringen og fik denne kommentar med fra en betragtende elev: “Man kan godt se på deres spil, at i hvert fald teknikken har været der – engang”.

Studieturen til Tjekkiet var henlagt til slutningen af oktober måned. I fremme de omgivelser fortsatte højskolelivet med nye og anderledes udfordringer og aktiviteter, rundtur i Prag og teater i Laterna Magica.

Den 1. november var eleverne og en del af skolens personale i Musikteateret i Vejle til forpremiere på musicalen “Egtvedpigen” med så fremtrædende sangere som Stig Rossen og VIH’S musiklærer Gustav Wenneberg på rolle listen.

Med indgangen til november måned blev der sat en verdensrekord på VIH. Det var Frank Jensen og Klaus Jensen der havde givet sig selv en helt usædvanlig udfordring, nemlig at sætte verdensrekord i 24 timers løb. De to gutter skiftedes til at løbe rundt på Wembley, først med en times skift og sidenhen 1/2 times skift med lærere og holdkammerater som kontrollanter. Målet var at løbe længere end 200 km og det gjorde de. De løb 218,8 km. og var dermed klar til at få rekorden optaget i Guiness Rekordbog. Præstationen vakte så megen opsigt, at Vejle Amts Folkeblad havde en stort opslået foromtale og såvel lokalradio som TV havde reportage fra løbet. Lørdag aften var det en af topnyhederne på TV-syd.

Redaktionen til dette årsskrift sluttede primo november og semesteret er således i skrivende stund endnu ikke slut. Der forestår fortsat seks uger med højskole og fællesarrangementer. Atletikog fodboldstævnet mellem idrætshøjskolerne i Ollerup, caféaftener, musiskkreative emnedage, weekendarrangementer, forældredag, blot for at nævne nogle af højdepunkterne, inden vi når frem til afslutningen på efterårssemesteret 2000. En afslutning, der samtidig bliver et farvel til lærer Henrik Niebuhr, der forlader skolen efter 5 års ansættelse.