Den jyske Idrætsskoles elevforening 1972-1982

7 minutters læsning

Dengang undertegnede i 1972 afløste Ejvind Sørensen på formandsposten, skete det med forventning om at vi igen kunne samle en stor medlemsskare i elevforeningen, og derved være med til at give skolen den opbakning den fortjente.

Vi var på det tidspunkt nede på omkring 450 medlemmer, og min indstilling til bestyrelsen var, at dette tal skulle i vejret omgaende. I de år var der omkring 90 elever på skolen hver vinter, og det var vel ikke urealistisk om halvdelen af disse blev medlemmer af skolens elevforening. Men hvad skulle vi gøre, hvordan skulle vi gribe sagen an?

Hvorfor undlod folk at betale kontingent? Var vore tilbud for dårlige eller var der for få? Svaret havde vi ikke selv, derfor udsendte vi et spørgeskema til alle medlemmerne, og bad dem komme med forslag til ændringer. Der kom omkring 150 besvarelser, og ud fra disse begyndte vi at udarbejde en skitse til vort fremtidige arbejde.

Svarene gav opbakning til et tidligere forslag om et instruktionskursus for gamle elever. Dette blev vi enige om at lægge i forbindelse med elevmødet, som skulle afholdes i 1973.

Der kom en lang række sportsgrene på programmet, både kendte og mindre kendte i DJI-regi, og omkring 90 personer deltog i dette kursus. Det tal holdt sig de næste 5 år, dog med en rekord i 1977 på 105. Desværre har de sidste par år vist, at der ikke længere er interesse for den slags arrangementer. Derfor vil vi holde en pause indtil tiderne ændrer sig, eller der kommer et krav om nye kurser.

Om disse kurser gav ekstra medlemmer, var det svært at måle men sikkert er det, at de følgende år steg medlemstallet støt, indtil vi 1981 nåede omkring 800.

Sikkert er det også, at vore mange årgangsrepræsentanters arbejde med ELEVNYT, har været medvirkende til at skærpe interessen omkring foreningen, og det har været spændende at se, om vi kan få endnu flere i tale, når ELEVNYT ændrer udgivelsestidspunkt.

I 1972 havde bladet et antal sider på 30 og indlæg fra 25 forskellige årgange, medens der i 1981 var 66 sider med indlæg fra 16 årgange. Dette viser lidt om opbakningen fra de 16 årgange, som stadig er med. Men det viser desværre også, at vi nok har tabt nogle årgange fra foreningen. Det er især de årgange som ligger før 1969 og mellem 1963 og 1968. Vi prøver at komme i forbindelse med disse årgange, når der er jubilæum, men det er svært, så mange år efter at gøre dem interesserede i foreningen, hvis ikke andre fra holdet viser samme interesse.

For 7 år siden startede vi en ny aktivitet, nemlig vort medlemsblad DJI-nyt, som skal give medlemmerne en hyppigere orientering om, hvad der sker i foreningen og på skolen. Dette blad var også tænkt som et talerør for vore medlemmer, men vi har måttet sande, at hvis der skulle stå noget i bladet, har bestyrelsen selv måttet skrive. Kun et par enkelte indlæg har vi fået provokeret frem.

Hidtil er hæftet kommet med 22 numre, og vi håber fremover at kunne udvide stoffet, med nogle idrætsfaglige artikler fra skolens lærere. Det er blevet resultatet af en drøftelse, vi har haft med disse om en omlægning af vore årsskrifter og medlemsblade. Økonomisk skulle resultatet blive det samme, for årsskriftet skal billiggøres, og de penge vi derved sparer skal bruges på DJI-nyt.

Vor økonomi er i de senere år blevet forbedret så meget, at vi i dag bar en mindre formue, som det hidtil ikke har været nødvendig at røre ved, men det er ikke mange år siden, vi til elevmødet måtte arrangere bankospil og spil 21, for at få penge i kassen. De sidste år har vore arrangementer givet overskud, og det stadig stigende medlemstal har billiggjort årsskrifter og medlemsbladenes stykpris.

Vi har for nogle år siden ændret kontingentopkrævningstidspunktet, således vi nøjagtigt ved, hvor mange årsskrifter vi skal lade fremstille, samtidig giver det os en bedre likviditet, da pengene giver rente ½ år længere.

En af foreningens formål er at kunne yde tilskud til ubemidlede elevers ophold på DJI. Dette skulle der være mulighed for nu, omend stadig i begrænset omfang. Vi har da også i et enkelt tilfælde trådt hjælpende til, da en elev ikke kunne opnå flere tilskud, og ikke selv havde økonomisk mulighed for at betale.

Et stort område, jeg mangler at komme ind på, er vore elevmøder. Disse har de sidste 10 år gennemgået en kraftig forandring, både hvad angår indhold og antal deltagere. Jeg har ikke noget tal på, hvor mange vi var i 1972, men vi kunne nemt være i spise- og foredragssalen, så mon ikke vi har været omkring et par hundrede.

Dengang bød programmet bl.a. på DJI-mesterskaber i atletik - paneldiskussion - aktiviteter såsom ridning, boksning og kastning med frisbee. Aftenfesten sluttede med fakkeltog og båltale i Gryden ved Jomsborg. Prisen for at deltage dengang var 40,- kr.

Paneldiskussionerne er blevet erstattet af forskellige debatoplæg eller kunstneriske indslag. Vi har haft besøg af John Idorn, Stinne Bunk, Kurt Møller, Ib Boye og Per Højholt. Dette er gjort i et forsøg på at samle folk om en fælles lytte/debataktivitet, som kan give lidt andet indhold på elevmødet end selve det idrætslige, og det er i fleste tilfælde lykkedes.

Årgangskampene i håndhold er for 5 år siden blevet erstattet af den mindre voldsomme sport, volleyball. Her kan m/k dyste på fælleshold uden at skade hinanden.

I forbindelse med festen lørdag aften, har vi forsøgt at sprede lidt kultur i form af forskellige solisters optræden. Vi begynder med Erik Grip og Niels Hausgaard. Siden har bl.a. skolens cabaretgruppe, Lasse og Mathilde samt Tivolis Vise Vers Venner underholdt de mange gæster.

Selve rammerne omkring elevmødet er selvfølgelig de samme som tidligere, nemlig Den jyske Idrætsskole. Men vi har i de senere år måttet tage mere og mere plads i brug for at kunne huse alle vore gæster. Til sidste møde var vi omkring 500 deltagere, hvilket selvfølgelig giver nogle indkvarteringsproblemer. Men da det er begrænset, hvor meget de andre årgange sover lørdag nat, har vi ikke de stor betænkeligheder ved at indkvartere disse i klasseværelser. Men nu er de også snart brugt op, så må vi finde andre udveje. Teltlejr har været prøvet uden held. Leje af CF-telte kan muligvis blive en løsning, vi må ty til.

Bespisningen har heldigvis ikke voldt bestyrelsen de store problemer. Blot vi sørger for et sted, hvor alle kan komme til at sidde ned medens de spiser, så klarer de dygtige køkkenfolk resten. De første år var foredrags- og spisesalen store nok, men efter et år i gymnastiksalen er vi nu flyttet ned i idrætshallen. Det giver så megen plads at alle kan være der, endnu da.

Det første år efter at jeg var blevet formand, arrangerede elevforeningen og skolen elevmøderne i fællesskab, men senere turde man fra skolens side godt lade os alene om arrangementet. Forstået på den måde at vi fastlagde programmerne, men kunne trække på skolens medarbejdere i den udstrækning, vi ønskede det.

Selve arrangementet omkring elevmødet er selvfølgelig noget, der har optaget bestyrelsen meget i den forløbne tid. Det er her vi skal »holde« på vore medlemmer. Et godt tilrettelagt elevmøde er lig med mange kontingentbetalere, medens et dårligt møde straks udmøntes i færre medlemmer.

Vi har også forsøgt os med andre arrangementer, for bl.a. at gcnoplive de tidligere så velbesøgte vinterelevmøder. Der har værct 2 lørdagsarrangementer. Et med skolens Kinafarere som fortalte om deres oplevelser i Østen, og et med Jørgen Keller som fortalte om fodtøj og fødder. Her i dette efterår vil vi prøve at kigge ind af vore egne vinduer, for at få belyst, hvilke ønsker vore medlemmer har med elevforeningen.

Ud over de mere udadvendte aktiviteter, som vore medlemmer direkte har glæde af, har elevforeningen også interesser i at skolen udvikler sig i den retning som medlemmerne ønsker det. For at tilgodese disse ønsker, er vi repræsenteret i skoleudvalget og har været det i mange år, vi har 2 repræsentanter i skolens repræsentantskab, og i år har vi fået repræsentation i forretningsudvalget. Det er en post om tilsvarende elevforeninger har haft i mange år rundt om på landets højskoler. Her i Vejle har vi forsøgt dette lige siden begyndelsen af 1960, men hidtil uden held. Nu er det lykkedes, og vi håber at vi får glæde af den placering i fremtiden.

Men for at vi fortsat kan have en god driftig forening, er det nødvendigt med medlemmernes opbakning og hjælp. Det kan ikke nytte, at alle forslag skal komme fra bestyrelsen. Vi bestræber os på at forny aktiviteterne i takt med tidens udvikling, men bestyrelsen kan ikke overskue alle nytænkninger inden for vort område. Derfor er det meget vigtigt for os, at der kommer noget fra medlemmerne, saledes vi har noget at arbejde med i fremtiden også.

Skrevet af Henning Rasmussen 70/71 - bragt i årsskriftet fra 1982