8 måneders idræt og højskole

3 minutters læsning

For de mange unge, der interesserer sig for at tage et leder instruktørarbejde op i vore frivillige idræts- og ungdomsorganisationer og - foreninger, forekommer det mig, at en kombination af højskole og idræt er noget nær den ideelle begyndelsesuddannelse. Vi ved alle, at der gennem adskillige år er udført og stadig udføres et glimrende arbejde i den henseende på vore danske gymnastik- og idrætshøjskoler – også her i Vejle. Utallige er de unge, som gennem et ophold på en sådan skole og på andre danske højskoler med lederuddannelse, er vendt tilbage til deres foreninger og har udført et stort og fortjenstfuldt arbejde som gymnastik- og idrætsledere, og det er de erfaringer i uddannelse og arbejde, jeg på »Den Jyske Idrætsskole« ønsker at tage op til overvejelse og evt. uddybe videre.

Gennem mit tidligere arbejde på en idrætshøjskole har jeg konstateret, at på en kortere skole, – 3 måneder om sommeren og 5 måneder om vinteren - var der efter min mening for lidt tid til at give en dybtgående uddannelse i en »all round«instruktørvirksomhed, men at man måtte gå grundigere til værks i enkelte idrætsgrene og så nøjes med lidt mindre kendskab til andre. Eleverne måtte med andre ord vælge på forhånd mellem forskellige muligheder, og som årene er gået, har det vist sig, at der var noget godt og rigtigt i den tanke.

Men ligegyldig hvilken form for uddannelse, der er blevet tilbudt, så har den kun været en igangsætning for den enkelte elev, og for alle ledere uddannet på en gymnastik- eller idræts højskole, såvel som på alle nyuddannede lærere, har ordene: »aldrig færdig - altid på vej« været gældende. I en tid som vor, hvor der til stadighed gøres nye iagttagelser såvel i teori som i arbejdsform og stofområde, må man ustandselig forny sig, og som på alle andre områder inden for uddannelse må man søge til møder og kursus, hvor nye betragtninger bliver gennemgået eller sat under debat. Fortsat videreuddannelse er et begreb, der i vore dage benyttes på alle felter og af alle mennesker, der har med undervisning at gøre.

Når man har gjort sig dette klart, er det vel ikke underligt, har man som jeg har fået frie hænder til at forme og søge at gennemføre en leder- og instruktøruddannelse, at man må komme ind på overvejelser, der sigter hen imod – inden de afstukne rammer og retningslinier for en idrætshøjskole at udnytte de givne muligheder for at kunne give en duelig og brugbar uddannelse til de unge elever, som det overhoved er muligt.

Under disse overvejelser lå det snublende nær at gøre sine tanker om muligheden for at slå de to sædvanlige højskolekursus – 3 måneders sommerskole og 5 måneders vinterskole – sammen til eet langt kursus af ialt 8 måneders varighed. - Af flere grunde: For det første, fordi der under et længere ophold skulle være bedre grundlag for at kunne give eleverne en mere dybtgående idrætslig indsigt sammen med en større almen baggrund fra de højskoleprægede fag, således at de stod endnu bedre rustet, når de tog et lederarbejde op.

… og for det andet, fordi »Den Jyske Idrætsskole« også i en vis periode af året – nemlig i de resterende 4 måneder - fuldt og helt kan tilgodese den store opgave, som skolen har ved at være et meget søgt kursussted for specialforbund og andre idrætsorganisationer. Dermed være ikke sagt, at skolen er lukket for kursus, så længe højskoleuddannelsen foregår - tværtimod, i den udstrækning, der overhovedet er plads, skal alle former for kursus, der kan koordineres med skolens undervisningsplan, til enhver tid være velkomne.

Hovedtanken for den undervisning, der skal gives eleverne på en sådan 8 måneders skole fra ca. 1. september til ca. 30. april, er i korte træk den:

I det første skolesemester, september-december, skal der på den idrætslige side gives en grunduddannelse, der skal omfatte en almen orientering i forskellige idrætter: gymnastik, boldspil, atletik og senere også svømning, såvel af praktisk som af teoretisk art. På det sidste område vil fag som anatomi, fysiologi. undervisningslære o. lign. få en naturlig plads, ligesom indbyrdes undervisning vil kunne give den første træning i undervisning.

I det andet skolesemester, januar-april, vil den idrætslige orientering blive fulgt op af en grundigere uddannelse i et eller flere »hovedfag « (specialer), måske suppleret med et evt. »bifag«, hvor der skulle være muligheder for gennem samarbejde med forskellige idrætsforbund at erhverve instruktor og dommercertifikater på et eller flere områder.