I anledning af…

5 minutters læsning

Den Jyske Idrætsskoles beståen gennem 25 år er en begivenhed, der vel er værd at markere. Den sejge kamp af Svend Aage Thomsen for at nå frem til realiteter angående den påtænkte skole, viste sig konkret ved grundstensnedlæggelsen den 3. okt. 1942. FU (forretningsudvalget) valgte denne dag til festligholdelse af flere årsager. Man havde drøftet den 25. jan., idet det første sammentræde af et repræsentantskab denne dato 1942 godkendte, at beliggenheden skulle være i Vejle, samme dag blev de af civilingeniør, dr. tech. Ostenfeld udarbejdede tegninger godkendt, og det vedtoges at udbyde arbejdet i licitation samt andrage arbejdsministeriet om støtte i h. t. beskæftigelseslovene. Forslag til skolens fundats blev godkendt og ansøgning om tilladelse til indsamling til fordel for skolen blev indsendt. Denne tilladelse forelå den 2. august. Vejle kommune skænkede grunden og var på anden måde stærkt behjælpelig og viste yderligere sin store interesse ved at lade byens borgmester, nu afdøde N. P. Jensen, være formand for bestyrelsen.

Alt dette skete under den 2. verdenskrig, og muligheden for at bygge skolen efter de oprindelige tegninger lod sig ikke gøre. Den reducerede plan blev udført etapevis, og i sommeren 1943 tog Dansk Håndboldforbund skolen i brug til et kortere kursus. Samme år den 3. november begyndte den første højskole. Man valgte derfor dagen for grundstensnedlæggelsen, 3. oktober 1942, på hvilket tidspunkt, der først var fast grund under fødderne med vished for skolen.

Skolens senere udbygning, der fuldførtes i 1958, bragte skolen et videre skridt fremad, og Vejle by samt DIF viste igen storsind overfor skolen. Uden dette havde planerne været urealisable. Det var en stor og god udbygning, der fandt sted, men det vil ikke dermed være sagt, at ethvert ønske om forbedring og udbygning dermed er opfyldt.

Skolen festede den 3. oktober i år sammen med en snæver kreds, bestående af skolens medarbejderstab, medlemmer af repræsentantskabet, repræsentanter fra Dansk Idræts Forbund, De danske Skytte-, Gymnastik- og Ungdomsforeninger og De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger. Det blev en smuk dag. Tidligt om formiddagen nedlagdes en krans på Svend Aage Thomsens grav, og fra hjemkomsten herfra blev skolen besøgt af en stadig strøm af gratulanter, som viste, at skolen havde mange venner.

Gratulanterne nøjedes ikke med kun at ønske til lykke, men medbragte gaver og blomster samt især pengebeløb til skolens udsmykningsfond, og denne blev på dagen beriget med over 11.000 kr. Aftenfesten forløb på allerbedste og smukkeste måde. Ellen havde madmæssigt gjort middagen festlig, og deltagerne bidrog deres til, at aftenen blev et uforglemmeligt minde. Stemningen var hyggelig og familiær, og der blev udtalt mange smukke og gode ord for skolen, omfattende alt og alle. Der var vist ingen, der havde fundet aftenen lang og trættende, da vi efter at have siddet til bords fra kl. 19 til ca. kl. 23.30 rejste os for at begynde med at sige farvel og tak for en dejlig dag og aften. Som et yderligere tilskud til festens charme havde Signe produceret 2 sange, og aftenen sluttede med, at vi sang skolens sang.

Det store beløb, der indkom til skolens udsmykning, var kærkomment, og vore ønsker går ud på udførelse i forskellige retninger. Et endog stort beløb fra hele skolens medarbejderstab blev medfulgt af et ønske om en udsmykning af gangen langs foredragssalen, og man sigter endvidere på, at gøre grønnegården attraktiv, men da dette formentlig vil kræve endog meget store beløb, har man rettet henvendelse til et par fonds om hjælp til denne opgave. Fra det ene fond har man modtaget et halvt løfte, hvorimod man endnu ikke har hørt noget fra det andet fond.

25 år er forløbet godt for Den Jyske Idrætsskole«. Mange kurser har været afholdt i årenes løb. Antallet af kursister på kortere kurser og gæster har været mellem 75.000 og 100.000, nærmere det sidste end det første tal. Af højskoleelever har der været knap 2.100, et anseligt tal, når man tager den lille skole i betragtning i årene indtil 1958.

Skolen kan siges at have haft 2 hovedperioder. En periode med den lille skole, hvor skolens eksistensberettigelse blev slået fast, og en periode efter udbygningen i 1958, hvor en udbygning af skolens tidligere arbejde og en ny rytme i forhold til de større forhold fik sin form. Det er min opfattelse, at vi nu står overfor en tredie periode, hvor nye tanker og former vil blive indbygget i traditionerne fra det bestående, men det hører til de opgaver, som skolens forstander Bjarne Hauger vil redegøre og stå inde for.

Der sker stadig en udbygning af skolen på forskellig måde. Efter 1958 udbygningen er der kommet 2 nye lærerboliger og en udbygning ved hallen, og i øjeblikket er der indsendt andragende til undervisningsministeriet om bygning af yderligere 2 lærerboliger, hvoraf den ene er tiltænkt forstanderen samt en udbygning ved gymnastiksalen, hvori placeres et robassin, som Dansk Forening for Rosport betaler »indmaden« til. Det sidste er et led i en plan og et ønske om, at skolen efterhånden kan tilfredsstille så at sige alle danske idrætsdiscipliner.

Såfremt de i anden artikel omtalte planer med en videregående uddannelse af ledere, instruktører og trænere føres ud i livet, kan der blive tale om, forsåvidt »Den Jyske Idrætsskole« kommer med i denne udvikling, hvilket jeg personligt finder vil være helt naturligt, at der opføres en særskilt kursusfløj med tilhørende faciliteter, nødvendige undervisningslokaler og laboratorier. En sådan udvidelse ville kunne give en i høj grad ønskelig aflastning af de nuværende undervisningslokaler, som vel må siges at blive udnyttet i øjeblikket til den yderste kapacitet. I forbindelse med en levende skole som »Den Jyske Idrætsskole« må der stadig være forbedringer og udvidelser, som står på ønskesedlen, men gennemførelsen af sådanne planer kræver penge, og selv om skolen på papiret er i besiddelse af en stor egenkapital, ca. 1 mill. kr., er det ikke rede penge, men kapital der er bundet i bygninger og anlæg og derfor ikke disponible direkte, hvorfor gennemførelsen af ønskelige planer kun kan ske i takt med muligheden af at fremskaffe nødvendig likvid kapital. Der forestår et interessant arbejde med den nye forstander og FU imellem med drøftelser om fremtidsplaner, drøftelser om i hvilken prioritetsfølge disse skal realiseres og muligheden for at fremskaffe nødvendige midler i takt hermed. Der eksisterer i øjeblikket en god skole, beliggende på et af vort lands kønneste områder, men enhver mulighed for at gøre det endnu bedre bør fremmes, og idet jeg slutter, vil jeg udtrykke ønsket om, at der efter den næste femogtyveårige periode vil stå en nogenlunde nær idealskole, som har udfyldt sin plads i dansk idræt og i dansk højskoleliv på en sådan måde, at der til den tid vil stå yderligere respekt om skolens virksomhed.

Otto Lassen.