Sangens Betydning

1 minutters læsning

Kære gamle Elever!

En ganske lille Hilsen fra undertegnede, som gerne vil ønske jer god Arbejdslyst i Vinter. Lad mig samtidig minde jer om Sangens Betydning for jeres Arbejde — ikke alene i det daglige, men ogsaa ved alle jeres Sammenkomster – begynd og slut med en dansk Sang. Intet formaar at skabe Samhørighed som Fællessangen, Kontakten er straks i Orden, og man ryster ligesom alle Fortrædeligheder og Dagens Smaatterier af sig.

Men ikke alene sammen med Kammeraterne – ogsaa naar du er alene – i Sorg, i Glæde, ligegyldigt hvordan din Sindsstemning er — tag din Sangbog frem, syng eller læs, og du vil opdage, hvilke herlige Digtere dit Land har fostret. Kort sagt, lad aldrig din Sangbog ligge længst borte i Skuffen eller Reolen, hav den altid ved Haanden, især i en stille Time.

I et Referat af et Møde her i Vejle, hvor Dr. theol. F. Hvidberg, København, var Taler, sagde denne: Teknik, Videnskab og Opfindelser har gjort uhyre Fremskridt samt den materielle Kultur - men det moderne Menneske beherskes af Rodløshed og Tvivl og ledes af samme Hævntrang og Drift, som vore Forfædre for tusind Aar siden, altsaa sjæleligt befinder vi os paa Stenaldermandens Stade, og vor Ondskabsfuldhed og Had skaber et Helvede baade for os selv og andre.

Kære Elever, saadan er det maaske i mange Tilfælde ude i Verden, og vi kan vel ikke helt sige os fri herhjemme.

Det skal være mit Ønske, at den Samhørighedens Aand, vi mødte paa “Den jyske”, maa hjælpe os mod Tidens Ondskab og være os en Støtte i vor Ledergerning.

Med Hilsen til jer alle.

Elmo P.

Elmo Pedersens hilsen til de gamle elever. Bragt i årsskriftet fra 1946.