Højskolevirksomheden 1997

11 minutters læsning

Globen var ikke en sag for højesteret. Arkitektsagen er definitiv slut, idet Justitsministeriet ikke fandt arkitekternes anke så principiel, at den kunne klare en tredje retsinstans. Enig!

Året 1997 viste, at træerne ikke voksede ind i himlen. Den Jyske Idrætsskole havde gennem mange år altid og i stigende grad kunnet fremvise et øget kursisttal på det lange kursus. Årselevtalsudvikling fra ca. 54 i 1968 til 122 i 1995. Samme tendens så man i hele højskolebevægelsen - på DJI blot forstærket. Vi havde ventelister for at komme ind. Alle vidste vi, belært af Danmarks Statistik, at det næppe kunne vare ved. Flere nærtbeslægtede skoler havde allerede pebet. Foråret var imidlertid helt normalt med 135 spændende elever. Vi havde forberedt os på den alvorlige situation, der krævede ikke blot en ansigtsløftning, men en synliggørelse af DJi gennem en ny skolebrochure. Det skal ikke være surt alt sammen, og derfor valgte skolen som sparringspartner et reklamebureau med en splint i øjet. De var aggressive, som man vel skal være, hvis man vil have budskabet ud, men også med en behagelig distance til eget produkt. Galskab og humor i en elegant blanding. Dette års skrifts midtersider viser et eksempel herpå. Det kan godt være, at omgivelserne siger, at vi ikke har en chance. Vi ved det blot ikke. Naivt knokler vi videre - ta’r chancen. Samme bureau og samme galgenhumor prægede idrætshøjskolernes fælles kampagne og er derfor i god tråd til potentielle DJI-elever, hvis ellers dette design virker. Vi er også på nettet. Den nye skolebrochure og den udvidede skolebrochure, som vi selv har lavet, og som indeholder en temmelig detaljeret beskrivelse af de enkelte idrætsfag, er lagt på internettet.

Sommeren 1997 varslede storm. Vi fik ikke 135 efterårselever, som vi meget gerne havde set flokkes om værtsbordet i spisesalen eller foredragsstolen i Globen. Vi fik til breddeperiodens begyndelse lige knapt 100. Det er mange, men ikke mange nok, når vi er vant til det hektiske liv på vore gange.

Januar specialperiodes idrætsmuligheder stod alle åbne og fandt et tilstrækkeligt deltagertal til alle hold. Der blev pres på lokaler - aldrig tomme idrætsrum. Idealsituationen. Blæst omkring os, så hat og briller måtte fastgøres og med et voldsomt flot gensyn med mange elever fra specialperioden til elevmødet. Den traditionelle ekskursion til et af de mest snesikre områder i Norge er fortsat stedet, hvor professionelle skiinstruktører, og skolens egne lærere dygtigt underviser i de forskellige former for skiløb. Sideeffekten bliver ofte det centrale, nemlig et stærkt socialt fællesskab. Ugerne med normalskema bibringer eleverne et særdeles kontant grundlag for at virke med og i idrætslivet. Kald det uddannelse eller udvikling, fakta er, at eleverne demonstrerer kompetence, om de har ansvaret for egne kammerater eller fremmede hold, der gæster skolen. Specialugerne giver den uddybende sammenhængende mulighed inden for det område, der i sig selv har et stort omfang. 17 uger med lidenskabelig lyst til få kulturområder skaber duelige ledere. Når der i Danmark i stigende grad tales om kvalitetssikring, er Den Jyske Idrætsskole ikke det mindste i tvivl om, at den har vi sikret, selvom vi endnu ikke måler og sætter tal på kvalitet. Maj måned var bissemåned og tid til svømmebassin. I 14 dage ryddedes der op i Sibirien, etablering af solkroge til sommerens gæster. Danmarks største badekar med næsten 30 grader varmt vand genåbnedes, så det var klar til svømmende og badenydende sommernymfer og fodbolddrenge.

De korte sommerkurser rummede vore ældrekurser af 2 ugers varighed, familiekurser af 1 uges længde og højskolekurset, hvor psykisk udviklingshæmmede fik ny lærdom og fornyet tro på egne muligheder. Det er vanskeligt at forstå den mistillid, der visse steder råder for disse korte kurser. Lærerne er på scenen hele ugen - ofte med flere undervisningstimer end de godskrives for og med et engagement, der får en anden virksomhed til at sukke. Selvom det er på de lange kurser, det sner, og det er i det lange gennemlevede forløb, der sættes spor, er de korte forløb vigtige, da en anden gruppe mennesker her får lejlighed til at sætte spørgsmål ved mangt og meget selvfølgeligt omkring os for at så en konstruktiv tvivl om hverdagsmenneskets ruti ner og vaner og skærpe opmærksomheden mod, at et liv måske også har andre sider, end det netop levede. Derfor har samfundet en nytte af disse kurser. Derfor er også de god højskole. Undervisningsministeriet har udnævnt nogle kontrolleres - med en ændret ønskværdig betegnelse supervisors - der skal efterse, om kurserne opfylder lovens krav. De skal være velkomne.

August måned er ved at blive den travle måned. De sidste sommerkurser afsluttes. DJI til Ejderen! Lærergruppens studiedage gik i år til grænselandet for at reflektere over fænomenet det grænseløse. Højt og flot sigter vi mod nye grænser eller søger at få elever til at sprænge egne grænser i tråd med eller uafhængigt af de tanker, der råder i et Europa, hvor du forlader et område og kommer til et nyt uden at ane, at der her gik en geografisk grænse. På spørgsmålet om, hvordan det er at leve i et område, hvor grænser udviskes, søgte vi råd og husly i Husum hos en ildsjæl blandt det danske mindretal. Ingen tvivl hos ham, Henry Buhl, om vigtigheden af at kunne bevare sin nationale identitet ved at dyrke aktiviteter, der er klart afgrænset fra det tysknationale. Problemkomplekset i hele denne kulturelle integrationsproces fik vi fornyet i diskussion på forældredagen, hvor Henry fremhævede kampen for danskheden i det gamle hertugdømme. Med solide penselstrøg forvandlede alle lærerne kort før elevankomst de noget nedslidte værelsesgange og trappegange på DJI til meget smukke farvede flader i løbet af 12 timer. Imponerende!

Det interne idrætshøjskolekursus afvikles i august, og snart snubler vi ind i elevjubilæet fredag aften medio august. Der har været stigende tilslutning som følge af stort benarbejde og flittig brug af telefonnettet. Årgangsjubilæet er mere end hyggeligt og med en autentisk glæde ved at se hinanden og stedet. I stigende grad bliver man klar over, hvilken betydning et højskoleophold har haft for et langt liv. Vel er det de mest tilfredse elever, der vender tilbage, men selv om man tillægger sig det pessimistiske antræk, må du beskedent glædes over rammerne for menneskelig udfoldelse, vi har været i stand til at opstille. Hjemvendt fra Canada spillede en 25 års jubilar og professionel musiker sammen med en “semi-dit to” i et stort og brusende nattesæde. De sidste års succes håber vi på at gentage i 1998. Ramme og indhold for elevmødet må i år betegnes som vellykket. Sidste års elev hold havde et gensynsmøde, der procentuelt næppe overgås. De satte derfor med deres ungdommelige virkelyst og kådhed præg på weekenden. Det stimulerer til fortsat tro på værdien af et højskoleophold. Sjældent har så mange uopfordret overfor mig bekendt sig til kredsen af højskolesupporters. Højskolespirit får her den dimension .

Efteråret har også været spændende med nye udfordringer og en afdæmpet ro i et stadig dynamisk højskoleliv. Den kraftige nedgang i antallet af kursister på højskolen betod naturligvis, at personalesituationen måtte tilpasses de ændrede forhold, og skolen nødsagedes at skille sig af med gode medarbejdere. Flere ved naturlig afgang, andre ved direkte opsigelser. Vi har måttet indskrænke på kontoret, og det har betydet, at skolen mente at kunne klare sig med 3 folk til det praktiske arbejde. Ved samme lejlighed samordnedes en del lærerkontrakter, således at et generationsskifte med de seneste ansættelseskontrakter nu er gennemført på DJI.

Køkkenet fik ny leder efter Ellen. Maja har hovedansvaret og bis tảs af 2 næstkommanderende, Karen og Anni. Overgangen er forløbet upåklageligt med stor udvist ansvarlighed for DJI.

Breddeperioden fra den 24. august med de knapt 100 elever blev således noget anderledes, end skolen var vant til. Vi plejer at have meget homogene hold, men blev mødt med spektret af kulturelle forskelle, som vi ved findes uden for glasklokken. Skolen mistede for første gang en del ele ver, der ikke kunne indpasse sig til denne højskoles organisationskultur. Som ansvarlige afstedkom det naturligvis en række mere eller mindre veldokumenterede analyser om stedets manglende indfølingsevne og tolerance. Der er ingen tvivl om, at skolens idegrundlag og de deraf afledte hver dagskulturelle handlinger lod en lille grup pe elever uforstående. Det kan naturligvis tolkes positivt, når man som idebåren skole har ret og pligt til at komme ud over rampen med personlige budskaber og opfattelser, og at disse så virker efter hensigten.de Det er det, vi vil. Hverken mere eller mindre. Vi sorterer lovligt med baggrund i ide er. Men det tvinger os alligevel til at eftertænke, om de ideer, der blev skabt, grundfæstet og efterlevet gennem godt et halvt århundrede år stadig bør være de samme, når vi har den samfundsmæssige forpligtelse til at give mange af vore medborgere tanker og redskaber i hænde til at skabe sig en meningsfuld ansvarlig tilværelse, eller som vi bragesnakkere ynder at ytre, give dem et godt liv. Skolen har gennem de sidste 6 år registreret elevers bopælskommune ved deres indmeldelse, og har kunnet konstatere, at det manglende elevtal primært skyldes, at elever fra Østdanmark i mindre målestok kom til DJI. Det undrer os en smule, når man betænker Storebælttunnel- lens åbning. Vi troede på en sand invasion fra københavnerområdet kun 2 timers IC- rejse fra stedet midt i Danmark. Man kan ikke få nok af Paris. Destinationen for de elever, der kun er på breddeperioden, er i uge 42 byernes by. I år uden Signy, der er blevet så forelsket i denne charmerende by, at hun har valgt at følge sin mand hertil. Signy har orlov ét år, og skolen har fået en fuldgod erstatning i den unge kandidat i musik, Gustav Wenneberg. Alle skal på breddeperioden prøve alt. Ingen kan alting og ingen kan ingenting; men vi kan alle noget. Derfor skulle elever ne inden for det kreative område som inden for idrætten prøve en del ting. De fik ikke noget valg. Noget af en pædagogisk udfordring; men resultatet blev over forventning. Vi har set, at mange uden forkundskaber kan demonstrere færdigheder i foto. Fotografierne i dette årsskrift vidner herom. Vi har set en gruppe elever efter 6 8 gange kunne stå frem og synge solo i mindre musicals. Eleverne fik også dette efterår en mundsmag på, hvad der venter de store idrætsorganisationer ved i et foredrag af kulturministeren i oktober måned at få løftet sløret for de tanker, han gør sig om samfundets aktive indsats for de marginaliserede grupper. På mange måder en nødvendig tanke, men med en alvorlig akilleshæl. Jeg frygter, at kulturministeren utilsigtet sår kimen til en lønmodtagerkultur inden for idrætsverden, som er den frem med, og som muligvis fortrænger den frivil lige ulønnede leder. Et gøgeæg? Dette efterår har også budt på konferencer om højskolekursets ind- og tilpasning til det etablerede kompetencesystem for voks ne. Mange ældre højskolefolk får her røde knopper, idet højskolens frihed som privat sted muligvis mistes, hvis kursets sigte og indhold reguleres udefra. Trængte højskoler ser naturligvis en mulighed for at få flere elever, idet ungdommen tilsyneladende er stærkt optaget af hurtigere end tidligere at få påbegyndt et uddannelsesforløb. Den norske ordning som præmierer et højskoleophold med points før en videreuddannelse kunne tiltale dele af højskolebevægelsen. Samme advarende og lokkende toner blev afsunget, da undervisningsministeren lancerede FUU. Det er imidlertid næppe muligt at påvise, at højskolen her har mistet sin dyd. Når højskolens omdømme visse steder er blakket kan årsagen ses i simple cost benefit analyser. Der er simpelthen for lidt mening i galskaben til prisen!

Da skolens økonomi stadig er sund, giver den os mulighed for en opprioriteret vedligeholdelse. Da frosten var af jorden tog vi fat på den nødvendige renovering af området omkring svømmebassinet, der gennem nogle måneder havde lignet et arkæologisk fundsted af dimensioner. Da vi havde konstateret, at det kunne holde vand, beslutte de vi os for at gøre arealet omkring bassinet ikke blot funktionelt, men også til et attraktivt opholdsareal med ny belægning og beplantning. På samme måde blev boldspilarealet i den store idrætshal om ikke fornyet med nyt træ, så dog nedslebet og olieret i stedet for lakeret, så det fremtræder nyt. Gulvet fremtræder lidt mørkere, stregerne fremtræder tydeligere. Væsentligt var her dyrekøbt erfaring med et uhyre glat gulv. Friktionsværdien blev videnskabeligt målt og med den nye gulvbehandling væsentligt sat i vejret, således ingen skal kunne miste gulv- og boldkontakt pga. glat gulv. En gammel drøm om at åbne “Sibirien”. således hele skolens jordområde fremtræder mere parklignende, begynder at tage form. Med bistand af elever fra det gamle elevhold, bisserne, og maskinel kraft fjernes en del af underskoven samtidig med, at arealet nivelleredes. Meningen er, at der her i skolens sydvestlige hjørne bliver et atletikmiljø, der er hyggelig at træne i og skønt at se hen til. Vi har fjernet alle kastediscipliner fra vore meget flotte fodboldbaner, der i år fik meget rosende prædikater af overordentlig kræsne, men forstandige brugere.

Skolens økonomi tillader os også fortsat at friholde elever fra praktisk arbejde i køkken. Det er meget centralt for skolen at kunne påberåbe sig, at elever er kommet på højskole for at få del af den erfaring, som skolens lærere meget gerne vil viderebringe og nyfortolke; men ikke for at elever skal arbejde og tage arbejdspladser for andre. Man har ikke stået i et cafeteria gennem flere sommermåneder for at få råd til et højskoleophold for derefter at stå et tilsvarende sted med hænderne i vand. Vi fastholder naturligvis elevers pligt til at gøre rent efter sig selv, men ikke på steder, hvor kursister og andre færdes.

Kursussiden er beskrevet af kursusinspektøren, men hertil skal føjes, at det årlige samarbejdsudvalg mellem brugerne i træningscenteret forløber gnidningsfrit med Team Danmark som den meget forstående supervisor. Den Jyske Idrætsskole ønsker alle tidligere elever og venner af skolen en god jul og et fredfyldt nytår.

PS. Jeg glemte vist at fortælle, at DJI i november atter vandt i Ollerup ved den samlede opgørelse!