Skolens nye forstander

6 minutters læsning

Det er en naturlig tanke, som er opstået hos redaktionen af årsskriftet, at der i dette skete en præsentation af skolens nye forstander, seminarielektor Bjarne Hauger, og i forbindelse dermed, hvorfor forretningsudvalgets valg netop faldt på denne mand.

Angående den sidste del har der selvfølgelig i skolens forretningsudvalg været mange dybtgående tanker, og som det senere vil fremgå, hænger det nøje sammen med de data, der gennem præsentationen af Hauger opregnes, men forud for dette har der været forskellige kriterier, som FU har opstillet og gennem det endelige valg søgt opfyldt. Primært har det været målet at finde en forstander, der internt var i stand til at udfylde en forstanders gerning som højskolemand, dernæst at han også havde evne til at give skolen ansigt udadtil, og endelig at disse to egenskaber var parret med evnen og erfaringen til at omgås, interessere og gribe skolens klientel. Det var også et ønske fra FU’s side, at undervisningen i forbindelse med højskolen i visse henseender blev udvidet og moderniseret både med hensyn til den højskolemæssige og den idrætslige side af sagen. Men foruden denne side af arbejdet har »Den Jyske Idrætsskole« også et meget stort antal kortvarige kurser, som igennem årene har været dansk idræt til megen gavn og glæde. Disse kurser skulle gerne ikke alene fastholdes, men også udvides, således at dansk idræt virkelig kunne få en forståelse af, at »Den Jyske Idrætsskole« reelt var højborg for dansk idræt. I forbindelse med dette skal det fremhæves, at Dansk Idrætsforbund gennem tipsmidlerne kommer i besiddelse af væsentlig større beløb end hidtil, og at der af disse midler skal anvendes væsentlige beløb til dybere og videregående uddannelse af ledere, instruktører, trænere og eventuelt også konsulenter. Dansk Idrætsforbund har nedsat to udvalg til at arbejde med denne sag, og forhåbentlig når disse udvalg frem til positive indstillinger. Den Jyske Idrætsskole bør også i den henseende være rustet til at deltage i disse opgavers løsning allerede fra begyndelsen, hvorfor der ved valget af ny forstander også skulle tages hensyn til denne opgave. Selvfølgeligt har der været mange andre overvejelser, men det vil føre for vidt at anføre disse her. Men af det fremførte vil det fremgå, at man har ønsket at nå frem til et valg af en forstander, der er i besiddelse af ganske særlige og vidtspændende egenskaber, som er i en moden alder med gode erfaringer, og som er initiativrig og dynamisk.

Det var store ønsker fra forretningsudvalget om kvalifikationer, men ønsket om at tilføre skolen det bedste gjorde, at vi lod ønskerne gå i overkanten. Der fandtes vel kun ganske få, der var i stand til at leve op til disse ønsker, men da Bjarne Hauger kom i kontakt med FU, viste det sig gennem indgående samtaler og forhandlinger, at her var manden, som tænkte i samme baner som FU, blot hvor FU’s ideer og tanker var forholdsvis vage ideer, var disse hos Bjarne Hauger i langt fastere baner og udformninger. Den faglige baggrund var tiptop, og FU var ikke i tvivl om, at nu var den rigtige forstander fundet. Efter en betænkningstid slog Bjarne Hauger til og står nu som forstander for »Den Jyske Idrætsskole« i en kommende periode for skolen, den tredie periode vil jeg kalde den, hvor store og krævende opgaver venter.

Bjarne Hauger møder særdeles veludrustet til denne opgave. Man vil forstå det, når hans faglige og menneskelige baggrund nu ridses op. Født den 27. oktober 1919 har han i dag nået den modenhed og afklaring, som er af så stor værdi. En naturlig venlighed og åbenhed parret med en myndighed og et overblik for problemerne skulle give elever og medarbejdere ved skolen en god forstander. Samtidig er de faglige kvalifikationer i skønneste orden. Efter at have bestået studentereksamen fra Vestre Borgerdyd i 1938 tog han lærereksamen fra K FU M’s seminarium i 1942 og frekventerede årskursus i 1943 på Danmarks Højskole for Legemsøvelser. - Efter uddannelsestiden var Hauger lærer ved Helsingør Gymnasium fra den 1. august 1943 til den 1. april 1952, hvorefter han i tiden fra 1. april 1952 til 1. august 1960 var ansat som idrætsleder ved Idrætshøjskolen i Sønderborg og har endelig virket som seminarielektor ved Esbjerg Seminarium fra den 1. august 1960, fra hvilken stilling han først endelig kan løses pr. 1. august 1968. Denne tilsyneladende vanskelighed er efter forholdene løst på den bedste måde. Vinterskolen 1967-68 er blevet tilfredsstillende besat med lærerkræfter og Bjarne Hauger har lagt skoleplanen for vinterskolen i samarbejde med lærerkræfterne. Endvidere kommer forstanderen 2 gange om ugen igennem højskoletiden. Fra foråret flytter forstanderen fast på skolen. Endvidere sløjfes sommerskolen for sandsynligvis ikke mere at opstå, og vinterskolen agtes udvidet til 8 måneders kursus med 4 måneder før og 4 måneder efter jul. De nærmere planer om dette overlades helt til forstanderen.

Det er således med direkte virke og indsigt i dansk idræts brede led både indenfor Dansk Idræts Forbund, De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger og De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger en forstander, der i sjælden grad har benene i alle lejre. Hans erfaringer fra virket i Helsingør, fra lærerstillingen i Sønderborg, hvor han blandt andet også stod som leder af særlige kurser arrangeret af Dansk Idræts Forbunds specialforbund, hans tid i Esbjerg, hvor han som lektor havde gymnastik som hovedfag og desuden underviste i regning og matematik, er en baggrund, der lover godt for det fremtidige virke for skolen. Personlig deltagelse som aktiv deltager i idræt og ledergerning er heller ikke fremmed for Bjarne Hauger. Han var i sine yngre år en fortræffeli fodboldspiller i B 1908, og som håndboldspiller var han med til at præge holdet i Helsingør IF i håndboldspillets stærke udviklingsår. Endvidere er han formand for Dansk Gymnastiklærerforening og har virket som amtsinstruktør i Frederiksborg amt under De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger, været formand for idrætsudvalget i Sønderborg og bl. a. virket som instruktør indenfor Sønderjydsk Idrætsforening.

Bjarne Hauger er gift og har 3 voksne børn. 2 sønner er gifte og den tredie, en datter, går i 2. g. Det kræver sin mand at være forstander for en højskole, ikke mindst »Den Jyske Idrætsskole« med dens mangeartede virksomhed, men det stiller også store krav til en forstanders kone, og det er klart kommet til orde gennem samtaler med Bjarne Hauger og ved samvær med fru Benthe Hauger, at fru Hauger er levende interesseret i det fremtidige arbejde på skolen. Vi har indenfor FU fået den opfattelse, at skolen, dens medarbejdere og gæster og ikke mindst elever vil finde en forståelse og varmhjertet deltagelse med en opbakning bag forstanderens virksomhed og den daglige gang på skolen. Det er hyggeligt, at både forstanderen og hans kone har den specielle indstilling, der har mulighed for at repræsentere det ideelle forstanderpar.

Som FU med forventningens glæde har foretaget ansættelsen af Bjarne og Benthe Hauger som forstanderpar for »Den Jyske Idrætsskole«, håber jeg, at gamle elever som hidtil i mindst samme grad vil slutte kreds om skolen og dens virke, for nye elever tror jeg sikkert, at det kommer af sig selv.

Selvom det tidligere i en snæver kreds er sagt, ønsker FU forstanderparret Bjarne og Benthe Hauger hjertelig velkommen til skolen med ønsket om al mulig fremgang og held med deres arbejde på og for skolen.

Otto Lassen.