1970/1971

15 minutters læsning

1970-71

Da vinterskolen 1970/71 sluttede den 29. april sagde jeg bl.a. til de elever, som skulle forlade skolen:

»Der har været megen røre i højskolernes andedam i denne vinter, ikke mindst fordi dammens stolte flagskib - Askov højskole - mere har lignet en gennemskudt destroyer sejlende foruden ror, mast og rig i vindstyrke 12 end et strålende admiralsfartøj. Til sammenligning med denne skude må vi andre skoler vel kunne betegnes som små torpedobåde, der futter hid og did på bevogtningsopgaver om højskolens grund idé og forsøger at slå en pæl igennem den påstand, at fordi flagskibet er ude i brandstorme – i en krise, som man siger – så ligger hele flåden underdrejet og kan ikke manøvrere, men er også pisket ned af denne storm.

Vi er mange, som har haft lyst til at hæve vor røst og lade offentligheden forstå, at der er andre røde køer end præstens, og fordi en stor og klodset skude ikke har evnet at klare opgaverne, så har de mindre og lettere fartøjer haft held til at styre nogenlunde støt igennem, kommet over revlerne og ind i smult vande ved udelukkende at holde en fast og nøje i forvejen afstukket kurs.

Nu skal flagskibet på værft for en større reparation og vi andre små både på bedding, have alt efterset og pudset op og have logbogen gennemarbejdet for at hele mandskabet kan gøre op med sig selv og hinanden, om den kurs, vi har fulgt, har været lige støt og sikker på alle områder, så de passagerer, der har været med på færden - vinterens krydstogt - har fået fuld valuta for det beløb, billetten har kostet.

Der har været diskuteret bravt, om højskolen skulle være et arbejdssted eller et trivselscenter, om der skulle meddeles viden – altså undervises, eller der skulle debatteres, om der skulle være mødepligt til timerne eller om man kunne gå og komme, som man ville o.s.v., o.s.v,

Efter min opfattelse er højskole i disse relationer ikke et »enten eller«, men et »både-og«. De emner, som vi har valgt at arbejde med på skolen her - idrætslige fag, lederfag og de almene fag, som kan danne den almenmenneskelige baggrund for de forannævnte, kræver efter van mening undervisning og videregivelse af viden såvel af stof som af metode, men da emnerne tillige er lystbetonede, noget af det centrale idrættens væsen, så kan den undervisning og det arbejde, der lægges ; den, kun udvikles godt og naturligt, hvor der er muligheder for at mennesker kan trives.

Når man som elev selv har valgt en bestemt højskole, kender dens program og undervisningsområder og ved sin tilstedeværelse fra den første dag givet tilsagn om at ville følge stedets skik og brug, så er det også klart, at mødepligten må prioriteres højt. Uden den er der ikke basis for at kalde det, vi arbejder med, for en uddannelse, og med det ansvar, vi har påtaget os ved at lede og arbejde på denne skole, føler vi det også som en pligt at sørge for, at arbejdet får en så god udformning som muligt.

Men i samme åndedrag skal det også bemærkes, at med den stramme timeplan, som skolens arbejdstilbud har været lagt i, så må og skal der også være åndehuller, f.eks. i visse valgfrie faggrupper, hvor den enkelte elev kan glæde sig over – uden at få dårlig samvittighed – at det og det behøver jeg ikke at gå til, hvis jeg ikke har lyst.«

Og efter disse retningslinier havde vi arbejdet vinteren igennem med vort hidtil største elevhold på ialt 83, hvoraf 71 var danske og 12 var udlændinge. Erfaringerne fra de foregående vinterskoler havde vi i lærerrådet og i medarbejderstaben summeret op og nedfældet i ordensregler, praktiske oplysninger og skolerådsvedtægter, så disse ting kunne danne grundlaget for bedst mulige arbejdsvilkår og trivsel på stedet. At der så i vinterens løb på elevernes foranledning blev foretaget visse ændringer i disse grundregler, det fortæller kun noget om elevernes modenhed og ansvarsbevidsthed over for de muligheder, de havde for at gøre deres indflydelse gældende.

Små og store begivenheder kom til at veksle i vinterens løb, som det er blevet naturlig skik og brug i et så langt ophold, som skolen tilbyder, ligesom ændringer i undervisningen også kommer til. Den jyske Idrætsskole er den eneste skole, som ikke har svømmehal, derfor fik vi en ordning med Vejle nye svømmehal, så svømmeundervisningen efter lukningen af friluftsbassinet kunne fortsætte der resten af vinteren, en ordning, som eleverne satte stor pris på. Nye valgfrie fag som nødhjælp, keramik, selvforsvar, redskabsgymnastik for kvinder og ridning blev også taget op.

Lischen Lyngholm var sygemeldt i den første skolemåned, og vi var taknemlige for, at Kis Østergård, Viborg, og Elin Post kunne vikariere i hendes fag. Først i september havde vi den glæde, at undervisnings direktør Asger Baunsbak-Jensen aflagde skolen et besøg, hvor han havde lejlighed til at se på undervisning, se på vore faciliteter og samtale med os om højskoleproblemer og andre for skolen aktuelle ting. En af vore gamle elever, Birthe Nielsen, Brabrand, kom »en dag på højskole« med 20 piger, og de hørte sammen med skolens elever forfatteren Tage Skou-Hansen tale om »Det midlertidige fællesskab« – et foredrag som betog os alle og gav anledning til en livlig debat. Senere hørte vi John Idorn fra TV berette om en TV-journalists trængsler med at få en udsendelse »fra idrætspladsen til skærmen«, og endelig fik vi en god oplevelse ved at høre lederen af dagcentret i Århus, Jeppe Nielsen og en af hans medarbejdere berette om dagcentrets arbejde med stofmisbrugere.

Den traditionelle heldagsudflugt 1. oktober fulgte i store træk den kendte rute: Jelling-Hærvejen-Brande-Herning-Silkeborg og var som altid begunstiget af strålende vejr.

Da vi i år havde besluttet at aktivisere vore svagføre gæster med forskellige idrætter. som de kunne magte, bad vi en tidligere elev fra Oslo, konsulent Gunnar Mathiesen om at komme og vise film og fortælle om handicapidræt i Norge. Det gjorde han på en så levende og interessant måde, at vi alle følte, at her var en opgave, som også burde tages op af danske idrætsledere, og da svagføredagen afvikledes, fulgte vi spændt, hvorledes de svagføre med godt humør og stor interesse forsøgte sig med gymnastik, bordtennis, volleyball, pilekast m.m. Forinden havde programmet på denne dag omfattet en sangtime bl.a. med underholdning af et par elever og et lysbilledforedrag af Tage Benjaminsen om hans oplevelser som leder ved Grønlandiaden. I efterårsferien var skolen for første gang arrangør af DDGU’s og DDSG&I’s gymnastik lederkursus I og II. Vi fik god hjælp af ægteparret Else og Per Skriver. Randi Rosenfeldt og Dorrit Jeker, og 70 kursister arbejdede energisk for at tilegne sig det omfattende stof. For eleverne var der arrangerer musikemnedag torsdag efter det sædvanlige mønster: Gruppevis forelæggelse af musik og debat om de værker, der blev spillet, koncert af Mogens Dalsgård, som iøvrigt hyggede sig på skolen et par dage, og om aftenen hyggeligt samvær og dans.

Filmklubben kom allerede i gang i september måned og nåede at køre seks forestillinger inden jul. På elevernes eget initiativ arrangeredes en række turneringer i volleyball, basketball og atletik, og ind i december arrangeredes de sædvanlige dommerprøver samt prøver i håndbold, fodbold og gymnastik. Op imod jul blev der nok at se til. Havestuen blev lukket en uge for så den 11. december at blive indviet i sin nye skikkelse bl.a. med servering af gløgg og andre gode sager. Et par dage efter havde vi en festlig » juleklippeaften«, hvor såvel juletræ som loka ler og værelser blev pyntet op.

1. semester sluttede lørdag den 19. december med gudstjeneste i Bredballe Kirke, julemiddag og afslutningsfest om aftenen. – 26 elever slut tede ved denne lejlighed deres ophold på skolen.

I juleferien var skolen totalt lukket indtil 2. januar, hvor DBU holdt kursus indtil elevernes ankomst den 6. Til de i forvejen tilmeldte 57 elever, der ønskede at fortsætte på 2. semester kom 8 nye elever – 2 kvindelige og 6 mandlige, således at holdet ialt blev på 65.

Holdfordelingen på hoved- og bifag kom til at se således ud:

Hovedfag: gymnastik: 22 kvinder og 7 mænd, boldspil: 14 kvinder og 17 mænd, atletik: 5 mænd.

Bifagene fordelte sig således: gymnastik 11 kvinder og 16 mænd, boldspil: 17 kvinder og atletik: 8 kvinder og 13 mænd, hvilket bevirkede, at hovedfag atletik, kvinder og bifag boldspil mænd måtte udgå.

Januars første tre uger forløb uden større arrangementer, men onsdag den 27. var alle inviteret til et festligt rejsegilde på kursusbygningen (læs herom side 48). Den følgende søndag rejste et atletikhold sammen med en stor flok tilskuere til Ollerup, hvor man for første gang havde inviteret til »DM« for gymnastik- og idrætshøjskoler, et godt arrange ment i skolens store tæppebelagte idrætshal.

Efter invitation fra Viborg Gymnastikhøjskole kørte vi alle onsdag den 3. februar til Viborg og havde en god dag sammen med Viborg eleverne. Der blev spillet nogle spændende håndboldkampe, gjort gym nastik, og om aftenen mødtes alle til en livlig diskussion om lederproblemer m.m.

Den følgende weekend samledes ca. 100 gamle elever til vinterelevmøde, hvor navnlig stemningen under aftenfesten var særdeles god, hvorimod deltagelsen i de tilbudte idrætter og et glimrende foredrag af højskoleforstander Robert Petersen om »Højskoledemokrati« var meget skuffende. Det gav anledning til en efterfølgende debat i lærerrådet, hvor alle var enige om, at kræfterne for fremtiden burde samles om et godt sommerelevmøde og så stryge vinterelevmødet, indtil man finder en anden form, hvorunder det kan afholdes.

Vore elever blev i den følgende tid stærkt optaget af fastelavnsfesten, som blev afviklet den 20. februar i omgivelser pyntet som en »Western Saloon«. Middagen blev denne gang leveret fra et hotel i byen for at køkkenpersonalet kunne få lejlighed til at deltage i hele festen. Lærernes underholdning: oplæsning af Slawomir Mrozek’s »I rum sø« var en god optakt til det efterfølgende bal. Søndag aften afvikledes de tradi tionelle fastelavnsløjer, fordi eleverne om eftermiddagen ved deres vel organiserede hylekor igen havde hjulpet Vejles håndboldhold til en sejr.

Midt i marts deltog skolen med hele holdet ved amtsopvisningen i Vingsted og præsenterede ved et godt og afvekslende program forskellige former for det daglige idrætsarbejde. Idrætslægen Frode Henriksen, Horsens kom og holdt foredrag om idrætsskader, og fra søndag den 21. til torsdag den 25. havde vi Monica Beckman som gæsteinstruktør i jazzgymnastik. Det blev som tidligere nogle livfulde, arbejdsprægede timer, som gav en værdifuld inspiration til såvel elever som lærere. En af dagene fik vi også besøg af den engelske gymnastikpædagog, Eric Blackadder, som med ti unge studerende viste glimt af et avanceret program i » Educational gymnastics«. Den sidste dag i marts viste en teatergruppe af elever fra Ungdomshøjskolen ved Ribe et nyoversat svensk stykke dramatik: »Hallo Hansen« og gjorde det fortræffeligt.

Forældredagen blev i år afholdt den 4. april i forbindelse med påske ferien, og mange forældre glædede os med at komme på besøg og følge vort program, som mindede stærkt om en alm. undervisningsdag på skolen. Samme dag rejste en del elever hjem på påskeferie, og dagen efter startede ca. 44 elever og lærere på skituren til Norge, som igen i år gik til Fagernes, Danebu, Beitostølen m.m. Solbrune og friske vendte eleverne hjem efter nogle oplevelsesrige dage på det norske højfjeld fyldt med energi til at tage fat på de sidste 14 dages strabadser med »opsamling« af stof i undervisningstimerne, aflæggelse af skriftlige og mundtlige dommerprøver og meget andet. Vi fik dog tid til en aften at høre professor Tyge Søndergårds tankevækkende foredrag om »Røg og Helbred«, som uden nogen direkte agitation nok kunne få en og anden til at lægge tobakken bort.

Afslutningen fandt sted den 29. april, og det tredie hold, som havde gennemført en 8 måneders vinterskole, tog vi afsked med i forventning om, at en stor del af dem vil tage et leder- og instruktørarbejde op i de frivillige foreninger, når lejlighed byder sig.

Vinterskolen 70/71 var et broget sammensat hold med hensyn til alder, modenhed, forudsætninger både teoretiske og praktiske, og i mange andre henseender. Debatterne i timer og i skoleråd var ofte livlige og skarpe, men bidrog i høj grad til, at arbejde og trivsel igen fik mulighed for at udvikle sig på bedste måde, således at vi på de efterfølgende lærermøder havde let ved at skitsere, hvorledes vi ønskede undervisning, den daglige rytme og trivselsforhold gennemført på den kommende vinterskole.

Byggeaktiviteten

Det kan ikke undre nogen, at vi vinteren igennem fulgte byggeaktiviteten i den nye kursusbygning meget nøje. Utallige møder på byggepladsen, i byggeudvalget og i FU krævede tid og forarbejde, men det bør nævnes her, at alle håndværkere, entreprenører og teknikere-gjorde alt for, at arbejdets gennemførelse ikke generede skolens undervisning. Selv om store jordvolde skæmmede arealet mellem skolen og idrætshallen, så lykkedes det da først på sommeren at få dette til at ligne sig selv igen med grønt græs og ny flisebelægning omkring svømmebassinet.

Stilladser og byggerod omkring de nye bygninger blev efterhånden fjernet, lokaler blev bragt i orden, og da det med spænding forventede gulv blev lagt i træningssalen, fik vi vished om, at bygningerne ville blive velegnede som undervisningslokaler for såvel kommende elever som for kursister. Hektisk travlhed prægede aktiviteterne omkring slutningen af sommeren i kraft af, at den faste byggetid skole overholdes, og indvielsen var fastsat til 18. september - men derom senere.

Sommerperioden - kursustid

Men sommerperioden var ikke byggetid alene. Kursusprogrammet var tilrettelagt tidligt på året og strakte sig faktisk fra få dage efter elevernes afrejse til få dage før det næste hold skulle ankomme. I de enkelte ledige perioder nåede vi at få istandgjort elevværelser og gange på 2. sal og pyntet op andre steder i bygningerne, hvor istandsættelse var påkrævet. Som sædvanligt vekslede kursus sommeren igennem, men i kraft af at næsten alle kursusledere efterhånden var velinformerede om skolens arbejdsform, spiseordning og kursustilrettelæggelse, var problemerne i sommerens løb ganske få og let løste. Vagterne var delt mellem skolens lærere, Ejvind Post, Bent Lyngholm, Ellen Jørgensen, Ole Worm, Tage Benjaminsen og Flemming Blach.

Sommerens elevmøde

Vi gentog eksperimentet fra sidste år og afholdt elevmødet sidst i august. Fra de ældste jubilarers side var der gjort et stort arbejde for at samle så mange som muligt, og ved en jubilæumsmiddag lørdag var vi ca. 90 til stede, 10, 20 og 25 års jubilarer, tidligere lærere og skolens nuværende lærere og medarbejdere. Snakken gik livligt, taler blev holdt, sange blev sunget og stemningen var hyggelig og afslappet. Alt imens dukkede de øvrige deltagere i elevmødet op, og mens »de gamle« holdt de sædvanlige kan du huske-møder« var der livlig aktivitet i gymnastiksal, hal, på de udendørs baner og ved svømmebassinet.

En paneldiskussion om »Er idrætten ved at prostituere sig selv - penges indflydelse på idrætten? « med indledning af Ole Johnsen, Kano og Kajakforbundet, Bent Dahl, DBU og Bent Christensen, Bikuben gav anledning til mange meningsudvekslinger såvel mellem indlederne som mellem disse og tilhørerne. Nogen konklusion nåede vi ikke frem til, men belysningen af problemerne gav i hvert fald stof til eftertanke.

Søndagens generalforsamling var velbesøgt, og de årlige DJI-atletik mesterskaber afvikledes på sædvanlig hyggelig vis i overværelse af mange interesserede tilskuere.

Mødet med nye idrætter som boksning, selvforsvar, vandpolo, ridning, trampolinspring og bueskydning gav anledning til mange muntre episoder, og adskillige kastede sig ud i forsøg med at klare sig på andre felter, end de sædvanlige.

I et så stort personale, som skolens samlede medarbejderstab efterhånden er oppe på, kan det ikke undgås, at der sker ændringer i årets løb. På kontoret måtte Lilian Ley have en længere sygeorlov i foråret. Som vikar fungerede en af vintereleverne, Linda Petersen, der beredvilligt hjalp til med korrespondance og bogholderi indtil 1. august, hvor vi fik ansat en kontorelev, Lise Amlund.

Lillian Ley sluttede iøvrigt sit arbejde den 1. november, fra hvilken dato Fru Britta Thuesen blev ansat som sekretær.

Vor sang- og musiklærerinde Jutta Nielsen, som vi gennem to år havde lært at kende som en levende og loyal kollega ønskede at fratræde sin stilling på grund af giftermål. Til at varetage hendes undervisning i sang og musik og spille til gymnastik ansatte vi Tove Addemos, som sammen med sin søn Søren flyttede til Vejle i august og straks gik i gang med at sætte sig ind i de undervisningsopgaver, der blev pålagt hende. Vi ser med glæde hen til det fremtidige samarbejde.

Tage Benjaminsen har fra 15. august fået orlov for at supplere sin uddannelse med årskursus på Danmarks Højskole for Legemsøvelsers nye afdeling i Odense. Som vikar har vi ansat Sverre Strøm, som på denne vinterskole underviser i atletik, regning og matematik.

Lærernes børneflok fik i forårets løb en stærk tilvækst, idet Susanne Worm, Elin Post og Lischen Lyngholm forøgede de respektive familier med hver en datter.

Vinterskolen 1971/72

Ved skolens begyndelse den 2. september kunne vi med glæde konstatere, at elevtallet atter var gået lidt i vejret. 85 elever, hvoraf 80 var danske - derimellem 2 grønlændere og 4 færinger - og 5 var norske, mødte op og gav sig i kast med arbejdet efter den forudlagte plan. De var forinden blevet underrettet om, at undervisningen var ændret derhen, at alle timerne lå samlet på ugens fem første dage, og at lørdagene var undervisningsfrie. Som et tilbud har vi foranstaltet en lang række lørdagsaktiviteter, fortrinsvis med emner som ikke forekommer i den daglige undervisning: udspring, trampolinspring, bueskydning, søsport, hockey, skydning, skak, bridge, folkedans o.m.a.

Som noget nyt er psykologi blevet indført som obligatorisk fag, og som nye valgfrie fag er datalogi og sociologi kommet med.

Af fremmede foredragsholdere har Elsa Gress besøgt skolen, og inden jul vil Frode Henriksen komme og holde foredrag om idrætsskader. Andre arrangementer som musikemnedag og svagføredag er under forberedelse og skal snart løbe af stabelen.

Vi er altså godt i gang med det nye elevhold og håber på, at det samarbejde, der er en nødvendighed elever, lærere og skole imellem for genemførelsen af et godt og udbytterigt ophold, også må finde sin rette form med vintereleverne 71/72.

Med den store udbygning, som er færdiggjort i september, er Den jyske Idrætsskole efterhånden blevet en stor institution. Arbejdsopgaverne både på de undervisningensmæssige, de administrative og de praktiske felter vokser stadig og stiller krav om arbejdsindsats og påpasselighed til de enkelte medarbejdere for at alt skal fungere på bedste måde. Alle må følge med i den hastige udvikling, der sker på mange områder, og selv om omstillingsprocesserne i første omgang synes og kan være vanskelige, så har det også vist sig, at de kan gennemføres med held. Fra skolens ledelse skal der lyde en tak til hver enkelt medarbejder for god og loyal medvirken til, at de arbejdsopgaver, der er blevet pålagt, er blevet lyst på en måde, som har været til gavn for alle, der gennem det forløbne år har haft deres gang på Den jyske Idrætsskole.

Bjarne Hauger