1969/1970

18 minutters læsning

Vor anden vinterskole efter nyordningen kunne åbne 2. september 1969 med et elevhold på 76, 44 kvinder og 32 mænd. Mange norske og svenske elever havde stået på vore ventelister, men iflg. en lærrerrådsbeslut ning efter den første vinterskole optog vi kun 10 skandinaver ialt, 9 norske og i svensk elev, således at dette klientel af udenlandske elever ved at blive fordelt på vore forskellige hold nemt og hurtigt fandt sig til rette med vor undervisningsform.

Efter at de første dages mange gøremål var overstået, nåede vi hurtigt frem til en daglig arbejdsrytme, som var begunstiget af det skønnest tænkelige sommervejr. Svømmebassinet blev udnyttet flittigt såvel i undervisningen som i fritiden, og vi kom godt i gang med alle aktiviteter.

Som et led i bestræbelserne for at skabe den bedst mulige kommunikation mellem elever og skole – lærere, kontor, køkken, praktiske folk – vedtoges det sidst i september at oprette et skoleråd. De fornødne valg blev foretaget, og skolerådet etableret. På dette forhandledes vinteren igennem sager, der berørte elevernes ophold og trivsel på skolen, og selv om tilslutningen ikke altid var lige stor til møderne, blev der talt grundigt ud om mange ting, der berørte såvel opholdet som undervis ningen og andre forhold i det hele taget. Efter skolens opfattelse var oprettelsen af skolerådet en medvirkende årsag til, at sagerne blev bragt frem og debatteret, således at »skumlen i krogene« blev reduceret til et minimum.

Med hensyn til elevholdets sammensætning set ud fra bopæl ved skolens start og tidligere skolegang viser nedenstående statistik udarbejdet af Ole Worm nogle typiske træk. Medens danske elever på vor sidste S-måneders vinterskole i 1967/68 var fordelt ligeligt mellem hoved stadsområdet, købstæderne og landkommunerne, skete der efter at vi gik over til 8 måneders undervisning en forskydning i retning af, at flere elever kom fra de to førstnævnte områder og færre fra landkommunerne, og denne tendens i fordelingen, således som vi ser det for vores sidste vinterskole med ca. 67 % fra by- og ca. 33 % fra land området, bliver nok den vedvarende i de kommende år.

Danske elevers bopæl ved kursus begyndelse i % 67/68 68/69 69/70
Hovedstadsområdet 26 31 17
Købstæder 24 45 50
Landkommuner 50 24 33

Fordelingen efter elevernes skolegang viser også en tendensændring som følge af overgangen fra de traditionelle højskoleterminer til den 8-måneders samlede undervisning. Flere og flere elever møder med større boglige forudsætninger (real-, studentereksamen), og et stadigt stigende antal er i stand til at søge en videreuddannelse efter skoleopholdet. Som noget nyt på vort nyligt påbegyndte elevhold 70/71 ses det, at nu er også H.F.erne kommet med.

Afsluttet skolegang i % 67/68 68/69 69/70 70/71
Folkeskolen til og med 10. klasse 39 38 24 39
Realafd. (1./2. real) 3 5 9 1
Realeksamen (3. real) 51 44 43 32
Gymnasiet (1./2. G) 3 0 2 1
Studentereksamen 4 13 22 20
H.F. 0 0 0 7

Ovenstående tal kan nok give anledning til overvejelser over undervisningens indhold og omfang i de forskellige fag, der tilbydes, navnlig på det almene område, ligesom den idrætslige undervisning også kan tilpasses de erfaringer, som testningen af det sidste elevhold (omtalt andetsteds i årsskriftet) kan give anledning til.

Fagfordelingen var stort set den samme som foregående år, men i de valgfrie idrætslige fag bød vi på nye idrætter som badminton, trampolinspring, moderne træning, bordtennis og spring i gymnastiksalen.

Fra skolens side var der lagt op til forskellige arrangementer på før ste semester, og da elevrådets forskellige udvalg ret hurtigt gik i gang med at arrangere yderligere aktiviteter, var der nok at se til i de første fire måneder. Fremhæves her skal en dejlig heldagsudflugt først i oktober ad den kendte rute: Jelling, Hærvejen, Gudenåens udspring, brunkulslejerne i Søby med efterfølgende besøg på træningsdragtfabriken HF i Ikast og afsluttende med et »afslapningsophold« i Silkeborg. Dejligt vejr og god stemning prægede turen.

Vore forsøg med emnedage blev gentaget: Den sociale emnedag med elevbesøg på forskellige sociale institutioner i Vejle by og omegn og efterfølgende diskussion med institutionsledere og -medarbejdere fandt sted sidst i oktober. I begyndelsen af december gennemførtes som noget nyt en musikemnedag: eleverne spillede plader for hinanden og kommenterede deres valg, pianisten Mogens Dalsgård gav midt på eftermiddagen koncert og fortalte om de værker, han spillede, en god og berigende oplevelse. Dagen sluttede med jazzkoncert og dans. Af praktiske grunde var den traditionelle svagføredag flyttet frem til begyndelsen af november, og som oplæg til denne havde vi bedt formanden for de svagføre, Egon Larsen, om at fortælle om de svag føres problemer set ud fra deres egen synsvinkel. Det gav vore elever en god baggrund for gennemførelse af dagen med de handicappede, som mødte op i stort tal som vore gæster. Jutta viste lysbilleder fra sin amerikarejse, og eleverne boltrede sig siden i hallen med gymnastik, boldspil, badminton og trampolinspring.

Ministeriets konsulent i narkotikaproblemer, Peter Schiøler, orienterede midt i november eleverne om sit arbejde på dette alvorlige felt, og i december måned talte idrætslægen Frode Henriksen om idrætsskader og besvarede en lang række spørgsmål i relation til dette emne.

Filmklubben viste i efterårets løb en række udmærkede film, eleverne arrangerede selv en enkelt teatertur til Århus, ligesom der senere af skolen blev foranstaltet en kombineret besøgs- og teatertur til samme by. Traditionen tro blev de sidste 14 dage af opholdet præget af hektisk travlhed med prøver i fodbold, håndbold, gymnastik osv., men der blev dog også tid til at samles til en hyggeaften den sidste søndag, og alle kræfter blev sat ind på at pynte skolen til jul. Nogle dage forinden fik Luciadagen en stemningsfyldt optakt ved luciapigernes sang og optog gennem den pyntede spisesal.

Dramatikholdet var i den sidste uge to gange på »de skrå brædder«, Den ene aften spillede en gruppe elever Ionesco’s »Den skaldede sangerinde«, og da vi to dage efter holdt jule- og semesterafslutning opførte en anden gruppe Henning Nielsens »Tovet«. Ved afslutningen tog vi afsked med 22 elever, som sluttede deres ophold efter 1. semester.

Juleferien blev kun af kort varighed for skolens personale. Dels skulle der lægges nyt skema til andet semester, og dels skulle der træf fes de nødvendige forberedelser til Landsdelingsførerforeningens store årsmøde, der samlede godt 200 deltagere fra 2.-4. januar. Mødet blev særdeles vellykket med gode instruktionstimer, vægtige foredrag og indgående debat både om foreningens fortsatte virke og om gymnastikkens trivsel i fremtiden. Vor nye spiseform kom ud for en hård belastning, men køkkenet klarede alle problemerne på bedste måde.

Den 6. januar kom eleverne tilbage for at påbegynde 2. semesters arbejde. Fire nye elever, alle mandlige, kom til, så det samlede tal blev ialt på 60.

Holddelingen i hoved- og bifag, som var foretaget i november, gav følgende resultat:

Hovedfag: gymnastik: 17 kvinder og 9 mænd, bold spil: 13 kvinder og 14 mænd og atletik: 2 kvinder og 5 mænd.

Bifags fordelingen var: gymnastik: 9 kvinder og 15 mænd, boldspil: 16 kvinder og 7 mænd og atletik:7 kvinder og 6 mænd.

Efter nogle dages famlende start kom vi igen ind i en normal arbejds rytme, og da de valgfrie fag påbegyndtes efter ca. 14 dages forløb, var der nok af opgaver at se til. Som et nyt indslag blev svømning tilbudt på det idrætslige område, og 11 elever arbejdede ihærdigt for i april måned at kunne afslutte med livredderprøven.

I januar måned fik vi en uges besøg af en lille flok elever fra Elbæk efterskole, som fulgte vort arbejdsprogram på de forskellige hold. Elevrådsvalg og genetablering af skolerådet fandt sted sidst på måneden, hvor der også var lejlighed til at aflægge Jysk Datacentral et besøg en formiddag.

Forberedelserne til fastelavnsfesten kom også i gang, og i omgivelser, der svarede til en parisisk fortovsrestaurant, løb festen af stabelen den 7. februar. Udover den vellykkede middag, som køkkenet fik megen ros for, hentede en gruppe elever en stor succes i land på en selvomdigtet udgave af Dyrene i Haugerbakkeskovens, en vittig og centrums rammende parodi på lærernes undervisning m.m., og efter kaffen vil dansen lystigt resten af aftenen. Søndag var »slap-af-dage, og mandagen var helliget fastelavnsløjer af mange slags.

Knap var dette arrangement overstået, før vi tog fat på det næste: vinterelevmødet den 21.-22. februar. Mange gamle elever dukkede op, en god stemning blev hurtigt anslået, og de mandlige lærere rullede sig vældigt ud i Slawomir Mrozek’s skuespil “I rum Sø” som optakt til aftenfesten lørdag. Desværre gik den arrangerede paneldiskussion om søndagen i vasken, men en af indlederne, Arne G. Larsen, Dansk Ungdom og Idræt, klarede på udmærket måde emnet: “Idræt og presse” på egen hånd. Foruden gymnastik, volleyball og håndbold fik de gamle elever også lejlighed til at stifte bekendtskab med at springe i trampolin.

Som en af de store oplevelser på andet semester kom den svenske gymnastikpædagog Monica Beckmans besøg i fire dage i begyndelsen af marts til at stå for os alle på skolen. Hendes inspirerende undervisning, strålende humør og dynamiske personlighed smittede i en sådan grad, at selv om det til tider kunne være svært at finde frem til de rig tige bevægelser og rette rytmer i hendes øvelser, så blev der slidt bravt i det for »at leve op« til hendes forbilledlige forevisninger og tempofyldte arbejdsform.

Få dage efter gav Karen Inge Halkier pigerne nogle instruktions timer i selvforsvar.

Mandag den 9. marts blev der afholdt licitation over bygningen af den nye træningssal og kursusfløj, og på et forretningsudvalgsmøde nogle dage efter gik man ind for teknikernes beregninger over det nye byggeri.

Ved amtsopvisningen i Vingsted den 14. marts havde skolens lærere tilrettelagt en yderst utraditionel præsentation af skolens arbejde. I ens skoletrøjer og lange mørke benklæder viste vore kvindelige og mandlige elever sammen et opvarmningsprogram, derefter deltes alle op i grupper over hele gulvet og viste rytmisk gymnastik, redskabsgymnastik, volleyball, atletik og basketball for så endelig at samles igen til et fælles konditionsprogram.. Humør og livsglæde strålede ud af alle eleverne, og det var ikke mærkeligt, at stemningen til den efterfølgende fest på skolen, hvor lærerne ved den lejlighed gav en “rigtig” gymnastikopvisning, var den bedst tænkelige efter den vellykkede elevopvisning«.

I år var det vores tur til at gæste Idrætshøjskolen i Sønderborg, og efter en tur gennem Sønderjylland den 18. marts mødtes de to skolers elever om eftermiddagen og aftenen til en række kampe i forskellige idrætter. Vore elever havde endvidere lejlighed til at overvære IHS’ernes gymnastikopvisninger – en lang og trættende, men vellykket tur.

Og så var vi klar til at tage til Norge. 44 elever og lærere drog af sted den 23. marts over Frederikshavn-Oslo til Fagernes. Allerede under den første dags instruktion afsløredes en lang række talenter på skiløbets område, og da vi de næste dage kom under kyndig instruktion på Danebu og havde rig lejlighed til at træne i både slalom og langrend, udfoldede alle sig i rigt mål. Solskin, sne - og gråvejr vekslede fra dag til dag, men det hindrede ikke den daglige ihærdige træning. Turen til Beitostölen påskesøndag blev en herlig oplevelse med tindrende sol over de vældige fjeldpartier, og ved de afsluttende konkurrencer i styrtløb, slalom og langrend på Danebu den allersidste dag var humøret hele i toppen. Afslutningsfesten i det hyggelige vandrerhjem hos familien Berglied var et fornøjeligt og godt punktum på en god tur, hvor alle ydede sit bidrag til, at samværet og kammeratskabet udvikledes på bedst mulig måde.

I de første 14 dage af april måned blev der ro til at færdiggøre arbejdet på de forskellige hold, men i de sidste par uger tog begivenhederne fart igen. Praktiske og teoretiske prøver blev aflagt i de forskellige idrætsgrene i samarbejde med specialforbundene, elevforeningens formand, Ejvind Sørensen, redegjorde for foreningens arbejde, og såvel boldspillere som atletikfolk arrangerede små stævner i idrætshallen.

Som sidste arrangement på vinterskolen indbød vi St. Bededag den 24. april til forældredag. I det dejlige forårsvejr havde vi den glæde at se mange forældre og pårørende, som fik lejlighed til at opleve en »almindelig skoledag« med undervisning i idræt og teori i hold, arbejde med dansk og foreningslære, og som et festligt indslag deltog vore elever og forældre fælles i en times »Nem motion for alle«. Utvivlsomt blev mange forældre inspireret til at fortsætte motionen hjemme under deres børns kyndige vejledning.

Signe Troelsen måtte i de sidste dage overlade sin undervisning i emnegymnastik med hovedfagspigerne til andre instruktører, som un derviste pigerne i mor- og barn-gymnastik, gymnastik med pensionister, bevægelseslege med småbørn m.m., på grund af sin rejse til Japan, hvor hun med sit dygtige hold skulle repræsentere dansk gymnastik. På selve opvisningsdagen i Osaka overværede vi alle på skolen den danske farve-TV-udsendelse af hendes gymnastikopvisning.

Dagen efter holdt vi afslutningsfest for de elever, som havde gennemgået andet semester og dermed havde været med til at gennemføre den anden vinterskole med 8 måneders undervisning.

I kraft af større erfaring på mange områder og forbedret information elever og skole imellem afvikledes vinterskolen 1969/70 på en for alle tilfredsstillende måde. Åbne debatter og saglige argumenter for fremførte synspunkter gjorde sit til, at lærere og elever befandt sig godt med hinanden, men vi blev også klare over, at der i vor undervisning og arbejdstilrettelæggelse stadig er skønhedspletter at rette. Blandt lærerne følte vi, at vi havde nået et godt skridt ad vejen mod et godt arbejdsklima i forholdet til eleverne. Det gav os fornyet mod til fortsat at kaste os ud i løsningen af de til enhver tid opdukkende problemer og opgaver.

Sommermånederne

Efter elevernes afrejse var der ikke ro ret mange dage på skolen, før end sommerens første kursus dukkede op, og som det fremgår af kursuslisten andetsteds, kom sommeren ikke til at byde personale eller vagthavende mange ledige perioder. Et par af dem blev dog anvendt midt i maj til en hårdt tiltrængt istandsættelse af værelser og gange på første sal i elevfløjen og vedligeholdelsesarbejder forskellige steder i bygningerne.

I dagene før pinse trillede de første bulldozere op bag idrætshallen for at fjerne bevoksningen omkring badstuen og ved Jomsborg. Det blev startsignalet til byggeriets igangsættelse, og dermed fik vi endnu et sted på skolen, hvor der sommeren igennem, og iøvrigt hele året ud, var livlig aktivitet.

Også i tilrettelæggelsen af kursus var der sket visse ændringer, som medførte en bedre afvikling af de stadigt vekslende kursushold, som tog skolen i besiddelse. De udarbejdede lokaleplaner lettede det daglige vagtarbejde, og såvel kursusledere som kursister fandt sig hurtigt til rette. Sommerens vagter var fordelt mellem skolens mandlige lærere: Bent Lyngholm, Ole Worm, Tage Benjaminsen og Flemming Blach, men også Knud Thomassen og Victor Nielsen måtte række en hjælpende hånd med dette arbejde.

At der også fra kursisters side blev givet udtryk for tilfredshed med kursusophold på Den jyske Idrætsskole, har vi fra mange sider fået bevis for. Bl.a. skriver en ung deltager i D.I.F.’s ungdomslederkursus, Benny Bramming, Århus, følgende i »Idrætsliv«:

»Vejle Idrætshøjskole står for mig som noget af det mest ideelle for et sådant kursus. Hyggelige omgivelser, dejlig atmosfære, gode værelser og senge samt undervisningslokaler, fine idrætsfaciliteter med hensyn til gymnastiksal, boldspilhal, friluftsbad, idrætsbaner og en dejlig skov med kort afstand til Vejle fjord. Endvidere er der altid god mad til spisetiderne og særdeles frie forhold både her og alle andre steder på skolen - altid rent og gjort i stand.

Og lignende opmuntrende omtaler har vi kunnet finde i andre forbunds og foreningers medlemsblade. Det er gode håndslag at få ikke mindst i en tid, hvor nye skoler og kursuscentre dukker op med faciliteter af forskellig art, der ligger på højde med og endda over, hvad vi kan byde på. Vi er velvidende om, at den service og imødekommenhed, der i fremtiden skal ydes fra skolens side, skal være den bedst mulige, for at vi på rette måde kan betjene alle de foreninger og forbund, som til stadighed søger ophold hos os.

Sommerelevmødet

Af flere grunde havde vi i år flyttet det årlige sommerelevmøde til den næstsidste week-end i august. Deltagerantallet så i begyndelsen ikke alt for lovende ud, men det nåede glædeligvis selve dagene op over tidligere års tilslutning. Jubiläumsmiddagen om lørdagen samlede ca. 75 deltagere, tidligere og nuværende lærere og repræsentanter fra såvel 25, 20 som 10 års jubilarerne, og vi havde nogle timers hyggeligt og muntert samvær. Mange af »de gamle« blandede sig hurtigt med de øvrige elever, som fra nær og fjern strømmede til i løbet af eftermiddagen. Boldspil og gymnastik var som sædvanlig på eftermiddagens program, og som optakt til aftenfesten gav Signe Troelsen sin længe ventede premiere på filmen fra Japanturen. Det var en god oplevelse at høre Signe fortælle om sit arbejde med holdet og få glimt af de mange oplevelser, de havde haft i det fremmedartede land. Stemningen ved festen var usædvanlig god, og selv om det blev sent, inden de sidste gløder fra »godnat-bålet« var slukket, mødte alle friske og veloplagte op til morgenmaden.

Søndagsprogrammet fulgte traditionen med generalforsamling i elevforeningen og D.J.I.-mesterskaber i atletik om formiddagen, og efter middag faldt vort eksperiment med præsentation af nye idrætter: trampolinspring, udspring fra vipper, bueskydning og ridning, heldigt ud. Der var livlig aktivitet overalt og stor interesse for at forsøge de nye ting.

Vi var på skolen glade for de mange tilkendegivelser af, at mødet havde været et af de bedste i mange år, og det er vor sikre overbevisning, at hvis begge parter, elevforeningen og skolen, ikke skyer nogen anstrengelse for at bevare den bedst mulige kontakt til så stort et ud snit af gamle elever som muligt, så varer det ikke mange år, før vi i fællesskab kan løse nogle af de opgaver, som både skole og elevforening gerne så blev taget op.

Nye lærere

På et ret tidligt tidspunkt i foråret tydede tilmeldelserne til vinter skolen 1970/71 på, at antallet af kvindelige elever ville stige så betydeligt, at vi måtte se os om efter endnu en fast lærer. Efter få dages forhandlinger lykkedes det at formå lærerinde Ellen Jørgensen, som i nogle år havde undervist på Danmarks Højskole for Legemsøvelser, og som selv er gammel elev fra Den jyske Idrætsskole (vinteren 59/60), til at modtage stillingen hos os.

Ellen Jørgensen underviser i boldspil, atletik, redskabsgymnastik og svømning samt i de almene fag dansk og psykologi, og vi glæder os til fremover at kunne drage nytte af hendes store viden om moderne idrætsundervisning og -uddannelse.

Da Johan Tange den 1. august fratrådte sin stilling som højskolelærer ved skolen, blev Ejvind Post, som under sin uddannelse bl.a. havde undervist på Københavns Universitet, ansat til at varetage undervisningen i en række almene fag: foredrag, dansk, samfundskundskab, psykologi, filmkundskab m.m. Ejvind Post, hans kone Elin og sønnen Rasmus flyttede ind i den midterste lærerbolig, og han har siden skolens start været stærkt engageret i løsningen af de opgaver, der er blevet pålagt ham som højskolelærer.

Vinterskolen 1970/71.

Den 2. september modtog vi vort hidtil største elevhold på ialt 83.Det stod længe klart for os, at tilmeldingen til denne vinterskole ville blive større end nogensinde før, og beklageligvis kunne vi ikke optage alle de elever, som var tilmeldt. Tidligt på sommeren måtte vi lukke for tilgangen af kvindelige elever til 1. semester, ligesom vi måtte sende afbud til en lang række norske og svenske elever, som havde søgt optagelse. Af de 83 elever er 71 danske, 7 norske, 3 svenske, i finsk og I dansk/østrigsk. Foreløbig ønsker 60 af disse elever at fortsætte videreuddannelsen på andet semester.

De første skoledage blev som sædvanlig anvendt til en række for skellige prøver, testning, fotografering, orientering m.m., men hurtigt kom vi i gang med det daglige arbejde efter skemaet. Nye undervisningsområder er i år taget op. Således fortsætter svømmeundervisningen, som i de første tre uger foregik i friluftsbadet, hver onsdag formiddag i Vejles nye svømmehal. Nødhjælp og sundhedspleje, som varetages af amtssundhedssygeplejerske fru E. Hollesen, er gjort til et valgfrit fag, og som nye idrætslige valgfrie fag er selvforsvar, redskabs gymnastik for kvinder og ridning kommet til.

Fra skolens side var der tidligt lagt op til en del arrangementer, udflugter, foredrag m.m., og en del af disse er allerede løbet af stabelen.

Nedsættelse af elevråd, skoleråd og udvalg er også foretaget, og det er vor overbevisning, at kontakten mellem elever og skole vil udvikle sig på bedst mulig måde i det daglige undervisningsarbejde og i fritids samværet.

Vor gymnastiklærerinde, Lischen Lyngholm, var sygemeldt i den første måned, og vi var derfor taknemmelige for, at lærerinde Kis Østergård fra Gymnastikhøjskolen i Viborg og Elin Post med kort varsel kunne træde til og vikariere i henholdsvis gymnastik og dansk.

I årets løb har den nye tilskudslov for højskoler fungeret tilfredsstillende, ikke mindst fordi skolen gennem den har en større likvid kapital at arbejde med i det daglige. Der har også været mulighed for yderligere anskaffelse af undervisningsmateriel, ligesom vedligeholdelse af bygninger og inventar trinvis kan gennemføres over hele skolen. Den med stor spænding imødesete højskolelov blev vedtaget i foråret, og selv om den på visse punkter (begrænsning af lærertimer i forhold til elevtal, lønindplaceringer for lærerne og øget administration for skolerne) endnu ikke er helt tilfredsstillende, så er den dog på andre punkter et fremskridt i forhold til den tidligere. De nye regler for elev støtte gennem staten og kommunerne er endnu lidt vanskelige at overskue konsekvenserne af, så der er kun at håbe på, at de af myndighederne bliver administreret på bedste måde.

Et arbejdsår er igen forløbet på Den jyske Idrætsskole, der med sine vidt forgrenede aktiviteter stiller krav og giver arbejde til mange mennesker. Fra alle sider er der blevet sat evner og kræfter ind på at løse de foreliggende opgaver, der er blevet pålagt, og skolens ledelse ønsker med dette at sige tak til enhver enkelt medarbejder i lærerstab, på kontor, i køkken og i det praktiske arbejde for den arbejdsindsats, der er ydet for at få alt – både små og store detaljer – til at fungere på bedste måde.

Bjarne Hauger.