1974/1975

19 minutters læsning

Tilgang af elever er til enhver tid en livsnødvendighed for en højskole set i sammenhæng med de tilskudsordninger, der eksisterer i lovgivningen. På trods af begrundede formodninger om det modsatte har vi på Den jyske Idrætsskole i de sidste år kunnet påbegynde vort arbejde med fuldt elevtal og endda være nødsaget til at give elever på venteliste besked om, at de ikke kunne blive optaget.

Det er en usædvanlig lykkelig situation for os ikke mindst, fordi vi i de to sidste år udelukkende har optaget elever, der ønskede at gennemføre et 8 måneders ophold på skolen, og dermed må man konstatere, at ideen i vor skolestrukturændring i 1968 — at gennemføre et samlet skolearbejde på 8 måneder – for alvor er slået an.

I kraft af højskolelovens vide rammer er der til enhver tid mulighed for at eksperimentere med undervisningsformer, behandling af arbejdsstof, elevers deltagelse i praktisk arbejde, udformning af samværsregler o.m.a. Det har vi også gjort hos os i vinteren 74/75, og efter skoleforløbet er “eksperimenterne” blevet taget op til en grundig vurdering på en række møder.

På det pædagogiske felt søgte vi både i almene og i idrætslige fag at skabe så varierede valgmuligheder, at elevernes ønsker og behov kun ne dækkes. I samtidsorientering og litteratur kunne de i perioder vælge mellem en række emner og gennem klasse- og gruppearbejde og eg ne studier fordybe sig i disse.

På det idrætslige område blev hovedfagene i gymnastik og atletik gennemført på sædvanlig vis, medens boldspil blev tilbudt i følgende kombinationer: fodbold/håndbold, fodbold/volleyball og volleyball/håndbold for både kvindelige og mandlige elever for at tilgodese de mest fremtrædende interesseområder. Der opstod herved behov for fag som basketball og badminton, og de blev indføjet i rækken af de øvrige tilbudte bifag.

På det praktiske område gennemførte vi en rengøringsordning, hvor eleverne fik ansvar for rengøringen i en række områder, hvor de færde. des meget. Arbejdet var dels baseret på en særlig plan for hvert område og dels på et gensidigt tillidsforhold i de ansvarlige grupper. Efter nogle ændringer langs ad kom ordningen til at fungere godt. Områderne er senere blevet udvidet med nogle af skolens store fælleslokaler, og ordningen er også gennemført på den igangværende vinterskole.

I lærerrådet var det besluttet, at der ikke på forhånd skulle nedfældes ordens- og samværsregler for eleverne. I fællesskab skulle man søge at udforme et sæt regler, som alle, der færdedes på skolen, kunne acceptere, respektere og om fornødent ændre på. Intentionerne var for så vidt gode nok, og de første møder også positive; men vi måtte – som tiden gik – indrømme, at vi alle ikke var dygtige nok til at finde en løsning på problemet samværsregler, som var tilfredsstillende for alle parter. Nogle elever befandt sig godt ved denne ordning, medens andre i høj grad savnede noget konkret at holde sig til, når den almindelige tolerancetærskel var ved at blive overskredet. På grundlag af disse erfaringer er nogle få hovedregler for ophold og samvær blevet nedfældet og forelagt dette års elevhold.

Vinterskolen 1974/75

Med fuldt elevhold, grundig planlægning af opholdets første uge og nye ideer som omtalt tidligere på pædagogiske, praktiske og samværsmæssige områder begyndte skolen som sædvanlig den 2. september.

Efter et vellykket forløb af indkøringsugen kom det normale skema i gang, og der var nok at gøre med at vænne sig til den almindelige hver dag. Septemberturen gik i år til Billund med besøg i Billundcentret og i Legoland. Derfra gik turen videre til Gudenåens udspring, langs hærvejen til Vrads Sande og hjem over Jelling.

En idrætsklub blev stiftet ret tidligt. Den overtog arrangementet af lørdagsaktiviteter, organiseringen af fritidsidrætten, arrangerede instruktioner i forskellige idrætter og forestod endelig elevfesterne.

På 1. semester havde vi besøg af flere fremmede foredragsholdere, der belyste emner af såvel idrætslig som almen karakter. I efterårsferien afvikledes organisationernes kursus med Kirsten Blicher Andersen og Tove Kallesøe som instruktører. I samme uge blev en enkelt dag anvendt til musikemnedag, hvor pianisten Mogens Dalsgård som sædvanlig gav koncert.

Oplægget til årets svagføredag blev givet af kontorchef Karsten Th. Pedersen, som selv er svært handicappet, og selve svagføredagen fandt sted den 7. november med knap 100 gæster.

Efter at valg af hoved- og bifag var foretaget, kom fordelingen til at se således ud:

Hovedfag: Gymnastik kvinder: 21, gymnastik mænd: 9, atletik kvinder og mænd: 10, fodbold/håndbold kvinder: 3 mænd: 15, fodbold/volleyball kvinder: 6 mænd: 6, og volleyball/håndbold kvinder: 16 mænd: 7.

Bifag: Gymnastik kvinder og mænd: 17, basketball kvinder og mænd: 14, volleyball kvinder: 10, badminton kvinder og mænd: 20, fysisk træning kvinder og mænd: 31 og atletik kvinder og mænd: 12.

Afslutningen på 1. semester fandt sted den 20. december og indledtes med en kort højtidelighed i Bredballe Kirke, hvor pastor Møller Petersen talte. Dernæst var der middag på skolen, elevunderholdning og fest, der sluttede ud på de små timer.

Undertegnede havde orlov i to måneder fra 20. oktober til 20. december. Bent Lyngholm blev konstitueret som forstander, og mine timer blev læst af forskellige vikarer.

2. semester

Samme dag som eleverne ankom efter juleferien, blev det nye skema uddelt, så man kunne gå i gang dagen efter. Undervisningen blev dog suspenderet torsdag, den 9. januar på grund af den spændende valgdag, som dels blev brugt til interne vælgermøder og dels til at følge “slagets gang” i TV om aftenen. Idrætsklubben holdt ugen efter semesterfor samling, i den følgende uge afvikledes et indendørs atletikstævne over tre aftener, og i månedens sidste weekend deltog en del elever i et gruppedynamisk psykologikursus.

Norgesrejsen fandt sted fra den 3. til den 11. februar, og i den deltog over 100 elever, lærere, medarbejdere og gamle elever. Turen gik igen i år til Birkebeineren ved Lillehammer, og vi var begunstiget af et strålende vintervejr med fint skiføre og glitrende sol. Oplevelserne var mange, og skifærdigheden nåede et højt niveau takket være tilrettelagt instruktion og fine forhold. Nogle af turens deltagere nåede også at kom me på højfjeldet og opleve den norske naturs storhed. To gibsben, mange brækkede ski og stave og et vældigt mod på ved anden lejlighed at give sig i kast med skisportens herligheder var bl.a. resultatet af en velgennemført rejse.

Midt i februar deltog vore atletikfolk i »DM-skolestævnet« i Ollerup. Først i marts var mange boldspillere til skolestævne i Århus i håndbold, volley- og basketball, og midt i marts var en gruppe elever til svømmestævne i Sønderborg. Endelig skal det tilføjes, at vi alle den 6. marts var på besøg på Viborg Gymnastikhøjskole, som havde tilrettelagt et godt program for os.

For 6. gang havde vi i marts måned instruktion i jazzgymnastik ved Monica Beckmann fra Stockholm. I fire dage arbejdede hun og elever ne meget koncentreret sammen, og hendes besøg var som sædvanlig en vældig inspiration for alle til de sidste måneders gymnastiske arbejde.

Det har hvert år været skik, at der på 2. semester blev afholdt en emnedag – i år handlede den om fordomme og vold og foregik den 9.-10. april. I 112 dag blev der arbejdet med disse emner og problemer dels ud fra dramatiske indslag og konkrete situationer og dels ud fra gruppearbejde, samlede debatter, interviews og film. Om aftenen den første dag opførte teatergruppen ”Dueslaget« et spil om vold “Det var ikke med vilje”.. Hele næste formiddag var eleverne i grupper spredt over hele byen, på skoler, hos politiet, hos politikere m.m. for at spørge ud om dette emne. Der blev arbejdet seriøst af alle, og det blev et par spændende dage.

I samme uge, lørdag, den 12. april, havde vi forældredag med rekord tilslutning, idet knap 200 forældre og pårørende deltog i arrangementet, der omfattede såvel idrætslige som almene aktiviteter i hovedfagsgrup perne. Dagen sluttede med et dramatisk indslag om fordomme og vold, folkedanseholdet gav opvisning i smukke folkedragter, og der blev lejlighed til for alle at få en lystig svingom i de gamle danse i idrætshallen. Den næstsidste dag af opholdet kom TV på besøg for at optage nogle indslag, som skulle benyttes til udsendelsen om de danske gymnastik og idrætshøjskoler den 1. maj.

Vi holdt afslutning den 24. april, og for syvende gang har vi oplevet, at et skolearbejde er spændende i sit dynamiske spil mellem mennesker, der mødes på et sted som dette. Et ophold af så lang varighed kan ikke undgå at give spændinger – til tider også konflikter —, men for at arbejdet skal kunne lykkes, må disse spændinger og evt. konflikter løses op og bringes af vejen; men skal det gøres uden bitterhed og nag, må man lære at tage ansvar for sine handlinger og for sin adfærd og besid de den fornødne tolerance, når andre har meninger og opfattelser, der ikke helt harmonerer med ens egen.

Victor Nielsen fratrådt som forretningsfører

Allerede sidst på efteråret meddelte Victor Nielsen forretningsudvalget, at han ønskede at fratræde sin stilling som forretningsfører den 1. juni. Victor Nielsen har været ansat på Den jyske Idrætsskole i ca. 17 år og på nært hold oplevet den udvikling i byggeri, aktiviteter og administration, der er sket på skolen gennem årene.

Som den daglige økonomiske leder har han fået kontakt med utallige elever, kursister, ledere, handlende m.m. og dermed fået en meget stor berøringsflade til de mange, som er kommet på skolen i de år, Victor Nielsen har været ansat.

Fra mange sider blev Victor Hansen takket for sit arbejde, sit virke og sin betydning for Den jyske Idrætsskole. Det skete bl.a. omkring repræsentantskabsmødet, hvor skolen foruden FU med damer også hay de indbudt tidligere bestyrelsesmedlemmer, bl.a. borgmester Willy Sørensen med frue, A. Dahl-Engelbrechtsen m. frue, Robert Strøjer Sørensen m. frue og fru Grete Lassen til en middag. Ved den lejlighed blev Victor Nielsen hjerteligt hyldet og fik af skolen og af Dansk Idræts-Forbund overrakt en pengegave, som skulle anvendes til en rejse for ham og hans hustru.

På Victor Nielsens sidste arbejdsdag, den 30. maj, da alle formelle ting var afsluttet på kontoret, samledes hele det hjemmeværende personale. Fra medarbejderne blev der overrakt en erindringsgave, og da Victor takkede herfor, var han meget bevæget, idet han gav udtryk for sin taknemlighed for at have måttet virke for og opleve så meget på Den jyske Idrætsskole gennem årene.

Poul Thue Damgård ansat

Da forretningsudvalget i foråret opslog den ledige stilling som forretningsfører, kom der ca. 110 ansøgninger. Efter at nogle kandidater havde været til personlig samtale med FU, enedes man om at ansætte Poul Thue Damgård, Vejle, i stillingen.

Damgård har en lang handelsmæssig og økonomisk uddannelse bag sig, har bl.a. i mange år været ansat hos Hellesens fabrikker i København - i en årrække som personalechef, og samme stilling har han i to år beklædt i mejeriselskabet Danmarks afdeling i Vejle. I øvrigt var Damgård elev på skolen i vinteren 1946/47.

På mange administrative områder må der året igennem være et snævert samarbejde mellem forstander og forretningsfører. Indtil nu er mange problemer blevet behandlet og bragt af vejen, men en del ligger stadig og venter. Jeg glæder mig til et fortsat samarbejde med Thue Damgård, som synes at befinde sig vel ved arbejdet på skolen og i medarbejdernes kreds.

Bygning af lærer- og personalebolig

En tilbundsgående behovsanalyse af lærer- og personaleboliger i efteråret 74 viste, at der var brug for flere boliger ved skolen. Dette behov forstærkedes yderligere ved, at skolens lejemål af Skovhytten som lærerbolig blev opsagt, og ved at brandtilsynets regler for beboelse på skolen blev skærpet. I april vedtog FU derfor at indsende ansøgning til ministeriet om opførelse af en dobbeltbolig med personaleværelser på 1. sal. Boligen skulle placeres mellem de to eksisterende boliger på fodboldbanen ved indkørslen til skolen. Ansøgningen blev fulgt op af en personlig henvendelse i ministeriet, og takket være velvillig behandling af sagen i de forskellige instanser forelå byggetilladelsen på rekordtid.

Forslag og tegninger blev udarbejdet af »Hellebohuse«, Vejle. Grunden blev støbt i juli, og rejsningen af huset var tilendebragt sidst i august. Det videre arbejde skred raskt fra hånden, og den 24. oktober kunne de sidste beboere flytte ind. Efter forhandlinger mellem personalet, Damgård og mig blev det besluttet, at Ellen Jørgensen og Ellen Herred Thomsen fik tildelt de to boliger i stueetagen, medens Marie Lisby, Torkild Holst og Jan Madsen fik overladt boligerne på 1. sal.

De nye personaleboliger er særdeles godt indrettet med de fornødne moderne hjælpemidler. I løbet af foråret 1976 vil haver og arealet omkring huset blive anlagt.

Brandværnsforanstaltninger

Som tidligere nævnt har brandtilsynet skærpet reglerne for beboelse bl. a. på skoler og lignende institutioner. Midt i sommervarmen modtog skolen en skrivelse fra brandinspektøren vedrørende de foranstaltninger, der skulle foretages på Den jyske Idrætsskole. Det drejede sig i første omgang om nogle ombygninger og ændringer i den gamle hovedbygning, medens evt. foranstaltninger i elevfløjen senere skal udføres efter aftale med brandinspektøren. For skolen bliver det en ret bekostelig affære, men da arbejdet skal være tilendebragt inden juni 1977, kan udgifterne deles over flere regnskabsår og billiggøres ved, at skolens personale selv kan udføre en stor del af arbejdet.

I forbindelse med gennemførelsen af de omtalte foranstaltninger og personaleflytninger vil alle pigeværelserne og Karen Troelsens lejlighed blive istandsat. Marie Lisbys værelse vil blive indrettet til forretningsførerkontor, det tidligere kontor skal omdannes til skrivestue, og den gamle skrivestue skal reetableres som elev/kursistværelse.

Dødsfald

Mandag, den 21. juli fik jeg meddelelse om, at medlem af skolens forretningsudvalg, Egil Bennike, var blevet alvorligt syg. Kun to dage efter afgik Egil Bennike ved døden. Ufatteligt, at hans bortgang skulle blive så brat, når vi nogle måneder forinden havde set ham glad og veloplagt ved nogle store møder på skolen. Man blev hurtigt ven med Bennike, som med sin ligefremme og lune facon spredte glæde omkring sig, hvor man mødte ham.

I skolens forretningsudvalg, hvor han var medlem i fem år, tog han ivrigt del i arbejdet og havde en udpræget evne til at komme med konstruktive forslag, når et problem blev debatteret.

Ved begravelsen fra Middelfart Kirke den 26. juli var mange slægtninge og venner kommet til stede for at vise ham den sidste ære.

Vi vil savne Egil Bennike i det arbejde, der fremover skal udføres pa Den jyske Idrætsskole.

Sommerens forløb

Ind imellem de kursus, der fortrinsvis blev afviklet i weekenderne i maj, var personalet travlt optaget af hovedrengøring overalt på skolen, medens kontoret havde nok at gøre med afslutningen af årsregnskabet og forberedelserne til repræsentantskabsmødet.

Mens skolen var lukket i Pinsen, var foredragssalen udlejet til en tæppeudstilling. Fru Iranzad fra Århus udnyttede salen til en særdeles smuk præsentation af persiske tæpper, og glædeligt mange mennesker kom på besøg.

Den egentlige kursusperiode begyndte først i juni og varede til 31. august. Gøteborg Distrikts Idrætsforbund fejrede 10-års jubilæum for træningsophold på skolen og arrangerede i alt fire store kursus i sommerens løb.

DBU havde ligeledes lagt mange kursus til skolen. Foruden det traditionelle Landsjuniorstævne og instruktionskursus II og III havde man i år også samlet aktive professionelle til et udbytterigt kursus. Endelig var DBU vært ved en 3-nationsturnering i fodbold for damer, og også dette arrangement fik et fortrinligt forløb.

Efter flere års grundig forberedelse gennemførte Dansk Gymnastik Forbund sidst i juli et stort lederkursus med bl.a. den svenske gymnastikpædagog Idla som instruktør.

Kursus for gamle elever - elevmøde

For tredie gang indbød elevforeningen til kursus for gamle elever før elevmødets afholdelse. Tilslutningen var større end tidligere, og kursus blev en succes. Selve elevmødet havde færre deltagere end året før, men for dem, der var kommet, fik det et godt forløb. Desværre drillede vejret for første gang i mange år, og trods den formidable gode sommer oplevede vi regn og blæst, som var ved at ødelægge den planlagte opvisning i faldskærmsudspring. En lille spredning af skyerne kunne pludselig udnyttes, og det var et storslået syn at se de fire farverige faldskærme folde sig ud og springerne sikkert styre sig frem til landing på skolens stadion. Præsentationen af den anden idrætsgren, Karate, var også på sin vis fascinerende; men jeg betvivler, at ret mange af vore elever vil give sig i kast med denne idræt.

En fornøjelig fest sluttede lørdagen. Søndagens generalforsamling er refereret i oktobernummeret af »DJI-Nyt«, og under resten af programmet var der rig lejlighed til for alle at få rørt sig.

En af vore store oplevelser ved årets elevmøde var jubilæumsmiddagen om lørdagen. Der var i sommerens løb blevet udført et stort arbejde med at komme i kontakt med så mange jubilarer som muligt. Da Charles Lange (44/45) blev gjort opmærksom på det, tog han fat og med flot resultat. Under middagen, hvor 30-års-jubilarerne med pårørende var i overtal, kunne Charles uddele en oversigt over samtlige elever på vinterholdet 44/45 med adresser, oplysninger om opholdssted, dødsfald m.m. – et imponerende arbejde. Jubilæumsmiddagen blev i øvrigt en af de mest hyggelige, vi længe har haft, og det var en meget stor glæde, at omkring 70 jubilarer med pårørende mødte op.

Old-Boys kursus

Flere deltagere i sidste års Old-Boyskursus og en del af os på skolen var ikke tilfredse med afviklingen i 1974. Derfor mødtes nogle Old-Boysrepræsentanter med et lærerudvalg i april for at drøfte form og indhold for kursus. Vi blev hurtigt enige om at »stramme aktiviteterne og læg ge en del almene timer ind i programmet med henblik på, at kursus kunne godkendes under højskoleloven.

Fra mange sider blev der gjort en god indsats for at skaffe flere deltagere end tidligere, og da kursus begyndte den 18. august, mødte 43 Old-Boys op.

Deltagerne fik nogle gode dage, og ved afslutningen blev der givet udtryk for, at man i fællesskab havde fundet en form, der med held kunne arbejdes videre på.

Besøg af europamesteren

I den sidste uge af august medvirkede europamesteren Joe Bugner, som et stykke tid forinden havde kæmpet mod Muhammed Ali om VM i sværvægtsboksning, som instruktør for et kursus, han selv havde for midlet afholdt på skolen i forbindelse med boksepromotoren Mogens Palle. Joe Bugner havde inviteret 17 unge boksere fra National Boys Club’s fra hele England på ophold i Danmark, og sammen med to øvri ge instruktører og en leder fra klubbernes sekretariat arbejdede han i hærdigt med drengene.

Det var en nok så broget afslutning på en lang kursussæson…

Trimstier i Vejle

For to år siden – i april 73 — tog undertegnede initiativet til oprettelsen af nogle Trimstier’ i Vejle Omegns skønne skove. Efter mange forhandlinger med kommunen, skovvæsenet, samvirkende idrætsklubber i Vejle, Trim-komiteen, Turistbureauet m.m. lykkedes det endelig Pinse-lørdag at få de første stier på Munkebjerg indviet. I de næste uger blev Trimstierne i Nørreskoven og Sønderskoven taget i brug. Vejle By har herved yderligere fået en turistattraktion at byde på, og i det daglige har stierne i skolens nærhed stor betydning såvel for eleverne som for skolens mange kursister.

Vinterskolen 1975/76

Da det nye vinterhold var fuldtegnet sidst i maj, kom der pludselig meddelelse fra vor forening, at ministeriet påtænkte at sænke statstilskuddet til skolerne med et betragteligt beløb. Omgående indkaldte vi til et møde her i Vejle med de øvrige gymnastik- og idrætshøjskoler.

På dette møde besluttede vi enstemmigt at forhøje de allerede fastsatte skolepenge med kr. 50,- pr. måned og sende en enslydende skrivelse ud til samtlige allerede indmeldte elever.

For vort vedkommende kom skolepengene op på kr. 1225,- pr. måned – en stor stigning i forhold til det foregående år. På trods af denne stigning var det kun få elever, der meldte sig ud. Da imidlertid en del elever var indmeldt under en speciel ordning for unge arbejdsløse, be sluttede vi at optage nogle flere elever, end vi plejede. Da vi åbnede skolen den 1. september, kunne vi derfor byde 98 elever — 54 kvinder og 44 mænd – velkommen, og alligevel måtte vi sende besked til ca. 15 elever, som vi ikke kunne skaffe plads til.

Forskellige udvalg i lærerrådet havde i sommerens løb udarbejdet planer for indkøringsugen, kulturelle aktiviteter med emnedage, frem mede foredragsholdere, temaaftener m.m., og disse planer blev godekendt på lærermøder sidst i august. På disse møder blev forslag til samværsregler, praktiske oplysninger, skolerådsvedtægter m.m. bearbejde, og i forbindelse med indkøringsugen blev disse få regler forelagt elever ne. Skolerådet er igen kommet til at fungere, og hidtil har møderne han et godt, seriøst præg.

Som tidligere omtalt er rengøringsordningen blevet udvidet til også at omfatte fælleslokaler som klasseværelser, gymnastiksal, idrætshal og foredragssal, og også denne ordning fungerer godt.

Septemberudflugtens rute var: bus til Bryrup — tur med Veteranbanen ved Vrads — travetur på 4 km i Vrads Sande - frokost i Ry - besøg i Øm Kloster — besøg på Virklund idrætsredskabsfabrik – hjem til Vejle.

Emneuge: Idræt og samfund

Selv om begivenhederne og arbejdet i denne emneuge er nærmere omtalt andet sted i årsskriftet, er det på sin plads her for mig at slå fast, at denne uge var spændende, festlig og lærerig for os alle på skolen. Der var blevet slidt bravt forud med tilrettelæggelsen, der blev arbejdet ihærdigt ugen igennem, og den gav os en række gode oplevelser. For skolen var det også af stor betydning, at der til det offentlige møde torsdag aften, hvor Jens Olsen, Vejle, Niels Ibsen, DDGU, John Idorn, Danmarks Radio og TV, Bent Dahl, DBU, Ole Lindenskjold, Vejle, og Eigil Jespersen, Silkeborg, var indbudt som indledere, kom ca. et halvt hundrede tilhørere fra Vejle for at overvære det 23/4 time lange møde.

Som en optakt til afslutningsfesten fredag aften havde eleverne arrangeret et hyggeligt aftensmåltid i gymnastiksalen, og i den gode stemning kunne lærerne ikke undgå at tage kegler med deres “evigunge gymnastikopvisning” med originalmusik fra 1924.

Organisationernes gymnastiklederkursus i efterårsferien blev afviklet med Hanne Nørgård og Bodil Møller Andersen som instruktører sam men med skolens lærere. En række fremmede foredragsholdere bl.a. Jens E. Christensen, Frode Henriksen m.fl. har allerede været på besøg. Filmklubben har igen haft succes med nogle af de gamle klassikere, og svagføredagen med knap 100 gæster fandt sted først i november. I programmet indgik en filmforevisning af Niels Fenger, Viborg, om det skønne Vestjylland.

Årets svagføredag blev fulgt op af emnedag om handicappedes forhold bl.a. ved samtlige elevers besøg på en række af byens og amtets institutioner og en drøftelse med institutionernes repræsentanter om arbejdet med de handicappede.

Vi er altså kommer godt i gang med vort 8. elevhold. Meget har vi allerede oplevet i de måneder, der er gået, og vi ser med glæde frem til alt det øvrige, der skal ske på resten af denne vinterskole. En positiv og fornuftig holdning til skolearbejdet, og en ivrig deltagelse i planlægning af aktiviteter i det daglige undervisningsarbejde og i fritiden bestyrker én i formodningen om, at udbyttet af opholdet vil blive til glæde for alle parter.

Der skal stor indsats til for at få Den jyske Idrætsskole til at fungere både i hverdagen og ved festlige lejligheder og arrangementer, og en tak skal derfor rettes til hver enkelt medarbejder for det arbejde, der er ydet i årets løb, for at skolen kan opfylde sine forpligtelser som en højskole i pagt med tiden og et kursussted, som mange vil søge til for at få gavn og glæde af et ophold her.

Bjarne Hauger