1975/1976

21 minutters læsning

Allerede i efteråret 75 kunne det af vore elevtilmeldelser aflæses, at vinterskolen 76/77 ville få meget stor tilslutning. Dette i forbindelse med et stort elevtal på den igangværende skole kom for alvor til at sætte gang i vore overvejelser om en forøgelse af elevtallet med de deraf opståede følgevirkninger såsom lokalebehov til undervisning og fritid, forøgelse af lærerstaben, økonomiske, pædagogiske og sociale fordele og ulemper, samt ekstra indkøb af undervisningsmidler m. m. En uformel drof telse af alle disse problemer mellem skoleudvalget og lærerstaben i december 75 gav anledning til en række undersøgelser om nybyggeri, lærertimer, økonomi osv., og i løbet af foråret nåede vi frem til, at vi Ville øge elevtallet til 100, ansætte yderligere 3 faste lærere, foretage en speciel holddeling af eleverne og ændre på skemaplanen, så der i stedet for 8 blev 9 daglige lektioner og derved flere muligheder for udnyttelse af idrætslokalerne. Nybyggeri blev det desværre ikke til, fordi den eventuelle indtægtsstigning slet ikke ville stå mål med den stigning de ville komme på vor driftsøkonomi.

En ny drøftelse mellem FU, skoleudvalget og lærerne i oktober 76 resulterede i, at det bliver absolut påkrævet at skaffe flere lokaler til den almene undervisning, sandsynligvis i form af en udbygning, som kan placeres på arealet mellem elevfløjen og idrætshallen. Dette byggeri skulle gerne være fuldført senest til august 1977.

Vinterskolen

1975/76 Forud for modtagelsen af eleverne havde der som sædvanligt været travlt med planlægning af skolearbejdet. Den daglige undervisning samt hovedregler for samvær, praktiske oplysninger, skolerådsvedtægter og arrangementer var blevet grundigt gennemdrøftet. Rengøringsordningen blev udvidet til også at omfatte fælleslokaler: idrætshal, gymnastiksal, foredragssal og klasseværelser.

Alt var klart til den 1. september, hvor vort hidtil største elevhold på i alt 98 – 54 kvinder og 44 mænd – ankom.

1. semester

Vi startede med ca. 12 uges indkøringsperiode og gik derefter over til normalt arbejde efter skemaet. Første større begivenhed var sep tember-udflugten til Vrads-Ry-Øm Kloster og Virklund. Aftenen efter havde lærerne premiere på et nyt oplæsningsstykke: »Frokost i det fri«. Fra 6.-10. oktober afvikledes emneugen om »Idræt og Samfund«, som er udførligt beskrevet i årsskriftet 1975, men det skal endnu engang slås fast, at det for alle blev en arbejdsfyldt, lærerig og inspirerende uge, hvor vi bl. a. ved paneldebatten kunne glæde os over mange gæster i Vejle by og omegn.

» Handicappedes problemer« var det næste emne, der blev taget op behandling. Det skete i forbindelse med svagføredagen, som afholdes først i november med ca. 100 gæster og med Niels Fengers film om » jyders land« som programmets hovedpunkt. Som oplæg til emnet sa formanden for muskelsvindfonden, Evald Krog, som selv er svært handicappet, en meget realistisk fremstilling af en handicappets problemer. Eleverne var den næste dag på besøg på forskellige institutioner, og sidst på dagen var der en paneldebat med repræsentanter for institutionerne.

Bearbejdningen af dette emne førte bl. a. til, at handicapidræt blev taget op som bifag på 2. semester.

På elevernes eget initiativ udsendtes indbydelser til vore nærmeste naboer i de omliggende villakvarterer til at deltage i motionsløb i skoven fire søndage i træk. Flere familier og en del børn var med hver gang, og den sidste søndag afsluttedes der med kaffebord for deltagerne. I november fik vi en henvendelse fra Danmarks frivillige Bloddonorer om afgivelse af blod til blodbanken. Elever og medarbejdere meldte sig i stort tal, og man var fra donorernes side glade for den store tilslutning.

Lørdagsaktiviteterne var der stor interesse for i de første måneder. Vi tilbød en række utraditionelle idrætter som Indiaca, udspring, baseball, touch-rugby, badminton, skydning, judo, unihoc m. m.

Filmklubben hver anden mandag aften fik 100 %’s tilslutning og viste i løbet af vinteren en række gode film.

Kulturudvalget blev efter kort tid suppleret med elever. I løbet af efteråret fik skolen besøg af flere fremmede foredragsholdere: Erik Thygesen, folkets radio, Jens Elers Christensen, doping, Frode Henriksen, idrætsskader, Arne Herløv Petersen, om sit forfatterskab, Den rejsende højskole, om skolerne i Tvind, Amnesty International og Arne Frederiksen, om Horsens Statsfængsel. Efter jul suppleredes rækken med Leif E. Andersen, hekseforfølgelse og minoriteter, en debat om forurening mellem repræsentanter for gruppen NOAH og Superfoss og endelig arrangeredes en diskussion om forsvaret mellem en kaptajn fra Fredericia og en militærnægter. Valg af hoved- og bifag fandt sted sidst i november og gav følgende fordeling:

Hovedfag: Gymnastik: 30 kvinder og 8 mænd Atletik: 6 kvinder og 2 mænd Boldspil: 18 kvinder og 35 mænd

Bifag: Gymnastik: 7 kvinder og 14 mænd _Trimaktiviteter: 7 kvinder og 15 mænd Badminton: 11 kvinder og 7 mænd Atletik: 7 kvinder og 4 mænd Handicapidræt: 8 kvinder og 4 mænd Volleyball: 18 kvinder

Semesteret sluttede med en hyggelig juleklippeaften en uge før in selve afslutningen fulgte det sædvanlige program med en højtidelighed Bredballe Kirke med juletale af pastor Knud Petersen, hvorefter der var middag, revy og dans på skolen.

Det store elevtal kunne ikke undgå at give nogle problemer i forbindelse med udnyttelsen af vore lokaler til undervisning og fritidsaktiviteter. Et lærer- og elevudvalg blev nedsat for at fremkomme med et forslag til løsningen af dette. Den pålagte opgave klarede udvalget ved at indrette klasse 1 til TV-stue, klasse 4 til kreativt rum og elevskrivestue og økonomaens tidligere lejlighed på 1. sal til klasseværelse og grupperum.

2. semester

Eleverne kom tilbage efter juleferien den 5. januar, og allerede næste dag gik vi i gang med skemaet. Ugen efter fik vi besøg af medlemmer af en studiekreds af københavnske idrætsledere, Preben Christiansen, medlem af D.O.K., Poul Christensen, Ben Hur, Niels Peter Nielsen, formand for Dansk Gymnastik-Forbund og John Idorn, DR og TV. De deltog i en del af timerne og tog ivrigt del i debatter med eleverne.

Et par dage efter lavede Østjyllands Radio nogle optagelser om skolen. Det blev til 12 times udsendelse i januar.

Som et led i udvekslingerne mellem gymnastik- og idrætshøjskolen tog alle elever og nogle lærere til Gerlev Idrætshøjskole fra 10. januar. I samarbejde var der lagt et program, og selv om der var premierevanskeligheder ved dette besøg, blev det en god oplever Gerlev skal på genbesøg i Vejle i januar 77.

I den første uge af februar rejste ca. 105 elever, lærere, medarbejdere og gamle elever på skitur til Norge igen med Birkebeineren ved Lillehammer som opholdssted. Trods noget sparsomt med sne i forhold til tidligere år, var det en stor oplevelse for alle.

For de 10 elever, der ikke var med på turen, var der lagt et specielt program, der bl. a. omfattede en udflugt til Århus og undervisningsopgaver med skolebørn og motionister. Derudover løste de den praktiske opgave at male klasse 4 med friske, nye farver.

150 elever og lærere fra Gymnastikhøjskolen ved Viborg kom på besøg i Vejle den 10. marts. Programmet, der var lagt sammen med et elevudvalg, omfattede bl. a. forskellige former for aktiviteter lige fra orienteringsløb, vægtløftning og gamle landsbylege til mere traditionelle ting som gymnastik, volley- og basketball, »snak på værelserne« og debatteater, hvor teatergruppen »Dueslaget« opførte et stykke om vold: »Det var ikke med vilje …« Det blev en begivenhedsrig dag og festligt at modtage så mange unge gæster på skolen.

En god indsats ved træningen til Vingstedstævnet resulterede i en meget præcist gennemført præsentation i den tætpakkede idrætshal i Vingsted af en del af de aktiviteter, vi arbejder med i det daglige på skolen. Beklageligvis måtte Monika Beckmann sende afbud til sin årlige instruktionsuge i jazzgymnastik på grund af en ondartet influenza, som i øvrigt også i en periode i marts plagede både lærere og elever.

Årets forældredag, lørdag den 10. april, sprængte næsten alle ram mer, idet godt 200 forældre og søskende var tilmeldt, og sammen med elever, medarbejdere og kursister blev det til ca. 400 mennesker, der var samlet på skolen. Et afvekslende program var lagt i samarbejde med et elevudvalg, og der blev vist et udsnit af det, der sker i hverdagen repræsenteret med såvel almene som idrætslige fag. Desuden blev der vist film fra Norgesturen og arrangeret aktiviteter for børnene både i idrætshal og gymnastiksal. Det var en god dag med en dejlig afslappet stemning overalt.

Da påsken i år faldt sidst i april, havde vi kun få undervisningsdage efter ferien. Der blev derfor lagt et særprogram for de sidste dage, et orienteringsløb på tilbagekomstdagen, en hovedfagsemnedag, hvor holdene kunne afrunde semesterets undervisning, et atletikstævne ar rangeret af hovedfagsholdet, en samlet »badetur« i svømmehallen, og en forestilling af dramatikholdet sluttede den sidste undervisningsdag af.

Afslutningsdagen, den 23. april, var præget af den specielle opbrudsstemning efter formiddagens elevbesøg i hjemmene og boldkampene var afviklet. Oprydning, pakning, bogaflevering, afregning med kontoret – alt var ét virvar, men alle nåede dog at blive klar til afslutnings middagen og den efterfølgende fest.

Endnu en 8 måneders skole var slut med alle de spændende oplevelser i hverdag og fest, som et sådant ophold nu kan indebære og med de erfaringer, som det også kan give os, - erfaringer både af pædagogisk, samværsmæssig og praktisk art, men også erfaringer om spørgsmål om tilstrækkelig og præcis kommunikation og oplysning om kommende opgaver og arrangementer og en fornuftig styring af disses afvikling, er ting, som sætter sig fast i erindringen.

Højskolen har altid været og må vedblive at være et sted, hvor der er plads for forskellige meninger og opfattelser, og der skal også være mulighed for, at der kan gives udtryk for disse og for, at meningerne kan brydes. Det var der rig lejlighed til i den forløbne vinter på skoleråds møder, i debattimer, i emnearbejde og i det almindelige samvær. højskolelivet ligger der også en stadig udfordring til alle om et eget engagement i arbejde og fritid og et krav om stillingtagen til at være med eller ej - ikke kun ud fra spørgsmålet: Hvad har jeg brug for? men lige så meget ud fra spørgsmålet: Hvordan kan dette eller hint være med til at præge min udvikling fremover? - Der var i vinterens løb gode muligheder for at få disse spørgsmål drøftet …

Et spændende forsøg

Med vore medarbejdere drøftede vi allerede i marts, om det var en idé at få nogle elever til at hjælpe os med løsning af en række arbejdsopgaver, der ellers var overladt til personale og fremmed hjælp, når skoleopholdet sluttede. Alle var med på tanken, og efter grundigt at have planlagt på hvilke områder, der skulle sættes ind, blev planen forelagt for eleverne. 24 meldte sig straks til en uges arbejde og 8 ville gerne blive i to uger.

Den såkaldte »arbejdslejr« i den sidste uge af april blev derfor benyt tet til hovedrengøring af værelser, gange, idrætshal og gymnastiksal, udførelse af håndværksarbejder i forbindelse med brandværnsforanstaltningerne, klargøring af svømmebassinet, arbejde i det udendørs anlæg og malerarbejde forskellige steder i bygningerne.

Der blev arbejdet med liv og humør, og alle – elever og medarbejdere – var medvirkende til, at forsøget lykkedes.

Glimt fra sommeren

I maj måned havde vi en noget større kursusaktivitet end sædvanligt, men ind imellem blev der også tid til at færdiggøre hovedrengøringen og udføre diverse reparationer.

Skolens repræsentantskabsmøde blev afholdt lørdag den 22. mai med god tilslutning. Valgt til at overtage den ledige plads i FU blev Carl Larsen, Silkeborg - repræsentant for Dansk Idræts-Forbund. Fra dagen efter pinse, den 8. juni til søndag den 29. august strakte sommerens kursusaktiviteter sig. Ud over de sædvanlige sommerkursus arrangeret af Gøteborg Distrikts-Idrætsforbund, DBU, Svømmeunionen, Østjydsk Badminton-Forbund, D.I.F., m. fl. havde vi i juli og august træningsophold for to professionelle fodboldhold, Hannover 96 fra Tyskland og Beerschot fra Belgien. Det skal også nævnes, at vi for første gang arrangerede gymnastiklederkursus om sommeren med 80 deltagere fra organisationerne DDSG&I og DDGU, og at det var vor skoles tur til at stå som værter ved kursus for medarbejdere ved gymnastik- og idræts højskolerne. Det skete i dagene lige efter elevmødet med deltagelse af ca. 40 lærere og forstandere fra de 6 skoler.

Landsstævnet 1976

I lærerrådet var det besluttet, at skolen ønskede at deltage i det store landsstævne i Esbjerg i dagene 24.–27. juni med håndbold- og volleyballhold sammensat af tidligere elever fra vinterskolen 75/76. Tilstrækkeligt mange elever meldte sig, så både dame- og herrehold kunne deltage i begge boldspil. Der blev arrangeret nogle træningsweekender i Vejle ledet af Ellen Jørgensen, Torben Holmgård og Ole Worm.

For vore elever som for alle andre, der deltog i stævnet, blev det en meget stor oplevelse. I håndbold var det svært at klare sig mod de sammen spillede amts- og klubhold, hvorimod det gik bedre i volleyball, hvor pigerne spillede så godt, at de opnåede en tredjeplads. Det var festlige og dejlige dage i Esbjerg, ikke mindst fordi vi under stævnet træf mange gamle elever, der var med på forskellige amtshold i gymnastik og andre idrætter.

Elevkursus - elevmøde

Elevforeningen har fået godt tag på at arrangere kursus for gamle elever i døgnet før elevmødet. Med glæde kunne man konstatere et samlet deltagerantal på 100 og god tilslutning til de tilbudte aktiviteter. Af tilmeldelserne fremgik det de sidste dage, at der ville komme rigtig mange til selve elevmødet. Derfor blev al spisning flyttet til gymnastiksalen, som med nød og næppe kunne rumme alle de fremmødte samtidig. Vi var ikke selv tilfredse med elevmødets program, selv om der på visse punkter var sket en fornyelse, og vi vil alvorligt tage op til overvejelse at indlægge nogle almene indslag i form af fællestimer, debat, kunstnerisk optræden el. lign., hvor vi alle kan møde op og få en berigelse ud over det, bare at samles til kammeratligt samvær, fest osv. Sammen med elevforeningens bestyrelse må disse problemer drøftes grundigt, når svarene på de udsendte spørgeskemaer er blevet sorteret.

Lørdagens jubilæumsmiddag havde samlet 30-, 25-, 20- og 10-års jubilarer i stort tal, og vi havde et særdeles godt og hyggeligt samvær. Desværre havde kun få tid til at overvære selve elevmødet, derfor blev der fra vor side udkastet tanken om fremover at lægge denne jubilæumssammenkomst i løbet af foråret, hvor jubilarerne da kunne få lejlighed til at se skolen i hverdagen og derved få et indtryk af det arbejde, der udføres på skolen i dag. Læs om dette i indbydelsen til elevmøde og jubilæumssammenkomst 1977 på side 80.

Old Boys-kursus

I løbet af året lykkedes det os at få dette kursus godkendt af undervisningsministeriet, hvilket bl. a. ud over visse praktiske ting som økonomisk tilskud til skolen indebærer, at programmet også skal indeholde en del almene timer.

Et udvalg fra Old-Boys og lærerne udarbejdede et rammeprogram, som siden blev færdigbehandlet i lærerrådet. Om sommerens kursus i august skrev en af deltagerne, Sigvald Kjær, i »Old Boys Nyt«, medlemsbladet for foreningen i Århus:

„De fleste af dette blads læsere kender noget til ovennævnte kursus, men de, der endnu ikke har deltaget på et eller flere af disse augustkurser, der har fundet sted hvert år siden 1943, har rige idrætslige oplevelser til gode.

Den jyske Idrætsskole og de omkringliggende skove danner en ualmindelig smuk og effektiv ramme om vore oldboyskurser. Kursets hovedprogram er at tilbyde alle kursister så effektiv en idrætsuge, som hver deltager ønsker det.

Kl. 7,00 morgen mødes vi på plænen i idrætspåklædning og motionerer den følgende time i det smukke og velegnede skovterræn i skolens omegn. Nogle ynder at starte dagen med en rotur på Vejle fjord. Disse morgenmotioner afsluttes gerne med et velfortjent brusebad eller en svømmetur i skolens skønne friluftsbad.

Morgengymnastik under meget dygtig ledelse hører også til dagens faste program.

På stadion var der hver dag i det meget smukke vejr livlig aktivitet bl. a. med gennemgang af 5-kamp og træning af opgaver til idrætsmærket. Af fællesopgaver på stadion blev vi i år især grebet af unihoc. Var der overskud af energi efter morgengymnastikken, var alle betingelser for en festlig, men anstrengende dyst til stede, når vi udfoldede vores kunnen på unihocbanen.

Volleyball var også i år et populært spil. Mange træningskampe resulterede i et vellykket stævne torsdag aften med gæster fra Århus og Horsens, samt et lærerhold fra Idrætsskolen.

Kurset var mere end gymnastik og idræt. Aktuelle emner blev uddybet ved foredrag og diskussioner:

Major Ebbe Godtfredsen: Foredrag om aktuelle sikkerhedsproblemer. Lærer Jørgen Richter: Lysbilledforedrag om Ceylon og Indien. Lærerinde Signy Jensen: Musik og sangtime. Lærer Ole Worm: Praktik og foredrag vedrørende kredsløbstræning. Lærer Flemming Westh: Debat om den nye folkeskolelov. Medlem af olympisk komité Preben Christiansen: Indtryk fra de olympiske lege i Montreal.

Der blev også i år tid til udflugter: Først den traditionelle og vellykkede fisketur på Kattegat.

Vi behandlede temaemnet: Fra vikingefærd til motorvej, og besøgte i den forbindelse kontor og byggeplads vedr. motorveis broen over Vejle Fjord. Som kontrast til dette moderne byggeri kørte vi til Ravningdalen og fik et lille indtryk af nationalmuseets begyndende udforskning af den tusindårige, 1700 meter lange vi. kingebro. Derefter beså vi resterne af hærvejen over strækningen Bredsten til Tinnet Krat.

Oldboyskurset 1976 er nået til afslutningsdagen. Formiddagen er som de foregående dage optaget med konditionstræning af forskellig art. Idrætsmærke- og femkampsprøverne afsluttes.

Ved en fællestime diskuteres kursets forløb, og alle er enige i, at den forløbne idræts- og kammeratskabsuge har været en uforglemmelig oplevelse. Ved en hyggelig afskedsmiddag sammen med Idrætsskolens lærerstab uddeltes 5-kamp vandrepokalen til Kaj Møller, Århus, og kammeratsskabspokalen til Jens Bang, Løkken. Vi sang vore vejlesange, og Ferdinand optrådte på slap line med stor succes. Vi ønskede hinanden godt år fremover, og på gensyni august 1977.

Også du, kære læser, som endnu ikke har haft oplevelsen at styrke din sundhed og kammeratskab sammen med os på Den jyske Idrætsskole, håber vi at se i vor kreds i kommende år.«

Nye damer på kontoret – mærkedage Lise Amlund (tidl. Andersen), der har været ansat på skolen i 5 år, først som kontorelev og siden som kontordame, ønskede den 30. januar at forlade os for at overtage en stilling i en mindre virksomhed. Hun er blevet afløst af Betty Laursen.

Annelise Biering, som i et par år har passet skolens bogholderi, flyttede i februar til Nordjylland, og hendes stilling er overtaget af Bitten Poulsen.

Flemming Westh flyttede 1. februar fra sin bolig på skolens område til eget hus i Bredballe få minutters vej fra skolen.

Vor forretningsfører, Thue Damgård, fyldte den 5. maj 50 år, og blev på dagen fejret på behørig vis af hjemmeværende medarbejdere med chokolade og kringle.

Den 26. maj fødte Lisbeth Nygård en søn, som siden har fået navnet Thomas.

Nye læreransættelser

Som omtalt i indledningen besluttede vi at udvide skolens lærerstab med 3 nye lærere, så der nu i alt er ansat 11 faste lærere ved skolen. Lischen Lyngholm, som i 2 år har undervist på Hældagerskolen i Vejle, blev genansat som lærer med nedsat timetal til fagene gymnastik, svømning og folkedans. I flere år har vi på skolen savnet en sang- og musiklærer, og til at forestå disse fag samt spille til gymnastik og undervise i emnearbejde blev Signy Jensen, tidligere Hasseris Gymnasium, Ålborg, ansat. Hun har sammen med Torben og tre børn fået bolig i lærerboligen over for Skovhytten.

Vore undersøgelser vedr. timefordeling viste også, at der var behov for endnu en boldspillærer, og blandt mange kvalificerede ansøgere valgte vi Mogens Rieks, som tidligere har virket som konsulent for volleyballforbundet. Mogens, hans kone Pylle og deres barn har over taget den tidligere forstander- og økonomalejlighed på 1. sal i den gamle hovedbygning.

»Små overraskelser«

Fra kommunen fik vi i foråret at vide, at Nørremarksvej skulle udvides og istandsættes med fortov helt til skolens indkørsel. En del af vort areal blev derfor eksproprieret mod en passende godtgørelse, men nogen tid efter blev vi orienteret om, at fortovet ville koste et betydeligt beløb.

Midt i den værste tørke i juli blev drikkevandet fra vor egen brøndboring pludselig gråt. Vi fik det bakteriologisk undersøgt - der var intet i vejen -, fik etableret en vandledning fra det kommunale vandværk, og formåede endelig en brøndborer til at se på brønden. Det menes, at det 87 m dybe borerør er utæt et eller andet sted, og vi kommer nok til at anvende et betydeligt beløb på at udbedre skaden.

Efter mange besværligheder har Karen Troelsen endelig fået sin lejlighed over biblioteket udbygget med køkken, soveværelse og badeværelse. De gamle pigeværelser over vandværket er nedlagt og skal nu benyttes til depot og arkiv.

Vore atletiklærere og -kursister har i flere år savnet springgraven og vægtmateriellet i udbygningen i idrætshallen. For få uger siden har vi endelig fået dette rum etableret igen, og som depot for kioskvarer har vi fået opført en tilbygning bag idrætshallen.

Den igangværende vinterskole 1976/77

Allerede den 7. marts kunne vi notere os, at alle 100 pladser til den kommende vinterskole var optaget, og kort efter begyndte antallet af elever, som blev opført på vore ventelister, at vokse. Heldigvis, for i perioden helt op til den 25.–30. august modtog vi i alt 30 afbud (30 %) af de allerede optagne elever. Afbudsårsagerne var økonomi, ansættelses tilbud, optagelse på en uddannelsesinstitution el. lign., så størstedelen af eleverne på ventelisten kunne optages, - 12 indmeldte måtte vi desværre sende afbud til.

Som noget nyt skal nævnes, at efter forhandlinger med Dansk Ride forbund optog vi fire elever, hvis ophold på skolen skulle indgå som et led i deres videre uddannelse som rideinstruktører – et eksempel på, at et ophold på en idrætshøjskole kan anvendes som en del af en fortsat uddannelse inden for et specialforbund.

Mandag den 30. august modtog vi så 100 elever - 54 kvinder og 46 mænd – som under 1/2 uges »indkøringsperiode« stiftede bekendtskab med de vilkår, hvorunder deres ophold på skolen skulle forme sig. Vi B et godt indtryk af en positiv og interesseret flok elever, som nu i 8 måneder skal leve og arbejde sammen om det fælles mål at opleve, at erkende og at drage nytte af den idé og det sigte, hvorefter undervisning og samvær er lagt op.

Både praktiske og pædagogiske problemer var blevet debatteret i lærerrådet på møder i august, ligesom oplæg fra forskellige lærerudvalg blev indpasset i årets langtidsplanlægning.

En ny form for fællesmøder - stormøder – er indført. De ledes af en mødeledelse på tre personer, som vælges fra møde til møde. Et sæt regler bl. a. for kompetence, indkaldelsesfrist, mødeprocedure m. m. er nedfældet. De, der ønsker et problem sat under debat, kan skrive det på den opsatte dagsordensliste, når mødet indkaldes. Flere møder har allerede været afholdt, og de har foreløbig fungeret godt.

Rengøringsordningen blev organiseret efter beboelse og med vejledning af tre praktiske medarbejdere som konsulenter på områderne. Denne ordning har vist sig at være tilfredsstillende for alle parter. I samarbejde med eleverne er mange arrangementer indbefattet onsdags aftener, weekendaktiviteter m. m. blevet afviklet, ligesom filmklubben og indbydelse til fremmede foredragsholdere kører efter de hidtil kendte retningslinier.

Eleverne har været stærkt optaget af en emneuge om Idræt og Samfund, af nogle emnedage om handicappedes problemer og af at møde ca. 100 gæster på vor traditionelle Handicapdag - det, vi tidligere kaldte svagføredagen. For de sidste seks uger af dette semester er der planlagt nogle arrangementer, som vi også håber vil interessere.

I begyndelsen af oktober havde vi den glæde at modtage besøg af vor nærmeste foresatte i ministeriet, undervisningsinspektør Vilh. Nielsen. Han havde lejlighed til at overvære den sidste del af et aftenlærermøde, hvor vi havde strukturdebat og kunne dermed komme til at hilse på skolens lærere. Dagen efter fulgte Vilh. Nielsen undervisningen både i idrætslige og almene fag, og Damgård og jeg havde siden mulighed for at drøfte administrative problemer med ham. Det var godt at høre, da Vilh. Nielsen tog afsted, at han havde været meget glad for det, han havde set og hørt på skolen, og glædeligt for os, at en ministeriel embedsmand også ville give sig tid og ro til at sætte sig ind i arbejdet på en idrætshøjskole.

Indtil nu - i midten af november - er denne vor 9. vinterskole med et så stort elevtal som 100 rent praktisk afviklet nogenlunde tilfredsstillende med de forhåndenværende lokaler, men også kun nogenlunde. Vi må sikkert væbne os med tålmodighed og tolerance, når vi skal igennem 2. semester med dets yderligere differentierede skema. Kun samarbejde og imødekommenhed fra alle sider kan hjælpe os igennem de problemer, vi utvivlsomt vil støde på.

Når man i arbejdet med dette tilbageblik på en del af årets begivenheder på Den jyske Idrætsskole, prøver at sammenfatte et års resultat, så finder man gang på gang mange ting at glæde sig over. Først og fremmest fordi vi på vore to primære hovedopgaver: skolearbejdet og kursusvirksomheden kan se tilbage på en meget stor aktivitet. Det er lykkeligt, når vi kan opnå det elevtal, vi selv ønsker, og det er betydningsfuldt for skolen år efter år at kunne modtage kursus i det antal, det hidtil har været tilfældet. Det er glædeligt, når gamle elever stadig slutter op om deres skole og dermed ligesom yder en form for moralsk støtte til vort fortsatte arbejde.

Det giver den fornødne basis for vor virksomhed, at økonomien er i orden, og det er af uomtvistelig værdi, når skolens øverste myndighed, repræsentantskab og forretningsudvalg i alle måder giver udtryk for interesse og medleven i alt, hvad der foregår her hos os.

Sidst, men ikke mindst, ville intet lykkes, hvis der ikke til skolen var knyttet »en dygtig, meget aktiv og meget engageret medarbejderstab« (citat fra formandens beretning på repræsentantskabsmødet), der hver på sin post i det praktiske, i det administrative og i det pædagogiske arbejde på bedste måde gør sit til at løse den fælles opgave: at gøre Den jyske Idrætsskole til en ideel skole for elever og kursister med alle de detaljer, som dette arbejde indebærer.

Bjarne Hauger