Årets gang 1984!

2 minutters læsning

Årets gang beskrives ofte kronologisk. Dette giver en fornemmelse af rytme.

Man kan også beskrive et årsforløb i emnekredse, hvorved pulsen måske mistes; men man opnår måske at få en mere overskuelig struktur af skolens samlede virksomhed. Dette forsøges her.

Den jyske Idrætsskoles væsentligste virke ligger i de uger, hvor vi driver egentlig højskolevirksomhed. En fremtrædende plads er den skemabundne undervisning eller den undervisning, der knytter sig til temaer, emner mv. Strukturen er nøje beskrevet i sidste årsskrift og vil derfor ikke blive gentaget her. Vi agter endnu eet år at indhøste erfaringer med den tredelte lærer- og elevgruppering. Denne opdeling er organisatorisk betinget. Den jyske Idrætsskole er naturligvis een skole ud fra fælles mål.

Linieperioden har været afprøvet, og ud fra evalueringer bliver der nu foretaget små justeringer. Afrundingsperioden, der bl.a. er karakteriseret ved meget stor elevindflydelse, bør nok i det kommende år planlægges i nøjere samarbejde med lærergruppen, for at alle får det største udbytte af disse dage.

Lærerrådet har nu besluttet, at alle timer er obligatoriske dvs. man kan som elev ikke vælge sig fri for nogle timer. Dette er sket for at styrke de musisk-kreative fag samtidig med, at vi tilbyder flere valgmuligheder her indenfor.

Generelt er det vor vurdering, at denne struktur giver en række fordele af social-pædagogisk art, men rummer naturligvis også enkelte ulemper, eks. vanskeliggør fælles kommunikation.

Den skemabundne undervisning har også i år været krydret af foredrag dels fra lærerside og dels af udefrakommende foredragsholdere, bl.a. har forfatteren Anders Bodelsen fortalt om tilblivelsen af egne værker.

I perioder brydes skemaet op med emnedage omkring eet centralt emne Idrættens placering i det samfundspolitiske billede er blevet bearbejde almindelige idrætstimer, og desuden har Claus Bøje, Ministeriet for kulturelle Anliggender, ud fra en indledningsforelæsning problematiseret forskellige idrætspolitiske indgange. Denne opstart efterfølges af en noget dybere bearbejdning på linieperioden, hvor eleverne har større idrætslig erfaring

I hele uge 43 var der fælles tema handicap.

I en meget krævende arbejdsform søgte lærere og elever på forskellig vis, radiomediet, plakatkunst, dukketeater, musical, digteværksted m.m. at udtrykke deres syn på de handicappedes situation i dagens Danmark.

Hver gruppe har igen i år været på friluftstur med eneansvar for økonomi, mad og andet indhold.

Skolens pædagogiske ekskursion gik i 1984 til Beitolstølen som en samlet rejse. I 1985 i marts måned forsøger vi noget nyt. Der vil blive etableret 4 forskellige rejser til norske folkehøjskoler samt en tur til Ungarn, hvor vore elever vil vise danske danse og synge danske sange og modtage undervis ning i tilsvarende ungarsk folkekultur. Vi er noget spændt på det samlede udbytte i forhold til det udbytte, vi kender.

Ole Worm