Årets gang 1985!

7 minutters læsning

I en fællestime i oktober mente foredragsholderen Jaques Blum ud fra en halvsystematisk forespørgsel til eleverne, at blomsten af Danmarks ungdom måtte være placeret på D.J.I. Jeg kunne kun give ham ret - uden her at komme ind på det værdisystem, som vi målte ud fra.

Vi passer godt til hinanden. Som gode venner tager vi en holmgang: - irriteres af hinanden; har interessekonflikter, men vi kan male et harmonisk billede med store penselstrøg.

Vi har i år 120 elever. De rummer en kraft, hvis retning kan drejes en smule men ikke stoppes. Vi kan spørge, vejlede og måske få dem til at stoppe op for at tænke. Det er vor oplysningsvirksomhed. Enkelte elevers grydefærdige meninger om eks. flygtningeproblematikken kan slibes af og få en facet, der gør fremtidige handlinger ansvarlige. Men vor virksomhed har især været rettet mod en styrkelse af elevernes iboende kraft, der er nødvendig for at få ting til at ske. En humlebieffekt, hvor ting lykkes på trods af. højskolevirksomhed og med kostskolemiljø meget få undervisningsinstitutioner har, og som bl.a. berettiger vor eksistens.

Vi er ved at få justeret vor 32 ugers virksomhed. Mange af de fortræffelige nye undervisningsinitiativer er ved at blive omstruktureret, således at der kan anes en grøn tråd gennem forløbet. Som det jo fremgår af års skriftets første del, betragter vi idrætten alment og som et naturligt led i kulturelle frembringelser. Denne sammenhæng vil vi gerne indvi vore yngre medborgere i. Vi har distance og indlevelsen. Eleverne har kraften.

Krudtet er tørt. Do you have a match?

De vil blive indviet i den kulturelle tradition, som eksisterer, og som mange mennesker stadig finder meget stor glæde ved. Men vi må ikke blive hængende her. Indsigt, viden og forståelse for denne tradition bliver springbræt for ny udvikling med mulighed for udvidet handling.

DJI er på det idrætslige område - især på linieperioden - disciplin orienteret (fodbold, volleyball, rytmisk gymnastik,…) men hvor dette genstandsområde udvides. I boldspil bringes filosofiske, historiske (hvorfor opstod basketball og volleyball omtrent samtidigt? hvorfor i USA, hvorfor alternativt til bestående discipliner? Er der tilsvarende tendenser dag?) sociologiske, psykologiske aspekter ind i disciplinen.

Dette sker også inden for andre discipliner. På denne måde er vi rettet mod den organiserede frivillige foreningsidræt i Danmark. Men vi er i stigende grad begyndt - selvfølgelig - at orientere os mod den mindre orga niserede, ikke disciplinorienterede idræt. Vi har i en årrække arbejdet med friluftsliv og besidder stor kompetence. DJI var således vært for en konference om dette tema. Konferencedeltagerne fyldte kursuscentret, og gennem teoretiske oplæg blev det muligt at få en endnu bedre begrundet praksis for den enkelte skoleform. Vi er begyndt at interessere os for idræt som et kropskulturelt ind- og udtryksfag. Faget folkelig idræt er ved at have en grundfæstet basis: handicapidrætten har fundet sin plads.

De musisk-kreative fag, som er meget væsentlige for eleverne, er vi i færd med at omstrukturere således, at de kommer til at fremtræde med selvstændig vægt og betydning og i en delvis integreret sammenhæng.

Vinterskolen 84/85 blev rundet af med en 14 dages periode, hvor vi forsøgte at lave »den ideelle højskole«. Dette forsøger vi naturligvis altid, men eleverne fik næsten helt frie hænder til at beskæftige sig med det, de mente var væsentligt. Vi er ofte tilbøjelige til at udstrække medindflydelsen på metode- og organisationsplanet og kun i sjældne tilfælde på målplanet. Der fremkom mange sjove og spændende ting men naturligvis også for os mange ligegyldige ting.

Tidspunktet for eksperimentet var vel mindre velvalgt. Når tiden rinder ud, ønsker man at dyrke minderne og det kendte og orker ikke at tage fat på nye selvvalgte problemstillinger. Vi er derfor vendt tilbage til 16 + 16 uger.

Linieperioden for elevholdet 84/85 var som sædvanlig præget af lærernes og elevernes ønske om at få en forståelse og indsigt i idrættens væsen, som den kommer til udtryk i disciplinerne eller i de bredere anvendelsesområder.

Stort set har grundperioden og linieperioden fundet en ydre form, som de fleste finder vellykket, hvorfor denne ydre form bevares. Indholdet skal files til vor skolepolitiske profil.

En højskole er et sted for elever og for den lokale befolkning. I stor udstrækning lykkes dette. Mange naboer kommer i løbet af vinterskolen som deltagere i højskolens aktiviteter. * Søndag den 19. november afholdt DJI eks. kommunalpolitisk vælger møde med byens spidskandidater.

Som vi plejer, afbrydes den skemabundne undervisning af emne/-projektdage, hvor A-B-C grupperne i fællesskab og på tværs af denne gruppe ring søger ny erkendelse - det smukkeste udtryk for, at der ikke er et modsætningsforhold mellem undervisning og social fællesstiftelse.

Handicapdagene i oktober var et godt eksempel herpå. DJI har til nogens fortrydelse stoppet svagføredagene og erstattet dem med nogle proiekter hvor eleverne problematiserer og aktionerer uden for skolen. Desuden inviteret specifikke handicapgrupper på skolen, og/eller elever var ude på skoler og værksteder, hvor de direkte blev konfronteret med disse funktionshæmmede medborgere. Dette sidste aspekt bringer derfor disse dage på højde med svagføredagene, når de var bedst.

Vinterrejserne til Norge og Ungarn gav som altid hver elev en roller spændende oplevelser. Vi har besluttet i 1985 at rejse i fællesskab til samme sted, hvorefter vi indlogeres i forskellige hytter. Det er meningen at man i hver hytte skal stå for egen madlavning. Vi håber på denne måde at bevare højskolen samlet, som er så vigtig for at højskolelivet lykkes samtidig med, at lærerressourcer udnyttes optimalt i terrænet.

Der har været et stigende og konstruktivt tiltag til stævner mellem idrætshøjskolerne. En weekend var Idrætshøjskolen i Århus, Idrætshøjskolen i Sønderborg og DJI enige om at lave et fællesstævne, der involverede alle elever på disse skoler samt en del af de andre skoler. Det blev et vellykket forsøg på under selvstyrende former at dyste med hin anden samtidig med, at eleverne kunne feste og drøfte fælles ting. Der var gymnastik på DJI. Stævnet indeholdt også nogle lærerstyrede undervisningsforløb. Disse var så vellykkede, at disse »minikursus« søges gennemført ved boldspilstævnerne.

Vort traditionelle møde med gymnastikhøjskolen i Viborg var i år hos os. Vore elever viste sig at være fortræffelige værtsfolk - festlige og varme. En meget god dag.

1985 var også året for landsstævnet i Odense. Vi deltog med ca. 40 elever fra dette elevhold. Vi deltog i boldspil, og vore elever fik både et idrætsligt og socialt udbytte af dette stævne. Vi har besluttet at lave et hold i gymnastik, så det er ikke umuligt, at DJI er repræsenteret i gymnastik ved næste landsstævne. Korte kurser DJI og lærerne har fundet sammen om en ordning, der indebærer, at Do kan tilbyde en række korte godkendte kurser i perioden maj – september, således at de faglig-pædagogiske tiltag, der har været de sidste 2-3 ans kan videreudvikles til gavn for DJI, lærerne og samfundet. Fra mans sider har DJI fået positive tilkendegivelser omkring familiekursu luftslivskurset samt kurserne for de udviklingshæmmede.

På Den jyske Idrætsskole kan man således komme på højskole i lang/kort tid, hvis man har lyst, tid, råd …eller man kan frekventere stedet som kursist uden for højskolevirket, men med dette miljø som baggrund.

Udbygning Vore 120 elever giver et pres på vore fritidsfaciliteter, men giver samtidig den økonomiske mulighed for at ændre og udvide. I meget nær fremtid vil havestuen blive udvidet, således at vi alle kan være sammen her.

Vi håber meget på, at den nye administrationsbygning bliver påbegyndt først i det nye år. Lykkes dette, vil den private stue kunne indgå som undervisningslokale/fritidslokale. Det er også meningen, at kontoret, der skal flytte til administrationsbygningen, kan indgå som fritidslokale.

Klasse 4 er færdiggjort efter svampeangrebet. Det anvendes til forskellige valgfag, bl. a. til køkken - dets oprindelige funktion. Det udnyttes hel digvis også meget udenfor den normale undervisningstid. Træningsalen er blevet forsynet med helt nyt trægulv. Rummet fremtræder harmonisk og giver endnu bedre idrætslige muligheder.

Jubilæumssammenkomst/elevmøde Den 10. august havde vi igen vor jubilæumssammenkomst, hvor vi proppede 132 jubilarer og lærere ind i vor lille foredragssal. Det blev nogle meget hyggelige timer med sang, der fik stor fylde. Der kommer mange og forhåbentlig stadig flere jubilarer. Vi burde nok have en festsal eller et multirum til en sådan sammenkomst.

Samme dag og søndagen efter - under meget grå himmel – fik vi besøg af ca. 500 gamle elever. Det glæder os meget, at I flokkes omkring DJI, og vi føler os overbevist om, at dette håndslag rækker ud over det rent selskabelige.

Selv når vejret for første gang i mange år var os imod, bevarede alle samme gode humør og oprigtighed.

Kursussæsonen 1985 var et fantastisk kursusår. Det glæder os uhyre meget, at så mange forbund og foreninger med idrætslig tilknytning eller anden forbindelse finder behag i at komme på DJI og DIF’s kursuscenter. På denne måde kaster det renter af, hvilket gør det muligt at forbedre vore muligheder for at skabe et fristed for elever og kursister. Jeg vil henvise til Knud Thomassens kursusberetning.

Som Knud selv nævner i sin kursusberetning, vil denne være hans sidste, idet han af egen vilje fratræder sin stilling pr. 30. juni 1986. Vi glæder os over, at han endnu 42 år bestrider dette omfattende job. Knud må vente til næste årsskrift med »at få et ord med på vejen«.

Jeg vil gerne takke alle medarbejdere for et stort og godt arbejdsår.

Ole Worm