Årets gang 1994

8 minutters læsning

Skolens indre liv

1994 var 150 året for højskolebevægelsen og dermed også en mærkedag for Den Jyske Idrætsskole, som jo har deltaget i godt en tredjedel af dette lange og betydningsfulde liv. På behørig vis er dette runde jubilæum blevet fejret i radio, TV, aviser og på de enkelte skole - især naturligvis i Rødding, hvor fødslen fandt sted. DJI benyttede også den 7. november til at se på højskolens aktualitet. Et symbolsk skifte fra en markant dato til en ny periode, betyder ofte nyreflektioner. I netop dis se år drøftes igen den ældgamle konflikt mellem de fagspeci fikke skoler og de grundtvigianske skoler, hvor sidstnævnte betragter førstnævnte som kættere af højskoletanken. Faghøj skolerne påstås at være målorienterede, hvor fagene er et mål i sig selv og ikke midlet til personlig og samfundsmæssig udvikling. Men en kunstner, der arbejder med sin substans, sit fag, indgår naturnødvendigt i en selvudviklende proces, hvor man ikke kan skelne person, personlig udvikling fra stofområdet. Fag udvikler - og ikke nødvendigvis snævert. Man nødes jo til at komme vidt omkring, også længere end man kunne forestille sig det ved starten i mødet med faget, Mål/middel diskussionen ender altid som et spørgsmål om angrebsvinkel, idet man altid kan gøre midlet til mål og anvende målet som middel i en højere sags tjeneste. Jeg er sikker på, at enhver elev på Den Jyske Idrætsskole har oplevet sit ophold som utrolig givende - svært at sætte ord herpå, men at det har rykket i det indre. Udvikling sker altid, når man arbejder med noget. Spørgsmålet er ikke mål/middel, men substans.

Elevholdet 1993/94, som sluttede den 30. april var skolens 51. elevhold, og den 24 august startede det 52. elevhold med 134 velmotiverede elever. Idræt er det fremtrædende fagområde, men satsningen de sidste år har været præget af, at det ikke idrætlige i pædagogisk indstilling som økonomisk støtte fik gode vilkår. Vi havde således den glæde at se, at den musisk kreative afdeling kunne fremvise en række meget fine sceniske produkter, som begynder at nærme sig idealet af det mangekulturelle menneske.

DJI er kendt for at fastholde og nydimensionere idrætsdisciplinerne. Elever glæder sig hvert år til at prøve kræfter med dette kulturstof, men har også stadig lyst til at udfordre sig i idrætsområder. Friluftsliv og folkeidræt er de store magneter, men også børn og idræt og idræt og individ har nu så godt fodfæste, at skolen kan begynde at nyudvikle andre idrætsområder.

Skolen har også søgt at vise ansigtet udadtil gennem en række folkeidrætsdage, badmintondage, triatlondag for ele verne og for mange børn og vokse i Vejle. Skolens gymnastikhold har deltaget i enkelte opvisninger bla. i Vingsted og L94.

Blandt de mange foredragsholdere havde skolen den glæde, at undervisningsminister Ole Vig Jensen holdt foredrag for eleverne om den frie ungdomsuddannelse, som jo starter den 1. januar 1995. Selvom få elever direkte kunne se personlig nytte i denne uddannelse, var det berigende at høre en gammel højskolemand overbevise unge tilhørere om det ansvarlige i, at 3/4 samfundet aktivt påtager sig det ansvar at færre unge dropper ud af uddannelsessystemet. Højskolen må også her finde sin placering uden at spændes foran en uddannelsesvogn.

Kostskolelivet, som alle påskønner og ved, er centrale for højskolelivet, blomstrede fint på sidste elevhold - spændende fra filmklubaftener over cafeaftner. For at tilføre kostskolelivet større bevågenhed har hvert basishold og idrætsdisciplinhold haft ansvaret for cafeaftener to eller tre tirsdage i løbet af et skoleår. Elevernes selvaktivitet har ligeledes været stor næsten med timemanager i lommen, når ledige aftener skulle findes. Der etableres foreningshold i boldspil, der deltager i lokale turneringer med DJI som hjemmebane.

Vi havde en række gode dage i Århus og Sønderborg i februar måned, samt i Ollerup i november. I en dejlig stemning vandt DJI på atletikbanen nogle bemærkelsesværdige sejre og fastholdt vore fodboldmæssige traditioner. Der dystes energisk uden højskolechauvinisme. Gid det vil vare ved, når vi i 1995 laver større boldstævner.

Søndag den 6. november indvaderedes skolen af 400 pårørende til elevholdet. Med god nerve fik forældre en smag af højskolelivet - med sordin på naturligvis.

Landsstævnet i Svendborg Skolen deltog i DGIs landsstævne med et fodboldhold, 2 håndboldhold samt et gymnastikhold. Indkvarteret i Svendborg by og kun i gåafstand fra stævnecentrum fik alle deltagerne et minderigt møde med denne stævneform i de smukke sydfynske sommerdage og nætter. DJI kunne godt tænke sig at være noget mere righoldigt repræsenteret i Silkeborg 1998, men vore terminer passer ikke godt med dette sommerstævne. Deltagelse er imidlertid god reklame for skolen.

Kursus for idrætshøjskoler DJI var i år vært for de andre idrætshøjskolelærere til det lille efteruddannelseskursus, der afvikles hvert år medio august. Temaet var Tavs viden, som blev eksemplificeret i løbet af de 3 døgn kurset varede. Skolen klarede værtsskabet flot.

Korte højskolekurser I et samarbejde med Vejle Amt arrangeredes 2 ældre kursus, hvor målet var, at disse kursister kunne fungere som igangsættere for andre ældre medborgere. Ulønnet naturligvis. Der er heldigvis en spæd tendens til, at borgere godt kan påtage sig et omsorgsarbejde uden at blive honoreret for det.

Skolens korte højskolekurser havde blandet succes. Gammel kendte kurser kunne ikke fyldes op, andre måtte aflyses, mens andre fik det forløb, vi havde forventet med stor deltagelse. Skolen værdsætter disse kurser, idet vi kommer i kontakt med andre målgrupper og tilføjer stedet ny inspiration.

Danmarks Idræts-Forbund tog initiativet til et møde med landets idrætshøjskoleforstandere for at se på mulige samarbejdspartnere. Desværre er mødet ikke blevet fulgt op med mere konkrete samarbejdsprojekter.

Kulturministeren ønskede i løbet af 1994 - ja vel inden folketingsvalget i september måned at få en redegørelse over dansk kulturpolitik, som sidst var sket under afdøde kulturminister Niels Mathiasen, og for at beskrive, hvilke tendenser man kun ne forvente ville influere på kulturlivet i de kommende år. Den idrætslige del blev gennemarbejdet i bogen “Idrættens tredje vej”. En af forfatterne Claus Bøje havde skolen inviteret til sin traditionelle aften Pædagogiske Forum i september måned, hvor CBs hovedantagelse om, at dansk idræt groft kunne identificeres i 3 dimensioner som havende en præstationsorienteret vektor, en sundhedsorienteret og en folkelig kulturel “festlig” vektor - svarende til andre genstandsområder ( filosofisk, organisatorisk, historisk, …) Den franske revolutions programerklæring om broderskabet/søsterskabet som væsentlig pejlemærke for sigtet for den idrætskulturelle 3. dimension blev på mødet anfægtet og forsvaret af en Claus Bøje. Bogen bærer præg af, at den skal tilpasses disse 3 dimensioner - »Klip en hæl og hug en tå« eller læg dig Prokrutessengen, så…

Pædagogiske Forum som omdrejningspunktet for lærernes faglige debatter.

I foråret gennemdrøftedes begrebet kvalitet, hvor der søgtes afsat nogle fingeraftryk, som skulle kunne genfindes på undervisningen og kostskolelivet. Mange undervisningstimer og høj kvalitet er een af forudsætningerne for en levedygtig skole. Unge mennesker er kvalitets- og økonomisk bevidste.

Den nye højskolelov erstatter lærerråd med et medarbejderråd. Dette fungerer endnu ikke tilstrækkeligt godt. Det kræver naturligvis ændrede opfattelse hos ledelse og alle ansatte.

Jubilæumsarrangementet i 1994 næredes store forventninger til, idet det var første gang, at skolen kunne modtage 50-års jubilarer. Det blev en stor dag med mange af de elever, som havde delt glæder og trængsler med skolen under besættelsens indskrænkede vilkår. Andets sted i dette årsskrift er der en kort beretning over de 50 år, som elevforeningen har gen nemlevet. På trods af den pragtfulde eftermiddag vil vi alligevel ændre på arrangementet næste år for at give det bedre betingelser. Vi separerer det fuldstændigt fra elevmødet ved at afholde jubilæumsarrangementet fredag aften før elevmødet. Selvom skolens økonomi ikke tillader større initiativer på grund af de store delvis selvfinansierede byggerier, sker der alligevel en udvikling. Skolen fik lys på kunststofbanen, såle des banens udnyttelsesgrad øges såvel for kursister som elever. Det er Team Danmark og DBU, der alene står for finansieringen. Det blev færdigt den 8. november og straks taget i brug af DBU. Vi er begyndt at rydde op i Sibirien, således at dette gode stykke jord indgår på smuk vis i skolens parklignende område samtidigt med, at atletikken får et kaste- og springmiljø.

Studietur

Skolens studietur gik dette år til Prag i Tjekkiet. I et koncentreret studieforløb fik skolens pædagogiske personale et godt indtryk af idrætslivet og hverdagslivet i denne nye republik. Spændende er det, at Tjekkiet har et næsten parallelt organisationsforløb som De Danske Skytte- Gymnastik og Idrætsforeninger (nuværende DGI) med Sokol bevægelsen. Startet med få års forskel i en national frigørelse for at blive en betydelig organisatorisk faktor, der kunne anvendes ved genopbygningen af den tidligere og nuværende statsdannelse.

Nye vedtægter

Efter et langt forarbejde og en del møder besluttede skolens øverste myndighed de nye vedtægter, hvilket bla. indebar, at skolens mangeårige arbejde – ja faktisk fra skolens start med Jomsborg - indgik i formålsformuleringen, idet skolen skrev, at vi også beskæftigede sig med kursus uden for højskoleloven. Ministeriet kunne ikke godkende denne del af vedtægtsændringerne og vedtægterne fra 1974 gælder således stadig. Det bliver det altoverskyggende arbejde indtil repræsentantskabsmødet at finde en model, der bevarer skolen som en velfungerende helhed uden indbygget konfliktstof samtidig med, at skolen skal indfrie ministeriets krav om separation af højskolevirksomhed og kursusvirksomhed. Vel den vigtigste beslutning siden skolens start.

Enhver skole er nysgerrig efter at vide, hvorfra elevklientellet stammer. Udfra de sidste 5 års elevmasse med godt 700 elever kommer hovedparten af vore elever fra det midtjyske område omkring Randers, Silkeborg og Århus. Sydjylland og Sjælland bidrager også væsentligt, mens Fyn er for ringe repræsenteret. Nordjylland incl. Ålborg frekventerer ikke i særlig grad Den Jyske Idrætsskole. Borset fra Fyn udgør rejseafstand en væsentligt parameter for valg af skole. Det overrasker derfor ikke, at den meget korte afstand, som trekantområdet har, betyder få elever. Man vil længere væk. 1- 2 timers rejseafstand.

1994 var af FN erklæret som sportens og olympismens år. I øvrigt er det 1600 år siden, at den romerske kejser Teodosius 1. lukkede de olympiske lege (de sidste i 393 e. Chr. og lukket året efter), da disse hedenske lege ikke kunne forenes med kristendommen, der nu var blevet statsreligion. Fundamentalisme? Hvilket skred i den frie tanke! Signalet blev vist væk i andre globale problemer; men for Den Jyske Idrætsskole var også dette år et godt idrætsår.

Ole Worm