Fra dagbogen 2003

10 minutters læsning

Januar

Forårsholdets 70 elever ankom 5. januar i sne og frost. Vi måtte notere os at elevindtaget fortsat var i fald. Heldigvis havde efterårseleverne tilsyneladende haft så god en oplevelse, at enkelte valgte at forlænge deres ophold. Med det lave elevtal og forventningen om yderligere indtag i uge 9 besluttede vi at etablere alle de udbudte fag, også selvom dette på nogle områder gav meget små hold. Hvad gør vi, hvis der kommer 40 elever mere i februar? Der var mange “hvis”, der skulle besvares. Konsekvensen blev at vi kom til at bruge alt for mange lærertimer på forårseleverne, det gav behov for yderligere ansættelse af lærere for at kunne gennemføre de mange korte kurser og dette fik igen konsekvenser for skolens økonomi. Set i bakspejlet må man konstatere, at omstillingsprocesser ikke er det nemmeste at gennemføre i denne verden - og navnlig ikke i højskoleverdenen. I andre brancher kan man måske kommandere medarbejdere til omstilling, men i højskoleverdenen går den metode ikke, der skal man “brænde” for sin undervisning, ellers kommer kursisterne ikke igen.

Skolens nye kursuschef Torkil Christensen tiltrådte og gik straks i gang med at markedsføre og organisere den nye satsning med 16 golfkurser og 4 bridgekurser, som vi havde udbudt fra påske til september. Desuden skulle netværkssamarbejdet med Seniornetværk Sjælland og Carl Bro gruppen videreføres. Dette netværkssamarbejde har bl.a. til hensigt at hjælpe ledige seniorer til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Resultatet af arbejdet med det første hold blev, at over halvdelen af kursisterne fik beskæftigelse inden kursusrækken var afsluttet. Det resultat var vi ret stolte af.

Februar

Det havde jo været rart, hvis planlægningen omkring anlæggelsen af den nye kunstgræsbane, om jeg så må sige, havde holdt vand. Det gjorde den ikke, den regnede simpelt hen væk allerede i oktober og november måned, og da det efterfølgende satte ind med nattefrost, ja, så måtte byggeriet indstilles vinteren over.

Derfor måtte eleverne på skift spille på en knoldet grusbane i Bredballe og på Højbanen, som blev omdannet til en kombineret grus- og græsbane. Det var naturligvis ikke dét, de havde sat næsen op efter, men man må sige, at de tog det pænt. Alle kunne jo se det umulige i situationen.

Den manglende kunstgræsbane havde ligeledes negativ indflydelse på indtjeningen i kursuscenteret, idet DBU valgte midlertidigt at flytte en række af deres arrangementer fra skolen.

I uge 6 havde eleverne hovedfagsuge, og der var konstant aktivitet hallerne. Ellers var der ved at komme godt gang i elevernes fritidsarrangementer. Champions Leauge i indendørs fodbold, filmweekend med diverse nomineringer, farvelarrangement med Rejselinien, Stand-up comedy show blot for at nævne nogle.

Der kom nye elever søndag, den 23. februar. De fik en varm og kærlig modtagelse af et allerede velfungerende forårshold og kom derefter hurtigt ind i de daglige rutiner.

Marts

Med indgangen til marts måned startede Venstres medlemmer af Folketingets Uddannelsesudvalg med Leif Mikkelsen i spidsen debatten om Højskolernes fremtid. Arrangementet blev afviklet i Træningssalen. Der var ministerbesøg og mange deltagere fra højskoleverdenen. Ved denne lejlighed bidrog eleverne med indslag samt indlæg i debatten. Mødet gav anledning til at Venstre senere udsendte debatoplægget: “Hvad skal fremtiden med Højskolen”?

Man må spørge sig selv, hvad fremtiden egentlig skal med Højskolen? Er der overhovedet brug for højskoler i fremtidens Danmark? Det mærkes ikke på den øjeblikkelige tilslutning til de lange kurser, og ikke mange politikere mener tilsyneladende, at der er brug for skoleformen. Højskolerne selv virker også noget “bagudlænede” og passive, når det drejer sig om at tilpasse sig til de unges uddannelsesbehov.

I uge 10 var undervisningen sædvanen tro flyttet til Bjorli i Norge, og det blev som sædvanligt en fremragende tur.

Aerobic-folket indtog skolen ifbm. den årlige Aerobic Convention. Eleverne på aerobiclinien formåede ud over at deltage i arrangementet også at servicere gæsterne. De fik stor ros af arrangørerne.

I uge 13 var der temauge, hvor eleverne beskæftigede sig med noget helt andet end idræt. Emnet var kunst, og udfordringen var at producere skulpturer, således at der ved ugens slutning kunne holdes fernisering ved Vejle Kommunes udstillingsområde bag biblioteket ved Vejle Å med røde pølser, taler og levende musik, Kulturministeren var vist nok indbudt, men mødte ikke frem. Enkelte Vejleborgere af de ældre árgange var dog mødt frem for at overvære arrangementet.

Skolens repræsentantskab holdt deres årlige møde den 29. marts, den sidste lørdag i marts måned, og mødet forløb ganske fredeligt – máske lidt for fredeligt højskolens situation taget i betragtning.

April

Elevforeningen holdt den årlige Agentfest for forårsholdet med aktiviteter lørdagen igennem og fest om aftenen (og natten). Som altid et meget vellykket arrangement.

Påsken nærmede sig, og dermed startede det første af 16 golfkurser. Kristian R. Hansen blev ansat til at fungere som gennemgående koordinator og højskolelærer på disse kurser. Kristian fik megen ros af kursisterne og kollegaerne for sit arbejde. Golfkursernes evaluering var helt i top, selvom Kristian selv mente, at der var forhold ved kurserne, der godt kunne gøres endnu bedre. Inden det første kursus blev sat i værk, havde Undervisningsministeriet bedt om en redegørelse for, hvordan vi agtede at tilgodese lovens krav om vægtningen af det almendannende indhold i undervisningen. Dette de og erklærede sig efterfølgende enige i, at vi var i overensstemmelse med lovens retningslinier på dette område.

I Valgfaget “Stemmen som instrument” stod for en forrygende god aften i havestuen.

I uge 17 deltog eleverne i de traditionelle boldspilstævner med de andre idrætshøjskoler og gjorde det som sædvanligt godt, hvilket de skrev fyldige referater om på skolens hjemmeside.

Den 29. april kunne eleverne så endelig indtage Wembleys kunstgres bane, og ombygningen af naturgræsbanen kunne derefter påbegyndes

Weekenden forinden havde eleverne holdt “100 års fødselsdagsfest” med lykkehjulet, bankospil, hippieudklædninger (ak ja, tiden går), mange “prominente gæster” som prins Joakim m.fl. var mødt op til denne test.

Maj

Maj måned gik hurtigt, det gør den altid, alt for hurtigt. Vi fik god reklame med vores golfkurser i TV-syd.

Eleverne havde bifagsuge, hvor triathlonholdet gennemførte deres halve jernmand. Det nye fag Projektdesigner gennemførte deres store event på gågaden i Vejle Centrum. Desværre var vejret ikke optimalt, men det tog de medvirkende skolebørn sig ikke af, de spillede fodbold i den oppustelige bane, mens andre fik målt deres skudstyrke i håndbold,

Ugen efter var der igen temauge, denne gang var emnet miljø. Der blev sat energisparekampagne i gang, og lyset på forstanderkontoret blev gentagne gange slukket af miljøbevidste elever, og hver gang blev dette fulgt op af en personlig henvendelse eller en skriftlig reprimande efterladt på skrivebordet.

Juni

Semesterafslutningen nærmede sig. De sidste 3 uger forårsholdet opholdt sig på VIH fik de mulighed for at stifte bekendtskab med nye idrætsgrene i skemaet som f.eks. roning, kajakroning, windsurfing, streetbasket osv.

Rejselinien vendte hjem fra Afrika og sluttede sig til resten af holdet i den sidste uge, og pludselig var den der, afslutningen. Den 14. juni sagde 92 elever så farvel til hinanden og lærerne. Det blev en tårevædet afsked.

Sommeren og de korte kurser

Sommeren er som regel en særdeles travl periode i såvel kursuscenteret som på højskolen. Det var også tilfældet denne sommer. Sommerens korte kurser, der foruden de tidligere omtalte golfkurser også omfattede familiekurser, vandaktivitetskursus bl.a. for folk med vandskræk, kursus om og med udviklingshæmmede var velbesøgte og fik som sædvanligt særdeles gode kursistevalueringer.

Nogle af forårsholdets elever lod sig ansætte som hjælpere på de forskellige kurser, en enkelt i køkkenet og et par stykker i rengøringen.

Hvor det kniber med at få elever til de lange højskolekurser, må man sige, at vores satsning med hensyn til de korte højskolekurser er lykkedes, endog over forventning.

Kurserne har stort set været udsolgt, og det betyder, at ca. 900 kursister er rejst glade og tilfredse fra VIH, og det er jo ikke den ringeste markedsføring man kan forestille sig. Men selv med denne succes kombineret med en klar fremgang i kursuscenterets indtjening, er det ikke nok til at gøre skolens fremtidige økonomi sund, der skal mere til.

August

Elevmødet mälle igen i konkurrence med Skanderborg festivalen, men de, der deltog, havde en god weekend i et pragtfuldt vejr.

Lærergruppen tog herefter på en 2 dages tur til Skagen. Formålet med turen var at holde de indledende lærermøder i fremmede omgivelser samt at ryste gruppen sammen. Det blev en rigtig hyggelig tur, hvor der blev arbejdet så koncentreret, at vi næsten ikke fik tid til at se Skagen og dens smukke omgivelser. En tur til Grenen og starten på cykelløbet Danmark Rundt blev det dog til, inden vi kørte tilbage til Vejle.

Status i oktober måned

Efterårsholdet ankom søndag, den 17. august. Et hold, der er præget store forskelle, både hvad angår alder og kulturelle baggrunde. Der var 40 tilmeldt, 37 mødte op, heraf 3 af 4 tilmeldte elever fra Pakistan.

I skrivende stund er der 35 tilbage. 8 elever kom yderligere til søndag den 28. september.

Jeg tror, at vi alle havde håbet på, at vi sidste år havde oplevet den laveste tilgang af elever – at bunden, om jeg så må sige, var nået - men sådan er det ikke gået.

Den markante nedgang i elevtallet er vi ikke alene om. Alle højskoler og herunder idrætshøjskolerne er hårdt ramt, men det er en ringe trøst, og det kan vi ikke bruge til noget. Jeg tror, at alle kan forstá, at situationen er uholdbar, når vi ser på skolens fremtidige økonomiske situation. Man kan ikke i årevis leve med røde tal på bundlinien. Derfor skal der ske noget nyt eller noget mere, der kan andre på indtjeningsevnen.

Én ting er økonomi, en anden er indhold i dagligdagen. Hvor vi andre går og stønner over lave elevtal og vaklende økonomi, sá ser det ud til, at eleverne nyder deres ophold på VIH. De synes at have det rigtigt godt, god plads og masser af opmærksomhed fra lærernes side. På trods af forskelligheden ser også dette semester ud til at blive meget vellykket. Og det er positivt.

Fodboldbanerne

Den nye naturgræsbane blev taget i brug af DBU og senere af skolens elever i august måned. I maj blev kunstgræsbanen som tidligere nævnt taget i brug, og sommeren over var skolens nye beachvolleybaner et absolut hit.

Der er inden for det seneste år investeret næsten 12 mio. kroner i modernisering af idrætsfaciliteterne, der foruden de nænte anlæg også omfatter en kombineret udendørs basket- og tennisbane. En stor del af pengene til dette projekt er heldigvis kommet fra DBU og Vejle Kommune, mens vi selv har optaget kreditforeningslån på 3,7 mio. kroner. Dette lån blev muliggjort, fordi Danmarks Idræts-Forbund solgte os deres kursusejendom for den “høje sum” af 1 kr. pr. 1. januar.

Den gamle idrætshal fik i 2002, som en del af moderniseringsprojektet, nyt ovenlys og nyt gulv, og vi fik med hjælp fra TEAM DANMARK etableret et nyt fitnesscenter. Alt i alt må vi sige, at idrætsfaciliteterne nu er i top på VIH. Nu håber vi og tror på, at disse forbedringer kan hjælpe os med at tiltrække flere elever og flere kursister til skolen i de kommende år.

Visionsdag

Med baggrund i det fortsatte fald i elevtilmeldingerne og den deraf afledte noget usikre økonomiske situation, valgte vi at indbyde alle medarbejdere, bestyrelse og elevforening til visionsdag lørdag, den 11. oktober for at drøfte emnet - Vejle Idrætshøjskole anno 2007, Det var glædeligt at konstatere, at såvel skolens bestyrelse som elevforeningens bestyrelse var repræsenteret denne dag. Dagen fik et rigtig fint forløb med mange gode indlæg og ideer til fremtiden. Disse bliver nu analyseret og kommer til at danne baggrund for det beslutningsgrundlag som skolens bestyrelse skal forholde sig til inden årets udgang, og som kommer til at handle om, hvilken vej vi skal følge med udviklingen af Vejle Idrætshøjskole i de kommende år.

Personalesiden

Den stærkt omforandrende proces vi gennemlever på skolen i disse år sætter også sit præg på personalesiden. Mest markant oplevede vi dette, da Marie Lisby afsluttede sit virke efter knap 40 års ansættelse på skolen. I den anledning blev der afholdt afskedsreception fredag, den 11. april, hvor mange var mødt frem med hilsner og tilkendegivelser. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag og et værdigt farvel. Ved samme lejlighed tog vi afsked med skolens køkkenleder Maja Overgaard, der havde valgt at søge nye udfordringer efter 7 års ansættelse.

I stedet for Maja har vi ansat Tina Edeling Andersen, der kommer fra en stilling på Trinity i Fredericia. I køkkenet har vi endvidere sagt farvel til Nana Hummel, der er gået på efterløn og sagt goddag til Nette Christensen. I rengøringen fik Marianne Andersen problemer med hænderne, hvorfor hun valgte at stoppe og er blevet afløst af Karin Krag. I administrationen er Lisbet Kock trådt ind i Maries stilling, og desuden har Bjarke Hal Hansen, elev fra efteråret 2002, fungeret som medhjælp i administrationen og i undervisningen som udstationeret militærnægter. Med årets udgang siger vi også farvel til Inge Kjærulff Torp og Karina Kallehauge Thomsen efter henholdsvis 11 og 10 års ansættelse på skolen.