Kasper Nymand, højskoleelev efteråret 2020, skrev denne tale til afslutningsmiddagen på højskolen.

Kære venner

Jeg må turde at træde ud, før det er for sent og griber nu chancen for at stå foran alle jer.

De fleste har nok set mig som en meget stille person, og det at stå lige her, er normalt heller ikke et sted jeg ville føle mig tryg. Men jeg kan ikke blive ved med at gemme mig bag livets mange udfordringer, så kommer jeg aldrig videre. Jeg har indset, at jeg rykker mig mest, hvis jeg er åben og ærlig.

Vores tid sammen her på VIH er ved at nå sin ende, og vi skal hjem til dem vi holder allermest af.

Vi startede vores ophold på en høj solskinsdag, og nu står vi her i december månedens kolde dage, men med et sammenhold som skaber varmen omkring os. Husk på at julen er hjerternes fest, og det er nu, vi skal minde os selv om, hvad der betyder allermest for os i denne svære tid, vi lever i.

Hjem er hvor hjertet er, og i de seneste 19 uger har vores hjerter været her på Vejle Idrætshøjskole.

Vi kom alle hertil i starten af august fra nær og fjern med vidt forskellige baggrunde. Ved siden af de mange forskelligheder havde vi dog nogle ting tilfælles, vi tog her til med et åbent sind, en interesse for sport, klar på at forstå livet og dets udfordringer og et ønske om at blive klogere på os selv og ikke mindst andre.

Vi var alle spændte på, hvordan vores ophold skulle forløbe sig. Corona havde lagt sig over Danmark, og vi krydsede fingre for, at vi kunne holde det uden for vores lille højskoleboble.

Vi fandt hurtigt tryghed hos hinanden gennem morgensamlinger med sang, energien og holdånden til sport, høj musik og hyggestunder ved poolen når solen stod allerhøjst, gåture til udsigten, hyggesnak og spil i havestuen til langt ud på aftenen.

Ingen vidste hvad et højskoleophold kunne bringe med sig af overraskelser, kærlighed, venskaber, tårer, grin og glæder – og nu sidder vi her samlet og ser tilbage på en tid, vi nødigt ville være foruden.

Vi har delt så meget ud af os selv, og kender hinanden på godt og på ondt. Vi har været på grænsevandring med hinanden og fundet ud af, vi tør mere, end vi lige går rundt og tror om os selv. Vi er på ingen måder bange for at rykke grænser, når det handler om at score point på TB’ernes bucketliste - drik en andens tis, klip dine øjenbryn, snus under forhuden eller læg en dej på en tallerken. Vi står sammen og klarer de udfordringer, vi nu engang står overfor.

Og når vi ser grønne dåser på køleskabets menukort, slår hjernen klik. Nogle rammer kulkælderen og andre rammer floor med hænderne i vejret.

Selvom vi nogle gange laver nogle skøre og vanvittige ting, så husk på at vi ikke kan være perfekte hele tiden, og det er okay at lave fejl.

Vi har vist, at vi kan stå sammen om at hjælpe dem der virkelig har noget på spil. TB’erne og KKKampgejst fik i uge 43 dannet rammerne for dette års Knæk Cancer indsamling, hvor vi alene samlede over 74.000 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse. Fantastiske dage med løb, fodbold, bingoaften, auktioner og rørende historier fra Lena og Mads.

Det der virkeligt har gjort indtryk på mig, har været vores ugentlige DGL-timer, hvor vi er blevet klogere på os selv. Vi skulle turde at stå frem og dele ud af os selv. Jeg er så taknemmelig for, at folk har haft modet til at fortælle om, hvad der har sat præg på deres liv, både glade og triste tanker. Vi kan skjule meget under det ydre lag, men det må ikke være det, vi dømmer hinanden ud fra. Det er det indre, der fortæller, hvorfor vi er blevet til den vi er i dag.

En person der virkelig har presset mig og sat et aftryk hos mig, er vores skønne Mette B also known as Coach B. Mette, du har presset mig til det yderste både fysisk og mentalt i Bootcamp, Crossfit, Cardio Attack og de mange lærerige DGL-timer. Du fandt en ny side frem i mig, som jeg ikke selv vidste fandtes. Et mindset til at blive ved med at presse på og ikke bare give op når det først bliver rigtig hårdt. Du møder ind med det største smil og en lyst til at lære fra dig. Jeg har været 7 minutter i himlen 2 gange, et sted som de fleste nok ville betragte som helvede. Vi vidste jo alle sammen godt at din favorit øvelse var burpees, så hvad ellers kunne vi forvente. Første gang rundede jeg de magiske 100 og endte med 103, men da jeg hørte du havde lavet 118, gav det mig blod på tanden. Jeg kæmpede mig igennem dine træningspas, og da jeg først indså, at jeg en måned senere kunne lave 50 på lidt over 2 minutter, burde det nok være muligt at presse 15 extra ud. En uge senere stod vores prøve og jeg kæmpede mig igennem 121, en forbedring på 18 og en sejr over dig. Tak for alt, du er et fantastisk menneske sprængt fyldt med kærlighed, der vil alle det bedste.

Selvom det måske ikke er alle jeg har snakket lige meget med, har I stadig haft en stor betydning for mit højskoleophold. Jeg vil huske jer alle og tænke tilbage på, at det var her, jeg udviklede mig allermest.

Livet kan ikke altid være en dans på røde roser, vi må turde tage chancer og gribe de mulighederne vi får. Jeg havde aldrig regnet med, at jeg skulle gå på højskole. Men jeg kan godt se nu, at det har været en af de bedste beslutninger i mit liv. Corona havde aflyst min rejse og jeg havde brug for forandringer i hverdagen.

De første uger gik ud over alle forventninger, jeg har aldrig før været så engageret, som jeg var på dette tidspunkt. Ugerne fløj afsted, men noget andet begyndte så småt at trænge på. Ensomhed. Noget som rigtig mange unge mennesker døjer med. Selvom man er på en højskole, omringet af mennesker, der kun vil én det bedste, så har jeg haft en hård kamp med at sætte mig over til nye mennesker. Jeg har været bange og nervøs for, hvad tænker andre om mig? Og hvad skal jeg sige, når jeg først sætter mig ned uden der forekommer en akavet stilhed?

Tanker har fyldt mit hoved op og det er tid til at sige stop.

Her til slut vil jeg gerne på alle elevernes vegne give en stor tak til alle lærerne for de skønneste morgensamlinger med fællessang, lærerige historier, fortællinger og foredrag med kloge ord. Tak for undervisningstimerne og jeres indsats til cafeer og fester, selvom vi til tider har været lidt for meget. Tak for en pissefed og hyggelig introtur, vi så nye sider af os selv og hinanden. Trods det våde vejr og en tur eller 3 gange i vandet uden fri vilje, har vi grint og hygget os med lange samtaler og sang rundt om bålet. I har kæmpet så hårdt på at gennemføre dette ophold. Vi kunne ikke have klaret det uden jer.

Tak fordi I kom med alt det der var jer. Jeg ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår.

I hjertet gemt, men aldrig glemt.


You seized the opportunity

Dear friends

I must dare to step out before it is too late and now, I’m seizing the opportunity to stand in front of all of you. Most people have probably seen me as a very quiet person and standing right here is usually not a place where I would feel comfortable. But I can’t keep hiding behind all the challenges I will face here in life; it won’t help me to move on. I’ve realized that if I’m open and honest, I will see the biggest changes.

Our time together here at VIH is coming to an end, and we are going home to those we care most about.

We arrived at the school on a high sunny day, and now we are standing here in the cold days of December, but with a unity that creates the heat around us. Remember that Christmas is the time of love, and it’s now the time to remind ourselves of what means the most to us, in this difficult time we are living in.

Home is where the heart is, and for the past 19 weeks, our hearts have been here at Vejle Sports School.

We all came here in early August from near and far with vastly different backgrounds. In addition to the many differences, however, we had some things in common, we came here with an open mind, an interest in sports, ready to understand life and its challenges, and a desire to learn more about ourselves and not least others.

We were all excited about how our time here would proceed. Corona had settled over Denmark, and we crossed our fingers that we could keep it outside our little bubble.

Quickly we found ourselves comfortable with each other through morning assemblies with singing, energy and team spirit during sport, loud music and cozy moments by the pool when the sun was at its highest, walks to the view, cozy conversation and games in the living-room until late night.

No one knew what a half year at a school like this could bring of surprises, love, friendships, tears, laughter and joy - and now we sit here together, looking back at a time we would be without reluctantly.

We have shared so much about ourselves and we know each other for better and for worse. We have pushed our boundaries with each other, and we have found out that we dare more than we are thinking about ourselves. And never have we been afraid to push boundaries when it comes to scoring points on the team builder bucket list - drink someone else’s pee, cut your eyebrows, snuff under the foreskin or take a shit on a plate. We stand together no matter what challenges we might face. And when we see green cans on the fridge menu, the brain clicks. Some people can’t stand and fall asleep, where others hit the dancefloor with their hands up high.

Even though we sometimes do some crazy things, keep in mind that we cannot be perfect all the time and it’s okay to make mistakes.

We have shown that we can stand together to help those who have something at stake. In week 43, the team builders and KKKampgejst formed the framework for this year’s breaking cancer fund-raiser, where we alone collected more than DKK 74,000 for the fight against cancer. Incredible days with running, soccer, bingo night, auctions, and touching stories from Lena and Mads.

The thing that has made the greatest impression on me has been our weekly DGL classes, where we have become wiser about ourselves. We should dare to stand up and share stories of ourselves. I am so grateful that people have had the courage to talk about what has marked their lives, both happy and sad thoughts. We can hide a lot under the outer layer, but that must not be what we judge each other from. It is the interior that tells why we have become who we are today.

One person who has pushed me and left an impression on me is our wonderful Mette B also known as Coach B. Mette, you have pushed me to the extreme both physically and mentally in Bootcamp, CrossFit, Cardio Attack, and the many educational DGL classes. You found a new side in me that I didn’t even know existed. A mindset to keep pushing and not just give up when it gets really hard. You come to class with the biggest smile and the most positive energy. I’ve been in heaven for 7 minutes twice, a place that most people would probably consider hell. We all knew that your favorite exercise was burpees, so what else could we expect. The first time I rounded the magic 100 and ended up with 103, but when I heard you had made it to 118, it gave me blood on the tooth. I struggled through your workouts, and when I first realized a month later, that I could do 50 in just over 2 minutes, it should probably be possible to squeeze in 15 extras. A week later we had to stand the test and I fought my way through 121, an improvement of 18 and a victory over you. Thanks for everything, you’re a wonderful person filled up with love that wants the best for everyone.

Although it may not be everyone I’ve talked to equally, you have still had a great impact on my time here at VIH. I will remember all of you and think back at this moment as the time in my life where I developed the most.

Life can’t always be a dance on red roses, we must dare to take chances and seize the opportunities we get. I had never expected to be at a school like this. But now I can see that it has been one of the best decisions of my life. Corona had canceled my trip and I needed changes in my everyday life.

The first few weeks went beyond all expectations, I have never before been as committed as I was at that point. The weeks flew by, but something else slowly began to interfere.

Loneliness. Something that a lot of young people struggle with. Even though you are in a school, surrounded by people who only want to make you feel welcome, I have had a hard time starting conversations with new people. I have been scared and nervous, what do other people think of me? and what should I say when I sit down, without an awkward silence appearing? Thoughts have filled my head and it’s time to say stop.

Finally, on behalf of all the students, I would like to give a big thank you to all the teachers for the most beautiful morning assemblies with sing-alongs, educational stories, narratives, and lectures with wise words. Thank you for the teaching hours and your effort at cafes and parties, even though we sometimes have been a little too much. Thanks for an extremely nice and fun intro trip, we saw new sides of ourselves and each other. Despite the bad weather and a couple of times in the water without free will, we have laughed and enjoyed ourselves with long conversations and singing around the campfire. You have fought so hard to get through this Fall. We couldn’t have done it without you.

Thank you for coming here with all that was you. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. In the heart saved but never forgotten.