Årets gang 1983!

13 minutters læsning

En beskrivelse af et år må nødvendigvis blive refererende og på visse punkter overfladisk. I et højskoleforløb er der næppe to dage, der er ens. Mange mennesker færdes i vore bygninger. For elever og medarbejdere kan det give inspiration, men ind imellem også ulemper og irritation.

Højskoleholdet 1982/83:

De sidste fire måneder af vinterskolen forløb stort set planmæssigt. For mange blev turen til Beitostölen i Norge vinterens højdepunkt. Vejret var fint, og de fleste elever »fik et godt tag på« skifærdighederne. Medvirkende hertil er de gode faciliteter, skiterrænet lige uden for døren, gode skilærere m.v., således at eleverne helt og fuldt kan koncentrere sig om: at opleve. I slutningen af januar måned havde vi besøg af organisationerne VAGU og VASG&I fra Vejle Amt, der oplevede et døgn på højskole. 200 gæster var her, og lærere og elever, køkkenpersonale m.v. ydede en stor indsats for at give disse mennesker en positiv oplevelse af Den jyske Idrætsskole.

I en week-end i februar var en del af vore elever med i Århus og Sønderborg til boldspil- og svømmestævne sammen med andre højskolelever fra de øvrige gymnastik- og idrætshøjskoler. Det var dejligt at overvære den positive og afslappede stemning, der prægede de idrætslige begivenheder og samværet såvel i pauser som om aftenen. Denne afviklingsform ser ud til at passe højskoleeleverne anno 1983.

Med Bent Lyngholm som initiativtager indbød vi de øvrige skoler til en tilsvarende aktivitetsdag men med gymnastik som aktivitetsform. Denne dag blev afviklet her på skolen den 2. marts. Gerlev, Sønderborg og Århus Idrætshøjskoler deltog. Dagen var vellykket, og vi har indbudt til et tilsvarende arrangement i 1984.

I 1983 var det vores tur til at besøge Gymnastikhøjskolen i Viborg. Den 22. februar var alle elever med på denne tur. Gymnastikhøjskolen havde tilrettelagt et meget afvekslende program, der også rummede muligheder for i mindre grupper at udveksle erfaringer eleverne imellem. I 1984 er det Viborgs tur til at besøge os, men besøget er af forskellige praktiske årsager udskudt et år.

Eleverne tog i marts måned initiativ til at arrangere nogle emnedage om den nuværende erhvervs- og studiesituation. Gymnastik- og musikpædagogen Ingrid Giel var på besøg i to dage i marts måned. Den 6. april havde vi besøg af Teatergruppen 38 fra Århus, der i gymnastik salen opførte et debatstykke om sport, »Kys kanvassen«.

Til fællestimerne havde udvalget - elever og lærere - fået sammensat et alsidigt program. Alle ønsker og interesser kan naturligvis ikke tilgodeses. Vi vil dog fastholde, at som elev på en højskole er det en god ting fra tid til anden at blive »tvunget« til at lytte til et menneske, der er optaget af nogen ting, selv om man ud fra et overfladisk kendskab til emnet - på forhånd vil afskrive det - som værende uden interesse. Foruden lærerne her fra skolen var programmet i foråret 1983:

 • Tvindelever : Tvind, ideen bag - hvad er Tvind?
 • Norholt: Sirius – slædepatrulje på Grønland
 • Åse Arnfast : »Leve som før« – om kræft
 • Jan Øberg: Fred - oprustning/nedrustning
 • Mogens Dalsgaard: Klaverkoncert
 • Lola Baidel: Kærlighed - digte
 • Arne Jørgensen: Amnesty International - samvittighedsfanger
 • Troels Østergaard: Mad og sundhed
 • Bent Agerskov: Pengenes vej gennem idrætten
 • Poul Gregersen: Trimbevægelsen i Danmark
 • Jan Jørgensen: Blodbanken - hvad sker der med blodet?
 • Ib Michael: Forfatterarrangement: aktiv handling
 • Mogens Stryhn : Kulturimperialisme

Inden skoleafslutningen nåede Danmarks Frivillige Donorkorps at komme. Lidt skuffende var der denne gang kun 46, der afgav blod.

Efter særskema de sidste dage af opholdet kunne vi tage afsked med vinterholdet 1982/83. - 113 elever gennemførte opholdet. Otte måneder - tæt sammen - kan naturligvis ikke afvikles uden gnidninger, såvel i undervisningen som i samværet eleverne indbyrdes, men de negative ting glider hurtigt i baggrunden. Det er mit indtryk, at de fleste elever har fået et meningsfyldt ophold på Den jyske Idrætsskole - et ophold, der forhåbentlig har sat nogle ting i gang hos den enkelte.

Den første uge i maj var afsat til lærermøder. Foruden evaluering af den overståede vinterskole blev vinterens mange drøftelser fulgt op af en fastlæggelse af opholdet for det kommende vinterhold.

Oplæg til højskoleopholdet 1983/84:

Hele oplægget og planlægningen af skoleopholdet for vinterholdet 1983/84 sandt ikke sted på baggrund af en ideologisk debat. Der var enighed om at afprøve et forløb, og ud fra de indhøstede erfaringer at drøfte, hvad lærerne ønsker, Den jyske Idrætsskole skal stå for og udvikle sig til.

Men følgende nøgleord (foruden den positive velvilje) var styrende for vore konkrete planer:

 • vi vil sigte på det etablerede foreningsliv og de »nye« dele af idrætsbilledet, vi tilstræber en fremadrettet undervisning, der skulle kunne give grokraft for fremtidige handlemuligheder, det indebærer, at der fortsat lægges stor vægt på at skabe sammenhæng mellem de almene, og de idrætsbetonede fag, fortsat ligelig (time/tidsmæssig) fordeling mellem de almene - og de idrætslige timer, en bred indføring i det idrætslige område. . . I praksis deles opholdet op således:

 • en Grundperiode på 3 måneder
 • en Linieperiode på 4 måneder
 • en Afrundingsperiode på 1 måned

Grundperioden:

Eleverne inddeles i tre grupper á 38 elever, og til hver gruppe knyttes et fast team af lærere, der dækker alle fagområder. Formålet med denne gruppering er at skabe en nærmere kontakt mellem elevgruppe og lærere og vænne eleverne til at arbejde i en større gruppe. Hermed skulle mulighederne for at skabe forståelse og se sammenhængen mellem de almene - og de idrætslige fag blive mulig, bl.a. ved at vælge overordnede temaer og i fællesskab bearbejde dem.

Ugen deles op i 1 dags moduler, der udfyldes af de enkelte grupper. Ud fra emnerne kan lektionslængderne således tilpasses.

Alt i alt skulle dette resultere i: bedre arbejdsro - mindre fagtrængsel - større fleksibilitet i planlægningen.

Emne og temadage vil der fortsat være plads til. I 1983 gennemføres følgende emnedage: Idræt/samfund Musik/drama Handicappede på højskole

Svagføredag

I fællestimer og valgfag vil den nævnte holdstruktur blive opløst.

Af valgfag tilbydes:

 • Spinding/vævning
 • Folkedans Psykologi
 • Plantefarvning
 • Drama
 • Foreningslære
 • Formning
 • Foto

De idrætslige fag vil som tidligere nævnt have sit udgangspunkt ud fra de gængse »discipliner« som boldspil, atletik og gymnastik, men aktiviteterne vil i mange tilfælde være procesorienterede fremfor produkt orienterede, hvilket helt naturligt ligger i begrebet lederuddannelse.

De enkelte grupper har ligeledes muligheden for at prøve aktiviteterne i andre områder end skolens. Således har alle grupper i større eller mindre grad brugt naturen i forbindelse med undervisningen

##. Linieperioden:

De almene fag fortsætter nogenlunde uændret i Linieperioden.

Ligeledes fastholdes princippet med lærerteam til samme elevgruppe.

I Idræt 1 vælger eleverne et fag, der tildeles 9-12 timer ugentlig. Her vil der være mulighed for at fordybe sig i disciplinens muligheder og i tilknytning hertil undervisningspraktik.

Praktikundervisningen kan være med skolebørn, børnehavebørn og motionister, der kommer på skolen 1-2 gange ugentlig, eller unge fra idrætsklubber, der er her en eller to week-ends,

Følgende fag kan vælges i Idræt 1:

 • Fodbold
 • Håndbold
 • Basketball
 • Volleyball
 • Badminton
 • Rytmisk gymnastik
 • Springgymnastik
 • Atletik

Som et supplement til Idræt 1 fagene har eleverne mulighed for at vælge et Idræt 2 fag, der tildeles 4-6 timer ugentligt.

Her kan vælges mellem følgende:

 • Friluftsliv
 • Svømning
 • Idræt med handicappede
 • Gymnastik
 • Folkeidræt
 • Et boldspil

Afrundingsperioden:

I den ca. 4 ugers Afrundingsperiode er det tanken at forsøge at få svar på forskellige spørgsmål, at afklare sin egen situation m.v. Følgende nøgleord har været fremme:

 • erfaringsudveksling mellem holdene
 • hvad skal den enkeltes idrætslige praksis være efter 8 måneder på højskole
 • et forsøg på at samle trådene« – og drage konklusioner
 • hvad skal der ske efter opholdet
 • udadvendte aktiviteter i lokalsamfundet
 • emnedage
 • ekskursioner

Skoleforløbet 1983/84

I juni og juli måned skete der en stor udskiftning af de tilmeldte elever. Tilsyneladende skifter mange planer kort før skolestarten. Medvirkende hertil er naturligvis de økonomiske problemer. Det koster nu 2750 kr. pr. måned at være elev. Kommunernes nedskæringer i støtten til højskoleophold gør, at mange elever ikke kan få økonomien til at nå sammen. Vi havde en meget stor venteliste, men vi måtte i gennemsnit henvende os til seks elever på ventelisten, inden vi fik pladsen besat. Selv om man står på venteliste og ændrer planer, får vi ikke besked om det. En stor administrationsbyrde er følgen heraf.

Men den 24. august mødte 114 forventningsfyldte elever frem. Gennemsnitsalderen er knap 21 år, det er ca. 1 år højere end i 82/83.

De første dage blev brugt til introduktion, ture i Vejles omegn. Det daglige arbejde fungerede som skitseret under oplæg til Grundperioden.

Emnedagene om Idræt/samfund blev afviklet den 20.-21. oktober, og her havde vi hjælp af: Else Trangbæk, DHL, der tog sig af det historiske oplæg og kønsroller - Gunnar Nielsen, Gerlev, om de nye bølger - forfatteren Ole Thyssen om fremtiden (se artikel andetsteds), Max Rasmussen, DBU, Bent Dahl, tidl. DBU, og Ellen Jørgensen, tidl. DJI, deltog sammen med Else Trangbæk i en paneldebat om »Kønsroller og idræt«.

24.-29. oktober afviklede en gruppe elever med psykisk handicap fra Petersholmskolen i Vejle deres lejrskole her. Det foregik bl.a. på den måde, at eleverne var integrerede med vore elever. Et forløb, som jeg tror, begge parter fik udbytte af. Samme gruppe vender tilbage til skolen i februar 1984.

Vores handicap-emnedage blev afviklet i november måned (14. 18.). Også her boede mennesker med forskellige handicaps mellem vore elever. Indslag i denne uge kom fra Cate Christensen, fysiotera peut, Torben Wegener, Hanne Klitgård, Stinne Nielsen og Ragnar Gunnarson. Den 4.-5. november afholdt vi atter week-end på højskole for amtsorganisationerne. Denne gang var det Svendborg Amt, der mødte med 210 deltagere, og både elever og lærere deltog aktivt i arrangementet.

Ud over det daglige arbejde har fællestimeudvalget søgt impulser udefra af følgende:

 • Ib Michael: »Rejsen til det grønne firben«
 • Knud Søby: »Vi anklager« – narkofilm
 • Claus Bøje: Idræt/samfund
 • Gunnar Iversen : Om fordomme
 • Lola Baidel : Digte & poesi
 • Erhardt Riis : Alkohol – brug og misbrug

Week-endprogrammer arrangeres på skift af de tre grupper, hvilket har vist sig at være en god ting. Mange elever er blevet på skolen for at være med i disse arrangementer.

I skrivende stund er vi ved at være færdige med Grundperioden. En evaluering har derfor ikke fundet sted. Det er mit indtryk, at »forsøget« er faldet heldigt ud. De tre grupper har udviklet sig forskelligt. I de enkelte grupperinger har der blandt lærerne været et godt samarbejde. Man har kunnet hjælpe hinanden - fleksibiliteten har været større. Alt i alt tror jeg, vi har fået begyndt skoleforløbet bedre end tidligere.

Den 28. november starter Linieperioden. Den 6. december afvikles Svagføredagen, og Musik/dramadagene er denne gang placeret i dagene umiddelbart før juleferien.

Elevmøde 1983:

Den 13.-14. august stod i Elevmødets tegn. Godt arrangeret af Elevforeningens bestyrelse. Over 500 deltagere var her, da der var flest – nemlig lørdag aften. Desværre var der ca. 75 tidligere elever, der ikke havde meldt sig til, men som alligevel mødte frem. Naturligvis er alle velkomne, men det giver os store problemer, når så mange kommer uanmeldt. Forinden elevmødet afholdt skolen den traditionelle middag for jubilarerne. Der var ca. 80 jubilarer mødt, heraf flest 10 års jubilarer, men også 20, 25 og 30 års jubilarer. I 1984 vil det være første gang, vi kan byde velkommen til 40 års jubilarer.

Praktiske arbejder:

For at rationalisere den daglige drift omlagde vi arbejdsfunktionerne for enkelte medarbejdere. Finn Lodahl har således hovedansvaret med tilrettelæggelsen og udførelsen af de praktiske opgaver på skolen og i kursuscentret. Et tilsvarende ansvarsområde - på det rengøringsmæssige - har Marie Lisby fået overdraget. Samtidig skiftes Knud Thomas sen og Marie Lisby til i week-end’erne at have vagt.

Vi har i år benyttet ordningen med i 7 måneder at beskæftige langtidsledige. Det har bevirket, at mange vedligeholdelsesarbejder, som vi ellers havde måttet udskyde, nu har kunnet gennemføres. Således har vi haft stor glæde af to malere, så vægge, vinduer og døre har nu fået nye og lysere farver. Også en langtidsledig tømrer har vi haft glæde af. Sammen med vor faste stab af medarbejdere har vi fået fuldført følgende arbejder: Alle elevværelser er færdige. Carporte er blevet bygget ved Alice Grønborg og Hans Lauges hus. Endvidere er en længe påkrævet istandsættelse af Karen Troelsens lejlighed i den gamle hovedbygning tilendebragt. I sommerens løb lykkedes det også at få bygget en ny klortank i forbindelse med svømmebassinet. Mellem jul og nytår skal de nye gulve i gymnastiksal og idrætshal slibes af og lakeres.

Mange vedligeholdelsesarbejder trænger sig dog stadig på. Vandværkets pumpe skal snart fornyes, og taget i Idrætshallen er utæt. Små og større opgaver opstår hele tiden. Vi forsøger på bedste vis at planlægge og tage højde for de istandsættelser, der er påkrævede. En god medarbejderstab er fundamentet for, at tingene vil lykkes.

Udbygningsplaner

Vi har til Undervisningsministeriet indsendt ansøgning om godkendelse af byggeri af kontorer. Planen går ud på at bygge ud i Grønnegården og samle ekspeditionskontor, forstander-, forretningsfører- og inspektørkontorer samt fotokopieringsrum lige indenfor indgangen til skolen. Derved bliver kontorerne centralt placeret, tæt forbundne, hvilket skulle resultere i en forenklet arbejdsgang. Det nuværende forstanderkontor tænkes indrettet til lærerværelse (som det har været tidligere), og forretningsførerens kontor til lærerbibliotek og arbejdsrum. På kontorgangen bliver der således (i det gamle kontor) mulighed for indretning af et rum til elevernes disposition samt et elevværelse mere.

Vort næste projekt - som endnu ikke er ansøgt - er nedrivning af den gamle garage/værkstedsbygning og en nybygning af et tidssvarende værksted med omklædningsfaciliteter og frokoststue til de praktiske medarbejdere. Bygningen projekteres med 1. sal, hvor der kunne være wwighed for at indrette lokaler f.eks. til elevernes værkstedsfag, fotolære o. lign. Endelig har vi planer om klasselokaler, aktivitetsrum for elever samt en hal mere.

Det er rart at have ønsker for fremtiden - og vi håber blot, de vil kunne realiseres indenfor en overskuelig årrække.

Arbejdet i skolens forretningsudvalg har i år været præget af et par nøglesager. Skolens nye vedtægter kunne først godkendes på et nyindkaldt repræsentantskabsmøde i april måned, idet der manglede 5 repræsentanter ved det ordinære møde til, at vedtægterne kunne godkendes. Undervisningsministeriet, der endelig skulle godkende vedtægterne, fremkom med så mange ændringer, at forretningsudvalget finder det rigtigt at forelægge vedtægterne igen på det kommende repræsentantskabsmøde den 31. marts 1984.

Der må så allerede her appelleres til repræsentanterne om at møde frem denne gang, så det ikke igen skal blive nødvendigt at indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde. En anden sag, der har optaget forretningsudvalget, er driften af Kursuscentret, der jo nu er forpagtet af skolen. Underskud og et budgetteret underskud på driften er i skrivende stund ikke afklaret mellem skolen og Dansk Idræts-Forbund, det sker forhåbentlig snart. Hans Erik Jensen, skolens formand og medlem af forretningsudvalget siden 1970, ønskede at trække sig tilbage på årets repræsentantskabsmøde. Skolen står i stor taknemmelighedsgæld til Hans Erik Jensen for disse mange års aldrig svigtende interesse og arbejde for Den jyske Idrætsskole.

Flemming Kristensen fra Horsens (JBU) afløste Hans Erik Jensen i forretningsudvalget, og Inger Engberg blev valgt til ny formand.

Kursusvirksomheden:

Er nærmere beskrevet af Knud Thomassen. Jeg har forsøgt i dette år at være så meget som muligt på skolen i kursustiden. Det har betydet god kontakt til de mange kursusledere og arrangører. Som jeg oplever det, er der stor tilfredshed med Den jyske Idrætsskole som kursussted. Dette ikke mindst takket være den dygtige medarbejderstab, der har formået at omstille sig og yde den service overfor kursus, der har bevirket, at man gerne vender tilbage hertil.

Som omtalt tidligere er vort problem med hensyn til kursus, at Kursuscentret på hverdage i stor udstrækning står ubenyttet hen. Med brochurer og personlige kontakter til potentielle kunder kan der alle rede nu spores en vis optimisme. Kursus tilrettelægges ikke fra dag til dag, men på langt sigt. Mødevirksomheden i vores lokaler er allerede steget betydeligt. Dansk Idræts-Forbunds Vejle Amts kreds har fået indrettet et kontor i Kursuscentret. Vi byder dem hjerteligt velkomne til et tættere samarbejde.

Mange ting kunne fremhæves i denne beretning om begivenheder, planer og opgaver i den daglige virksomhed på Den jyske Idrætsskole. Travlhed, aktivitet, glade elever, konstruktive medarbejdere, debatter, møder, bestemmelser, cirkulærer, skriverier, tilmeldelser, udmeldelser, regnskaber, gæster, kursister, telefonsamtaler, brochurer, annoncer, skoleplaner osv. Det er en blandet landhandel - alene kan det ikke klares - flere løfter med - og til disse bringes hermed en STOR TAK!!

Tage Benjaminsen