Højskolevirksomheden 1990

9 minutters læsning

Staten skal spare. Det gør højskolerne også. Man kan altid drøfte fordelingspolitikken og sluttelig også drøfte, hvad samfundet i grunden vil med de danske folkehøjskoler. Vi har en rodfæstet tradition for, at dette pædagogiske eksperiment, som er det eneste større, Danmark har lavet, eksisterer dels ved stædige højskolefolks tro på sagen dels ved nogle folketingspolitikers bevågenhed. Det sidste er ikke nogen lov, men alene grundet i vor skoleforms nytte. Logisk må skolernes frihed øges i takt med, at de i stigende grad bliver selvfinansierende. På en række områder så jeg gerne, at direktoratets begrænsninger af friheden, blev fjernet. Jeg tænker bl.a. på betingelserne for godkendelse af de korte kurser. Tiden er måske moden til, at den gamle lov erstattes af folkehøjskolernes egen lov?

Dette efterår offentliggjordes flere undersøgelser af danskernes hverdage, danskernes holdningsskift til væsentlige livsforhold. Et af resultaterne peger på vor tiltagende individualisme. Det slås bl.a. fast, at vi ønsker et valg i individuel frihed. Disse tilkendegivelser har DJI de seneste år klart kunnet spore. Vore unge ved på mange områder, hvad de vil. De ønsker et fagligt kompetent modspil og klare undervisertilkendegivelser, man kan spille bold op imod. Den farlige »pas dig selv« holdning ser vi, men er også i stand til gennem vort lederarbejde et ryk ke denimere social forpligtende retning. Idrættens indlysende praktiske nødvendighed for teambuilding bidrager hertil.

Den jyske Idrætsskole er i beskedent omfang gået ind i forlagsvirksomheden. DJI udsendte i november sin første bogpublikation på vort forlag »On Side«. Når vi mener at der akkumuleret så meget og så kvalitativt god viden at det bør fortælles til andre, vil vi udsende det på vort forlag. Arne Rahbek, der leder Idræts- og Sportsmuseet har barslet med en bog om idrætspioneren Holger Nielsen. Bogen forhandles via skolen, men kan også rekvireres gennem boghandlerne.

Den jyske Idrætsskole deltog i landsstævnet i Horsens med et volleyballhold og skolens gymnastikhold. Sidstnævnte hold havde videreudviklet et repertoire fra deres optræden i Musikhuset sidste år. Det blev en meget fornem opvisning – i visse tilfælde en professionel fremtræden. Alice og Jytte samt alle deltagende elever skal have skolens største kompliment for deres arbejde.

Det lange kursus

Linieperiodens idræt 1 og 2 (disciplinorienteret og områdeorienteret) dækker elevernes ønsker og dækker skolens forventninger til udviklingen af en moderne idrætsleder. Eleverne tilkendegiver dog, at de godt kunne ønske sig lidt mere tid til denne fordybningsproces. Vi har både indenfor det specifik disciplinorienterede som det brede idræts område haft stort udbytte af to studieuger. Idrætspsykologien , idræts sociologien og idrætsfysiologien er gode fagområder, hvor vi fremover skal udnytte alle lærerressourcer.

Statens nedskæring af tilskudsberettigede timer kan betyde et fald i idrætstimer. Eleverne bifaldt forslaget om at øge dette antal ved at lave obligatoriske selvstyrede timer, hvor de elever, der havde boldspil som liniefag underviste de andre i lidt boldspil og omvendt som et 3-fag. Dette prøver vi i 1991. Emneundervisningen har lidt under identitetsforvirring. Vi har taget konsekvensen og betegnet dem som studiekredse, hvor Jørn Richter er den pædagogiske dynamo. Vi oplever alle, at her er der en undervisningsform, der kan være velegnet til at samle de unges bud på nye værdinormer for dette samfund. På samme må de skal Hans Lauge tilføre valgfagsområdet ny inspiration. Dette fag område er vellidt af eleverne og er yderst central som udtryksmiddel på en skole, der ønsker, at ytre sig nuanceret.

Grundperioden med dens mangfoldighed af muligheder, som alle skal have, bliver let kalejdoskopisk og vanskelig at få styr på for elever ne. Vi vil det hele med dem alle. Det er et spørgsmål om grundperioden ikke trænger til en ny ide og dermed ny struktur.

På denne vinterskole har vi indført faget »optræning«, hvor der systematisk trænes og redegøres for de metoder, der kan bevirke en nedsættelse af overbelastningsskader og ulykker. Dette skal ses i relation til et samarbejde med Vejle Amt, som de næste 2 år iværksætter et meget stort forsøg med intervention i træningen, for at bringe det store idrætsskadetal ned. Vor endnu ikke opgjorte erfaring tyder dog på, at hensigten med dette fag, er opnået.

Nu er forsøget med at have et »elite«-hold. Begrundet dels i mange ønsker om skemaflytninger, frihed men også begrundet i de mange elitefolks stringente ønsker og behov, har bestyrelsen givet lov til i forsøg at samle disse folk på et enkelt hold. Det bliver naturligvis spændende at opveje fordele og ulemper, inden endelig beslutning om dets fremtid afgøres. Nyt på grundperioden i dette efterår er vor fælles morgensamling. Den har uden mislyde fungeret optimalt. Kommunikationen er stærkt forbedret, og elevernes ønske om fælles samtidig start på dagen er indfriet.

Det korte kursus

Fuld hus!

Mens mange højskoler havde en del aflysninger af deres korte kurser, var vi i den lykkelige situation, at alle vore kurser gennemførtes og med et deltagerantal, der svarede til det budgetterede. Den faglige kompetence er usvækket høj og skabt i et miljø af livsbekræftende glæde. En nyskabelse var en 4 uger sommerhøjskole i den periode, hvor skolen og den omgivende natur fremtræder utrolig skønt. Indholdet blev derfor præget af bøgeskov og vand. Vort ønske om relevant sejlads kunne her indfries. Som følge af mange års innovation inden for friluftsliv gav kulturministeriet DJI en del penge til at gennemføre et projekt » Kystkultur«. Dette gennemførers i 1991.

Personale Ingebjørg Sandøy sluttede et 10-årigt højskoleliv på DJI denne sommer. Ingebjørg har øvet en væsentlig betydning på skolen med sin store indfølingsevne for den enkelte elev og med sin interesse for den sarte natur været et fornemt modspil mod en tiltagende teknokratisk tendens i højskolen.

Jytte Poulsen valgte ved sin orlovsperiodes afslutning at vende tilbage til gymnasieskolen. Jytte var ansat i 3 år på DJI og nåede i denne korte årrække med sin sensitivitet at sætte sit præg på vor opfattelse af det brede gymnastikbegreb.

Hun satte endvidere dynamik i vore bestræbelser på at etablere et gymnastikhold på DJI.

DJI vil gerne takke begge for et meget stort og inspirerende arbejde.

Nyansat er i stedet højskolelærer Helle Storm, der skal tilføre vor gymnastiklinie nye dimensioner. Helle har højskoleerfaring, samt erfaring fra en organiserede foreningsidræt. Den jyske Idrætsskole glæder sig til et samarbejde og håber på, at vore fysiske og mentale rammer kan blive grobund for et spændende højskolearbejde.

Midlertidig ansat er amerikaneren Robert Friedrich, som har fået til opgave at udvikle basketball på DJI. Robert er uddannet fra et amerikansk universitet, dansk gift og taler et meningsfuldt dansk. Det er i tråd med skolens ønske om at vende sig til det internationale undervisningsmiljø, at vi påtænker at ansætte en »fremmede. Højskolen har brug for nye vinde.

Kaj Møller afgik ved døden i oktober måned. Kaj blev bisat på den kirkegård, hvor skolens første forstander ligger begravet. Den person, som fik Kaj til Vejle. Kaj var den nøjsommelige arbejdsbi på DJI. Mange stadig eksisterende ydre forhold bærer Kajs mærke.

Udvidelser let forbilledligt samarbejde med Team Danmark lykkedes det i august at færdiggøre og indvie Danmarks første kunstgræsbane. Med denne nyskabelse, som er en ny type idrætslokale, er det eksempelvis muligt året rundt at spille fodbold på DJI. De elever, der vælger fodbold, er nu ikke mere henvist til at løbe i skoven på dage, hvor vejret ikke tilla der spil på naturgræsbaner.

Dette ministadion med tilskuerpladser har allerede vist sin store berettigelse og indfriet de ønsker og behov, vi tilkendegav overfor de bevilgende instanser. Hertil kommer, at en ny facilitet ofte danner grobund for nye aktiviteter. Vi har her lavet en 200 m. rundbane, således kursister og elever vil kunne træne og teste sig på denne rundbane. Vi forventer også, at eliteidrætsfolk i vinterperioden ønsker at træne her i stedet for at tage til udlandet. Banen er snefri-sikker. Samtidig med at vi vendte op og ned på flere hundrede kubikmeter jord, fik vi en ny og stærk forbedret »højbane«. Den skal slå rødder til sommeren 1991 men vil da fremtræde med et fint turftæppe, der kan tilgodese selv de største fodboldkrav. Den jyske Idrætsskole lever herved for første gang op til acceptable banekrav. Rundbanen omkring »Wembley« var utidssvarende. Vi ville gerne forsyne den med kunststof, men økonomien tillod det ikke. I stedet blev den drænet ordentlig og forsynet med ny grusbelægning. Den fremtræder meget smuk og er en udmærket træningsbane for alle. Eleverne må stadig benytte sig at det fornemme tilbud fra Vejle Kommune om at bruge kunstbanerne på Vejle Stadion.

I februar måned tog vi beslutningen om at ændre foredragssalen til ny spisesal. Vi gav en indretningsarkitekt frie hænder og resultatet blev et lyst, venligt og meget funktionelt lokale, der ved sammenlægningen med den gamle spisesal, der også blev renoveret, har betydet, at vi gnidningsløst kan bespise 180 personer på én gang. Dette har givet et selvskabt problem. Vi må nu accelererede vore bestræbelser på at få en foredragssal, der desuden skal kunne anvendes til teatersal for vore thaliske drømme. Det er vor hensigt at få den etableret til vor 50 års fødselsdag. Det bliver svært, men vel ikke helt umuligt.

I årsskriftet 1989 vistes billeder af Knud Nellemoes skulpturer. Én af disse fik vi foræret af Statens Kunstfond - Boldspilgruppe. Den er opstillet inden for hovedindgangen.

Idrætsmuseum Museet har udarbejdet en vandreudstilling til bibliotekerne med titlen »Dansk fodbold gennem 100 år«. Denne udstilling har foreløbig væ ret i 17 danske byer. Der er etableret en permanent fodboldhistorisk udstilling på DJI.

Museet har desuden udarbejdet en cykelhistorisk udstilling på Vejle Museum med titlen »Cyklen til Sport – Arbejde — Fritid«,

Der er udgivet en biografi om en af de største danske idrætspionerer i dansk idræt: Holger Nielsen.

Der er desuden påbegyndt en registrering af Idræts- og Sportsmuseets billedsamling og arkivalier.

Idræts- og Sportsmuseet har gennem nogle år vist sin berettigelse i praksis. Vi har derfor formaliseret arbejdet med en bestyrelse, der skal drage omsorg for at få gjort det permanent. Kursusvirksomheden Den jyske Idrætsskole indgik i 1990 en samarbejdsaftale med Dansk Hockey Union om etablering af et regionalcenter i KC. Det var endnu en spændende samarbejdspartner. Dansk Golfunion udstrakte deres hovedcenter til også at omfatte kursuscentret. Indendørs træning og de teoretiske konferencer skal foregå hos os, mens udendørstræningen fortsat skal ske på det smukke anlæg ved Munkebjerg.

Dansk Idræt-Forbund har omstruktureret deres konsulenttjeneste, hvor sydregionen nu har kontor i kursuscentret. Kursusvirksomheden i idrættens store hovedorganisationer er inde i en voldsom udvikling. Det er mit håb, at vor centrale geografiske placering gør det attraktivt at placere kurser her. Vi har vist evne til at huse de mange idrætslige og ikke-idrætslige kurser. Vor kapacitet er måske for lille. Udvalget mellem DIF, Team Danmark og DJI arbejder fortsat på en mulig udvidelse af kursusfløjen. Jeg vil i øvrigt henvise til kursusinspektør Ulrik Lauridsens beskrivelse.

Et stort arbejde er dygtigt afsluttet. Jeg takker enhver ansat for konstruktivt arbejde på Den jyske Idrætsskole i Vejle.

Jeg takker endvidere enhver, der har frekventeret dette skønne sted og ønsker alle en god jul og et godt nytår og håber på gensyn.

Midt i Danmark
midt i den smukkeste natur og
i centrum af dansk idrætsliv

Ole Worm