Indvielsesfesten

10 minutters læsning

Sommersolen og Danmarks konge kappedes om at kaste glans over Den jyske Idrætsskoles indvielse. Kongen ankom præcis kl. 14, og efter at være blevet ført til sin plads i idrætshallen blev kongen budt velkommen af bestyrelsens formand, borgmester Willy Sørensen, Vejle.

Deres Majestæt

Det er for Den jyske Idrætsskole en stor ære og en særlig glæde at byde Deres Majestæt hjertelig velkommen til den indvielsesfest, der i dag afholdes i anledning af skolens færdiggørelse. Vi ved alle, at Deres Majestæt omfatter alt, hvad der h med idræt at gøre, med levende interesse. Vi er derfor nemlige for Deres Majestæts nærværelse på denne s dag for Den jyske Idrætsskole, hvor resultatet af որ, ihærdige og årelange anstrengelser er fuldbyrdet til det synes vi, Smukke og gode resultat, vi i dag præsentere Bygninger og anlæg er kun det foreløbige mål. der er stillet. Det endelige mål er uddannelse af gode idrætsledere med alle de egenskaber, der hører med hertil, og med de høje mål at befordre sundhed og retsind i de kommende slægter i vort land. Vi ved, at denne målsætning er i overensstemmelse med Deres Majestæts ønsker for den danske ungdom, og vi Opfatter Deres Majestæts deltagelse i denne indvielsesfest som et levende ønske om at befordre en sådan udvikling. Den jyske Idrætsskole takker på det hjerteligste Deres Majestæt for deltagelsen i dag, og jeg ønsker som et udtryk herfor, at alle vi, der er samlet her, forenes i et nifoldigt leve for vor konge.

Derefter bød borgmesteren den øvrige forsamling velkommen og gav Ordet til skolens næstformand, ekspeditionschef Otto Lassen, der på byggeudvalgets vegne redegjorde for byggesagen; takkede håndværkere, ingeniører og arkitekter og overdrog byggeriet til skolens bestyrelse med disse ord:

Vi takker for den tillid, man har vist os ved at lade os arbejde med denne interessante opgave. Vi glæder os over at vor stædighed og tro på sagens rigtighed omsider har givet et resultat; men denne vor tro og stædighed hænger nøje sammen med Svend Aage Thomsens ideelle tanker, og derfor har overdragelsen et videre perspektiv. Skolen rejst til gavn for dansk idræt, og vi håber, at denne må finde et hjem og et samlingssted her, og at skolen herigennem i virkeligheden er skænket og overdraget til dansk idræt.

Dansk Idræts-Forbunds formand, landsretssagfører Leo Frederiksen, holdt derefter en meget smuk indvielsestale.

Efter at have omtalt de store vanskeligheder, der var gået forud, de mange forhandlinger mellem Idrætsforbundet og skolens bestyrelse og Vejle kommune, der til sidst gav det positive resultat, at midlerne til skolens udvidelse blev bragt tilveje, udtalte Leo Frederiksen:

Nu står vi så her, hvor arbejdet er færdigt, og hvor vi kan indvie skolen. Jeg vil gerne have lov til at sige, at dette kun er afslutningen på et vist stadium på vejen. Nu har man skabt skolen, men der står tilbage en endnu Vigtigere Opgave, den at drive Skolen. I morgen er det hverdag for skolen igen, og også i det arbejde bliver der brug for alle gode kræfter. Det står også til ungdommen at udnytte de gode forhold, der er skabt for den på denne nye skole. Her kan skolearbejdet foregå under de bedste betingelser, og her kan idrætsledere og instruktører dygtiggøre sig, udvide deres kundskaber til glæde for sig selv og til gavn for dansk idræt. De aktive skal have deres hjem her, også den danske elite. De står ikke rekordjageri på skolens program, men vi mener at der her kan skabes den rigtige idrætsånd, der er så vigtigt et led i den idrætslige opdragelse. Med sigte på de olympiske lege i Rom 1960 vil vi benytte skolen her, og det kunne være morsomt, om vi fra Rom kunne komme hjem med gode idrætslige resultater.

Leo Frederiksen sluttede:

Men idrættens og ungdom. mens interesse for skolen vil ikke være nok til at skabe succes, hertil kræves også en ansvarsbevidst og vågen ledelse. Jeg vil på Dansk Idræts-Forbunds vegne udtrykke ønsket om, at det må lykkes dig, – Svend Aage Thomsen, – og dine medarbejdere i skolens dagligdag, at løse den store opgave, der er betroet jer. Sørg for, som det hedder i skolens formålsparagraf, at være åben for enhver sund, åndelig påvirkning og udbred med dette som grundlag i videst mulige kredse kendskab til idrætten og forståelsen af idrættens mission som opdragende samfundsfaktor. Gør I det, så har I løst jeres opgave til gavn for den danske ungdom. Med ønsket om, at dette håb må gå i opfyldelse, indvier jeg hermed nybygningen.

Sommerpigerne sang derefter en kantate, og Birte Thomsen læste derefter nydeligt og stemningsfuldt en prolog forfattet af Iærer A. C. Christen Sen.

Som repræsentant for undervisningsministeriet talte statskonsulent for ungdomsundervisningen, dr. phil. Roar Skovmand.

Han bragte en hilsen fra undervisningsminister Jørgen Jørgensen og ministeriets embedsmænd, derimellem kommitteret fru Thorkil Hansen, der har ydet skolen så megen værdifuld hjælp. Roar Skovmand udtalte sin beundring for den nye skole og tilføjede:

Det er godt og vel, at bygningerne er tidssvarende og smukke, men det afgørende hvad der sker i disse bygninger. Kultur og idræt skal høre sammen som i det gamle Grækenland, hvorfra nutidens idræt har hentet så mange værdifulde impulser. Idrætshøjskolens fornemste opgave er at give sine elever et fond af goder, som de kan tære på i de strenge tider; derfor vil jeg ønske for denne skole, at dette afgørende, som finder sted i arbejde med eleverne i den indre gerning, vil svare til den smukke ydre ramme.«

Kontorchef F. Martensen-Larsen, indenrigsministeriet, Omtalte de store problemer Omkring ungdommens fritid og udtalte sin store beundring for det arbejde, som Dansk Idræts-Forbund gør, for at ungdommens fritidsproblemer løses på en god og sund måde.

Vigtigt er det at have en god ramme omkring Uddannelsen af de ledere, der skal stå for udviklingen indenfor dansk idræt.

Det er mit håb, at skolen her må kunne komme til stå som et symbol på de tre begreber, der præger dansk idræt i dag.

Ungdom - leg - skønhed! Jeg ønsker, at den idrætslige leg. den idræt, der ndelukkende for at Opna tilfredsstillelsen Ved at legemet yde sit bedste, stedse Vil kunne forbinde begrebet – dansk ungdom på den ene side og skønhed pä den anden side.

Tale til kongens besøg i 1958
Tale til kongens besøg i 1958. Hvis du kender vedkommende på talerskolen, så brug endelig kommentarerne. Affotograferet fra årsskriftet fra 1958.

Derefter viste Sommerpigerne gymnastik, 98 så talte Hans Majestæt Kongen:

Jeg vil også gerne bringe Den jyske Idrætsskole i Vejle min hjerteligste lykønskning i anledning af indvielsen Først og fremmest synes jeg, at dagen er Svend Aage Thomsens; det er hans og hans families energi 08 urokkelige tro på den opgave, han i sin tid stillede sig, der i dag er forvandlet til Den jyske Idrætsskole. Måtte denne skole blive til gavn for dansk idræt Og til aere for Danmark. Jeg foreslår her — for at give alle mine bedste Ønsker med på vejen – at vi råber et trefoldigt leve for Den jyske Idrætsskole.

Så gjaldede hurraråbene under idrætshallens tag, og nu var det Svend Aage Thomsen, der skulle sige noget.

Deres Majestæt. Jeg er glad Og rørt over, at De Ville tage Ordet og bringe nogle gode ønsker for Skolen. I dag er det fest, en fest, som vi både har gruet for og glædet os til. Deres Majestæt skulle komme; kunne vi klare alt det store, der skulle ske. Vi håber, vi kan klare det hele sådan, at man bagefter kan sige, at vi klarede det godt. Der kommer en hverdag i morgen, det er i hverdagen, arbejdet skal gøres. Måtte vi der har fået så Mange gode ønsker med på vejen, få kræfter til at gøre et virkeligt godt og dygtigt stykke arbejde for dansk Ungdom. Tak Deres Majestæt – tak allesammen!

Så pænt, som Ordene skrevet står, blev de ikke sagt, dertil var Svend Aage Thomsen for bevæget.

Kongen på rundvisning på Den Jyske Idrætsskole
Kongen på rundvisning på Den Jyske Idrætsskole. Affotograferet fra årsskriftet fra 1958.

Borgmesteren sluttede med en tak til alle sider, og derpå beså kongen hele skolen og endte oppe hos forstanderen hvor der var et hyggeligt og tvangfrit samvær med kongen. Da der var taget afsked med kongen, blev der tid til at slappe af et øjeblik, før festen fortsatte ved kaffebordene i idrætshallen.

Mens kaffebordene blev dækket, beså de mange gæster skolen og idrætsanlæggene, hvor unge mænd og kvinder tumlede sig med idræt, boldspil og svømning.

Der var rettet an til det største kaffebord i skolens historie. 1000 mennesker samledes i den festligt smykkede hal. Det er umuligt her at gengive den stemning, der var tilstede. Det er også umuligt at nævne de mange taler. Der blev bragt hilsener, gaver og gode ønsker fra idrætsforbund Og foreninger. Også de nordiske landes idrætsorganisationer Og foreningen Norden bragte hilsener, Kontorchef F. Martensen-Larsen overrakte skolen en check på 10.000 kr. fra indenrigsministeriet til skolens udsmykning.

Bestyrelsens formand, borgmester Willy Sørensen, og Svend Aage Thomsen fik overrakt Dansk Idræts-Forbunds hæderstegn i guld.

Borgmester Willy Sørensen sluttede festen.

Kære gæster. En stor og begivenhedsrig dag er nu ved at være slut for Den jyske Idrætsskole. Jeg skal ikke forlænge den lange række af taler, der allerede er holdt; men jeg vil dog gerne som bestyrelsens formand bringe en afsluttende tak til de mange, der har haft ordet, og for de mange gaver, vi har fået.

Svend Aage Thomsen og jeg siger tak til Dansk IdrætsForbund for guldnålen, vi forstår at værdsætte det, der ligger bagved, og de forpligtelser, der følger med.

Vi har jo nogle gange måttet slide trapper i Vester Voldgade, og vi kom der altid, når vi var længst nede, vi blev altid godt modtaget, og hjælpen fik vi, og det skal du, Leo Frederiksen, have en stor tak for. Det er i grunden vemodigt, at vi ikke længere skal derover, der var så hyggeligt hos jer; men vi kommer nu nok alligevel.

Dernæst vil jeg gerne rette en almindelig tak til alle, til de ministerier og de mange embedsmænd, vi har måttet fortrædige, mens hele denne sag stod på. Vi har jo måttet mase på, og vi har vist ikke altid vist vor helt pæne side udad, men må vi så i dag kvittere med vor taknemlighed. Vi vil også gerne rette en tak til de pengeinstitutter, der har hjulpet os, og til alle de øvrige, der på en eller anden måde har været os behjælpelige.

Og så vil jeg gerne som formand rette en tak til Svend Aage Thomsen som forstander, til arkitekt, ingeniør, til sagfører og til hvem, vi har haft med at gøre under byggeriet. Jeg vil gerne takke bestyrelsens næstformand for godt medarbejderskab, du har måttet trække et stort læs og et tungt læs, Otto Lassen, trods det, du er en lige så optaget mand, som jeg selv, men tak for den tid, der gik.

Og til dig, Svend Aage Thomsen, din kone og din familie. Tak for de hyggelige stunder, hvor vi skiftevis strålede som små sole, og til andre tider var grebet af det dybeste mismod. Nu er alt dette overstået, og skolen står med sine bygninger og anlæg, og nu er det din tur, Svend Aage Thomsen, til rigtigt at tage fat. Du har slidt godt i det indtil nu og ansvaret mangedoblet i forhoId til det, der har været. Vi vil fra bestyrelsens side ønske dig al mulig lykke og held. Vi stoler på dig, vi tror på dig, du skal forvente støtte og medhjælp fra alle de, der er samlet til denne indvielsesfest, det kan du være overbevist om. Vi tror og stoler på, at sådan som skolen har fået den rigtige ramme, sådan har den også fremover den rigtige ånd.

Lad os alle huske, at denne skole ikke er skabt af en enkelt mand eller en lille håndfuld mennesker, men det er det danske samfund som sådan, der har rejst denne skole. Over for dette samfund er vi alle forpligtede, og Svend Aage Thomsen vil som forstander have de største forpligtelser.

Jeg synes, det kunne være en værdig afslutning på denne festlige sammenkomst, at vi forener os i et leve for det land, vi alle er medborgere i. Dette skønne land, som i dag har vist sig fra sin allersmukkeste side, og som har tegnet sig sådan, som vi allerhelst ønsker vort land. Med et sommerligt landskab, med or folkelige konge på besøg her, hvor en folkeopgave er blevet løst.

Sådan er Danmark, og sådan ønsker vi, Danmark skal være.

Endnu engang tonede hurraråbene, før de mange gæster forlod skolen.

Og vi andre sad tilbage med taknemmelighed i sindet for, hvad vi havde oplevet.

Kongebilen foran den Jyske Idrætsskole
Kongebilen foran Den Jyske Idrætsskole. Affotograferet fra årsskriftet fra 1958.

Skrevet af Thormod Petersen. Bragt i Den Jyske Idrætsskoles årsskrift 1958