I denne 5 års periode er der målrettet arbejdet på at bringe skolerne så langt som muligt, især i forhold til elevrekruttering, kvaliteten af vores pædagogiske og praktiske arbejde, samt skolens faciliteter generelt.

Væsentlige punkter ift. strategien

Særlige resultater under perioden med strategi 2017

 • Den økonomiske situation er styrket yderligere, således vi udefra vurderes til at have en sund og stærk økonomi.
 • Vores faciliteter er forbedret væsentlig til glæde for elever og medarbejdere.
 • Der er skabt en stærk balance i størrelsen på de to skoler, som er meget sjældent på de andre kombiskoler.
 • Det produkt, der leveres på skolerne, er meget attraktivt og forbedres løbende.

Videreførelse af turn-around strategi fra 2010-2012

Indgangen til denne strategi var væsentlig anderledes end til den foregående strategi. Arbejdet omkring udviklingen af strategien foregik i løbet af 2012. Med øget involvering af medarbejdere og bestyrelse var processen bredere, selvom det må siges at være en proces klart styret af Ledelsesteamet (LT). I LT overtog Søren Stein Brinck i foråret 2012 stillingen som forretningsfører - og der var tilknyttet en ekstern konsulent, Ole Knokgaard, til processen.

Målet var at etablere en strategi som både indeholdt elementerne fra den netop afsluttede strategi, men også udvidede feltet og satte en retning på en bredere del af skolernes virke. Nøgleordene for processen bag strategien var prioritering og inddragelse af personale og bagland. Arbejdet med strategien skabte muligheder for eftertænksomhed.

 • Hvor vil vi gerne hen?
 • Hvordan skal vores skoler se ud?
 • Og hvad skal vi levere?

Udlev Drømmen - organiserende ide

Igennem processen arbejdes der med at beskrive den organiserende idé bag skolerne. Med udgangspunkt i en del analysearbejde, inddragelse og overvejelser, blev skolens organiserende idé: Udlev Drømmen.

I strategien medfølges det af følgende sætninger.

Eleverne kommer til VIH og VIES for at afprøve sig selv med henblik på at skabe, styrke eller udleve deres drømme. Skolerne skal tilbyde en ramme, der kan give elevernes drømme vinger.

Denne organiserende idé for fremtiden, fandt vi i god tråd på det historiske fundament som vi bygger på med tusindvis af elever og kursister, der har haft muligheden for at udleve deres drømme på skolen. Ja, faktisk helt tilbage til skolens oprindelse hvor skolens grundlægger Svend Aage Thomsen udlevede sin drøm, da han skabe Idrætsskolen i Nørreskoven.

Stedet skal fungere som en “livets øveplads”, levere udfordringer og erfaringer, som giver eleverne mulighed for at skabe, styrke og udleve deres drømme.

I forhold til visionen blev der arbejdet i retning af en ambitiøs og kompetitiv vision som rakte frem i tiden. De elementer som havde særligt fokus tog naturligt afsæt i nogle af de væsentligste elementer i strategien fra 2010 - 2012.

Renovering og vedligehold af bygningsmassen, samt ønsket om tilpasning af faciliteterne til ca. 200 elever gjorde, at dette område var fik et helt naturligt fokus. Med dette fokus var en underforstået fokus på at sikre midler dertil, primært via klar prioritering af driften. Der var stadig ikke gunstige vilkår for at optage langsigtede lån. Med udgangspunkt i de udfordringer, der havde været for elevrekruttering på højskolen, var det en selvfølge, at vi aldrig måtte undervurdere betydningen af at have elever nok på de lange højskoleforløb. Det ophold vi skaber for eleverne er selve meningen er vores eksistensgrundlag, og derfor fokuserede vi på at sikre og styrke kvaliteten på vores de to skoler.

Samlet blev visionen for strategi 2017 at vi vil være:

Danmarks bedste idrætsskole

Målt på kvalitet, faciliteter og søgning.

Vi vil være de bedste på markedet, når det gælder om at give elevernes drømme vinger. I den sammenhæng udvalgte vi nedenstående elementer, som vi ville fokusere på for at gøre vores skoler unikke.

 • Dedikerede medarbejdere; skolen skal være kendt for motiverede og motiverende medarbejdere, der agerer som rollemodeller. Nærvær og nærhed skal være nøgleord for et unikt fællesskab på skolen.
 • Fleksibilitet; vi skal tilbyde en bred vifte af fag og idrætsmuligheder. Vi bestræber os på at udvise en høj grad af fleksibilitet i ønsket om at skabe, styrke og udleve deres drøm.
 • Høj faglighed; Underviserne som alle er højt kvalitficerede arbejder teambaseret, så alle har samarbejdsrelationer på tværs af fag.
 • Faciliteter; skabe unikke faciliteter, der giver den bedste mulighed for at understøtte elevernes drømme.
 • Beliggenhed; kontakten til nærområdet skal udbygges.

Tanken var at vi gennem fortsat fokus på ansvarlig økonomistyring og velovervejet planlægning, kunne prioritere midlerne, således at vi både kunne sikre vækst i elevtallet, afsætte midler til forbedring af faciliteterne og udvikle kvaliteten af det som leveres til elevholdene. For at sikre fokus på de væsentligste indsatsområder blev udarbejdet 6 handleplaner.

 1. Økonomi og vækst
 2. Faciliteter og nybygning
 3. “Vi vil noget med nogen”
 4. Medarbejdere
 5. Kundetilfredshed
 6. Placering

Hvordan gik det?

Som afslutning af strategi 2017 var konklusionen med den eksterne konsulents ord, at strategien var “udlevet i særlig høj grad”. Noget er mere enkelt at måle og flere af elementerne hænger naturligt sammen i forhold til at udleve af intentionerne i strategien.

I forhold til søgningen, så har begge skoler oplevet en fremgang.

 • For efterskolen er det fortsat sengekapaciteten som afgør hvor mange der optaget til hvert skoleår. Årselevtallet på VIES er gået fra 152 til 172.

 • Højskolens lange kurser har overtaget flere senge fra kursuscenteret løbende over strategiperioden. I 2013 var årselevtallet 120 mod 135 i 2017.

 • Den samlede omsætning steg fra 48,6 mio. Kr. til 57,3 mio kr., mens overskudsgraden i hele perioden levede op til forventningen 5 % i overskud af omsætningen.

Med en styrket omsætning, klare prioriteringer og forbedret likviditet har det været muligt at efterleve de fleste af mange ønsker i forhold til faciliteter.

 • Der er over de 5 år ca. brugt 55 mio. kr. til renovering og nybyggeri. Næsten hele skolen har fået gavn af dette. Der er kommet nye tage, vinduer, gulv i træningssalen, alle værelser på VIES og 2 de ældste værelser på VIH er renoveret. Der er kommet nye møbler m.m. i spisesal, varme- og lysforhold, gangene osv. Af nybygninger er det mest synlige nok Center for Test, Sundhed og Læring mellem hallen og gymnastiksalen, samt den nye kunstgræsbane med tilhørende atletik løbebane.

I forhold til kvaliteten så arbejdes der løbende på at forbedre vores kundetilfredshed. Skolernes evalueringer er gode og giver retning for nye potentielle forbedringer. Et godt pejlemærke for skolerne er den øgede tilstrømning af elever, der har hørt om skolerne via tidligere elever. Bedre markedsføring findes ikke og sådan er der god sammenhæng mellem søgning, faciliteter og kvalitet.