Det er lykkes at modernisere organisationen af Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole ved at strukturere repræsentantskabet og bestyrelsen på en ny måde, som gør skolen mere dynamisk, manøvredygtig og rustet til fremtiden.

Ændringen af vedtægterne blev stemt igennem af det eksisterende repræsentantskab på mødet 21. april 2018. Meget symptomatisk for det eksisterende repræsentantskab var mødet lagt i kursisthavestuen i stedet for Globen, da fremmødet ikke nødvendiggjorde så meget plads. Ændringsforslaget til vedtægterne blev stemt igennem uden dramatik - og alle der har lagt et arbejde i repræsentantskabet indtil nu blev takket for deres indsats.

Vedtægterne pr. 21. april 2018 afløser vedtægtsændringer fra 29. april 2011, som er godkendt i Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen den 15. september 2011.

Den fremtidige opbygning af organisationen

I fremtiden består skolens ledelse således af et repræsentantskab med 11-15 medlemmer. På repræsentantskabsmøderne deltager tre medarbejderrepræsentanter - en fra efterskolen, en fra højskolen og en fra det teknisk-administrative personale. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. På bestyrelsesmøderne kan medarbejderrepræsentanter indkaldes, hvis det er nødvendigt. Det er repræsentantskabet der ansætter til ledelsesteamet for skolerne, som mindst skal bestå af forstandere til højskolen og efterskolen, men som i dag også tæller forretningsudvikleren.

Repræsentantsskabets arbejdsopgaver

 • Repræsentantskabet skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.
 • Forstandere og evt. øvrige personer i skolens ledelsesteam ansættes og afskediges af repræsentantskabet.
 • Vælger bestyrelsen
 • Træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • Godkender langsigtede strategiplaner
 • Fastsætter elevbetalingen for højskolen og for efterskolen
 • Godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus

Bestyrelsens arbejdsopgaver

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor det relevante ministerie. Det påhviler bestyrelsen at påse, at reglerne i love og bekendtgørelser mv. for folkehøjskoler og efterskoler overholdes, samt at Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole ledes i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsen har pligt til at give det relevante ministerie meddelelse om Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles nedlæggelse.

 • Forbereder og indstiller punkter til møderne i repræsentantskabet
 • Godkender ansættelse og afskedigelse af lærere og mellemledere efter indstilling fra forstanderne
 • Holder to årlige udviklingssamtaler med ledelsesteamets medlemmer
 • Holder samtale med ledelsesteam om løn- og arbejdsopgaver
 • Løbende budgetopfølgning
 • Løbende opfølgning på arbejdet i udvalg / foraer
 • Sparring med Ledelsesteam

Medlemmer af repræsentantskabet

Repræsentantskabet skal bestå af minimum 11 og maksimalt 15 stemmeberettigede medlemmer.

 • Tage Schmidt, EliteVejle/VIR
 • Christoffer Melson, Vejle Kommune / byråd
 • Anker Nielsen, Dansk Idræts-Forbund og Dansk Håndbold-Forbund
 • Lene Møller, DGI
 • Per Jensen, Vejle Handelsskole
 • Carsten Lang Petersen, tidligere elevforeningen og mangeårig formand i bestyrelsen
 • Steen Stærk, udpeget af tidligere bestyrelse
 • Charlotte Høy Worm, Vicedirektør UCL
 • Lene Terp, DBU
 • Hans Lauge, tidligere højskolelærer og konsulent
 • Jens Dall-Hansen, Badminton Danmark
 • Jens Sejer Andersen, samarbejdspartner og Play the Game
 • Rasmus Jørgensen, Vejle Idrætshøjskoles Elevforening
 • Kristian Herborg Pedersen, Vejle Idrætsefterskoles Elevforening
 • Pernille V. Larsen, Vejle Idrætsskolers Fond

Suppleanter

 • Søren Andersen, DGI

Medlemmer af bestyrelsen

Umiddelbart efter valget af det nye repræsentantskab blev der fra repræsentantskabet konstitueret en bestyrelse:

 • Formand: Carsten Lang Petersen
 • Næstformand: Per Jensen
 • Lene Møller
 • Tage Schmidt
 • Steen Stærk

Skolens ledelsesteam

Skolens ledelsesteam varetager den daglige ledelse af skolen, og det skal altså ifølge vedtægterne mindst bestå af forstanderne for højskolen og efterskolen. For at sikre stabiliteten af skolen ønsker man i øjeblikket at være tre i ledelsesteamet.

 • Ole Damgaard, forstander for højskolen
 • Frank Rasmussen, forstander for efterskolen
 • Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler

Fremtiden for repræsentantskabet og bestyrelsen

Repræsentantskabet er i allerhøjeste grad allerede i arbejdstøjet og spiller ind ift. den fremtidige strategiproces. I fremtiden vil repræsentantskabet mødes tre gange om året og være en meget mere synlig medspiller ift. budget, regnskab og strategi for skolen.

Den af repræsentantskabet valgte bestyrelse mødes 6-8 gange om året og bliver således også en stærkere samarbejdspartner for skolernes ledelse ift. den langsigtede strategi for stedet.

Vi har store forventninger til den nye organisation ift. at sikre skolernes fremtid.